In deze Commerciële lidmaatschapsovereenkomst (‘Overeenkomst’) voor het Waardestimuleringsplan (‘VIP’ (Value Incentive Plan) of ‘Programma’) worden de bepalingen uiteengezet voor uw deelname als een Lid (definitie hieronder) aan het Programma. De Overeenkomst is van kracht vanaf de Programma-acceptatiedatum, wat de datum van de online inschrijving is of de laatste ondertekeningsdatum hieronder. Deze Overeenkomst wordt aangegaan door en tussen Adobe (definitie hieronder) en de klant die wordt aangeduid in (a) Bijlage A van deze Overeenkomst, of (b) de online inschrijving als ‘Lid’ die verder wordt toegelicht in Sectie 1.1 hieronder. ‘Adobe’ verwijst naar ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, een bedrijf in Delaware dat is gevestigd aan 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS, als de Overeenkomst is aangegaan met de organisatie van een lid die is gevestigd in de Verenigde Staten, Canada of Mexico, of anders naar ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, een bedrijf dat is gevestigd in Ierland aan 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Het Lid schaft licenties aan via Adobe U.S. voor alle software en services die onder het Programma beschikbaar zijn (samen ‘Product’) en die worden geïnstalleerd en gebruikt binnen de Verenigde Staten (met inbegrip van gebiedsdelen van de Verenigde Staten en militaire bases waar dan ook), Canada of Mexico. Het Lid schaft licenties aan via Adobe Ireland voor alle Producten die worden geïnstalleerd en gebruikt in alle andere landen en gebiedsdelen.

1. Programmabeschrijving.

1.1 Algemeen en Programmavoorwaarden.Het VIP-programma is een flexibel licentieprogramma dat is ontworpen om gekwalificeerde en in aanmerking komende klanten in staat te stellen om via het Programma aangeschafte Productlicenties te beheren en implementeren. Het VIP-programma is een lidmaatschapsprogramma dat is gebaseerd op een jaarlijkse productverlengingsperiode, zoals nader gedefinieerd in Artikel 3.4 van deze Overeenkomst. Als de klant zich als lid heeft ingeschreven via de inschrijvingsprocedure van de VIP Admin Console (‘Adminconsole’) en door Adobe voor het Programma wordt geaccepteerd, wordt de klant lid van het Programma (‘Lid’) totdat (a) Adobe het Programma beëindigt, (b) Lid de deelname aan het Programma beëindigt of (c) Lid in strijd handelt met de bepalingen en voorwaarden van het Programma. Op de deelname van het Lid zijn verder de voorwaarden van toepassing die voor het Programma worden vermeld in de programmahandleiding (‘Programmahandleiding’). Deze wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op www.adobe.com/go/vip_program_guide_nl . De Programmahandleiding is bij verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. Adobe kan de voorwaarden van het Programma naar eigen inzicht wijzigen. Als de Programmavoorwaarden veranderen, moet het Lid de Programmavoorwaarden opnieuw accepteren in de Adminconsole.
1.2 Beëindiging.Niettegenstaande het voorgaande, kan elk van beide partijen met of zonder reden de Overeenkomst beëindigen na hiervan dertig (30) dagen van te voren schriftelijk kennis te hebben gegeven. Beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op de verplichtingen van het Lid met betrekking tot Producten die voor de beëindigingsdatum zijn besteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot abonnementsvoorwaarden of betalingsverplichtingen. Niettegenstaande het voorgaande, kan Adobe deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, na schriftelijke kennisgeving, beëindigen in geval van een wezenlijke schending (met inbegrip van maar niet beperkt tot een onjuist gebruik van of een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Adobe). Als deze Overeenkomst verloopt, dient de organisatie van het Lid (zoals wordt gedefinieerd in de Programmahandleiding) onmiddellijk het gebruik van de Producten te staken, de Producten te verwijderen van alle computersystemen en IT-apparatuur waarop deze aanwezig zijn en alle media met de Producten, alsmede alle gerelateerde materialen, aan Adobe of de Leverancier van Adobe te retourneren.
