ADOBE

Programvarulicensavtal

VIKTIGT FÖR ANVÄNDAREN:  LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT KOPIERA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I AVTALET, VILKET INKLUDERAR BEGRÄNSNINGARNA GÄLLANDE: (a) ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I AVSNITT 2. (b), ÖVERLÅTELSEVILLKOREN I AVSNITT 4., GARANTIVILLKOREN I AVSNITTEN 6 OCH 7 SAMT ANSVARSVILLKOREN I AVSNITT 8 OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OCH UNDANTAG I AVSNITT 14. NI GODKÄNNER ATT DETTA AVTAL ÄR SOM ETT AV ER SKRIFTLIGT OCH UNDERTECKNAT AVTAL. DETTA AVTAL ÄR GILTIGT GENTEMOT ER OCH MOT ALLA JURIDISKA PERSONER SOM HAR ERHÅLLIT PROGRAMVARAN OCH PÅ VILKENS UPPDRAG DEN ANVÄNDS: TILL EXEMPEL, OM TILLÄMPLIGT, ER ARBETSGIVARE. ANVÄND INTE PROGRAMVARAN OM NI INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL. BESÖK HTTP://WWW.ADOBE.COM FÖR VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR I MÖJLIGHETEN ATT ERHÅLLA ÅTERBETALNING VID ETT ÅTERLÄMNANDE AV PROGRAMVARAN.

 

Ni kan tänkas ha andra skriftliga avtal direkt med Adobe (t.ex. ett mängdlicensavtal) som kompletterar eller ersätter samtliga eller delar av detta avtal.

 

Adobe och dess leverantörer äger alla immateriella rättigheter avseende Programvaran. Programvaran är licensierad, inte såld. Adobe beviljar er rätt att kopiera, ladda ner, installera, använda eller på annat sätt dra nytta av funktionaliteten eller den immateriella rättigheten av programvaran endast i enlighet med villkoren i detta avtal.Användning av visst material från tredje part som ingår i Programvaran kan omfattas av andra villkor som vanligen meddelas i ett separat licensavtal eller en s.k. hViktigth- eller hReadMeh-fil, i angränsning till sådant material.

 

PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA PRODUKTAKTIVERING OCH ANNAN TEKNOLOGI UTFORMAD FÖR ATT FÖRHINDRA OBEHÖRIG KOPIERING. AKTIVERINGSTEKNOLOGIN KAN FÖRHINDRA ERT ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARAN OM NI INTE FÖLJER AKTIVERINGSPROCESSEN SOM BESKRIVS I PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN. Besök http://www.adobe.com för information rörande produktaktivering.

 

1. Definitioner. 

Med hAdobeh avses Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, om underavsnitt 10 (a) i detta avtal är tillämpligt. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irland, ett företag som lyder under irländsk lag och som är ett dotterbolag och licenstagare till Adobe Systems Incorporated.

Med hDatorh menas en datamaskinsanordning som hanterar information i digital eller motsvarande form och bearbetar den för ett specifikt resultat baserat på en sekvens av instruktioner. 

Med hInternt Nätverkh menas en privat, upphovsrättsligt nätverksresurs tillgängligt endast av anställda och enskilda uppdragstagare (d.v.s. tillfälligt anställda) till ett specifikt företag eller liknande affärsenhet. Internt Nätverk inkluderar inte Internet eller någon annat nätverksgemenskap tillgänglig för allmänheten, vilket inkluderar men inte är begränsat till medlemskaps- eller prenumerationsbaserade grupper, associationer eller liknande organisationer.

Med hTillåtet Antalh menas en (1) om inte annat anges i en giltig licens (t.ex. volymlicens) som erhållits från Adobe.  Med hProgramvarah menas (a) all information till vilken detta avtal tillhandahålls, vilket inkluderar men inte är begränsat till (i) programvarufiler och annan datainformation från Adobe eller tredjepartsleverantör; (ii) prov- och lagerfotografier, bilder, ljud, Clip Art och annat konstnärligt material (hLagringsfilerh); (iii) relaterat skrivet beskrivningsmaterial och relaterade filer (hDokumentationh); och (iv) teckensnitt; samt (b) alla modifierade versioner och kopior av, och uppgraderingar, uppdateringar och tillägg till sådan information tillhandahållen till er av Adobe oavsett tidpunkt, i den utsträckning detta har tillhandahållits genom ett separat avtal (gemensamt kallat hUppdateringarh). 

 

2. Programvarulicens. 

Så länge ni erhållit Programvaran från Adobe eller en av dess behöriga licenstagare och så länge ni följer villkoren i det här avtalet ger Adobe er en icke-exklusiv licens att använda Programvaran på det sätt och för de syften som finns beskrivna i Dokumentationen och vidare anges nedan. Se avsnitt 14 för särskilda bestämmelser rörande särskilda komponenter.

