Denne kommercielle medlemsaftale (“aftale”) for Value Incentive Plan (kaldet “VIP” eller “program”) beskriver betingelserne for din deltagelse som medlem (defineret nedenfor) af programmet. Aftalen gælder fra programmets godkendelsesdato, som enten er datoen for online-tilmelding eller den sidst underskrevne dato nedenfor. Nærværende aftale indgås af og mellem Adobe (defineret nedenfor) og den kunde, der er identificeret i enten (a) bilag A i nærværende aftale eller (b) online-tilmeldingen med henblik på at blive et "medlem", som yderligere beskrevet i afsnit 1.1 nedenfor. “Adobe” betyder enten ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, et Delaware-selskab med forretningsadresse på 345 Park Avenue, San Jose, Californien 95110-2704, USA, såfremt aftalen er indgået med et medlems organisation, der er placeret i USA, Canada eller Mexico eller med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, en virksomhed, der er registreret i Irland med forretningsadresse på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet skal give tilladelse til, at al software og alle tjenester, der er tilgængelige i programmet (samlet “produktet”), kan installeres og anvendes i USA (herunder amerikanske territorier og militærbaser, uanset hvor disse er placeret), Canada eller Mexico fra Adobe USA. Medlemmet skal give tilladelse til, at alle produkter installeres og anvendes i alle andre lande og territorier fra Adobe Irland.

1. Programbeskrivelse.

1.1 Generelle og programspecifikke betingelser.VIP-programmet er et fleksibelt licensprogram, beregnet til at give kvalificerede og privilegerede kunder mulighed for at administrere og implementere produktlicenser, der er købt gennem programmet. VIP-programmet er et medlemskabsprogram baseret på en årlig produktfornyelsesperiode som yderligere defineret i afsnit 3.4 i denne aftale. Når kunden ansøger om medlemskab gennem VIP-administratorkonsollens (“Admin Console”) tilmeldingsproces og accepteres af Adobe til programmet, vil kunden være medlem af programmet ("medlem"), indtil (a) Adobe afslutter programmet, (b) medlemmet opsiger sin deltagelse i programmet eller (c) medlemmet overtræder programmets vilkår og betingelser. Medlemmets deltagelse er yderligere underlagt vilkårene angivet i programoversigten for programmet, der kan blive opdateret fra tid til anden og er tilgængelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_dk(“Programoversigt”). Programoversigten er hermed indarbejdet i aftalen ved henvisning. Adobe kan til hver en tid ændre programmets vilkår efter eget skøn. Hvis programmets vilkår ændres, er medlemmet forpligtet til igen at acceptere programmets betingelser i Admin Console.
1.2 Ophør.Uanset ovenstående kan hver part bringe aftalen til ophør med eller uden årsag med tredive (30) dage dages forudgående skriftlig varsel. Ophør af nærværende aftale påvirker ikke medlemmets forpligtelser, hvad angår produkter, der er bestilt før ophørsdatoen, herunder uden begrænsning abonnementsbetingelser eller betalingsforpligtelser. Uanset ovenstående kan Adobe øjeblikkeligt bringe nærværende aftale til ophør efter skriftligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse (herunder, men ikke begrænset til, uretmæssig tilegnelse eller krænkelse af Adobes immaterielle rettigheder). Hvis denne aftale ophører, skal medlemmets organisation (som defineret i programoversigten) øjeblikkeligt standse brugen af produkterne, slette produkterne fra alle computersystemer og alt it-udstyr, som disse er installeret på, samt returnere alle medier, der indeholder produkterne samt relateret materiale til Adobe eller dennes forhandler.
1.3 Betingelser for brugAdgangen til og brugen af produkterne reguleres af Adobes gældende betingelser for brug. Vilkårene i de gældende betingelser for brug er herved medtaget ved henvisning (herunder uden begrænsninger vilkår i forbindelse med lovvalg og værneting). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene i betingelserne for brug, gælder vilkårene i denne aftale.
1.4 Programprodukter.For at se en fyldestgørende liste over de produkter, der er tilgængelige i programmet, skal medlemmet kontakte sin Adobe-godkendte VIP-forhandler (“forhandler”) eller besøge programmets websider, der findes på Adobe.com www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle de produkter, der købes gennem programmet, kan kun anvendes i medlemmets egen organisation, og alt gensalg, viderelicensering og anden form for distribution er forbudt, medmindre det er anført i afsnit 4.1 og/eller programoversigten, hvis det er relevant.
