ADOBE

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

 

TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT EHDOT, MUKAAN LUKIEN ERITYISESTI SEURAAVAT RAJOITUKSET: (a) KÄYTTÖÄ (KOHTA 2) (b) SIIRRETTÄVYYTTÄ (KOHTA 4), TAKUUTA (KOHDAT 6 JA 7), KORVAUSVASTUUTA (KOHTA 8) SEKÄ KOHDASSA 14 MÄÄRITELTYJÄ SÄÄNNÖKSIÄ JA POIKKEUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET. HYVÄKSYTTE, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS ON KUIN MIKÄ TAHANSA NEUVOTTELEMANNE KIRJALLINEN SOPIMUS, JONKA OLETTE ALLEKIRJOITTANEET. TÄMÄ SOPIMUS ON TÄYTÄNTÖÖNPANTAVISSA TEITÄ JA MITÄ TAHANSA OIKEUSSUBJEKTIA VASTAAN, JOKA HANKKII OHJELMISTON JA JONKA PUOLESTA OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN, ESIMERKIKSI TYÖNANTAJAANNE VASTAAN. MIKÄLI ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ OHJELMISTOA. KATSOKAA EHDOT JA RAJOITUKSET OHJELMISTON PALAUTTAMISELLE TAKAISINMAKSUA VARTEN OSOITTEESTA HTTP://WWW.ADOBE.COM.

 

Teillä voi olla muu kirjallinen sopimus suoraan Adoben kanssa (esim. määrälisenssisopimus), joka täydentää tätä sopimusta tai syrjäyttää tämän sopimuksen osittain tai kokonaan.

 

 

Adobe ja sen toimittajat omistavat kaikki Ohjelmistoon liittyvät aineettomat oikeudet.  Ohjelmistoon on myönnetty käyttöoikeus, sitä ei ole myyty. Adobe sallii Ohjelmiston kopioinnin, lataamisen, asentamisen, käytön tai muun Ohjelmiston aineettomien oikeuksien ja toimintojen hyödyntämisen vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.  Joihinkin Ohjelmistoon sisältyviin muiden osapuolten materiaaleihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka tavallisesti löytyvät kyseisten materiaalien yhteydessä olevista "Lue minut" -tiedostoista tai erillisistä käyttöoikeussopimuksista.

 

OHJELMISTO VOI SISÄLTÄÄ TUOTEAKTIVOINTI- TAI MUITA OMINAISUUKSIA, JOTKA ON SUUNNITELTU ESTÄMÄÄN OIKEUDETTOMAN KOPIOINNIN. AKTIVOINTIOMINAISUUS VOI ESTÄÄ OHJELMISTON KÄYTÖN, MIKÄLI ETTE SUORITA OHJELMISTOSSA JA DOKUMENTAATIOSSA KUVATTUA AKTIVOINTIPROSESSIA. Lisätietoja tuoteaktivoinnista on osoitteessa http://www.adobe.com.

 

1.  Määritelmät.

"Adobe" tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä Delawarelaista osakeyhtiötä (osoite: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110), mikäli tämän sopimuksen kohta 10 (a) soveltuu; muussa tapauksessa viittaus tarkoittaa Adobe Systems Software Ireland Limited -nimistä yhtiötä (osoite: Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland), Irlannin lainsäädännön alaista yhtiötä, joka on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tytäryhtiö ja lisenssinhaltija.

"Tietokone" tarkoittaa tietokonelaitetta , joka hyväksyy tietoa digitaalisessa tai sitä vastaavassa muodossa ja käsittelee tätä tietoa sille annettujen ohjeiden mukaisesti tietyn tuloksen aikaansaamiseksi.

"Sisäinen tietoverkko" tarkoittaa yksityistä tietoverkkoa, johon on pääsy ainoastaan tietyn yhtiön tai vastaavan liiketoimintayksikön työntekijöillä ja yksittäisillä sopimuskumppaneilla (kuten tilapäisillä työntekijöillä). Sisäinen tietoverkko ei käsitä Internetiä tai muuta yleisölle avointa verkkoyhteisöä, mukaan lukien muun muassa jäsenyyteen tai tilaukseen perustuvat ryhmät, yhdistykset ja vastaavat organisaatiot.

"Sallittu lukumäärä" tarkoittaa viittä (5), mikäli voimassa oleva Adoben myöntämä käyttöoikeus (esimerkiksi määrälisenssi) ei toisin määrää.   

"Ohjelmisto" tarkoittaa (a) kaikkea tämän sopimuksen yhteydessä toimitettua tietoa, mukaan lukien muun muassa (i) Adoben tai jonkin muun osapuolen ohjelmistotiedostot ja tietokoneisiin liittyvät tiedot, (ii) näyte- ja varusvalokuvat ja muut kuvat, äänitiedostot, Clip Art -kuvat, ja muut taiteelliset tuotokset ("Varustiedostot"), (iii) kirjalliset selittävät materiaalit ja tiedostot ("Dokumentaatio") ja (iv) fontit; sekä (b) kaikkea mainitun tiedon muokattuja versioita ja kopioita, parannuksia, päivityksiä ja lisäyksiä (yhteisesti "Päivitykset"), jotka Adobe on toimittanut käyttäjälle milloin tahansa, siinä laajuudessa kuin ei ole erillisellä sopimuksella sovittu.  

 

2.  Ohjelmiston käyttöoikeus. Olettaen, että käyttäjä hankki Ohjelmiston Adobelta tai joltain sen valtuuttamalta lisenssinhaltijalta ja että hän noudattaa tämän sopimuksen ""ehtoja, Adobe myöntää käyttäjälle Ohjelmiston yleisen käyttöoikeuden dokumentaatiossa kuvatulla tavalla ja dokumentaatiossa kuvattuihin tarkoituksiin, niin kuin jäljempänä todetaan. Tiettyihin komponentteihin liittyvistä erityissäännöksistä, ks. kohta 14.2.1  Yleinen käyttö. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston yhden kopion Sallittuun lukumäärään Ohjelmiston kanssa yhteensopivia Tietokoneita ja käyttää tätä kopiota Tietokoneiden Sallitun lukumäärän rajoissa; tai

2.2  Palvelinsijoitus. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston yhden kopion yhdelle Sisäisessä tietoverkossa olevalle tiedostopalvelimelle, josta Ohjelmisto ladataan ja asennetaan muihin samaan Sisäiseen tietoverkkoon kytkettyihin Tietokoneisiin Sallitun lukumäärän rajoissa; tai