2.1  Allmän användning. Ni får installera och använda ett exemplar av Programvaran upp till Tillåtet Antal på era kompatibla Datorer; eller

2.2  Serveriordningställande. Ni får installera ett exemplar av Programvaran på en datorfilserver inom ert Interna Nätverk för att kunna ladda ned och installera Programvaran upp till Tillåtet Antal på andra Datorer inom samma Interna Nätverk; eller

2.3 Serveranvändning. Ni får installera ett exemplar av Programvaran på en filserver inom ert Interna Nätverk för syftet att använda Programvaran via kommandon, data eller instruktioner (t. ex. skript) från en annan Dator inom samma Interna Nätverk under förutsättning att det totala antalet användare (inte det parallella antalet användare) som har behörighet att använda Programvaran på en sådan filserver inte överskrider det Tillåtna Antalet datorer. Ingen annan nätverksanvändning är tillåten, vilket inkluderar men inte är begränsat till, användning av Programvaran, antingen direkt eller via kommandon, data eller instruktioner från eller till en Dator som inte ingår i ert Interna Nätverk, för Internet- eller webbtjänster eller av en annan användare som inte är licensierad att använda det här exemplaret av Programvaran under en giltig licens från Adobe; samt

2.4  Användning på bärbar Dator eller Hemdator. Den huvudsakliga användaren av den Dator där Programvaran är installerad har rätt att installera ett andra exemplar av Programvaran för sin exklusiva användning i antingen en bärbar Dator eller i en Dator som är placerad i vederbörandes hem, förutsatt att Programvaran i den bärbara Datorn eller Hemdatorn inte används samtidigt som Programvaran i den primära Datorn.

2.5  Säkerhetskopia. Ni har rätt att göra ett rimligt antal säkerhetskopior av Programvaran under förutsättning att säkerhetskopior inte installeras eller används för annat än arkiveringssyften.

2.6  Lagringsfiler. Om inte annat anges i hReadMeh- filerna som tillhör Lagringsfilerna, som kan innehålla specifika rättigheter och begränsningar avseende sådant material, får ni visa, ändra, kopiera och distribuera valfri Lagringsfil. Ni får dock inte distribuera Lagringsfilerna på fristående basis (det vill säga när Lagringsfilerna utgör det huvudsakliga värdet av den produkt som distribueras). Lagringsfiler får inte användas för produktion av kränkande, olagligt, oanständigt, obscent eller pornografiskt material eller material som gör intrång i upphovsrätt tillhörande en tredje part eller som på något annat sätt är olagligt. Ni har inga rättigheter till de varumärken som kan förekomma i Lagringsfilerna eller arbete som härrör från dessa.

 

3. Immaterialrättsinnehav. Programvaran och tillåtna exemplar som ni framställer, utgör immaterialrättigheter som ägs av Adobe Systems Incorporated och dess leverantörer. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefulla företagshemligheter och konfidentiell information som tillhör Adobe Systems Incorporated och dess leverantörer. Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder samt internationella konventioner. Såvida annat inte uttryckligen anges i detta Avtal, beviljas ni genom detta avtal inga immaterialrättigheter till Programvaran, och samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas er förbehålles Adobe och dess leverantörer.

 

4. Begränsningar. 

4.1  Meddelanden. Ni förbinder er att inte framställa exemplar av Programvaran utöver vad som anges i avsnitten 2 och 14. De tillåtna exemplar ni framställer av Programvaran måste innehålla samma upphovsrätts- och immaterialrättsmeddelanden som anges på eller i Programvaran. 

4.2  Inga ändringar. Förutom vad som är tillåtet enligt avsnitt 14.7, förbinder ni er att inte ändra, anpassa eller översätta Programvaran. Ni förbinder er också till att inte efterforska källkoden, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden till Programvaran, förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag att dekompilera endast för att uppnå operabilitet med Programvaran.

4.3  Ingen separation. Programvaran kan innehålla flera program, verktyg eller komponenter och kan stödja flera plattformar och språk och tillhandahållas er på flera media eller i flera exemplar. Oavsett detta är Programvaran utformad och tillhandahålls er som en enda produkt för användning på Datorer som medges enligt Avsnitten 2 och 14. Ni åläggs inte att använda samtliga Programvarukomponenter, men ni har inte rätt att separera komponentdelar av Programvaran för användning på olika datorer. Ni förbinder er att inte separera eller ompaketera Programvaran för distribution, överföring eller återförsäljning. Se avsnitt 14 för specifika undantag till detta avsnitt.

4.4  Överlåtelse. NI FÅR INTE HYRA UT, LEASE UT, SÄLJA, UNDERLICENSIERA, ÖVERFÖRA ELLER ÖVERLÅTA ERA RÄTTIGHETER TILL PROGRAMVARAN, ELLER GODKÄNNA ATT NÅGON DEL AV AV PROGRAMVARAN KOPIERAS PÅ EN ANNAN ANVÄNDARES ELLER JURIDISK PERSONS DATOR FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS HÄRI. Ni får emellertid överlåta alla era rättigheter att använda Programvaran till en annan individ eller juridisk person, under förutsättning att: (a) ni överlåter (i) detta avtal (ii) serienummer, Programvaran och all annan programvara eller maskinvara som levererats tillsammans med eller är förinstallerad med Programvaran, inklusive alla kopior, uppgraderingar, uppdateringar och tidigare versioner, och (iii) samtliga kopior av teckensnittsprogramvara konverterad till andra format till sådan individ eller juridisk person; (b) att ni inte behåller några uppgraderingar, uppdateringar eller kopior, inklusive säkerhetskopior eller exemplar lagrade på en dator; och (c) att den mottagande parten accepterar villkoren i detta avtal och övriga villkor som gällde vid inköpet av licensen till Programvaran. UTAN HINDER AV DET FÖREGÅENDE FÅR NI INTE ÖVERLÅTA UTBILDNINGSEXEMPLAR, FÖRHANDSVERSIONER ELLER EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN SOM INTE ÄR AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING. Innan överlåtelse kan Adobe komma att kräva att ni och den mottagande parten skriftligen bekräftar Ert samtycke till detta avtal, tillhandahåller Adobe med information rörande Er själva och registrera Er som slutanvändare av Programvaran. Tillåt 4-6 veckor för överföring. Vänligen besök http://www.adobe.com/support/ eller kontakta Adobes avdelning för kundstöd för ytterligare information. 