1.5 Associerede enheder.Adobe accepterer, at kundens associerede enheder i henhold til denne aftale må afgive bestillinger på de produkter, der leveres i henhold til denne aftale. Kunden har fortsat det endelige erstatningsansvar for sådanne associerede enheders handlinger eller undladelser. Associeret enhed betyder enhver enhed, hvor kunden ejer eller kontrollerer hovedparten af de cirkulerende aktier, obligationer eller andele i en sådan enhed, direkte eller indirekte, samt alle moderselskaber, der ejer eller kontrollerer hovedparten af kundens cirkulerende aktier, obligationer eller andele.

2. Deltagelse.

2.1 Adobe-id og VIP-id.Et Adobe-id er påkrævet for at tilmelde sig programmet. Når medlemmet har gennemført VIP-tilmeldingsprocessen, får medlemmet tildelt et VIP-id, som der skal henvises til i forbindelse med alle VIP-bestillinger. Medlemmet har erstatningsansvar for handlinger eller undladelser for enhver, der opnår adgang til og bruger produkterne gennem medlemmet.
2.2 VIP Admin Console (administratorkonsol).Når vilkårene i denne aftale accepteres, vil den person, der accepterer den på vegne af organisationen, blive udpeget som administratorkonsollens programadministrator (“administrator”), og på denne måde opnår organisationen medlemskab. Administratoren får adgang til administratorkonsollen, hvor der er mulighed for at få adgang til produktet, administrere abonnementer og se kontooplysninger, produktrelevante datoer, serienumre og omfattende ordreoplysninger. Via administratorkonsollen kan administratoren give flere brugere inden for organisationen adgang til administratorkonsollen. Enhver individuel person, som medlemmet udnævner til administrator, er bemyndiget til at handle på medlemmets vegne.
2.3 Serienumre.Serienumre kan tildeles til specifikke produkter. For andre produkter kan administratoren generere serienumre i administratorkonsollen, som kan genereres til brug i specifikke mængder eller til en hel organisation (hvis det er relevant) baseret på produkttype, det anvendte og købte antal produkter og som yderligere beskrevet i programoversigten.
2.4 Fortrolighed.Medlemmet skal behandle VIP-id og serienumre fortroligt og ikke dele eller videregive sådanne oplysninger.
2.5 Uddannelsesrelaterede, statslige og almennyttige medlemskaber.Vilkårene i bilag B gælder uddannelsesrelaterede, statslige og almennyttige medlemskaber som defineret nedenfor.

3. Bestilling, prissætning og opfyldelse.

3.1 Bestilling og prissætning.Medlemmet skal afgive produktbestillinger hos deres forhandler inden for tredive (30) dage fra datoen for godkendelse af indkøbsordren, og betalingen skal beregnes fra datoen for godkendelse af indkøbsordren. Hvis der ikke oprettes en godkendelse af indkøbsordren, beregnes betaling fra bestillingsdatoen. Alle gebyrer fastsættes af forhandleren. Adobe fastsætter ikke den pris, som medlemmet opkræves, og Adobe kan ikke garantere særlige rabatter. Forhold vedrørende pris, levering og betalingsbetingelser skal aftales indbyrdes mellem medlemmet og forhandlerne.
3.2 Adgang og opfyldelse.Ved at blive medlem får medlemmets administrator adgang til de tilgængelige produkter gennem administratorkonsollen. Medlemmet vil have tredive (30) dage fra godkendelsen af indkøbsordren til at afgive en tilsvarende ordre. Der oprettes en godkendelse af indkøbsordren, når medlemmet tilføjer licenser gennem administratorkonsollen.
3.3 Overanvendelse.Hvis antallet af bestilte produkter er mindre end det faktiske antal produkter i godkendelsen af indkøbsordren efter den periode på tredive dage, der henvises til i afsnit 3.2, kan medlemmet ikke længere udrulle flere produkter, inden der foretages betaling for alle udestående udrulninger. Medlemmet kan administrere antallet af udrullede produkter i administratorkonsollen.
3.4 Aftalens årsdato, abonnementsperiode, fornyelser, opgraderinger og returneringer.
3.4.1 Aftalens årsdato.Medmindre andet er aftalt, eller medmindre medlemmet aktivt vælger en anden dato under online-tilmeldingen, vil hvert VIP-medlemskab have en standardårsdato, der er tretten måneder efter den dato, Adobe har accepteret online-tilmeldingen (“årsdatoen”).