2.3  Palvelinkäyttö. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston yhden kopion yhdelle Sisäisessä tietoverkossa olevalle tiedostopalvelimelle siten, että tarkoituksena on Ohjelmiston käyttäminen toiselta saman Sisäisen tietoverkon tietokoneelta käsin komentojen, tietojen syötön tai ohjeiden (esimerkiksi komentotiedostojen)avulla edellyttäen, että tällaisen tiedostopalvelimella olevan Ohjelmiston sallittujen käyttäjien kokonaismäärä (joka ei tarkoita samaa kuin yhtäaikaisten käyttäjien määrä) ei ylitä Sallittua lukumäärää. Muunlainen verkkokäyttö ei ole sallittua, mukaan lukien muun muassa Ohjelmiston käyttö suoraan tai komentojen, tietojen syötön tai ohjeiden avulla Sisäiseen tietoverkkoon kuulumattomalta tietokoneelta käsin, Internet-palvelut tai WWW-palvelimen ylläpitopalvelut tai käyttö sellaisen käyttäjän toimesta, jolle Adobe ei ole myöntänyt voimassa olevaa käyttöoikeutta Ohjelmiston kopion käyttöön; ja

2.4  Käyttö Kannettavassa Tietokoneessa tai Kotitietokoneessa.  Kohtien 2.1, 2.2 sekä 2.3, mukaisten yksittäisten kopioiden lisäksi, Ohjelmistoon asennetun tietokoneen ensisijainen käyttäjä voi tehdä toisen kopion Ohjelmistosta yksinomaiseen käyttöönsä kannettavalla tietokoneella tai kotitietokoneellaan edellyttäen, että kannettavalla tietokoneella tai kotitietokoneella olevaa Ohjelmistoa ei käytetä yhtä aikaa ensisijaisella tietokoneella olevan Ohjelmiston kanssa. 2.5  Varmuuskopiointi. Jos Ohjelmisto on suunniteltu sallimaan kopioinnin, käyttäjä voi tehdä Ohjelmistosta kohtuullisen määrän varmuuskopioita edellyttäen, että näitä varmuuskopioita ei asenneta tai käytetä muuhun kuin arkistointitarkoituksiin.

2.5  Varmuuskopiointi. Käyttäjä voi tehdä Ohjelmistosta yhden varmuuskopion, edellyttäen että  tätä varmuuskopiota ei asenneta mihinkään tietokoneeseen eikä käytetä missään tietokoneessa. Käyttäjä ei voi luovuttaa kenellekään oikeuksia varmuuskopioon, ellei hän luovuta kaikkia oikeuksia kohdassa 4.4. kuvatulla tavalla.

2.6  Varustiedostot. Mikäli Varustiedostoihin liittyvät "Lue minut"-tiedostot eivät sisällä erityisiä oikeuksia tai rajoituksia näiden tiedostojen käyttöön, käyttäjä voi tuoda näyttöön, muokata, jäljentää ja levittää eteenpäin kaikkia Varustiedostoja. Käyttäjä ei kuitenkaan saa levittää Varustiedostoja erillään  (toisin sanoen siten, että Varustiedostot muodostavat levitettävän tuotteen tärkeimmän osan). Varustiedostoja ei saa käyttää herjaavan, loukkaavan, vilpillisen, epäsiveellisen tai pornografisen materiaalin tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaavan materiaalin tuottamiseen tai muutoin lainvastaisella tavalla. Käyttäjä ei voi vaatia tavaramerkkioikeuksia Varustiedostoihin tai niistä johdettuihin tuotoksiin.

 

3.  Aineettomat oikeudet. Ohjelmisto ja sen hyväksytyt kopiot, joiden tekemiseen käyttäjällä on oikeus, ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön ja sen toimittajien aineetonta omaisuutta. Ohjelmiston rakenne, järjestely ja koodi ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön ja sen toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa. Ohjelmisto on suojattu lailla, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain sekä muiden maiden tekijänoikeuslait, ja kansainvälisillä sopimusmääräyksillä. Lukuun ottamatta nimenomaisesti tässä todettua, tämä sopimus ei luo käyttäjälle minkäänlaisia aineettomia oikeuksia Ohjelmistoon liittyen. Adobe ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole luovutettu.

 

4.  Rajoitukset

4.1  Ilmoitukset. Käyttäjä ei ole oikeutettu kopioimaan Ohjelmistoa ellei toisin ole todettu kohdissa 2 ja 14. Kaikkien käyttäjän tekemien sallittujen Ohjelmiston kopioiden pitää sisältää samat Ohjelmistosta ilmenevät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeutta kuvaavat ilmoitukset.

4.2  Muuttamiskielto. Sen lisäksi mitä kohdassa 14.7 on todettu, käyttäjä ei ole oikeutettu muokkaamaan, mukauttamaan tai kääntämään Ohjelmistoa. Käyttäjä ei ole oikeutettu purkamaan  tai hajottamaan Ohjelmistoa tai muutoin pyrkimään selvittämään sen lähdekoodia, paitsi siinä määrin kuin soveltuva laki nimenomaisesti sallii Ohjelmiston hajottamisen Ohjelmiston saamiseksi toimimaan toisen ohjelmiston yhteydessä.

4.3  Erottamiskielto. Ohjelmisto voi sisältää erilaisia sovelluksia, hyötyohjelmia sekä osia ja saattaa tukea lukuisia ohjelmia ja kieliä. Ohjelmisto voidaan myös toimittaa käyttäjälle lukuisten viestimien kautta tai lukuisina kopioina. Huolimatta tästä Ohjelmisto on suunniteltu ja se toimitetaan yksittäisenä tuotteena käytettäväksi sellaisena  Tietokoneissa kohtien 2 ja 14 mukaisesti. Käyttäjää ei vaadita käyttämään kaikkia Ohjelmiston osia, mutta käyttäjä ei saa erottaa Ohjelmiston osia käytettäväksi eri tietokoneilla.  Käyttäjä ei saa erottaa tai pakata Ohjelmistoa uudelleen levittämis-, siirto- tai jälleenmyyntitarkoituksiin. Tähän kohtaan liittyvistä erityisistä poikkeuksista, ks. kohta 14.