 

5. Uppdateringar. Om Programvaran är en uppgradering eller uppdatering av föregående Programvaruversion, måste ni inneha en giltig licens för den föregående versionen för att vara berättigad till att använda sådan uppgradering eller uppdateringen. Alla uppgraderingar eller uppdateringar tillhandahålls er på licensutbytesbasis. Ni förbinder er att er användning av en uppgradering eller uppdatering medför en frivillig uppsägning av er rätt att använda tidigare versioner av Programvaran. Undantagsvis får ni fortsätta att använda föregående versioner av Programvaran på er Dator efter att ni har använt uppgraderingen eller uppdateringen, men endast som hjälp med övergången till uppgraderingen eller uppdateringen, förutsatt att uppgraderingen eller uppdateringen och föregående versioner installeras på samma dator. Uppgraderingar och uppdateringar kan bli licensierade till er av Adobe med ytterligare eller annorlunda villkor.

 

6. BEGRÄNSAD GARANTI. Om inte annat anges i avsnitt 14 garanterar Adobe den individ eller juridiska person som först inhandlar en licens för Programvaran för användning på Datorer i enlighet med villkoren i detta avtal, att Programvaran i allt väsentligt fungerar enligt Dokumentationen under en period av nittio (90) dagar från dagen för erhållandet av Programvaran, när den används i enlighet med rekommenderat operativsystem och rekommenderad konfiguration för hårdvara. Att Programvaran på ett icke grundläggande sätt avviker från funktionen enligt Dokumentationen innebär inte någon rätt till garantianspråk. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER INTE FÖR KORRIGERINGSFILER, TECKENSNITTSPROGRAMVARA KONVERTERAD TILL ANDRA FORMAT, FÖRHANDSVERSIONER (BETA), PROVVERSIONER, STARTPROGRAMVARA, UTVÄRDERINGSEXEMPLAR, PRODUKTPROVER ELLER ICKE-SALUFÖRDA EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN ELLER WEBBSIDOR, ONLINETJÄNSTER ELLER CD-TJÄNSTER (se avsnitt 14). Samtliga garantianspråk måste framställas, tillsammans med bevis om inköp, inom en sådan nittio (90) dagarsperiod. Om Programvaran inte i allt väsentligt fungerar enligt Dokumentationen, skall Adobes och dess dotterbolags ansvar och er enda kompensation vara begränsat till det Adobe väljer av att antingen byta ut Programvaran eller återbetala den licensavgift som ni har erlagt för Programvaran. DEN GARANTI SOM FRAMSTÄLLS I DETTA AVSNITT ÄR EN BEGRÄNSAD GARANTI. BEROENDE PÅ LOKAL LAGSTIFTNING KAN NI ÄVEN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. Ytterligare information om garanti, kan ni få i de särskilda bestämmelser för specifika rättsordningar i slutet av avtalet eller genom att ta kontakt med Adobes avdelning för kundstöd.

 

7. ANSVARSFRISKRIVNING. DEN OVANNÄMNDA BEGRÄNSADE GARANTIN UTGÖR DEN ENDA GARANTI SOM ADOBE OCH DESS DOTTERBOLAG GER OCH DEN ANGER DE ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNINGAR FÖR ADOBES, DESS DOTTERBOLAGS ELLER DESS LEVERANTÖRERS GARANTIBROTT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM GES I ENLIGHET MED DETTA AVTAL OCH ALLA GARANTIER, VILLKOR, LÖFTEN ELLER BESTÄMMELSER I DEN UTSTRÄCKNING DESSA INTE KAN ELLER FÅR EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DIN RÄTTSORDNING, ADOBE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN OCH TILLGÅNG TILL ALLA WEBBSIDOR, ONLINETJÄNSTER OCH CD-TJÄNSTER hI BEFINTLIGT SKICKh OCH MED ALLA BRISTER OCH UTTRYCKLIGEN AVSÄGER SIG ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ENLIGT SKRIVEN LAG, RÄTTSPRAXIS, SEDVÄNJA, ANVÄNDNING ELLER ANNAT, GARANTIER, VILLKOR, LÖFTEN ELLER BESTÄMMELSER INNEFATTANDE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL FULLGÖRANDE, SÄKERHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, INTEGRATION, SÄLJBARHET, LUGNT BRUKANDE, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER VILLKOR OM ANVÄNDBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL. , ,  

Bestämmelserna i avsnitt 7 och avsnitt 8 gäller även om detta avtal upphör att gälla, oavsett orsak, men medför eller ger inga fortsatta rättigheter att använda Programvaran efter det att detta avtal har upphört att gälla.