1.3 Gebruiksvoorwaarden.De toegang en het gebruik van de Producten vallen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van Adobe (‘Gebruiksvoorwaarden’). De bepalingen van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij bij verwijzing opgenomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bepalingen over toepasselijk recht en locatie). Als de bepalingen van deze Overeenkomst in strijd zijn met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, gelden de bepalingen van deze Overeenkomst.
1.4 Programmaproducten.Voor een complete lijst met Producten die beschikbaar zijn via het Programma, kan het Lid contact opnemen met de bevoegde Adobe-leverancier voor VIP (‘Leverancier’) of naar de webpagina’s met het Programma gaan op Adobe.com www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle Producten die via het Programma zijn gekocht, mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de eigen organisatie van het Lid en alle wederverkopen, sublicenties en andere distributie zijn verboden met uitzondering van hetgeen dat is bepaald in Sectie 4.1 en/of de Programmahandleiding, indien van toepassing.
1.5 Gelieerde bedrijven.Adobe gaat ermee akkoord dat Gelieerde bedrijven van de klant onder deze Overeenkomst orders mogen plaatsen voor de hierin verstrekte Producten. De klant behoudt de uiteindelijke aansprakelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden van een dergelijk Gelieerd bedrijf. ‘Gelieerd bedrijf’ betekent een entiteit waarvan de klant, direct of indirect, een meerderheid van de uitstaande aandelen, effecten of belangen bezit of beheert en een moedermaatschappij die een meerderheid van de uitstaande aandelen, effecten of belangen van de klant bezit of beheert.

2. Deelname.

2.1 Adobe ID en VIP ID.U moet beschikken over een Adobe ID om u te kunnen inschrijven voor het Programma. Na voltooiing van het inschrijvingsproces voor VIP, krijgt het Lid een VIP ID toegewezen die moet worden vermeld op alle VIP-bestellingen Het lid is verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van iedereen die via hem toegang tot de producten krijgt of de producten gebruikt.
2.2 VIP Adminconsole.Nadat de bepalingen van deze Overeenkomst zijn geaccepteerd, wordt degene die namens de organisatie akkoord gaat, aangewezen als de Programmabeheerder voor de Adminconsole (‘Beheerder’) en wordt deze organisatie Lid. De Beheerder krijgt toegang tot de Adminconsole waar hij of zij het Product kan openen, het abonnement kan beheren en accountgegevens, ingangsdatums van het Product, serienummers en uitgebreide bestelgegevens kan bekijken. Via de Adminconsole kan de Beheerder extra gebruikers binnen de organisatie uitnodigen om toegang te krijgen tot de Adminconsole. Een persoon die door het Lid wordt aangesteld als Beheerder heeft de bevoegdheid om namens het Lid op te treden.
2.3 Serienummers.Aan bepaalde Producten kunnen Serienummers worden toegewezen. Voor andere Producten kan de Beheerder serienummers genereren in de Adminconsole, die in bepaalde aantallen of voor een hele organisatie (indien van toepassing) kunnen worden gebruikt op basis van het Producttype, de geïmplementeerde en aangeschafte hoeveelheid, en zoals verder wordt beschreven in de Programmahandleiding.
2.4 Geheimhoudingsplicht.Het Lid moet de VIP ID en serienummers vertrouwelijk behandelen en deze gegevens niet delen of onthullen.
2.5 Lidmaatschappen voor onderwijs, overheid en non-profitorganisaties.De bepalingen van Bijlage B zijn van toepassing op leden uit Onderwijs, Overheid en Non-profitorganisaties, volgens de definitie hieronder.

3. Bestellen, prijzen en afhandeling.

3.1 Bestellen en prijzen.Leden plaatsen bestellingen voor Producten bij hun Leverancier binnen dertig (30) dagen vanaf de Aankoopautorisatiedatum, waarbij de betaling wordt berekend vanaf de datum van de Aankoopautorisatie. Als er geen Aankoopautorisatie is aangemaakt, wordt de betaling berekend vanaf de besteldatum. Alle kosten worden bepaald door de Leverancier. Adobe bepaalt niet de prijzen die aan het Lid in rekening worden gebracht en Adobe kan geen speciale kortingen garanderen. Zaken als prijzen, aflevering en betalingsvoorwaarden moeten worden overeengekomen tussen Leden en Leveranciers.