4.4  Siirtämiskielto. KÄYTTÄJÄ EI SAA VUOKRATA, LEASINGVUOKRATA, MYYDÄ TAI LISENSOIDA OHJELMISTOA EDELLEEN, LUOVUTTAA TAI SIIRTÄÄ OIKEUKSIA OHJELMISTOON TAI MYÖNTÄÄ KÄYTTÖOIKEUTTA OHJELMISTOON TAI MIHINKÄÄN SEN OSAAN NIIN, ETTÄ OHJELMISTO TAI SEN OSA KOPIOITAISIIN TOISEN YKSITYISHENKILÖN TAI JURIDISEN HENKILÖN TIETOKONEELLE, MUUTOIN KUIN TÄSSÄ ON SALLITTU. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää kaikki oikeutensa Ohjelmiston käyttöön toiselle yksityishenkilölle tai juridiselle henkilölle seuraavien ehtojen mukaisesti: (a) käyttäjä siirtää kyseiselle henkilölle myös (i) tämän sopimuksen, (ii) sarjanumeron tai -numerot, Ohjelmiston ja kaikki Ohjelmistoon liitetyt tai sen yhteyteen ennalta asennetut ohjelmistot ja laitteet, mukaan lukien kaikki kopiot, parannukset, päivitykset ja edeltävät versiot, ja (iii) kaikki toiseen muotoon muunnettujen fonttiohjelmistojen kopiot; (b) käyttäjä ei säilytä itsellään mitään parannuksia, päivityksiä tai kopioita mukaan lukien varmuuskopiot ja tietokoneelle tallennetut kopiot; ja (c) Ohjelmiston oikeudet vastaanottava osapuoli hyväksyy tämän sopimuksen ehdot sekä mahdolliset muut ehdot, joiden sitomana käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston voimassa olevan käyttöoikeuslisenssin. EDELLÄ TODETUSTA HUOLIMATTA KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA SIIRTÄÄ OIKEUKSIA OHJELMISTON KOULUTUS-, ENNAKKOJULKAISU- TAI EI JÄLLEENMYYNTIIN TARKOITETTUIHIN KOPIOIHIN. Ennen oikeuksien siirtoa Adobe voi vaatia, että käyttäjä ja oikeudet vastaanottava osapuoli vahvistavat kirjallisesti, että käyttäjä noudattaa tätä sopimusta, toimittavat tietoa itsestään ja rekisteröityvät Ohjelmiston loppukäyttäjinä. Oikeuksien siirto kestää 4-6 viikkoa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.adobe.com/support/ tai Adoben asiakastuesta.

 

5.  Päivitykset.  Mikäli Ohjelmisto on parannus tai päivitys Ohjelmiston aikaisempaan versioon, käyttäjällä on oltava voimassa oleva käyttöoikeus aikaisempaan Ohjelmistoon voidakseen käyttää kyseistä parannusta tai päivitystä. Kaikki parannukset ja päivitykset tarjotaan käyttäjälle käyttöoikeuden vaihto-oikeuteen perustuen. Käyttäjä suostuu siihen, että käyttämällä parannusta tai päivitystä hän vapaaehtoisesti luopuu oikeuksistaan käyttää kaikkia Ohjelmiston aikaisempia päivityksiä. Poikkeuksena tähän käyttäjä voi jatkaa Ohjelmiston aikaisempien versioiden käyttämistä Tietokoneellaan parannuksen tai päivityksen vastaanottamisen jälkeen helpottaakseen siirtymistä parannettuun tai päivitettyyn versioon edellyttäen, että parannus tai päivitys ja aikaisempi versio asennetaan samalle tietokoneelle. Adobe voi myöntää käyttöoikeuden parannuksiin ja päivityksiin lisäehdoin tai erilaisin ehdoin.

 

6.  RAJOITETTU TAKUU. Lukuun ottamatta mitä kohdassa 14 on määrätty, Adobe vakuuttaa luonnolliselle tai oikeushenkilölle, joka hankkii käyttöoikeuslisenssin Ohjelmistoon tämän sopimuksen mukaista käyttöä varten Tietokoneilla, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan Dokumentaation mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan Ohjelmiston vastaanottamisesta lukien käytettäessä suositeltua käyttöjärjestelmää ja laitteistokokoonpanoa. Toiminnan epäoleelliset poikkeamat Dokumentaatiosta eivät muodosta oikeutta takuuseen. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KOSKE PIENPÄIVITYKSIÄ, TOISEEN MUOTOON MUUNNETTUJA FONTTIOHJELMISTOJA, ENNAKKOJULKAISUJA (BETA-VERSIOITA), KOKEILUVERSIOITA, ALOITUSVERSIOITA, ARVIOINTIVERSIOITA, NÄYTETUOTTEITA TAI  EI JÄLLEENMYYNTIIN TARKOITETTUJA KOPIOITA TAI VERKKOSIVUJA, ONLINE-PALVELUJA TAI CD-PALVELUJA (ks. kohta 14). Kaikki takuuvaateet täytyy tehdä ostotodisteen kera sanotun yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa. Mikäli Ohjelmisto ei olennaisilta osiltaan toimi Dokumentaation mukaisesti, Adoben ja sen konserniyhtiöiden täysi korvausvastuu sekä käyttäjän saama hyvitys rajoittuvat Adoben valinnan mukaan vaihtoehtoisesti joko Ohjelmiston vaihtamiseen toiseen tai käyttäjän Ohjelmistosta maksaman lisenssimaksun palauttamiseen. KYSEINEN RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUUNLAISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. Lisätietoja takuusta on saatavilla tämän sopimuksen lopussa olevista eri lainkäyttöalueita koskevista säännöksistä. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Adoben asiakastukeen.