3.4.2 Abonnementsperiode.Den oprindelige abonnementsperiode betyder den periode, der begynder enten på tidspunktet for godkendelsen af indkøbsordren, hvis der oprettes en, eller, hvis der ikke er oprettet en godkendelse af indkøbsordren, på tidspunktet for ordren, og som slutter dagen før årsdatoen. Hvis medlemmet fornyer medlemskabet, begynder den fornyede abonnementsperiode på årsdatoen. Anvendelse af abonnementsprodukter og relaterede tjenester (“abonnement”) er tilladt under den oprindelige og enhver fornyet abonnementsperiode. Alle abonnementer, herunder eventuelle relaterede tjenester, vil, hvis det er relevant, ophøre samtidigt på dagen før årsdatoen. Yderligere oplysninger fremgår af programoversigten.
3.4.3 Abonnementsfornyelser.Adobe vil gøre et rimeligt forsøg på at varsle medlemmet inden ophør af abonnementet. Medlemmet skal forny abonnementerne før årsdatoen for at sikre uafbrudt brug af produktet. Fornyelsesbestillinger kan afgives inden årsdatoen. Dog medfører tidlig fornyelse ikke ændring af den oprindelige dato.
3.5 Opgraderingsbeskyttelse.Køb af abonnementsproduktet/-produkterne omfatter opgraderingsret, hvilket betyder, at medlemmet vil være berettiget til at modtage den nyeste generelt tilgængelige version af et produkt købt i henhold til programmet, så længe produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunkt, Adobe gør den nye version af produktet kommercielt tilgængelig.
3.6 Returneringer.Med forbehold af de rettigheder som et medlem måtte have ifølge forbrugerlovgivningen i det retsområde, som medlemmet befinder sig i, kan medlemmet ikke returnere produktet, når det er blevet installeret eller åbnet. Hvis medlemmet forud for installation anmoder om at returnere, skal medlemmet returnere hele ordren. Medlemmet skal anmode om returnering af de købte produkter i henhold til aftalen hos samme forhandler, som afgav den oprindelige bestilling hos Adobe. Med forbehold for eventuelle garantirettigheder skal anmodninger om returnering rettes til forhandleren senest fjorten (14) dage efter medlemmets oprindelige produktordredato, og Adobe skal godkende alle anmodninger om returnering som tilladt i henhold til programoversigten, før returneringen er gyldig. Yderligere oplysninger om berettigede returneringer fremgår af programoversigten.

4. Diverse.

4.1 Licensoverdragelse. Produktets betingelser for brug regulerer ikke begrænsningerne vedrørende overførsel af produkter, der er givet i licens under eller i forbindelse med denne aftale.Under visse omstændigheder kan Adobe tillade overdragelse af produktlicenser i henhold til denne aftale efter eget skøn. Sådanne anmodninger skal rettes til Adobes kundeservice, og indeholde en beskrivelse af årsagen til den foreslåede overdragelse, de licenser, der ønskes overført, og erhververens kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger fremgår af programoversigten. Det skal slås fast, at alle produkter gives i licens, de sælges ikke.
4.2 Licensoverholdelse.Medlemmet skal vedligeholde systemer og/eller procedurer tilstrækkeligt til at sikre nøjagtige fortegnelser over antallet af kopier af de produkter, som er blevet installeret og/eller anvendt, og opretholde fortegnelser over produktinstallation og/eller anvendelse i to (2) år efter aftalens ophør eller udløb. For at sikre at medlemmets installation/anvendelse overholder licensrettighederne, kan Adobe og Adobes repræsentanter højst gennemføre en revision af medlemmets produktinstallation/-anvendelse én gang om året med tredive (30) dages skriftlig varsel. En sådan revision kræver, at medlemmet leverer en ikke-redigeret, nøjagtig rapport over alle de produkter, der er installeret/anvendt og som medlemmet har adgang til, og al gyldig købsdokumentation for alle produkter inden for tredive (30) dage efter anmodningen. Hvis revisionsresultaterne viser uoverensstemmelse med produktlicenserne, skal medlemmet købe de nødvendige licenser inden for tredive (30) dage efter at have modtaget varsel herom. Uanset ovenstående forbeholder Adobe sig retten til at gennemføre en revision på stedet af medlemmets licensinstallation/-anvendelse med ti (10) arbejdsdages skriftlig varsel inden for normal arbejdstid. Nærværende afsnit 4.2 er fortsat i kraft efter ophør eller udløb af aftalen i en periode på to (2) år.