 

8. ANSVARSBEGRÄNSNING. FÖRUTOM DEN EXKLUSIVA ERSÄTTNING BESKRIVEN OVAN OCH SOM BESKRIVS NÄRMARE I AVSNITT 14, SKALL ADOBE, DESS DOTTERBOLAG ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA, FÖLJDSKADOR, OAVSETT ORSAK OCH RÄTTSLIG GRUND, TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER SVÅRIGHET ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA HÅRDVARA ELLER PROGRAMVARA, SKADA SOM RESULTERAR FRÅN AVBROTT I AFFÄRSLIVET, PERSONSKADA ELLER FÖRSUMMELSE ATT IAKTTA AKTSAMHET ELLER ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN ÄVEN OM ADOBE ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA FÖRLUSTER, SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA OCH EXKLUDERINGARNA GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET I TILLÄMPLIG LAG I ER RÄTTSORDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ADOBES DESS DOTTERBOLAGS ELLER DESS LEVERANTÖRERS ANSVAR GENTEMOT KUNDEN, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND, ÖVERSTIGA DET PRIS SOM KUNDEN ERLAGT FÖR PROGRAMVARAN, OM KÖPESKILLING ERLAGTS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN VID EN FUNDAMENTAL ELLER VÄSENTLIGT BROTT ELLER BROTT MOT GRUNDLÄGGANDE ELLER VÄSENTLIGA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL. Inget i detta avtal utesluter eller begränsar Adobes ansvar gentemot Er vid dödsfall eller personskador som uppkommer till följd av Adobes vårdslöshet eller ansvar för bedrägeri. Adobe företräder sina dotterbolag och sina leverantörer avseende friskrivning från ansvar, och begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar, dock inte i några andra avseenden eller i något annat syfte. Ytterligare information kan ni erhålla i den särskilda informationen över jurisdiktioner, i slutet av avtalet, om tillämpligt, eller genom att ta kontakt med Adobes avdelning för kundstöd.

 

9. Exportregler. Ni samtycker till att Programvaran inte kommer att fraktas, överföras eller exporteras till ett annat land, eller användas på något sätt som är förbjudet enligt hUnited States Export Administration Acth eller några andra exportlagar, restriktioner eller förordningar (kallas gemensamt hExportlagarh). Om Programvaran identifieras som ett föremål som underkastats exportkontroll under Exportlagarns utfäster och garanterar ni att ni inte är medborgare eller på annat sätt befinner er inom ett land underkastat handelsembargo eller som på annat sätt är begränsat (vilket inkluderar, men inte är begränsat till Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Kuba och Nordkorea) och att ni inte på annat sätt förbjuds under Exportlagarna att erhålla Programvaran. Alla rättigheter att använda Programvaran beviljas med villkoret att sådana rättigheter förverkas om ni inte följer villkoren i avtalet.

 

10. Tillämplig lag. Detta Avtal lyder under och skall tolkas i enlighet med gällande lagar i: (a) Kalifornien, om en licens av Programvaran inköps när ni befinner er i USA, Kanada eller Mexiko; eller (b) Japan, om en licens av Programvaran inköps när ni befinner er i Japan, Kina, Korea eller annat sydostasiatiskt land där alla officiella språk skrivs med antingen ideografisk skrift (t. ex. hanzi, kanji eller hanja), och/eller annan skrift som är baserad på eller har motsvarande struktur som ideografisk skrift, t. ex. hangul eller kana; eller (c) England om en licens av Programvaran inköps när ni befinner er inom en jurisdiktion som inte omnämns ovan. Respektive domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, vid tillämpning av kaliforniska lag, distriktsdomstolen i Tokyo, Japan, vid tillämpning av japansk lag och behöriga domstolar i London, England, vid tillämpning av engelsk lag skall var och en ha icke-exklusiv jurisdiktion över samtliga tvister som rör detta Avtal. Detta Avtal är inte underkastat lagvalsregler inom någon jurisdiktion och inte heller Förenta Nationernas konvention angående Avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning är uttryckligen undantagen.

 

11. Allmänna bestämmelser. Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig och icke verkställbar, skall det inte påverka giltigheten av detta avtal i övrigt, vilket skall förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor. Avtalet skall inte begränsa lagstadgade rättigheter som tillkommer en part i egenskap av konsument. För kunder i Nya Zeeland t.ex. som skaffar Programvaran för personligt bruk eller hemmabruk (ej för affärsbruk) underkastas detta avtal konsumentlagen (hConsumer Guarantees Acth). Ändringar i detta Avtal får endast göras skriftligen och måste undertecknas av behörig ställföreträdare för Adobe. Den engelska versionen av detta avtal ska vara den version som används när detta avtal tolkas. Detta avtal utgör Adobes och er fullständiga reglering av samtliga frågor angående Programvaran och det ersätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, förhandlingar  eller annonseringar med anknytning till Programvaran. 