3.2 Toegang en afhandeling.Bij het aangaan van het lidmaatschap krijgt de Beheerder van het Lid toegang tot de beschikbare Producten via de Adminconsole. Het Lid heeft dertig (30) dagen de tijd om een overeenkomstige bestelling te plaatsen vanaf de Aankoopautorisatiedatum. Een Aankoopautorisatie wordt gemaakt wanneer het Lid plaatsen toevoegt via de Adminconsole.
3.3 Teveel geïmplementeerd.Als het aantal bestelde Producten na de periode van dertig dagen, waarnaar in Sectie 3.2 wordt verwezen, kleiner is dan het werkelijke aantal geïmplementeerde Producten, kan het Lid pas extra Producten implementeren nadat alle uitstaande implementaties van de periode van dertig dagen zijn betaald. Het Lid kan het aantal geïmplementeerde Producten beheren in de Adminconsole.
3.4 Vervaldatum van overeenkomst, Abonnementsperiode, Verlengingen, Upgrades en Retouren.
3.4.1 Vervaldatum van Overeenkomst.Tenzij anderszins is aangegeven of tenzij het Lid actief een andere datum selecteert tijdens de online-inschrijving, geldt voor elk VIP-lidmaatschap een standaardvervaldatum van dertien maanden na de datum waarop Adobe de online-inschrijving heeft geaccepteerd (’Vervaldatum’).
3.4.2 Abonnementsperiode.De oorspronkelijke Abonnementsperiode is de periode die begint op het moment van de Aankoopautorisatie (als deze is gemaakt) of op het moment van bestelling als er geen Aankoopautorisatie is gemaakt. Deze periode eindigt op de dag vóór de Vervaldatum. Als het Lid het Abonnement verlengt, begint een nieuwe Abonnementsperiode op de Vervaldatum. Producten waarvoor een abonnement geldt, en alle samenhangende services (‘abonnement’) mogen worden gebruikt tijdens de oorspronkelijke en elke nieuwe Abonnementsperiode. Alle abonnementen, met inbegrip van daarmee samenhangende services (indien van toepassing), eindigen tegelijkertijd op de dag vóór de Vervaldatum. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding.
3.4.3 Verlenging van abonnementen.Adobe zal al het redelijke doen om het Lid voor het einde van de abonnementsperiode op de hoogte te stellen. Het Lid moet de abonnementen voor de Vervaldatum verlengen om zeker te zijn van ononderbroken gebruik van het Product. Verlengingen kunnen voor de Vervaldatum worden aangevraagd. De aanvankelijke Vervaldatum verandert echter niet door vroeg te verlengen.
3.5 Bescherming van upgrades.De aankoop van Producten waarvoor het abonnement geldt, omvat het recht op upgrades. Dit betekent dat het Lid recht heeft op de laatste algemeen beschikbare versie van een onder het programma aangeschaft Product, zolang het Productabonnement is betaald en actief is op het moment dat Adobe de nieuwe versie van het Product commercieel beschikbaar maakt.
3.6 Retouren.Onverminderd de rechten die een Lid mogelijk heeft volgens de consumentenwetten in de jurisdictie waar het Lid is gevestigd, geldt dat als een Product eenmaal is geïnstalleerd of geopend, het niet meer door het Lid kan worden geretourneerd. Als het Lid voor de installatie verzoekt om het product te retourneren, moet het Lid de volledige bestelling retourneren. Het Lid moet voor de in het kader van de Overeenkomst gekochte Producten een retouraanvraag indienen bij dezelfde Leverancier als waar de oorspronkelijke bestelling voor Adobe is geplaatst. Afhankelijk van eventueel van toepassing zijnde garantierechten moeten retourneringsverzoeken binnen veertien (14) dagen na de oorspronkelijke datum van de bestelling van het product door het Lid bij de Wederverkoper worden ingediend. Adobe moet alle retourneringsverzoeken als toegestaan goedkeuren in overeenstemming met de Programmahandleiding voordat een retournering geldig is. Raadpleeg de programmahandleiding voor meer informatie over in aanmerking komende retourneringen.