4.3 Brug af oplysninger - markedsføring.Adobe kan bruge oplysninger om medlemmet eller den associerede enhed, herunder navn og kontaktoplysninger, til: (a) at opfylde forpligtelser i henhold til denne aftale og (b) at kontakte medlemmet eller den associerede enhed via e-mail, telefon eller brevpost angående programmet og andre produkter og tjenester fra Adobe. Du kan til enhver tid framelde dig markedsføringsmeddelelser fra Adobe. Du kan få flere oplysninger i Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).
4.4 Lovvalg og værneting.Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret i de relevante betingelser for brug. Uanset det foregående skal denne aftale, hvis medlemmet er bosiddende i Tyskland, reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til lovene i Tyskland, uden reference til uoverensstemmelser i lovvalgsregelprincipper, idet disse love anvendes på aftaler, der er indgået og udelukkende udføres i Tyskland mellem tyske statsborgere, og alle tvister, der opstår under denne aftale, vil blive bragt for domstolene i Frankfurt/Main i Tyskland. Hvis medlemmet er bosiddende i Frankrig, skal denne aftale reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til lovene i Frankrig, uden reference til uoverensstemmelser i lovvalgsregelprincipper, idet disse love anvendes på aftaler, der er indgået og udelukkende udføres i Frankrig mellem franske statsborgere, og alle tvister, der opstår under denne aftale, vil blive bragt for domstolen i Paris i Frankrig. Parterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb udtrykkeligt er undtaget fra anvendelse i denne aftale. Hvis medlemmet er en enhed i den amerikanske forbundsregering, er medlemmet enig i, at Adobe skal have status og ret til at indkræve enhver misligholdelse af kontraktens krav, der udspringer af denne aftale i henhold til Contracts Disputes Act af 1978 ("Disputes Act").
4.5 Generelt.Parterne er uafhængige kontrahenter, og denne aftale skal ikke fortolkes således, at den antyder, at en af parterne er agent eller venturedeltager for den anden. Medlemmet kan ikke overdrage denne aftale (som følge af loven eller andet) uden forudgående skriftligt samtykke fra Adobe, og forbudt overdragelse vil være ugyldig. Adobe må, efter eget skøn, tildele eller forny denne aftale uden medlemmets forudgående skriftlige samtykke. Denne aftale er bindende og vil være til fordel for en tilladt efterfølger eller tilknyttede personer/enheder. Ændringer vil kun være gyldige eller bindende, hvis de er skriftlige. Denne aftale (inklusive den programoversigt, der gælder for betingelserne for brug og eventuelle bilag eller online tilmeldingsinformation, hvis relevant) repræsenterer hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet for denne aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres uden retskraft, vil resten af aftalen fortsat være i fuld kraft og gyldig. Denne aftale udfærdiges og eksekveres udelukkende på engelsk. Den engelske version er gældende i alle henseender, og versioner af aftalen på andre sprog er ikke bindende og har ingen retsvirkning. Hver part accepterer desuden, at et medlems eller Adobes underskrift af enhver ikke-engelsk version, også selvom den engelske version ikke er underskrevet, skal opfattes som en underskrivelse af den engelske version og være bindende for alle parter. Uden at begrænse det foregående gælder den engelske version og fortolkning af denne aftale, hvis der opstår konflikter eller uoverensstemmelse mellem den engelske version af aftalen og enhver anden oversat version af aftalen. Enhver form for kommunikation eller meddelelser, der fremsættes eller gives i henhold til aftalen, og enhver tvist, der måtte opstå i henhold til aftalen, skal fremsættes eller afgøres på engelsk.
4.6 Hostede tjenester.Produktet kan integreres med en række hostede tjenester, der drives enten af Adobe eller af tredjeparter, som kan indeholde brugergenereret indhold, der kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlige i nogle lande eller (c) upassende til visning på arbejdspladsen. En komplet liste over integrerede tjenester fås på: www.adobe.com/go/integratedservices_dk. Hvis medlemmet ønsker at forhindre visning af eller adgang til brugergenereret indhold, kan det (i) deaktivere adgangen til tjenesten i Creative Cloud Packager, hvor den pågældende funktionalitet er tilgængelig, eller (ii) blokere adgangen til de hostede tjenester via netværks-firewallen. Hostede tjenester er ikke under nogen omstændigheder tilgængelige for brugere, der er yngre end 13 (tretten) år. Adobe fralægger sig ansvaret for alt brugergenereret indhold, der findes via hostede tjenester. Uanset om der hævdes det modsatte, skal enhver tvist om hostede tjenester eller indhold, der er tilgængeligt der, være underlagt loven og afvikles på det sted, der fremgår af betingelser for brug af de hostede tjenester, og reguleres ikke af den gældende lovgivning eller værnetingsklausulen i denne aftale. Medlemmet er ansvarlig for at afgøre, om brugen af de hostede tjenester overholder gældende lovgivning i medlemmets jurisdiktion. Medlemmet har ikke ret til en kompensation, og Adobe er ikke ansvarlig i tilfælde af at adgang til de hostede tjenester bliver bremset eller blokeret som følge af en regerings- eller tjenesteudbyderhandling, eller hvis Adobe blokerer adgang til nogle eller alle hostede tjenester, hvis det anser, efter eget skøn, at en sådan blokering er nødvendig for at overholde lokale love.