 

12. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.

12.1 Kommersiella produkter. Programvaran och Dokumentationen utgör hCommercial Item(s)h, såsom denna term definieras i den amerikanska lagen  48 C.F.R. avsnitt 2.101, bestående av hCommercial Computer Softwareh och hCommercial Computer Software Documentationh såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. avsnitt 12.212 eller 48 C.F.R. avsnitt 227.7202, allt efter vad som är tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. avsnitt 12.212 eller 48 C.F.R. avsnitten 227.7202-1 t.o.m. 227.7202-4, allt efter vad som är tillämpligt , licensieras hCommercial Computer Softwareh och hCommercial Computer Software Documentationh till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (a) enbart som hCommercial Itemsh och (b) endast med de rättigheter som gäller för alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal. Opublicerade rättigheter under amerikansk upphovsrättslag förbehålles Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

12.2  Licenser för Adobe-teknologi inom amerikansk förvaltning. Ni accepterar att när Adobes Programvara licensieras för förvärv av amerikansk förvaltning, eller någon kontraktsanställd därför, licensieras ni i enlighet med riktlinjerna i 48 C.F.R. avsnitt 12.212 (för civila organ) och 48 C.F.R. avsnitt 227-7202-1 och 227-7202-44 (för försvarsdepartementet). För slutanvändare inom amerikansk förvaltning samtycker Adobe till att efterfölja alla tillämpliga lagar gällande lika rättigheter  inkluderat, om det är tillämpligt, det som stipuleras i Executive Order 11246, enligt ändring, sektion 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act från 1974 (38 USC 4212) och avsnitt 503 i Rehabilitation Act från 1973, enligt ändring, och föreskrifterna i 41 CFR Parts 60-1 t.o.m. 60-60, 60-250 60-741. Klausulen om positiv särbehandling och föreskrifterna i föregående mening skall som referens medfölja detta avtal.

 

13. Överensstämmelse med licenser. Om ni är ett företag, bolag eller en organisation, samtycker ni till att, efter förfrågan från Adobe eller dess behöriga ställföreträdare, inom trettio (30) dagar fullständigt dokumentera och bekräfta att er användning av all programvara från Adobe vid tidpunkten för förfrågan överensstämmer med era giltiga licenser från Adobe.

 

14. Särskilda bestämmelser och undantag. Detta avsnitt behandlar specifika bestämmelser relaterade till vissa komponenter i Programvaran liksom begränsade undantag till de ovan beskrivna villkoren. I så hög grad som en bestämmelse i detta avsnitt strider mot något annat villkor i detta avtal skall detta avsnitt gälla framför ett sådant villkor.

14.1  Begränsad garanti för användare bosatta i Tyskland och Österrike. Om ni har förvärvat Programvaran i Tyskland eller Österrike och har er huvudsakliga hemvist i ett av dessa länder, gäller inte Avsnitt 6. Istället garanterar  Adobe att Programvaran tillhandahåller de funktioner som beskrivs i Dokumentationen (de höverenskomna funktionernah) under den begränsade garantiperiod som följer på mottagandet av Programvaran, när denna används på den rekommenderade maskinvarukonfigurationen.  Med hbegränsad garantiperiodh avses i detta Avsnitt ett (1) år om ni är företagsanvändare och två (2) år om ni inte är företagsanvändare. Oväsentlig avvikelse från överenskomna funktioner skall inte och utgör inte grund för garantirätt. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OMFATTAR INTE PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS KOSTNADSFRITT, TILL exEmpeL UPPDATERINGAR, FÖRHANDSVERSIONER, PROVEXEMPLAR, PRODUKTPROVER, STARTPROGRAMVARA, PROGRAMVARUEXEMPLAR OCH EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN SOM EJ AVSEDDA FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING (NFR) ELLER TYPSNITTSPROGRAMVARA KONVERTERAD TILL ANDRA FORMAT, WEBBSIDOR, ONLINE-TJÄNSTER, CD-TJÄNSTER, ELLER PROGRAMVARA SOM HAR ÄNDRATS AV ER I SÅDAN OMFATTNING ATT ÄNDRINGEN HAR ORSAKAT DEFEKTER. Om ni vill tillämpa garantin under den begränsade garantiperioden, skall ni på vår bekostnad returnera Programvaran och inköpsbevis till förvärvsstället. Om Programvarans funktioner avviker väsentligt från överenskomna funktioner, äger Adobe rätt att - efter eget gottfinnande - reparera eller ersätta Programvaran. Om detta inte sker, är ni berättigad till en reducering av inköpspriset (reducering), eller till att säga upp köpeavtalet (tillbakadragande). Närmare information om garantier kan erhållas från Adobes avdelning för kundstöd.