4. Diversen.

4.1 Overdracht van Licentie. Gebruiksvoorwaarden van Producten bepalen niet de restricties voor het overdragen van Producten die onder of in samenhang met deze Overeenkomst in licentie zijn verstrekt.In beperkte gevallen kan Adobe naar eigen goeddunken de overdracht van Productlicenties onder deze Overeenkomst toestaan. Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan de klantenservice van Adobe met een beschrijving van de reden van de voorgestelde overdracht, de specifieke licenties die worden overgedragen, en de contactgegevens van de begunstigde. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding. Voor de duidelijkheid, aangeboden onderdelen worden niet verkocht, maar in licentie verstrekt.
4.2 Naleving van licentie.Het Lid moet afdoende systemen en/of procedures onderhouden om nauwkeurig het aantal exemplaren bij te kunnen houden van de Producten die zijn geïnstalleerd en/of geïmplementeerd, en de gegevens over installatie en/of implementatie van het Product gedurende twee (2) jaar na de beëindiging of het vervallen van de Overeenkomst bewaren. Om te garanderen dat de installatie/implementatie van het Lid overeenkomt met de licentierechten, kunnen Adobe en/of diens vertegenwoordigers maximaal één keer per jaar een controle uitvoeren van de installatie/implementatie van het Product door het Lid, nadat deze hiervan dertig (30) dagen van te voren schriftelijk in kennis is gesteld. Een dergelijke controle vereist dat het Lid een onbewerkt, nauwkeurig verslag levert van alle geïnstalleerde/geïmplementeerde Producten die toegankelijk zijn voor het Lid en van alle geldige aankoopdocumentatie voor alle Producten binnen dertig (30) dagen na het verzoek daartoe. Als tijdens de controle blijkt dat er afwijkingen zijn met de Productlicenties, moet het Lid de benodigde licenties aanschaffen binnen dertig (30) dagen nadat dit is gemeld. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Adobe zich het recht voor om tijdens normale bedrijfsuren een onsite controle te houden van de licenties van het Lid voor geïnstalleerde/geïmplementeerde Producten, nadat hiervan tien (10) werkdagen van te voren een schriftelijke kennisgeving is gegeven. Sectie 4.2 blijft gelden gedurende een periode van twee (2) jaar na beëindiging of verval van de Overeenkomst.
4.3 Gebruik van informatie; marketing.Adobe kan informatie over het Lid of Gelieerde bedrijf, met inbegrip van de naam en contactgegevens, gebruiken om: (a) onder de Overeenkomst vallende verplichtingen na te komen en (b) per e-mail, telefoon of brief contact met het Lid of Gelieerde bedrijf op te nemen met betrekking tot het Programma en andere producten en diensten van Adobe. U kunt ervoor kiezen op geen enkel moment marketingberichten van Adobe te ontvangen. Zie het Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) voor meer informatie.
4.4 Toepasselijk recht en locatie.Op deze Overeenkomst en de interpretatie daarvan zijn de bepalingen van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Onverminderd het voorgaande is op deze Overeenkomst en de interpretatie daarvan in alle opzichten de Duitse wetgeving van toepassing als het Lid ingezetene van Duitsland is, zonder verwijzing naar conflicterende juridische principes, aangezien deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die tussen Duitse ingezetenen worden gesloten en volledig zullen worden uitgevoerd in Duitsland. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Frankfurt/Main in Duitsland. Als het Lid ingezetene van Frankrijk is, is op deze Overeenkomst en de interpretatie daarvan in alle opzichten de Franse wetgeving van toepassing, zonder verwijzing naar conflicterende juridische principes, aangezien deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die tussen Franse ingezetenen worden gesloten en volledig zullen worden uitgevoerd in Frankrijk. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank van Parijs in Frankrijk. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken nadrukkelijk niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Als het Lid een entiteit van de federale overheid van de Verenigde Staten is, stemt het Lid ermee in dat Adobe in staat is en het recht heeft om enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende contractbreuk aan te vechten conform de Contracts Disputes Act van 1978 (‘Geschillenwetgeving’).