 

7.  VASTUUVAPAUSLAUSEKE. EDELLÄ OLEVA RAJOITETTU TAKUU ON AINOA ADOBEN JA SEN KONSERNIYHTIÖIDEN MYÖNTÄMÄ TAKUU JA SE MÄÄRITTÄÄ KÄYTTÄJÄN KOKO OIKEUDEN VAHINGONKORVAUKSIIN ADOBEN TAI SEN KONSERNIYHTIÖIDEN TAI TOIMITTAJIEN TAKUURIKKOMUKSEN JOHDOSTA. LUKUUN OTTAMATTA EDELLÄ OLEVAA RAJOITETTUA TAKUUTA JA TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTASIINÄ LAAJUUDESSA KUIN SITÄ EI KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA VOIMASSA OLEVAN JA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOIDA POISSULKEA TAI RAJOITTAA, ADOBE JA SEN KONSERNIYHTIÖT JA TOIMITTAJAT TARJOAVAT OHJELMISTON JA PÄÄSYN KAIKKIIN VERKKOSIVUSTOIHIN, ONLINE-PALVELUIHIN JA CD-PALVELUIHIN SELLAISENAAN JA KAIKKINE VIRHEINEEN JA NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI KAIKISTA MUISTA NIMENOMAISISTA TAI KONKLUDENTTISISTA TAKUISTA, EHDOISTA JA VAKUUTUKSISTA, JOTKA PERUSTUVAT SÄÄDÖKSIIN, TUOMIOISTUINKÄYTÄNTÖÖN, YLEISEEN TAPAAN TAI KÄYTÄNTÖÖN JA LIITTYVÄT MUUN MUASSA SUORITUKSEEN, TURVALLISUUTEEN,  KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, INTEGRAATIOON, TUOTTEEN SOVELTUVUUTEEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TUOTTEEN HÄIRIÖTTÖMÄÄN KÄYTTÖÖN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Kohtien 7 ja 8 ehdot pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisesta huolimatta riippumatta siitä, mistä syystä ne ovat aiheutuneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tai luo minkäänlaista jatkuvaa oikeutta käyttää Ohjelmistoa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

 

8.  VASTUUNRAJOITUS. LUKUUN OTTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA HYVITYSTÄ JA MITÄ MUUTEN ON KOHDASSA 14 MÄÄRÄTTY, ADOBE TAI SEN KONSERNIYHTIÖT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA KÄYTTÄJÄLLE MINKÄÄNLAISISTA MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA, VAATEISTA TAI KUSTANNUKSISTA MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET, TAI SATUNNAISET  VAHINGOT, ANSION- TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, HENKILÖVAHINGOSTA TAI HUOLENPITOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVAT VAHINGOT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. NÄIN SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ ADOBEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN, VAHINKOJEN, VAATEIDEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ OLEVAT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA SOVELTUVAN TOIMIVALTAISEN LAIN MUKAISESTI. ADOBEN JA SEN KONSERNIYHTIÖIDEN JA TOIMITTAJIEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA YHTEISVASTUU RAJOITTUU MAHDOLLISEEN OHJELMISTOSTA MAKSETTUUN SUMMAAN. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTAVAA LAATUA OLEVAN TAI MATERIAALISEN LOUKKAUKSEN TAI SOPIMUKSEN PERUSTAVAA LAATUA OLEVIEN TAI MATERIAALISTEN EHTOJEN LOUKKAUKSEN TAPAHTUESSA. Mikään tämän sopimuksen määräys ei rajoita Adoben vastuuta Adoben laiminlyönnistä aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta eikä vilpillisyydestä (petoksesta). Adobe toimii konserniyhtiöidensä ja toimittajiensa puolesta ainoastaan kiistääkseen, rajatakseen ja rajoittaakseen velvoitteita, takuita ja vastuita, ei muussa suhteessa tai tarkoituksessa. Lisätietoja löytyy tämän sopimuksen lopussa olevista eri lainkäyttöalueita koskevista tiedoista. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Adoben asiakastukeen.

 

9.  Vientisäännökset. Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmistoa ei saa toimittaa, siirtää tai viedä sellaiseen maahan tai käyttää sellaisella tavalla, jonka Yhdysvaltain vientiä koskevat lait, rajoitukset tai säännökset ("Vientisäännökset") kieltävät. Lisäksi, mikäli Ohjelmisto on vientisäännösten rajoitusten alainen, käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole kauppasaarron tai muun rajoituksen alaisen maan kansalainen tai oleskele tällaisessa maassa (mukaan lukien muun muassa Iran, Irak, Syyria, Sudan, Libya, Kuuba ja Pohjois-Korea) ja että vientisäännökset eivät muutoin kiellä käyttäjää vastaanottamasta Ohjelmistoa. Kaikki Ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sillä ehdolla, että myönnetyt oikeudet menetetään, mikäli käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja.

 

10.  Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan lakeja, jotka ovat voimassa (a) Kalifornian osavaltiossa, jos Ohjelmiston käyttöoikeuslisenssi on hankittu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa, (b) Japanissa, jos Ohjelmiston käyttöoikeuslisenssi on hankittu Japanissa, Kiinassa, Koreassa tai muussa Kaakkois-Aasian maassa, jossa kaikki viralliset kielet kirjoitetaan käsitekirjoituksella (esim. hanzi, kanji tai hanja) ja/tai muulla kirjoitustavalla, joka perustuu käsitekirjoitukseen tai muistuttaa rakenteeltaan sitä, kuten hangul tai kana, tai (c) Englannissa, jos Ohjelmiston käyttöoikeuslisenssi on hankittu muulla lainkäyttöalueella kuin edellä mainituilla. Vastaavasti kaikissa sopimukseen liittyvissä kiistoissa ei-yksinomainen tuomiovalta Kalifornian lakia sovellettaessa on Santa Claran piirikunnan tuomioistuimella, Japanin lakia sovellettaessa Tokion aluetuomioistuimella ja Englannin lakia sovellettaessa Lontoon toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Tähän sopimukseen ei sovelleta minkään lainkäyttöalueen lakiristiriitoja koskevia säännöksiä tai yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki), jonka soveltaminen erityisesti suljetaan pois.

 

11.  Yleiset määräykset. Mikäli ilmenee, että jokin osa tästä sopimuksesta on mitätön tai ei-täytäntöönpanokelpoinen, tämä seikka ei vaikuta sopimuksen jäljelle jäävien osien pätevyyteen, vaan sopimus säilyy muilta osin sitovana ja täytäntöönpanokelpoisena ehtojensa mukaisesti. Tämä sopimus ei rajoita kuluttajana olevan osapuolen lakiin perustuvia oikeuksia. Esimerkiksi sellaisten Uudessa Seelannissa asuvien kuluttajien osalta, jotka ovat hankkineet Ohjelmiston henkilökohtaiseen, koti- tai kotitalouskäyttöön (ei yrityskäyttöön), sopimukseen sovelletaan Consumer Guarantees Act -lakia. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti edellyttäen, että Adoben siihen oikeutettu toimihenkilö allekirjoittaa muutoksen. Tämän sopimuksen tulkinnassa käytetään sopimuksen englanninkielistä versiota. Tämä sopimus muodostaa Adoben ja käyttäjän välisen koko sopimuksen koskien Ohjelmistoa, ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Ohjelmistoa koskevat esitykset, keskustelut, sitoumukset, yhteydenpidot ja mainonnan. 