14.2  Ansvarsbegränsning avseende användare bosatta i Tyskland och Österrike.

14.2.1  Om ni har förvärvat Programvaran i Tyskland eller Österrike och har er huvudsakliga hemvist i ett av dessa länder, gäller inte Avsnitt 8. Istället, avhängigt villkoren i Avsnitt 14.2.2, begränsas Adobes och dess dotterbolags skadeståndsansvar enligt följande (i) Adobes och dess dotterbolags ansvar omfattar endast ersättning för de skador som typiskt sett är förutsebara vid köpeavtalets ingång med avseende på skador som uppstår till följd av ringa vårdslöshet beträffande väsentlig avtalsskyldighet, och (ii) Adobe och dess dotterbolag skall inte hållas ansvariga för skador som uppstår till följd av ringa vårdslöshet  beträffande avtalsskyldighet som inte är väsentlig.

14.2.2  Ovan nämnda begränsning gäller inte fall där tvingande lagstiftning är tillämplig, i synnerhet avseende ansvar enligt produktansvarslagar i Tyskland, ansvar för antagande av speciell garanti eller ansvar för personskador som uppstår till följd av vårdslöshet.

14.2.3  Ni ansvarar för att vidta rimliga åtgärder för att undvika och begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera Programvaran och data som omfattas av villkoren i detta avtal.

14.3  Tilläggsvillkor för Förhandsversioner av Programvaran. Om Programvaran är en förkommersiell version eller beta-programvara (hFörhandsversionh) gäller detta avsnitt. Förhandsversionen av Programvaran är en Förhandsversion som inte representerar en slutlig produkt från Adobe och kan innehålla, buggar fel och andra problem som kan orsaka systemfel eller andra fel samt dataförlust. Adobe kan komma att kommersiellt aldrig ge ut Förhandsversionen av Programvaran. Om ni har mottagit Förhandsversionen i enlighet med ett separat skrivet avtal, t ex Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products, underkastas ert användande av Programvaran av sådant avtal. Du skall returnera eller förstöra alla kopior av Förhandsversionen om Adobe begär detta eller om Adobe kommersiellt ger ut sådan Programvara. DITT ANVÄNDANDE AV FÖRHANDVERSIONER AV PROGRAMVARAN SKER PÅ EGEN RISK. SE AVSNITTEN 7 OCH 8 FÖR GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I ANSVAR SOM GÄLLER FÖR FÖRHANDSVERSIONER AV PROGRAMVARAN.

14.4 Tilläggsvillkor för provversioner, produktprover, icke-saluförda exemplar. Om Programvaran är en provversions-, start-, produktprovs- eller en icke-saluförd- Programvara (hProvprogramvarah) gäller följande avsnitt. Provversionsprogramvaran kan innehålla begränsad funktionalitet och skall användas endast för demonstrations- och utvärderingssyften och inte för kommersiella ändamål.ERT ANVÄNDANDE AV PROVVERSIONSPROGRAMVARA SKER PÅ EGEN RISK. sE AVSNITTEN 7 OCH 8 FÖR GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I ANSVAR SOM GÄLLER FÖR PROVVERSIONSPROGRAMVARAN.

14.5 Time-outprogramvara. Om Programvaran är en time-outversion kommer den att upphöra att fungera efter en förutbestämd tidsperiod eller efter ett visst antal användningar efter installationen. Licensen kommer att upphöra efter denna period eller efter dessa antal användningar, såvida inte denna förlängs av Adobe vid ert förvärvande av en fullvärdig detaljhandelslicens. ACCESS TILL SÅDANA FILER ELLER UTDATA SKAPAT AV SÅDAN PROGRAMVARA ELLER AV EN PRODUKT ASSOCIERAD MED SÅDAN PROGRAMVARA SKER HELT PÅ ER EGEN RISK.

14.6 Utbildningsprogramvara. Om programvaran som medföljer detta avtal är ett utbildningsprogram (Educational Software Product) (programvara tillverkad och distribuerad för användning av utbildningsslutanvändare) har ni inte rätt att använda Programvaran om ni inte anses vara en utbildningsslutanvändare enligt den lokala lagstiftningen. Vänligen besök http://adobe.com/education/purchasing och ta reda på om ni är berättigad. Leta upp en Adobe-auktoriserad utbildningsförsäljare i ert område genom att besöka http://www.adobe.com/store och leta upp länken Buy Adobe Products Worldwide.

14.7 Teckensnittsprogramvara. Om Programvaran innehåller teckensnittsprogramvara -

14.7.1 Ni får använda teckensnittsprogramvaran med Programvaran på Datorer enligt vad som beskrivs i avsnitt 2 och utdata teckensnittsprogramvara till all utdataanordning(ar) ihopkopplade till sådana Dator(er).

14.7.2 Om det Tillåtna Antal Datorer är fem eller färre, har ni rätt att ladda ner teckensnittsprogramvaran i minnet (hårddisk eller RAM) i en utdataanordning ihopkopplad med åtminstone en av dessa Datorer i syfte att ha teckensnittsprogramvaran kvar internt på en sådan utdataanordning samt på ytterligare en sådan utdataanordning för varje ytterligare fem av Tillåtna Antal Datorer.

14.7.3 Ni har rätt att göra en kopia på de teckensnitt som ni har använt för en särskild fil till en kommersiell skrivare eller annan servicebyrå och sådan servicebyrå får använda teckensnitt(en) för att behandla er fil, förutsatt att en sådan servicebyrå innehar en giltig licens att använda den särskilda teckensnittsprogramvaran.