4.5 Algemeen.De partijen zijn onafhankelijke contractanten en met deze Overeenkomst wordt niet geïmpliceerd dat een van de partijen de agent of de handelaar voor de ander is. Het Lid mag deze Overeenkomst alleen overdragen (van rechtswege of anderszins) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe en elke verboden overdracht is van nul en generlei waarde. Adobe kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen of vernieuwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lid. Deze Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan alle toegestane opvolgers en gevolmachtigden. Wijzigingen zijn alleen geldig of bindend in schriftelijke vorm. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de Programmahandleiding, toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle Bijlagen of online-inschrijvingsgegevens, indien van toepassing) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp van deze Overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst wordt alleen in het Engels opgesteld en uitgevoerd. De Engelse versie is in alle opzichten de beslissende versie, en versies van deze Overeenkomst in welke andere taal dan ook zijn niet bindend en niet geldig. Verder gaat elke partij ermee akkoord dat door ondertekening van een niet-Engelse versie door Lid of Adobe, zelfs wanneer er geen handtekening(en) op de Engelse versie is/zijn gezet, de Engelse versie van de Overeenkomst wordt uitgevoerd en bindend is voor de partijen. Onverminderd het voorgaande is de Engelse versie en interpretatie geldig in het geval er sprake is van een conflict of inconsistenties tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een andere, vertaalde versie van deze Overeenkomst. Alle communicatie of kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst en alle geschillen rond deze Overeenkomst worden uitgevoerd of opgelost in het Engels.
4.6 Gehoste diensten.Het Product kan worden geïntegreerd met verschillende Gehoste diensten, die door Adobe of door derden worden beheerd en die door gebruikers gemaakte inhoud kunnen bevatten die (a) ongeschikt is voor minderjarigen, (b) illegaal is in sommige landen of (c) ongeschikt is voor weergave op het werk. Een volledige lijst met geïntegreerde diensten is beschikbaar op de volgende pagina: www.adobe.com/go/integratedservices_nl. Als het Lid de weergave van of toegang tot diensten met door gebruikers gemaakte inhoud wil voorkomen, kan het Lid (i) de toegang tot diensten uitschakelen in de Creative Cloud Packager, waar deze functionaliteit beschikbaar wordt gesteld, of (ii) de toegang tot de Gehoste diensten blokkeren via de firewall van het netwerk. Gehoste diensten zijn in geen geval beschikbaar voor gebruikers jonger dan dertien (13) jaar. Adobe wijst de aansprakelijkheid af voor alle door gebruikers gemaakte inhoud die via de Gehoste diensten beschikbaar is. Onverminderd enige andersluidende bepaling valt elk geschil over de Gehoste diensten of aldaar beschikbare inhoud onder de wetgeving en wordt dit beslecht op de locatie die is vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van de Gehoste diensten. Geschillen vallen niet onder de clausule Toepasselijk recht en locatie van deze Overeenkomst. Het Lid dient zelf na te gaan of het gebruik van de Gehoste diensten voldoet aan toepasselijke wetgeving in de jurisdictie van het Lid. Het Lid heeft geen recht op terugbetaling en Adobe is niet aansprakelijk als de toegang tot de Gehoste diensten wordt vertraagd of geblokkeerd door handelingen van de overheid of een dienstverlener, of als Adobe de toegang tot sommige of alle Gehoste diensten blokkeert wanneer Adobe naar eigen goeddunken een dergelijke blokkering noodzakelijk acht om de lokale wetgeving na te leven.

BIJLAGE B

LIDMAATSCHAPPEN VOOR HET ONDERWIJS, DE OVERHEID EN NON-PROFITORGANISATIES
A. LEDEN UIT HET ONDERWIJS
Als het Lid een Onderwijsentiteit (zie definitie hieronder) is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Adobe behoudt zich het recht voor om Onderwijslidmaatschappen te beëindigen als het Lid geen Onderwijsentiteit is. 1. Definities van toepassing op Onderwijsleden.
