Přístupnost*

Dodatečné podmínky užívání služeb CSDodatečné podmínky užívání služeb CS

Datum účinnosti: 7. května 2012.

1. Přijetí dodatečných podmínek užívání služeb CS.

Děkujeme vám, že užíváte služby CS (dále jako "Služba"). Užíváte-li Službu, jste vázáni těmito Dodatečnými podmínkami, které doplňují Podmínky užívání Adobe.com (dále jako "Všeobecné podmínky"), jež jsou dostupné na adrese http://www.adobe.com/go/terms_cz a jež se tímto odkazem začleňují d o těchto Dodatečných podmínek. Výrazy s počátečním velkým písmenem, které nejsou vymezeny v těchto Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách. V případě rozporu mezi těmito Dodatečnými podmínkami a Všeobecnými podmínkami platí pro Službu tyto Dodatečné podmínky.

2. Podmínky platné konkrétně pro Službu.

Podmínky v tomto oddílu 2 platí pouze pro dané níže uvedené Služby. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v tomto oddílu 2 a ostatními ustanoveními Všeobecných podmínek nebo těchto Dodatečných podmínek mají pro danou Službu přednost podmínky tohoto oddílu 2, ovšem pouze v rozsahu takovéhoto rozporu.

2.1 Dodatečné podmínky užívání Acrobat.com. Užíváte-li Službu Acrobat.com, jste vázáni Dodatečnými podmínkami užívání Acrobat.com, jež jsou dostupné na adrese http://www.adobe.com/go/terms_cz a jež se tímto odkazem začleňují do těchto Dodatečných podmínek. Zahrnuje to i vaše užívání určitých Služeb CS, např. Služby Buzzword.

2.2 Služba Společnosti Adobe CS Review. Užíváte-li Službu CS Review, jste také vázáni Dodatečnými podmínkami užívání Acrobat.com, jež jsou dostupné na adrese http://www.adobe.com/go/terms_cz.

2.3 Služba Resource Central a CS News & Resources Společnosti Adobe. Užíváte-li Službu Resource Central nebo Službu CS News and Resources, platí tyto podmínky:

(a) Popis Služeb a definice. Služby vám umožňují přístup k on-line zdrojům a/nebo ke stahování souborů obsahu prostřednictvím služby Adobe Resource Central a v některých produktech Společnosti Adobe i prostřednictvím panelů služby CS News and Resources. "On-line zdroji" se rozumí Materiály Společnosti Adobe (dle vymezení ve Všeobecných podmínkách), například zprávy o produktech, informace, instruktážní a jiné materiály, které jsou vám prostřednictvím Služby zpřístupněny pro použití nebo jako informační zdroj. "Obsahem pro stahování" se rozumí Materiály Společnosti Adobe (dle vymezení ve Všeobecných podmínkách), které jsou v rámci Služby zpřístupněny ke stažení, přičemž jsou určeny pro užití produktem Společnosti Adobe, který vám poskytuje přístup k souborům obsahu. Do Obsahu pro stahování například patří:

(i) zvukové efekty a jiné audio soubory, k nimž je v produktu Adobe Audition poskytován přístup prostřednictvím Adobe Resource Central Panel;

(ii) Zvukové efekty a Výsledky produktu Soundbooth, k nimž je v produktu Soundbooth poskytován přístup prostřednictvím Adobe Resource Central Panel (produkt Soundbooth je blíže vymezen v článku 2.3 písm. (b) odst. (ii) níže a v tomto dokumentu se označuje jako "Audio obsah produktu Soundbooth");

(iii) šablony a/nebo jiné soubory obsahu pro produkt Společnosti Adobe Premiere Pro a Encore, k nimž je v těchto produktech poskytován přístup prostřednictvím Adobe Resource Central Panel; a

(iv) případné soubory obsahu pro produkty sady Adobe Creative Suite, k nimž je na panelu CS News and Resources poskytován přístup odkazem na samostatnou webovou stránku.

(b) Užívání Obsahu pro stahování.