14.7.4 Ni får konvertera eller installera teckensnittsprogramvaran till ett annat format för användande i andra miljöer under förutsättning att följande villkor iakttas: En dator på vilken den konverterade teckensnittsprogramvaran används eller installeras anses som en av era Tillåtna Antal Datorer. Användande av teckensnittsprogramvara som ni har konverterat kommer att vara föremål för samtliga villkor i detta avtal. Sådan konverterad teckensnittsprogramvara får användas endast för ert egna sedvanliga interna affärs- eller personalanvändande och får inte distribueras eller överföras för vilket syfte det än må vara, förutom i enlighet med avsnitt 4.4 i detta avtal.

14.7.5 Ni får lagra kopior av teckensnittsprogramvaran på era elektroniska dokument i syfte att skriva ut och titta på dokumentet. Om teckensnittsprogramvaran som ni lagrar är definierad som hlicensed for editable embeddingh på Adobes websida på http://www.adobe.com/type/browsere/legal/embeddingeula.html, och ni kan även lagra kopior av sådan teckensnittsprogramvara för det ytterligare syftet att redigera era elektroniska dokument. Ingen annan rätt till lagring finns underförstått eller tillåtet enligt denna licens.

14.8 Online-tjänster.

14.8.1 Programvaran kan komma att vara beroende av eller underlätta ert tillträde till websidor underhållna av Adobe eller dess dotterbolag eller tredje man som erbjuder varor, information, programvara eller tjänster (Online-tjänster). Ert tillträde till och användande av en websida lyder under de villkor, bestämmelser, friskrivningar och underrättelser som återfinns på en sådan sida, t.ex. Användarvillkor som finns på http://www.adobe.com/misc/copyright.html. Adobe kan när som helst, för vilken orsak det än må vara, modifiera eller avbryta tillgängligheten av någon websida och Online-tjänster.

14.8.2 Adobe kontrollerar, bekräftar eller accepterar inte ansvar för websidor eller Online-tjänster erbjudna av tredje man. Alla mellanhavanden mellan er och tredje man i samband med en websida eller Online-tjänster, innefattande leverans och betalning av varor och tjänster och andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser associerade med sådana mellanhavanden, är helt mellan er och sådan tredje man.

14.8.3 FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ÄR SAMTYCKT AV ADOBE, DESS DOTTERBOLAG ELLER AV TREDJE MAN I ETT SEPARAT AVTAL, ERT ANVÄNDANDE AV WEBSIDOR OCH ONLINE-TJÄNSTER SKER PÅ ER EGEN RISK. VÄNLIGEN SE AVSNITTEN 7 OCH 8 FÖR GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I ANSVAR SOM GÄLLER FÖR WEBSIDOR OCH ONLINE-TJÄNSTER.

14.9 After Effects Professional Render-motor. Om Programvaran inkluderar den fullständiga versionen av Adobes After Effects Professional, får ni installera ett obegränsat antal av Render-motorer på Datorer inom ert Interna Nätverk som innefattar åtminstone en Dator på vilken den fullständiga versionen av Adobes After Effects Professional-programvaran är installerad. Med begreppet hRender-motorh avses en installerbar del av Programvaran som tillåter After Effects-projekt att bli möjliggjorda men kan inte användas för att skapa eller modifiera projekt och inkluderar inte det kompletta After Effects-användargränssnittet. 

14.10 GoLive Co-Author. Om Programvaran inkluderar Adobe Creative Suite eller Adobe GoLive-programvara och inkluderar GoLive Co-Author-programvarukomponenten, kan ni som ett alternativ till att installera och använda en enskild kopia av GoLive Co-Author-programvaran med de andra Programvarankomponenterna enligt vad som är tillåtet i avsnitt 2.1 antingen (a) installera och använda GoLive Co-Author-programvaran på ett Tillåtet Antal Datorer på vilka de andra Programvarukomponenterna inte är installerade eller (b) distribuera en kopia av GoLive Co-Author-programvaran till ett Tillåtet Antal av individer eller juridiska personer för installation och användande av var och en av en sådan individ eller juridisk person på en Dator; förutsatt att varje sådan individ eller juridisk person godkänner villkoren i detta avtal och sådana villkor enligt vilka ni har köpt en giltig licens till Programvaran. Sådan individ eller juridisk person får inte distribuera GoLive Co-Author-programvaran vidare. För det fall Programvaran är GoLive Co-Author-programvara som ni har erhållit på ett enskilt sätt (d.v.s. inte som en del av Adobe Creative Suite eller GoLive-programvara) är detta avsnitt inte tillämpligt.

14.11 Version Cue-programvara. Om Programvaran innehåller Adobe Creative Suite-programvara och Version Cue-programvarukomponenter kan ni, som ett alternativ till att installera och använda en enskild kopia av Version Cue workspacekomponenter med de andra Programvarukomponenterna enligt vad som är tillåtet i avsnitt 2.1 installera Version Cue workspacekomponenten på en Datafilsserver inom ert Interna Nätverk som inkluderar åtminstone en dator på vilken Adobe Creative Suite-programvaran är installerad. Ni får använda Version Cue workspace-programvaran endast i syfte att driva en workspace tillgänglig endast av Datorer på ett sådant Internt Nätverk. Inget annat användande av nätverk är tillåtet, inklusive men inte begränsat till möjliggörande av Internet eller webbaserade workgroups eller tjänster.    