 

12.  Tiedotus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille.

12.1  Kauppatavarat. Ohjelmisto ja Dokumentaatio ovat Kauppatavaroita ("Commercial Items"), kuten termi on määritelty kappaleessa 48 C.F.R 2.101. Nämä Kauppatavarat koostuvat kappaleissa 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202 käytettyjen soveltuvien termien mukaisista Kaupallisista Tietokoneohjelmistoista ("Commercial Computer Software") ja Kaupallisen Tietokoneohjelmiston Dokumentaatiosta ("Commercial Computer Software Documentation"). Kappaleiden 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 mukaisesti Kaupallinen Tietokoneohjelmisto ja Kaupallisen Tietokoneohjelmiston Dokumentaatio on lisensoitu Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain Kauppatavaroina ("Commercial Items") ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tässä mainittujen ehtojen mukaisesti. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien mukaisesti. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

12.2  Yhdysvaltain valtionhallinnon Adobe-teknologian käyttöoikeuslisenssit. Yhdysvaltain valtionhallinnon tai minkä tahansa sen toimeksisaajan hankkiman käyttöoikeuslisenssin on noudatettava, siviiliviranomaisten ollessa kyseessä, säädöksessä 48 C.F.R. 12.212 määrättyjä käytäntöjä sekä, Department of Defencen (Puolustusministeriö) ollessa kyseessä, säädöksissä 48 C.F.R. 227-7202-1 ja 227-7202-4 määrättyjä käytäntöjä.Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa olevien Loppukäyttäjien osalta Adobe noudattaa sovellettavissa olevia tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi säädettyjä lakeja mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan toimeenpanomääräystä (Executive Order) 11246 muutoksineen, Vietnamin sodan veteraanien sopeuttamisen avustamisesta vuonna 1974 annetun lain (38 USC 4212) pykälää 402 ja vuonna 1973 annetun kuntoutuslain pykälää 503 muutoksineen sekä säännöksen 41 CFR osia 60-1 - 60-60, 60-250 ja 60-741. Viittauksella  sisällytetään tasavertaisuuslaki (Affirmative Action Clause) ja edeltävän lauseen sisältämät säännökset tähän sopimukseen.

 

13.  Käyttöoikeuksien noudattaminen. Jos käyttäjänä on liikeyritys, yhtiö tai organisaatio, käyttäjä sitoutuu siihen, että Adoben tai Adoben valtuuttaman edustajan niin pyytäessä käyttäjä osoittaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesti, että Adoben Ohjelmistojen käyttö pyynnön esittämisajankohtana on Adoben myöntämien käyttöoikeuslisenssien mukaista.

 

14. Erityisehdot ja poikkeukset. Tässä kohdassa on määritelty erityisehtoja Ohjelmiston tiettyjä komponentteja koskien sekä rajoitettuja poikkeuksia edellä määritettyihin ehtoihin ja määräyksiin. Mikäli mikä tahansa tässä kohdassa määritetty ehto on ristiriidassa muiden tämän sopimuksen ehtojen tai määräysten kanssa, tämä kohta sivuuttaa sellaisen toisen ehdon tai määräyksen.

14.1  Rajoitettu takuu  Saksassa tai Itävallassa asuville käyttäjille. Mikäli Käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Saksassa tai Itävallassa tämän maan ollessa hänen tavanmukainen asuinpaikkansa, ei tämän Sopimuksen kohta 6 tule sovellettavaksi. Sen sijaan Adobe takaa, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan Dokumentaation mukaisesti ("sovitut toiminnot") rajoitetun takuuajan Ohjelmiston vastaanottamisesta käytettäessä sitä suositellussa laitteistokokoonpanossa. Tässä pykälässä käytetty "rajoitettu takuuaika" tarkoittaa yhtä (1) vuotta, kun käyttäjänä on liikeyritys ja kaksi (2) vuotta kun käyttäjänä ei ole liikeyritys. Epäoleelliset poikkeamat sovituista toiminnoista ei katsota muodostavan oikeutta takuuseen. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI SOVELLU ILMAISEKSI SAATUIHIN OHJELMISTOIHIN, ESIMERKIKSI PÄIVITYKSIIN, ENNAKKOJULKAISUIHIN, KOKEILUVERSIOIHIN, ALOITUSOHJELMISTOIHIN, NÄYTETUOTTEISIIN,  OHJELMISTON EI JÄLLEENMYYNTIIN --KOPIOIHIN, MUIHIN MUOTOIHIN MUUNNETTUIHIN FONTTIOHJELMISTOIHIN, VERKKOSIVUSTOIHIN, ONLINE-PALVELUIHIN, CD-PALVELUIHIN EIKÄ KÄYTTÄJÄN MUOKKAAMIIN OHJELMISTOIHIN, SIKÄLI KUN NÄMÄ MUUTOKSET OVAT AIHEUTTANEET VIAN OHJELMISTOSSA. Esittäessään takuuvaateen rajoitettuna takuuaikanaKäyttäjän on palautettava Ohjelmisto (Adoben kustannuksella) sekä maksutosite Ohjelmiston hankkimisesta ostopaikkaan. Mikäli Ohjelmisto ei olennaisilta osiltaan toimi sovitun mukaisesti, Adobe on oikeutettu korjaamaan Ohjelmiston tai vaihtamaan sen. Mikäli näin ei tapahdu, käyttäjä on oikeutettu saamaan alennusta ostohinnasta (alennus) tai purkamaan ostosopimuksen (purkaminen). Lisätietoja takuusta on saatavissa ottamalla yhteys Adoben asiakastukiosastoon.

14.2  Vastuunrajoitus Saksassa ja Itävallassa asuville käyttäjille

14.2.1  Mikäli käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Saksasta tai Itävallasta kyseisen maan ollessa hänen tavanmukainen asuinpaikkansa, ei tämän sopimuksen kohta 8 tule sovellettavaksi. Sen sijaan kohdassa 14.2.2 olevien määräysten mukaisesti Adoben ja sen konserniyhtiöiden lakisääteinen vastuu rajoittuu seuraavaan: (i) Adobe ja sen konserniyhtiöt ovat vastuussa vahingoista ainoastaan siihen ostosopimuksen solmimisaikana normaalisti ennakoituun määrään asti ottaen huomioon vahingot, jotka ovat aiheutuneet laiminlyönnistä johtuvasta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta ja (ii) Adobe sekä sen konserniyhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet lievästä huolimattomuudesta aiheutuneesta epäolennaisesta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta.14.2.2  Edellä mainitut rajoitukset eivät kuitenkaan koske pakollisia lakisääteisiä vastuita, erityisesti, eivätkä Saksan voimassa olevan tuotevastuulain vaatimia korvausvastuita eivätkä vastuita, jotka aiheutuvat tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.eivätkä erityisen takuun ottamista vastattavaksi.

