Ligipääs

Typekiti teenuse kasutamise lisatingimused

ADOBE® TYPEKIT® TEENUSTE LEPING

Viimati muudetud: 18. juunil 2014. Asendab täielikult 1. juuni 2013. aasta versiooni.

Typekit teenuse kasutamisel või teenuse tarkvara mis tahes osa paigaldamisel nõustute järgmiste tingimustega. Palun lugege need hoolikalt läbi.

Ülevaatlik tabel

Liitumisskeemide võrdlus

Individuaalne skeem

Äriskeem

Ettevõtte skeem

Põhitingimused

Täiendav teenusetasandi leping

 

Hüvitamine

   

1. Mõisted.

Käesolev leping sisaldab mõisteid, mis on määratletud allpool punktis 7.

2. Põhitingimused.

Teenuse teiepoolsele kasutamisele kohalduvad käesolevad lisatingimused („Lisatingimused“), mis täiendavad Adobe.com-i kasutustingimusi („Üldtingimused“), vt aadressi www.adobe.com/go/terms_ee, mis on selle viitega lisatud nendele lisatingimustele.

2.1 Liitumisskeemid ja hinnad.

2.1.1 Teenus hõlmab tasuta individuaalseid liitumisskeeme ja tasupõhiseid (tasulisi) individuaalseid, äri- ja ettevõtte liitumisskeeme, mis võimaldavad teil pääseda juurde litsentseeritud sisule kasutamiseks teie avaldatavates meediumides. Mõned tasulised liitumisskeemid sisaldavad ka prooviperioodi.

2.1.2 Teilt ei pruugita teatud liitumisskeemi valikute puhul küsida krediitkaardi numbrit. Kui te aga liitute tasulise individuaalse või äriskeemiga, küsitakse teilt krediitkaardi numbrit, ja vastava liitumisskeemi tasu võetakse teie krediitkaardilt maha kohe registreerumisel. Seejärel võetakse liitumisskeemi tasu jooksvalt teie krediitkaardilt ettemaksena maha vastavalt kas igakuise maksena või aastamaksena.

2.1.3 Juba makstud liitumisskeemi tasu ei tagastata. Kui teie liitumisskeemi tasu maksetähtajal ei ole teie krediitkaardilt võimalik vajalikku summat maha võtta, võime proovida teile sellest teatada. Kui te ei vasta meile õigeaegselt ega anna liitumisskeemi tasu maksmiseks uusi krediitkaardiandmeid, jätame endale õiguse peatada teie juurdepääs teenusele.

2.1.4 Liitumisskeemi tasud ei sisalda makse, lõive ega maksuameti kehtestatud tollimakse ning need olete kohustatud tasuma teie ise, välja arvatud Ameerika Ühendriikide (föderaalsed või osariigi) maksud.

2.2 Teie liitumisskeemi eest tasumine; ületamised.

2.2.1 Kui te liitute tasulise individuaalse või äriskeemiga, nõustute tasuma selle eest õigeaegselt ja enne litsentseeritud sisule juurdepääsu saamist.

2.2.2 Liitumisskeemi tasusid võidakse muuta 30-päevase etteteatamisega, mis postitatakse veebisaidile typekit.com. Kui Adobe muudab liitumisskeemi tasusid 30-päevase etteteatamisega, tähendab sellele järgnev litsentseeritud sisu teiepoolne kasutamine, et te nõustute nende muudatustega. Kui teie ettemakstud liitumisskeemi periood veel kestab, kohaldatakse liitumisskeemi tasude mis tahes muudatusi teie liitumisskeemi perioodi uuendamisel, pärast seda, kui teie ettemakstud liitumisskeemi periood on lõppenud.