1.1 Onderwijsentiteit.Hierna volgt een niet-volledige lijst met in aanmerking komende onderwijsinstellingen: (a) Erkende (door officiële daartoe bevoegde entiteiten) openbare of particuliere basis- of middelbare scholen die voltijds onderwijs bieden; (b) Erkende openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (met inbegrip van volkshogescholen, junior colleges of beroepsonderwijs) die diploma’s uitgeven waarvoor ten minste het equivalent van twee jaar voltijds studie nodig is; (c) Genoemde onderwijsinstellingen die door Adobe zijn goedgekeurd, alleen als afzonderlijke genoemde entiteiten schriftelijk door Adobe zijn goedgekeurd; (d) Ziekenhuizen die geheel eigendom zijn van of worden bestuurd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsinstelling, waarbij “geheel eigendom zijn van of worden bestuurd door” betekent dat de onderwijsinstelling de enige eigenaar van het ziekenhuis is en de enige entiteit die sturing geeft aan de dagelijkse activiteiten; en (e) Hogere educatieve onderzoekslaboratoria die een openbare instantie zijn en worden erkend door een nationale of regionale onderwijsautoriteit. Hierna volgt een niet-volledige lijst met niet in aanmerking komende onderwijsinstellingen: (a) Niet-erkende scholen; (b) Musea of bibliotheken; (c) Ziekenhuizen die niet geheel eigendom zijn van en niet volledig worden bestuurd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsinstantie; (d) Kerken of religieuze organisaties die geen erkende scholen zijn; (e) Beroepsopleidingscentra of scholen die certificaten uitgeven voor cursussen zoals computersoftwaretrainingen of arbeidstrainingen die geen erkende scholen zijn of die diploma’s uitgeven die minder dan het equivalent van twee jaar voltijds studie vereisen; (f) Militaire scholen die geen academische graden verstrekken; en (g) Onderzoekslaboratoria die niet zijn erkend door een nationale of regionale minister voor onderwijs. Instellingen die worden erkend door andere overheidsinstanties, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. De bovenstaande lijsten zijn niet van toepassing op de landen die zijn vermeld in Sectie 1.2 (Regiospecifieke definitie) hieronder.
1.2 Regiospecifieke definitie van Onderwijsentiteit.
a) Landen in Azië-Pacific, met uitzondering van landen in Zuidoost-Azië zoals gedefinieerd in subparagraaf (b) hieronder. Als het Onderwijslid een inwoner is van Australië, Nieuw-Zeeland, India, Sri Lanka, het vasteland van China, Hongkong SAR, Taiwan ROC, Zuid-Korea, Volksrepubliek Bangladesh, Federale Democratische Republiek Nepal, Unie van Myanmar, Pakistan of Mongolië of elk land dat van tijd tot tijd door Adobe wordt toegewezen, wordt met ‘Onderwijsentiteit’ de entiteiten bedoeld die voldoen aan de betekenis ‘Gekwalificeerde Educatieve Gebruikers’ (met uitzondering van de secties met de naam ‘Full and Part Time Faculty and Staff’ [Fulltime- en parttimefaculteit en -medewerkers] en ‘Students’ [Studenten]) die Adobe heeft toegewezen op http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (of een opvolger van deze website), en die van tijd tot tijd door Adobe worden bijgewerkt. b) Azië, Maleisië, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam: De begrippen “onderwijsentiteit” en “onderwijsinstelling” hebben de betekenis die Adobe daaraan heeft toegekend op http://www.adobe.com/special/avl/education/seasia/index2.html (of een latere websitepagina), zoals laatstelijk geactualiseerd door Adobe. c) Japan. Als het Onderwijslid inwoner is van Japan heeft ‘Onderwijsentiteit’ of ‘Onderwijsinstantie’ de respectieve betekenis die Adobe heeft toegewezen op https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (of een opvolger van deze website), en die van tijd tot tijd door Adobe worden bijgewerkt.