14.12 Certifierade Dokument. Om Programvaran tillåter er att författa och bekräfta Cerfifierade Dokument är detta avsnitt tillämpligt.

14.12.1 Certifierade Dokument och CD-tjänster. Ett hCerfifierat Dokumenth eller hCDh är en PDF-fil som har blivit digitalt signerad med (a) Programvarans CD egenskapsuppsättning; (b) ett cerifikat; och (c) en hprivath krypteringsnyckel som överensstämmer med den hallmännah nyckeln i certifikatet. Författande av ett CD kräver att ni erhåller ett certifikat från en godkänd CD Service Provider. hCD Service Providerh är en självständig tredje manstjänstförsäljare som finns listad på http://www.adobe.com/security/partners_cds.html. Bekräftande av ett CD kräver CD-tjänster från den CD Service Provider som har utfärdat certifikatet. hCD-tjänsterh är tjänster tillhandahållna av CD Service Providers, inklusive men inte begränsat till (a) certifikat utfärdade av en sådan CD Service Provider för användande med Programvarans CD egenskapsuppsättning; (b) tjänster relaterade till utfärdandet av certifikat; och (c) andra tjänster relaterade till certifikat, inklusive men inte begränsat till verifikationstjänster.

14.12.2 CD Service Providers. Även om Programvaran tillhandahåller funktionerna författande och bekräftelse av CD, tillhandahåller inte Adobe de nödvändiga CD-tjänsterna som är erforderliga för att använda dessa funktioner. Inköp, tillgänglighet och ansvar för CD-tjänsterna är en sak mellan er och CD Service Provider. Innan ni kan förlita er på ett CD, en digital signatur som används med detta och/eller relaterade CD-tjänster måste ni först läsa igenom och samtycka till den tillämpliga Utgivarmeddelandet och detta avtal. Med hUtgivarmeddelandeh avses de villkor som varje enskild CD Service Provider erbjuder CD-tjänster (se länkarna på http://www.adobe.com/security/partners_cds.html), innehållande bl.a. prenumereringsavtal, förlitande parters avtal, certifikatpolicies och praxisuttalanden och avsnitt 14.12 i detta avtal. Genom att bekräfta ett CD med användande av CD-tjänster erkänner och samtycker ni till att (a) certifikatet som används för att digitalt signera ett CD kan bli indraget vid vilken bekräftelse som helst, vilket gör att den digitala signaturen på CD ser ut att vara giltig fast den i själva verket inte är det; (b) säkerheten eller inegriteten av ett CD kan bli äventyrat på grund av en handling eller underlåtelse av signeraren av CD, den tillämpliga CD Service Provider, eller av en tredje man; och (c) ni måste läsa, förstå och vara bunden av det tillämpliga Utgivarmeddelandet.

14.12.3 Garantifriskrivningar och begränsingar i ansvar. CD Service Providers erbjuder CD-tjänster endast i enlighet med tillämpligt Utgivarmeddelande. FÖRUTOM VAD SOM KAN STIPULERAS I ETT UTGIVARMEDDELANDE, SKER ERT ANVÄNDANDE AV CD-TJÄNSTER PÅ ER EGEN RISK. SE AVSNITTEN 7 OCH 8 FÖR GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I ANSVAR SOM GÄLLER FÖR CD-TJÄNSTER.

14.12.4 Skadeersättning. Ni samtycker till att hålla Adobe och alla tillämpliga CD Service Provider (förutom vad som uttryckligen stipuleras i dess Utgivarmeddelande) skadelös från allt ansvar, förluster, åtgärder, skador eller anspråk (inklusive alla rimliga utgifter, kostnader och advokatarvoden) som härrör från eller relaterar till användandet av eller tilliten på CD-tjänster, inklusive men ej begränsat till (a) tillit på ett utgånget eller tillbakadraget certifikat; (b) otillbörlig bekräftelse av ett certifikat; (c) användande av ett certifikat som inte är tillåtet av tillämpligt Utgivarmeddelande, detta avtal eller tillämplig lag; (d) försummelse att utföra rimlig bedömning av omständigheterna vid förlitan på CD-tjänster; eller (e) försummelse att utföra de skyldigheter som är erforderliga i ett tillämpligt Utgivarmeddelande.

14.12.5 Tredje-mansförmåner. Ni samtycker till att alla CD Service Provider som ni använder är tredje- mansförmåner beträffande detta avsnitt av avtalet och att sådana CD Service Provider har rätt att verställa sådana bestämmelser i sitt eget namn som om CD Service Providern var Adobe.   

Om ni har några frågor angående detta avtal eller om ni vill ha information från Adobe, använd då den adress-och kontaktinformation som medföljer den här produkten för att kontakta det Adobe-kontor som handhar ert rättskipningsområde.

Adobe, After Effects, Co-Author, GoLive och Version Cue är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

 

 

 

Gen_WWCombined_Svenska_08.29.03_11:13