2.2.3 Iga liitumisskeem sisaldab kasutusmahu piiranguid. Neid piiranguid kohaldatakse seoses litsentseeritud sisuga ja need võivad olla loetletud teie konto profiilis. Kui teiepoolne litsentseeritud sisu kasutusmaht ületab litsentseeritud sisu puhul või teie konkreetse liitumisskeemi puhul määratud piirid („ületamine/ületamised“), siis olenemata sellest, kas olete liitunud eraisiku, edasimüüja või Typekiti ettevõtteskeemiga või Creative Cloudi ettevõtteskeemiga ja kas ületamised on tahtlikud või tahtmatud, jätame endale oma äranägemisel õiguse esitada teile arve teie Typekiti ettevõtteskeemi müügitellimusel või teie individuaalse või äriskeemi kontol antud aadressil ja võtta teilt või teie krediitkaardilt ületamise eest kohe tasu, viia teie konto üle teisele, teie kasutusmahtudele vastavale kõrgema taseme liitumisskeemile, või peatada teie juurdepääs litsentseeritud sisule, kuni teie konto eest või ületamise eest on tasud täielikult makstud. Te nõustute meile nõudmise korral maksma kõik teie kontol olevad võlgnetavad summad.

2.2.4 Kui te olete liitunud tasuta individuaalse liitumisskeemiga, siis te mõistate, et tulevikus võidakse mõned teile juurdepääsetavad litsentseeritud sisud viia tasuliste liitumisskeemide alla. Sel juhul võidakse teilt nõuda liitumist kõrgema taseme liitumisskeemiga või liitumisskeemi valiku muutmist, et pääseda jätkuvalt juurde sellisele litsentseeritud sisule.

2.2.5 Kui te kavatsete oma tasuta individuaalsest liitumisskeemist minna üle tasulisse liitumisskeemi või minna mõnest tasulisest liitumisskeemist üle kõrgemasse (sealhulgas mis tahes tasulise liitumisskeemi prooviperioodi ajal) ja kallimasse tasulisse liitumisskeemi, lõpeb kõrgemale üleminekuga mis tahes senikehtinud tasuta liitumisskeemi või tasulise liitumisskeemi (sealhulgas mis tahes liitumisskeemi prooviperiood) kasutamise õigus ning teie krediitkaardilt võetakse koheselt maha uue tasulise liitumisskeemi suhtes kohaldatav tasu. Seejärel võetakse liitumisskeemi tasu jooksvalt ettemaksena maha, nagu on kirjeldatud ülalpool jaotises 2.1.2.

2.2.6 Kui te kavatsete oma tasulisest liitumisskeemist madalamale tasemele üle minna, siis te mõistate, et selle tagajärjel võivad kaduda teie kontoga seotud teatavad funktsioonid või väheneda kasutusvõimalused või suureneda kasutuspiirangud. Me ei vastuta sellise kahju eest.

3. Teie õigused ja kohustused; litsentseeritud sisu kasutamise kitsendused ja piirangud.

3.1 Litsentseeritud sisu kasutamine teie poolt. Teie poolt valitud liitumisskeemist olenevalt võivad teile kasutamiseks kättesaadavad olla erinevad litsentseeritud sisu kategooriad. Mõned käesolevates lisatingimustes kirjeldatud litsentseeritud sisu teenuse võimalused, -funktsioonid või -kategooriad ei pruugi kõigi liitumisskeemide puhul saadaval olla. Registreerimisel ja litsentseeritud sisule juurdepääsul ning selle mis tahes osa kasutamisel ja kooskõlas teie valitud konkreetse liitumisskeemiga (ja asjakohasel juhul liitumisskeemi tasude maksmisel) annab Adobe teile käesolevaga mittevälistava, mitteloovutatava, mitteülekantava, piiratud õiguse ja litsentsi pääseda juurde litsentseeritud sisule ja kasutada seda avaldatavate meediumide kujundamisel ja arendamisel ning sellega seoses, nagu on lubatud käesolevates täiendavates tingimustes ja üksnes seni, kuni te säilitate katkematu liitumisskeemi vastavalt järgmisele:

3.1.1 Kompaktkirjastamine. Kui teie liitumisskeemis nähakse ette litsentseeritud sisu kasutamine kompaktkirjastamise puhul, siis