14.2.3  Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin vaadittaviin toimenpiteisiin välttääkseen ja vähentääkseen vahinkojen syntymistä, erityisesti ottamalla Ohjelmistosta sekä Tietokoneen tiedoista armuuskopiot tämän Sopimuksen säännösten mukaisesti.

14.3  Ennakkojulkaisuohjelmistoa koskevat lisäehdot. Mikäli tähän käyttöoikeussopimukseen liittyvä tuote on ennakkojulkaisu tai beta-versio ("Ennakkojulkaisuohjelmisto"), soveltuu tämä kohta. Ennakkojulkaisuohjelmisto on ennakkojulkaisuversio, eikä se vastaa Adoben lopullista tuotetta ja se voi sisältää vikoja, virheitä ja muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäongelmia sekä tietojen häviämistä. ""Adobe ei välttämättä tule koskaan julkaisemaan tai muuten saattamaan Ennakkojulkaisuohjelmistoa kaupallisesti liikkeeseen  Mikäli Käyttäjä on vastaanottanut Ennakkojulkaisuohjelmiston erilliseen kirjalliseen, esimerkiksi Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products --sopimukseen liittyen, sopimus kattaa myös Ohjelmiston käytön.  käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai tuhoamaan kaikki kopiot Ennakkojulkaisuohjelmistosta Adoben pyynnöstä tai Adoben laskiessa Ohjelmiston kaupallisesti markkinoille. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ ENNAKKOJULKAISUOHJELMISTOA OMALLA VASTUULLAAN. KATSO KOHDAT 7 JA 8 VASTUUVAPAUSLAUSEKKEISTA TAKUUTA KOSKIEN SEKÄ VASTUUNRAJOITUKSET, JOITA SOVELLETAAN ENNAKKOJULKAISUOHJELMISTOIHIN.

14.4  Kokeilu-, näyteversio, Ei jälleenmyyntiin --kopiot, lisäehtoja. Mikäli Ohjelmisto  on Ohjelmiston kokeilu- tai näyteversio, aloitusohjelmisto tai Ei jälleenmyyntiin --ohjelmisto ("Kokeiluohjelmisto"), seuraavassa kohdassa olevat ehdot soveltuvat. Kokeiluohjelmisto voi sisältää toiminnallisia rajoitteita ja se on tarkoitettu käytettäväksi esittely- ja arviointitarkoituksissa, eikä käyttäjän kaupallisiin tarkoituksiin. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ KOKEILUOHJELMISTOA OMALLA VASTUULLAAN. KATSO KOHDAT 7 JA 8 VASTUUVAPAUSLAUSEKKEISTA TAKUUTA KOSKIEN SEKÄ VASTUUNRAJOITUKSET, JOITA SOVELLETAAN KOKEILUOHJELMISTOIHIN.""

14.5. Määräajan voimassa oleva Ohjelmisto. Mikäli Ohjelmisto on määräajan voimassa oleva versio, Ohjelmisto lakkaa toimimasta tietyn määräajan kuluttua Ohjelmiston asennuksesta tai kun Ohjelmisto on käynnistetty tietty määrä kertoja Ohjelmiston asentamisen jälkeen. Tällöin tämä käyttöoikeus päättyy ellei Adobe pidennä käyttöoikeutta käyttäjän hankittua käyttöoikeuden täydestä jälleenmyyntihinnasta. PÄÄSYN SALLIMINEN MIHIN TAHANSA TIEDOSTOON TAI OHJELMISTOLLA LUOTUUN TULOSTEESEEN TAI OHJELMISTOON LIITTYVÄÄN TUOTTEESEEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.

14.6.  Koulutuskäyttöön tarkoitettu Ohjelmistotuote. Mikäli tähän sopimukseen liittyvä tuote on Tarkoitettu Koulutuskäyttöön (se on valmistettu ja jaettu ainoastaan koulutusalaan liittyvän loppukäyttäjän käyttöön), Käyttäjä ei ole oikeutettu käyttämään Ohjelmistoa, ellei häntä oikeudelliselta asemaltaan voi luonnehtia koulutusalaan liittyväksi loppukäyttäjäksi.  Käyttäjää pyydetään tarkistamaan osoitteesta http://www.adobe.com/education/purchasing , voidaanko käyttäjä luokitella tähän käyttäjäryhmään. Jokaisen alueen Adoben valtuutetun koulutustuotteiden jälleenmyyjät löytyvät valitsemalla http://www.adobe.com/store --sivuston Buying Adobe Products Worldwide linkin.

14.7. Fonttiohjelmisto. Mikäli Ohjelmisto sisältää fonttiohjelmiston,

14.7.1 Käyttäjä voi käyttää fonttiohjelmistoa Tietokoneissa yhdessä Ohjelmiston kanssa kohdassa 2 kuvatulla tavalla ja tulostaa fonttiohjelmiston millä tahansa Tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.

14.7.2 Mikäli Tietokoneiden Sallittu Lukumäärä on viisi tai vähemmän, käyttäjä voi ladata fonttiohjelmiston yhden Tietokoneeseen kytketyn tulostimen muistiin (kovalevy tai RAM-muisti), jotta fonttiohjelmistoa voidaan käyttää pysyvästi tällaisessa tulostimessa. Lisäksi käyttäjällä on oikeus asentaa fonttiohjelmisto yhteen ylimääräiseen tulostimeen jokaista seuraavaa viittä Tietokoneiden Sallittua Lukumäärää kohden.

14.7.3. Käyttäjällä on oikeus kopioida käyttäjän tiedostossa käyttämä fontti tai fontit ammattimaisessa käytössä olevaan tulostimeen tai muun käyttäjälle palveluja tarjoavan tahon käyttöön. Käyttäjälle palveluja tarjoavalla taholla on oikeus käyttää kirjasimia käyttäjän tiedoston käsittelemiseen, mikäli palveluja tarjoavalla taholla on voimassa oleva käyttöoikeus käyttää kyseistä fonttiohjelmistoa.