BILAG B

UDDANNELSESRELATEREDE, STATSLIGE OG ALMENNYTTIGE MEDLEMSKABER.
A. UDDANNELSESRELATEREDE MEDLEMMER
For det medlem, der er en uddannelsesenhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere betingelser. Adobe forbeholder sig ret til at bringe uddannelsesrelaterede medlemsskaber til ophør, hvis medlemmet ikke er en uddannelsesenhed.
1.1 Uddannelsesenhed.Følgende liste er en ikke-udtømmende liste over kvalificerede uddannelsesinstitutioner: (a) Akkrediterede (af officielle akkrediteringsenheder) offentlige eller private grundskoler eller skoler på gymnasialt niveau, der leverer fuldtidsundervisning, (b) akkrediterede offentlige eller private universiteter eller højere læreanstalter, der tilbyder eksamener, der kræver, hvad der svarer til mindst to års fuldtidsstudier, (c) navngivne uddannelsesinstitutioner, der kun godkendes af Adobe, hvis enkelte navngivne enheder er godkendt af Adobe på skrift, (d) hospitaler, der fuldt ud ejes og drives af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, hvor ”fuldt ud ejes og drives” betyder, at uddannelsesinstitutionen er eneejer af hospitalet, og den eneste enhed, der styrer den daglige drift og (e) forskningslaboratorier på højere uddannelsesinstitutioner, der er en offentlig institution og anerkendt af en national eller statslig uddannelsesmyndighed. Følgende liste er en ikke-udtømmende liste over enheder, der ikke er kvalificerede uddannelsesinstitutioner: (a) Ikke-akkrediterede skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) hospitaler, der ikke fuldt ud ejes og drives af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, (d) kirker eller religiøse organisationer, der ikke er akkrediterede skoler, (e) erhvervsrettede uddannelsescentre eller skoler, der giver certifikater for kurser, som f.eks. for uddannelse i computersoftware eller jobtræning, og som ikke er akkrediterede skoler, eller som tilbyder eksamener, der kræver under, hvad der svarer til to års fuldtidsstudier, (f) militærskoler, der ikke tilbyder akademiske eksamener og (g) forskningslaboratorier, der ikke anerkendes af et nationalt eller statsligt ministerium, der fører tilsyn med uddannelser. Institutioner, der f.eks. anerkendes af en anden regeringsinstans, er ikke berettiget. Ovenstående liste gælder ikke for de lande, der er anført i afsnit 1.2 (regionalspecifik definition) nedenfor.
1.2 Regionalspecifik definition af uddannelsesenhed.
(a) Lande i Asien og Stillehavsområdet eksklusive de sydøstasiatiske lande som defineret i underafsnit (b) nedenfor. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Australien, New Zealand, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hongkong S.A.R., Taiwan (Republikken Kina), Sydkorea, Folkerepublikken Bangladesh, Det Føderale Demokrati i Nepal, Republikken i Unionen Myanmar, Pakistan eller Mongoliet eller ethvert land, der udpeges af Adobe til enhver tid, betyder ”uddannelsesinstitution” (”Education Entity”) de enheder, der opfylder betydningen af ”kvalificerede uddannelsesbrugere” (”Qualified Educational Users”) (med undtagelse af de afsnit, der er benævnt “Fuldtids- og deltidsansatte fakultetsansatte og personale” (”Full and Part Time Faculty and Staff”) og ”Studerende” (”Students”)), der er angivet af Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html(eller et efterfølgende websted dertil), som opdateres af Adobe til enhver tid. (b) Sydøstasiatiske lande. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand og Vietnam, har ”uddannelsesenhed” (”Education Entity”) eller ”uddannelsesinstitution” (”Education Institution”) de respektive betydninger, som Adobe har angivet på http://www.adobe.com/special/avl/education/seasia/index2.html (eller et efterfølgende websted dertil), som opdateres af Adobe til enhver tid. (c) Japan. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Japan, har ”uddannelsesenhed” (”Education Entity”) eller ”uddannelsesinstitution” (”Education Institution”) de respektive betydninger, som Adobe har angivet på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html(eller et efterfølgende websted dertil), som opdateres af Adobe til enhver tid.