(a) võite teenust Typekit Desktop (sealhulgas litsentseeritud sisu, mida me lubame alla laadida, installida või mis tehakse teile teenuse Typekit Desktop kaudu muul viisil kättesaadavaks) kasutada üksnes lubatud arvus arvutiseadmetes;

(b) kui litsentseeritud sisu on teie arvutiseadmesse paigaldatud, võite pääseda litsentseeritud sisule juurde teenuse Typekit Desktop kaudu, et valida saadaolevatest litsentseeritud fontidest need, mida soovite sünkroonida oma arvutiseadmega kasutamiseks kompaktkirjastamisel;

(c) võite kasutada litsentseeritud sisu, mille te olete sünkrooninud oma arvutiseadmega, et kujundada ja arendada avaldatud dokumente, ning te võite manustada ja levitada litsentseeritud fonte oma avaldatud dokumentides, nii et kui teised vaatavad, prindivad või suhtlevad teie avaldatud dokumentidega, näevad nad teie sisu (ja saavad redigeerida teie avaldatud dokumentide osi, lisades asjakohasel juhul näiteks teksti vormiväljadele) kuvatuna litsentseeritud fondis, nagu te olite kavatsenud;

(d) võite manustada üksnes neid litsentseeritud fontide märke (st alamkogumeid), mis on vajalikud avaldatud dokumendi kuvamiseks, printimiseks ja vaatamiseks (või redigeerimiseks, kui see on asjakohane); ja

(e) võite kasutada ja levitada üksnes litsentseeritud fonte, mis on manustatud teie avaldatud dokumentidesse käesolevas jaotises 3.1.1 kirjeldatud viisil.

3.1.2 Veebisaitide avaldamine. Kui teie liitumisskeemis nähakse ette litsentseeritud sisu kasutamine veebisaitide avaldamise puhul, siis

(a) võite kasutada litsentseeritud sisu teie avaldatud veebisaitide või veebilehtede kujundamiseks ja arendamiseks (ja te peate kasutama mis tahes komplekti, mida me sellise otstarbe puhul nõuame) ning te võite oma avaldatud veebisaidile lisada või kodeerida lingi valitud litsentseeritud fontidele, nii et kui teised vaatavad teie avaldatud veebisaite või suhtlevad nendega, näevad nad teie sisu kuvatuna litsentseeritud fontides, nagu olite kavatsenud; ja

(b) võite litsentseeritud fonte kasutada üksnes teie avaldatud veebisaitidel käesolevas jaotises 3.1.2 kirjeldatud viisil.

3.2 Litsentseeritud sisu kasutamine nende kirjastajate poolt, kelle nimel te loote avaldatavaid meediume. Kirjastajad, kelle nimel te loote avaldatavaid meediume, võivad jätkuvalt pääseda juurde avaldatud meediumis teie poolt kujunduses kasutatud litsentseeritud sisule ja seda kasutada, kui iga kirjastaja liitub teenusega või sõlmib Adobega eraldi lepingu teenusele juurdepääsemiseks. Te nõustute edastama oma kirjastajatest klientidele koopia käesolevate täiendavate tingimustega või teabe nende kohta (need on kättesaadavad aadressil www.adobe.com/go/terms_ee).

3.3 Teenuse edasimüümine.

3.3.1 Kui te olete esindus (nagu määratletud allolevas jaotises 7), on teil piiratud õigus teenust edasi müüa (üksnes seoses teenustega, mida te pakute esindusena oma klientidele), sellele vaatamata võib Adobe seada piirangud avaldatud meediumide arvule, mida võidakse esinduse teenusena registreerida, või sellisele esindusele osutatavate teenuste mahule.

3.3.2 Kui te olete edasimüüja platvorm (nagu määratletud allolevas jaotises 7), siis te nõustute, et ei kasuta litsentseeritud sisu ühtegi osa ilma Adobe eelneva kirjaliku loata. Kui te kuulute edasimüüja platvorm ja te kasutate üksnes üht meie Free Font Service teenust, siis ainus, mida te tegema peate, on sellest Adobele eelnevalt e-kirja teel teatada. Kiri peab sisaldama teie ja teie edasimüüja platvormi nime ning teema reale kirjutage „Edasimüüja platvormi teavitus“, adresseeritud (kellele): support@typekit.com.