14.7.4. Käyttäjällä on oikeus muuttaa fonttiohjelmistoa ja asentaa fonttiohjelmisto käytettäväksi muissa ympäristöissä edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät: tietokone, jossa muutettua fonttiohjelmistoa käytetään tai johon se asennetaan voidaan pitää yhtenä Sallittujen Tietokoneiden Lukumäärään kuuluvana tietokoneena. Käyttäjän muuttaman fonttiohjelmiston käyttämisen tulee olla kaikkien tämän sopimuksen ehtojen mukaista. Muutettua fonttiohjelmistoa saa käyttää ainoastaan käyttäjän tavanomaisessa, sisäisessä liiketoiminnassa tai henkilökohtaisessa käytössä, eikä fonttiohjelmistoa saa jakaa tai siirtää muulla kuin tämän sopimuksen 4.4 kohdassa määritellyin tavoin.

14.7.5. Käyttäjällä on oikeus liittää fonttiohjelmiston kopioita sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin näiden asiakirjojen tulostamista ja käyttämistä varten. Mikäli käyttäjän liittämä fonttiohjelmisto on määritelty Adoben kotisivuilla osoitteessa http://www.adobe.com/type.browser/legal/embeddingeula.html, ohjelmistoksi, joka käyttäjällä on oikeus liittää muokkaamista varten ("licensed for editable embedding"), Käyttäjällä on oikeus liittää kopioita fonttiohjelmistosta myös sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen muokkaamiseksi. Mitään muita liittämisoikeuksia ei anneta tai sallita tämän käyttöoikeuden perusteella.

14.8. Online-palvelut

14.8.1. Ohjelmisto voi olla riippuvainen käyttäjän pääsystä tai edistää käyttäjän pääsyä Adoben, sen konserniyhtiöiden tai kolmansien osapuolien ylläpitämiin verkkosivustoihin, joilla tarjotaan tuotteita,  informaatiota, ohjelmistoa ja palveluja ("Online-palvelut"). Käyttäjän oikeuteen päästä näille sivuille ja käyttää mitä tahansa tällaisia sivuja sovelletaan niitä ehtoja, vastuuvapauslausekkeita ja huomautuksia, jotka näillä sivuilla on esitetty, esimerkiksi käyttöehdot, jotka on esitetty osoitteessa http://www.adobe.com/misc/copyright.html. Adobe voi milloin tahansa Adoben oman harkinnan mukaan muuttaa tai poistaa pääsyn mille tahansa verkkosivustoille tai Online-palveluun.

14.8.2. Adobe ei ota, hyväksy tai hyväksy mitään vastuuta kolmansien osapuolien ylläpitämistä verkkosivustoista eikä kolmansien osapuolien tarjoamista Online-palveluista. Kaikki sopimukset käyttäjän ja kolmannen osapuolen välillä verkkosivustoja tai Online-palveluja koskien, mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen toimittamista ja maksua koskien sekä kaikki muut tällaisiin sopimuksiin liittyvät ehdot, takuut ja vakuutukset ovat sovellettavissa yksinomaan käyttäjän ja kolmannen osapuolen välillä.

14.8.3. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOJA SEKÄ ONLINE-PALVELUJA KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA, ELLEI SIITÄ OLE NIMENOMAISESTI SOVITTU TOISIN ADOBEN, ADOBEN KONSERNIYHTIÖIDEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA TEHTÄVÄLLÄ ERILLISELLÄ SOPIMUKSELLA. KÄYTTÄJÄÄ KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN KOHDISSA 7 JA 8 MÄÄRITETTYIHIN TAKUU- JA VASTUUNRAJOITUSEHTOIHIN, JOITA SOVELLETAAN VERKKOSIVUISTOIHIN SEKÄ ONLINE-PALVELUIHIN.

14.9. After Effects Professional Render Engine. Mikäli ohjelmisto sisältää täyden version "Adobe After Effects Professional"-ohjelmistosta, Käyttäjällä on oikeus asentaa rajoittamaton määrä Render Engine Tietokoneisiin Käyttäjän Sisäisessä Tietoverkossa, joka sisältää vähintään yhden Tietokoneen, mihin on asennettu täysi versio Adobe After Effects Professional -ohjelmistosta. Käsitteellä "Render Engine" tarkoitetaan asennettavaa toiminnallista osaa Ohjelmistosta, jolla pystytään renderöimään After Effects -projekteja, mutta jota ei voida käyttää projektien luomiseen tai muuttamiseen ja joka ei sisällä täydellistä After Effects -käyttöliittymää.

14.10. GoLive Co-Author. Mikäli Ohjelmisto sisältää Adobe Creative Suite -ohjelman tai Adobe GoLive -ohjelmiston sekä GoLive Co-Author -ohjelmistokomponentin käyttäjällä on GoLive Co-Author -ohjelmiston asentamisen ja sen yhden kopion käyttämisen yhdessä muiden Ohjelmistokomponenttien kanssa kohdan 2.1. kohdan mukaisesti sijasta oikeus (a) asentaa ja käyttää GoLive Co-Author -ohjelmistoa käyttäjän Sallitun lukumäärän mukaisissa Tietokoneissa, joihin Ohjelmistokomponentteja ei ole asennettu, tai (b) jakaa yksi kopio GoLive Co-Author -ohjelmistoa Sallitulle lukumäärälle luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä näiden asennettavaksi ja käytettäväksi yhdessä Tietokoneessa. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että jokainen tällainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja kaikki muut sellaiset ehdot, joiden mukaisesti käyttäjä on lunastanut pätevän käyttöoikeuden Ohjelmistoon. Tällaiset luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt eivät saa jakaa edelleen GoLive Co-Author-ohjelmistoa. Tätä sopimuksen kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen GoLive Co-Author -ohjelmistoon, jonka käyttäjä on hankkinut erillisenä, (ts. eikä osana Adobe Creative Suite tai GoLive-ohjelmistoa).