1.3 Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau.Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau er defineret i programoversigten. Adobe kan have tilgængelige tilbud for medlemmer, der defineres som grundskoler og skoler på gymnasialt niveau. Adobe forbeholder sig ret til at bringe grundskolelicenser og licenser til skoler på gymnasialt niveau til ophør, hvis medlemmet ikke er en grundskole eller skole på gymnasialt niveau som defineret i programoversigten. Se vejledningen til VIP uddannelsesprogrammet for yderligere oplysninger.
B. STATSLIGE MEDLEMSSKABER
For det medlem, der er en regeringsenhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere betingelser. Adobe forbeholder sig ret til at bringe statslige medlemsskaber til ophør, hvis medlemmet ikke er en regeringsenhed
1. Definitioner på statslige medlemsskaber.
Regeringsenhed.Deltagelse er betinget af, at medlemmet (og enhver medlemsorganisation) er en ”regeringsenhed” (”government entity”), hvilket betyder: (a) En/et føderal(t), central(t) eller national(t) organ, afdeling, kommission, styrelse, kontor, råd eller myndighed (udøvende, lovgivende eller dømmende), (b) en kommune, et særligt distrikt, en by, et amt eller en regeringsmyndighed, en afdeling, en kommission, en styrelse, et kontor, et råd eller en myndighed, eller en anden udøvende, lovgivende eller dømmende statslig eller lokal regeringsmyndighed, der er stiftet i henhold til forfatningen eller en lov i den regulerende stat, herunder administrative distrikts-, regional-, og statskontorer, eller (c) en offentlig myndighed eller organisation, der er stiftet og/eller finansieret af føderale, statslige eller lokale regeringer og godkendt til at lede eller understøtte borgere, virksomheder eller andre regeringsenheder. For at undgå tvivl er private overskudsfokuserende virksomheder, almennyttige organisationer, handels- eller brancheforeninger og fagforeninger ikke omfattet. Ligeledes er private organisationer, der udfører arbejde på vegne af eller sammen med regeringsmyndigheder, heller ikke omfattet. For Adobe repræsenterer medlemmet, at det og dets medlemsorganisationer er regeringsenheder. Der findes en liste over kvalificerede ”regeringsenheder” (”Government Entities”) for Japan på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
1.1 For Frankrig:En regeringsenhed er enten en myndighed, en minister, en kommission, en styrelse, et kontor eller et råd (nationalt, regionalt eller lokalt), en by, en region, eller en anden enhed, der er underlagt den offentlige ret i Frankrig og administreres af en regeringsenhed.
2. Betingelser for statslige medlemsskaber.
2.1 Yderligere begrænsninger.For amerikanske føderale, statslige medlemsskaber er det forudsat, at alle bestillinger er underlagt FAR 52.232-18 (tilgængeligheden af midler) og FAR 52.232-19 (tilgængeligheden af midler i det næste regnskabsår), og derfor må amerikanske føderale, statslige medlemsskaber ikke anvende nogen produkter, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne bestillinger. I det omfang en statslig eller lokal regeringsenhed er underlagt lignende krav, må sådanne enheder ikke anvende noget produkt, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne bestillinger.
2.2 Ophør.Nærværende aftale kan bringes til ophør af et medlem, der er en amerikansk føderal regeringskunde i henhold til FAR 52.249-1 (ophør til fordel for regeringen). Adobe kan ændre betingelserne efter eget skøn.
2.3 Medlemmer i den amerikanske forvaltning.Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (Commercial Items): Produkterne, der leveres inden for rammerne af denne aftale, er ”Commercial Item(s)”, som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. Section 2.101, og består af ”Commercial Computer Software” og ”Commercial Computer Software Documentation” og tjenester, der er relateret hertil, således som disse begreber er anvendt i 48 C.F.R. Section 12.212 eller 48 C.F.R. Section 227.7202, i det omfang, disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (a) kun som Commercial Items og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af denne aftales vilkår og betingelser for brug. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifl. amerikansk lovgivning - Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. NON-PROFIT MEDLEMMMER
Yderligere betingelser, der gælder for non-profitmedlemmer, findes i programvejledningen