3.3.3 Edasimüüjate platvormid järgivad litsentseeritud sisu kasutamisel õigusakte, milles käsitletakse muuhulgas andmete või tarkvara importi ja eksporti, ning andmekaitse- ja eraelu puutumatust tagavaid õigusakte ja eeskirju, mida kohaldatakse isikuandmetele ja isikuga seondatavatele andmetele.

3.4 Kohustused, kitsendused ja piirangud litsentseeritud sisu kasutamisel ning selle keelatud kasutusviisid.

3.4.1 Dokumentidest koopiate tegemine. Te võite dokumentidest koopiaid teha, kuid mitte suuremas koguses, kui on mõistlikult vajalik teie sisekasutuseks seoses litsentseeritud sisu teiepoolse kasutamisega.

3.4.2 Jätkuv juurdepääs litsentseeritud sisule. Jätkuval juurdepääsul litsentseeritud sisule võib olla nõutav pidev juurdepääs internetile, et hankida, aktiveerida või sünkroonida litsentseeritud sisu või et autoriseerida, uuendada või valideerida teie juurdepääsu litsentseeritud sisule. Mõnel juhul kuvatakse litsentseeritud fonte, mida te kasutate teatud avaldatud meediumi kujundamisel, teile ja kolmandatele pooltele, kes pääsevad avaldatud meediumidele juurde või vaatavad seda, üksnes seni, kuni te säilitate katkematu liitumisskeemi (sealhulgas kui olete asjakohasel juhul maksnud kõik liitumisskeemi tasud).

3.4.3 Tagasilinkimine teenusele. Tasuta individuaalsed liitumisskeemid või tasuliste liitumisskeemide prooviperioodid võivad sisaldada litsentseeritud sisu, mis on varustatud kaasneva tagasilinkimismärgiga või muu logoga; see lisatakse automaatselt mis tahes lehele, millelt laaditakse teenust või muid teatud kaubamärgijuhiseid või kuvamisnõudeid. Teenusele tagasilinkimise märgi või logo eemaldamine või tumestamine on keelatud ning te nõustute kasutama ja kuvama kõiki nõutud märke ja logosid ja järgima teile antud kõiki seonduvaid kaubamärgijuhiseid.

3.4.4 Kaasnevad avatud lähtekoodiga komponendid. Litsentseeritud sisu osad võivad kasutada või sisaldada avatud lähtekoodiga tarkvara komponente ja tarkvaraprogramme. Sellise litsentseeritud sisu teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatakse litsentseeritud sisuga koos saadetavas autoriõiguse- ja litsentsiteabefailis täpsustatud mis tahes avatud lähtekoodiga litsentsi tingimusi.

3.4.5 Olemasoleva teabe säilitamine. Litsentseeritud sisu võidakse teile pakkuda koos teatud omandiõigust käsitlevate teadetega, sealhulgas patendi-, autoriõiguse- ja kaubamärgiteadetega. Te peate litsentseeritud sisul või sisus kuvatavad omandiõigust käsitlevad teated säilitama täpselt sellisena, nagu need teile antakse neid ei tohi eemaldada ega muuta).

3.4.6 Litsentseeritud sisu keelatud kasutusviisid. Välja arvatud juhtudel, mis võivad olla lubatud litsentseeritud sisuga või selle kaudu kaasnevate või levitatavate avatud lähtekoodiga teatud komponentide suhtes kohaldatavate, mis tahes avatud lähtekoodi tingimustega, on teil sõnaselgelt keelatud järgmine:

(a) litsentseeritud sisu hoidmine teie enda serveris või muus enda majutusvõimaluses või -teenuses;