14.11. Version Cue Software. Mikäli Ohjelmisto sisältää Adobe Creative Suite -ohjelmiston ja Version Cue -ohjelmiston komponentteja, Käyttäjällä on oikeus yksittäisen Version Cue -työpöytäkomponentin asentamisen ja käyttämisen kohdan 2.1.mukaisesti sijasta asentaa Version Cue -työpöytäkomponentti käyttäjän yhden Tietokoneen palvelimelle käyttäjän Sisäisessä tietoverkossa, joka sisältää vähintään yhden tietokoneen, mihin on asennettu Adobe Creative Suite -ohjelmisto. Käyttäjällä on oikeus käyttää Version Cue -työpöytäohjelmistoa käytettäväksi ainoastaan Sisäiseen tietoverkkoon kuuluvissa Tietokoneissa. Ohjelmiston kaikki muu verkkokäyttö on kiellettyä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Internetin mahdollistamaan verkkokäyttöön tai verkkopalvelimilla oleviin työryhmiin tai palveluihin.         

14.12. Sertifioidut dokumentit. Mikäli Ohjelmisto sallii käyttäjän kirjoittaa ja vahvistaa  Sertifioituja dokumentteja, sovelletaan tätä kohtaa.     

14.12.1. Sertifioidut dokumentit ja CD-palvelut. "Sertifioitu dokumentti" tai "CD" on digitaalisesti allekirjoitettu PDF-tiedosto käyttäen (a) Ohjelmiston CD-ominaisuutta; (b) "yksityistä" salausavainta joka vastaa sertifikaatissa olevaa "yleistä" avainta. CD:n luominen edellyttää, että Käyttäjä on hankkinut sertifikaatin auktorisoidulta CD-palveluntarjoajalta. "CD-palveluntarjoaja" on itsenäinen palveluja myyvä kolmas osapuoli, jotka on lueteltu osoitteessa http://www.adobe.com/security/partners_cds.html. CD:n vahvistus edellyttää CD-palvelujen hankkimista CD-palveluntarjoajalta, joka on myöntänyt Käyttäjälle sertifikaatin. "CD-palvelut" ovat CD-palveluntarjoajan käyttäjälle tarjoamia palveluja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen (a) tällaisen CD-palveluntarjoajan myöntämät CD-ominaisuuden käyttämiseen tarkoitetut sertifikaatit; (b) sertifikaattien antamiseen liittyvät palvelut; ja (c) muut sertifikaatteihin liittyvät palvelut mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vahvistuspalveluihin.

14.12.2. CD-palveluntarjoajat. Vaikka Ohjelmistoon sisältyvät CD:n luomis- ja vahvistuspalvelut, Adobe ei tarjoa näille ominaisuuksille välttämättömiä CD-palveluja. CD-palvelujen ostaminen, niiden saatavuus sekä vastuu niistä ovat käyttäjän ja CD-palveluntarjoajan välisiä seikkoja. Käyttäjä ei voi luottaa CD:hen, siinä olevaan sähköiseen allekirjoitukseen ja/tai mihinkään liitännäisiin CD-palveluihin ennen kuin käyttäjä on tutustunut Palveluntarjoajan ehtoihin ("Issuer Statement") ja tähän sopimukseen sekä hyväksynyt ne. Palveluntarjoajan ehdoilla ("Issuer Statement") tarkoitetaan niitä ehtoja, joiden mukaisesti kukin CD-palveluntarjoaja tarjoaa CD-palveluja (katso linkit osoitteessa http://www.adobe.com/security/partners_cds.html, mukaan lukien esimerkiksi mikä tahansa tilaussopimus, muut yhteistyökumppanien sopimukset, sertifikaattikäytännöt, sovellettavat käytännöt sekä tämän sopimuksen 14.12 kohta. Varmistamalla CD:n CD-palveluja käyttäen käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu siihen, että (a) CD:n digitaaliseen allekirjoittamiseen käytetty sertifikaatti voidaan peruuttaa CD:n varmennushetkellä, jolloin digitaalinen allekirjoitus CD:ssä näyttää pätevältä, vaikka tosiasiassa näin ei ole; (b) CD:n turvallisuus tai eheys voidaan kyseenalaistaa CD:n allekirjoittajan, CD-palveluntarjoajan tai minkä tahansa kolmannen osapuolen teon tai laiminlyönnin johdosta; ja (c) käyttäjän tulee lukea, ymmärtää ja sitoutua Palveluntarjoajan ehtoihin.

14.12.3. Takuunrajoitus ja vastuunrajoitus. CD-palveluntarjoaja tarjoaa CD-palveluja ainoastaan soveltuvien Palveluntarjoajan ehtojen mukaisesti. CD-PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA, ELLEI PALVELUNTARJOAJAN EHDOISSA TÄSTÄ POIKETA. KATSO KOHDAT 7 JA 8 TAKUUNRAJOITUSTA JA VASTUUNRAJOITUSTA KOSKIEN, JOTKA SOVELTUVAT CD-PALVELUIHIN.

14.12.4. Vahingonkorvaus. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Adobe tai asianomainen CD-palveluntarjoaja (ellei Palveluntarjoajan ehdoissa tästä poiketa) vastaa mistään vahingoista, toimista, kanteista tai vaatimuksista (mukaan lukien kaikki kohtuulliset kustannukset, kulut ja oikeudenkäyntikulut sekä palkkiot), jotka aiheutuvat tai liittyvät CD-palvelun käyt

töön tai siihen luottamiseen mukaan lukien rajoituksetta (a) luottaminen päättyneeseen tai peruutettuun sertifikaattiin; (b) riittämätön sertifikaatin varmentaminen; (c) muun kuin soveltuvien Palveluntarjoajan ehtojen, tämän sopimuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisen sertifikaatin käyttäminen; (d) kohtuullisen harkinnan laiminlyöminen CD-palveluihin tukeuduttaessa; tai (e) soveltuvien Palveluntarjoajan ehdoissa määritettyjen velvollisuuksien laiminlyöminen.

14.12.5. Kolmannen osapuolen oikeudet. Käyttäjän mikä tahansa käyttämä CD-palveluntarjoaja on kolmantena osapuolena tämän sopimuksen tätä kohtaa koskien ja CD-palveluntarjoajalla on oikeus omissa nimissään panna täytäntöön ehdot siten kuin Adobella olisi oikeus täytäntöönpanna ehdot.              

Mikäli Teillä on kysyttävää tähän Sopimukseen liittyen tai mikäli haluatte pyytää Adobelta lisätietoja, ottakaa yhteyttä paikalliseen Adoben toimistoon käyttäen tämän tuotteen yhteydessä toimitettuja osoite- ja yhteystietoja.

 

Adobe, After Effects, Co-Author,GoLive ja Version Cue ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejäi tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejäi Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

 

 

 

Type_WWRetailOnly_Suomi_02.03.04