1.3 Basisscholen en middelbare scholen.Basisscholen en middelbare scholen worden in de Programmahandleiding gedefinieerd. Adobe kan aanbiedingen beschikbaar hebben voor leden die als basisschool of middelbare school worden aangemerkt. Adobe behoudt zich het recht voor licenties en lidmaatschappen voor basisscholen of middelbare scholen te beëindigen als het Lid niet een basisschool of middelbare school is zoals wordt gedefinieerd in de Programmahandleiding. Zie de VIP-programmahandleiding voor onderwijs voor aanvullende details.
B. LEDEN UIT DE OVERHEID
Als het Lid een Overheidentiteit (zie definitie hieronder) is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Adobe behoudt zich het recht voor om Overheidlidmaatschappen te beëindigen als het Lid geen Overheidentiteit is.
1. Definities van toepassing op leden uit de Overheid.
Overheidentiteit.Deelname hangt samen met het feit of het Lid (en elke Nevenvestiging) een ‘overheidentiteit’ is, wat betekent: (a) een federa(a)l(e), centra(a)l(e) of nationa(a)l(e) lichaam, afdeling, commissie, raad, kantoor, bestuur of autoriteit (uitvoerend, wetgevend of rechtsprekend); (b) een lichaam, afdeling, commissie, raad, kantoor, bestuur of autoriteit van gemeente, speciaal district, plaats, provincie of overheid, of een ander lichaam in de uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende sector van de nationale of lokale overheid die is gecreëerd door de grondwet of een statuut van de overheid, met inbegrip van districts-, regionale en nationale administratieve kantoren; of (c) een openbaar lichaam of een openbare organisatie dat of die is gecreëerd en/of opgericht door de federale, nationale of lokale overheden en bevoegd is om leiding te geven of ondersteuning te bieden aan burgers, bedrijven of andere overheidsinstanties. Om twijfel te voorkomen zijn particuliere bedrijven met een winstoogmerk, non-profitorganisaties, handels- of industriële associaties en vakbonden niet opgenomen. Ook uitgesloten zijn particuliere organisaties die werk verrichten in opdracht van of in samenwerking met overheidslichamen. Het Lid verklaart aan Adobe dat het Lid en diens Nevenvestigingen overheidentiteiten zijn. Een lijst met in aanmerking komende ‘Overheidentiteiten’ voor Japan is beschikbaar op: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
1.1 Voor Frankrijk: een Overheidentiteit is een bureau; een minister; een commissie, raad, kantoor of bestuur (nationaal, regionaal of lokaal); een plaats; een regio; of elke entiteit die onder de Franse openbare wetgeving valt en onder de administratie van een overheidentiteit.
2. Voorwaarden van toepassing op leden uit de Overheid.
2.1 Aanvullende restricties.Voor Leden van de federale overheid van de Verenigde Staten geldt dat bestellingen vallen onder FAR 52.232 18 (Beschikbaarheid van fondsen) en FAR 52.232 19 (Beschikbaarheid van fondsen voor het volgende fiscale jaar) en daarom kunnen Leden van de federale overheid van de Verenigde Staten geen Product implementeren tenzij er fondsen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen. Voor zover vergelijkbare eisen gelden voor de overheidentiteit van een staat of een lokale overheid, kunnen deze entiteiten geen Product implementeren tenzij er fondsen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen.
2.2 Beëindiging.Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door een Lid dat een klant binnen de federale overheid van de Verenigde Staten is, conform FAR 52.249 1 (Beëindiging ten behoeve van de overheid). Adobe kan de Voorwaarden naar eigen inzicht wijzigen.
2.3 Leden van federale overheid.Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse federale overheid (Commercial Items): de conform deze Overeenkomst geleverde Producten zijn ‘Commercial Items’, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, en omvatten ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ en daarmee samenhangende services, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, zoals van toepassing, worden de ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ uitsluitend in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de federale overheid van de VS (a) als ‘Commercial Items’ en (b) met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden. Niet-gepubliceerde rechten zijn voorbehouden volgens de wetgeving van de Verenigde Staten - Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS.
C. NON-PROFITLEDEN
Aanvullende voorwaarden voor Non-profitleden zijn opgenomen in de Programmahandleiding.