(i) Obsah pro stahování. Vaše užívání Obsahu pro stahování se s výjimkou Audio obsahu produktu Soundbooth řídí níže poskytnutou licencí:

Není-li jinak uvedeno v souborech "read-me" nebo v jiných licencích souvisejících s Obsahem pro stahování, které jsou zobrazeny on-line nebo ve stažených souborech a které mohou obsahovat konkrétní práva a omezení vztahující se k takovému Obsahu pro stahování, jste oprávněni Obsah pro stahování používat, zobrazovat, upravovat, reprodukovat a rozšiřovat. Nejste oprávněni k samostatnému rozšiřování souborů Obsahu pro stahování ani k tomu, abyste k nim svým zákazníkům či jiným osobám poskytli přímý samostatný přístup (tj. v situaci, kdy Obsah pro stahování tvoří primární hodnotu rozšiřovaného produktu), a nejste oprávněni si na Obsah pro stahování nárokovat autorské právo, právo ochranné známky ani jiná Práva k duševnímu vlastnictví.

(ii) Audio obsah produktu Soundbooth. Vaše užívání Audio obsahu produktu Soundbooth (například Zvukových efektů a Výsledků produktu Soundbooth) se řídí Licenční smlouvou pro Audio obsah produktu Soundbooth Společnosti Adobe, která je k dispozici na adrese http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. V případě rozporu mezi těmito Dodatečnými podmínkami a řečenou Licenční smlouvou má přednost řečená Licenční smlouva.

2.4 Služba SiteCatalyst NetAverages. Je-li službou, kterou užíváte, Služba SiteCatalyst NetAverages, pak platí tyto podmínky:

(a) Licence k užívání Materiálů poskytnutých prostřednictvím Služby SiteCatalyst NetAverages. Pokud přistupujete ke službě SiteCatalyst NetAverages a užíváte ji (dále jako "Služba NetAverages"), můžete tím získat přístup k některým souhrnným anonymním datům, k nimž Společnost Adobe získala licenci od třetích osob, a to například včetně statistických údajů těchto třetích osob o počtu návštěvníků webových stránek (dále společně jako "Materiály NetAverages"). S výhradou níže uvedených podmínek vám Společnost Adobe v souvislosti s Materiály NetAverages uděluje nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo k přístupu k Materiálům NetAverages a k jejich užívání, a to pokud příslušné třetí osoby řečené materiály Společnosti Adobe poskytly.

(b) Podmínky pro vaše užívání Materiálů NetAverages. Pro vaše užívání Materiálů NetAverages platí oddíl 5 Všeobecných podmínek s tím, že jste k řečeným materiálům oprávněni přistupovat výhradně pro své vnitřní podnikatelské účely.

(c) Mlčenlivost. Materiály NetAverages, k nimž můžete přistupovat prostřednictvím Služby NetAverages, jsou důvěrnými informacemi Společnosti Adobe (dále jako "Důvěrné informace"). Mezi Důvěrné informace nepatří: (i) informace, které jsou veřejně známé, nebo které se takovými stanou jiným způsobem než vaším konáním či nekonáním; (ii) informace, které jste před jejich poskytnutím získali v souladu se zákonem jinak než přímo či nepřímo od Společnosti Adobe; (iii) informace, které vám v souladu se zákonem poskytla třetí osoba bez omezení jejich poskytnutí; nebo (iv) informace, které nezávisle získáte bez využití Důvěrných informací Společnosti Adobe. Zavazujete se, že vynaložíte z obchodního hlediska přiměřenou péči vedoucí k tomu, aby nedošlo ke zveřejnění Důvěrných informací třetí osobě, přičemž tato přiměřená péče musí dosahovat alespoň té úrovně, s níž chráníte své vlastní Důvěrné informace. Důvěrné informace jste oprávněni poskytnout, vyžaduje-li to zákon nebo platné nařízení soudu nebo jiného státního orgánu, a to za předpokladu, že nejdříve Společnost Adobe dostatečně bez odkladu písemně uvědomíte o tom, že jste takovou žádost o poskytnutí Důvěrných informací obdrželi, a že vynaložíte přiměřené úsilí k získání ochranného nařízení, podle kterého by takto poskytnuté Důvěrné informace bylo možné použít pouze k účelu, k němuž bylo nařízení vydáno.

CS Services Additional Terms of Use-cs_CZ-20120315_1015

Další podmínky

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
SLUŽBY PLATFORMY ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CS Services
DOCUMENT CENTER
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
ADOBE TYPEKIT
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Prvotřídní funkce produktů Adobe v přehrávači Flash Player

Právní informace