(b) hõlmata, lisada komplekti, manustada või muul viisil levitada litsentseeritud sisu teie avaldatud meediumides või litsentseerida teie juurdepääsu litsentseeritud sisu mis tahes osa kasutamisele edasi mis tahes muule isikule, välja arvatud käesolevate lisatingimuste jaotises 3.1 kirjeldatud juhul;

(c) võimaldada litsentseeritud sisu välist väljundit teie avaldatud meediumidest või levitada litsentseeritud sisu mis tahes osa eraldiseisvana või, mis tahes viisil, mis võimaldab teisel isikul kasutada litsentseeritud sisu, et luua uut sisu väljaspool teie avaldatud meediume;

(d) lisada mis tahes funktsioone litsentseeritud sisu mis tahes osale või seda muul viisil muuta, teisendada, kohandada, tõlkida, konverteerida, modifitseerida või luua või teha või lasta teha selle tuletistöid;

(e) pöördtransleerida, pöördkompileerida, pöördprojekteerida või proovida teenuse või litsentseeritud sisu lähtekoodi muul viisil teada saada või murda, vältida või muul viisil eirata teenuse või litsentseeritud sisu mis tahes tarkvara kaitsemehhanisme, välja arvatud teie asukoha jurisdiktsiooni seaduste piires, millega konkreetselt keelatakse sellised piirangud, millisel juhul peate esiteks Adobelt teavet taotlema ning meie võime omal äranägemisel kas seda teavet teile anda või kehtestada mõistlikud tingimused, sealhulgas mõistlikud tasud tarkvara või litsentseeritud sisu teiepoolseks kasutamiseks, et tagada Adobe ja/või tema litsentsiandja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine teenuse või litsentseeritud sisu puhul;

(f) loovutada, anda edasi ega anda muul viisil üle mis tahes osa oma litsentseeritud sisu kasutusõigusest;

(g) püüda kopeerida, teisaldada või eemaldada litsentseeritud sisu teie arvutiseadme asukohtadest või kaustadest, kuhu me oleme selle litsentseeritud sisu paigaldanud, või püüda litsentseeritud sisule juurde pääseda või seda kasutada muul viisil kui teenuse otsesel tellimisel vahenditega, mida me selliseks otstarbeks pakume; ja

(h) kopeerida või levitada litsentseeritud sisu (välja arvatud viisil, mis on sõnaselgelt lubatud teatud tüüpi avaldatud meediumidesse manustatud litsentseeritud fontide puhul kooskõlas käesolevate lisatingimuste jaotisega 3.1.1) kasutamiseks teenusebüroona, nagu näiteks ärilise trükiteenuse osutajana.

3.4.7 Vastavus käesolevatele lisatingimustele. Adobe võib mõistliku etteteatamisega nõuda teilt selliste dokumentide esitamist, mis tõendavad vastavust nendele lisatingimustele, ja te nõustute edastama Adobele sellised dokumendid kolmekümne (30) päeva jooksul alates meie nõude saamisest.

3.5 Õigused, mille te annate Adobele oma teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud kliendi fontide jaoks. Teil võib tekkida olukordi, kus annate kliendifondid Adobele hostimiseks kasutamise või seoses teenuse, litsentseeritud sisu või avaldatud meediumidega. Kuigi Adobe ei taotle omandiõigust teie kliendifontidele, on meil vaja saada teilt teatud õigused, et vastata teie päringutele ja võimaldada teil ja teistel teenust kasutada. Seetõttu:

3.5.1 Seoses kliendifontidega, mille te annate Adobele teenuse kaudu hostimiseks, annate Adobele rahvusvahelise, mittevälistava, edasiantava, tasuta ja täielikult tasutud litsentsi pääseda juurde kliendifontidele, kliendifonte kasutada, kopeerida, redigeerida, kohandada, tõlkida, ümber vormindada, reprodutseerida, avaldada, edastada, levitada ja avalikult kuvada, sealhulgas mittevälistava ja edasilitsentseeritava õiguse ja litsentsi kõikidele intellektuaalomandi õigustele seoses kliendifontidega ja nendes sisalduvatele kujundustele, kohaldada Adobe patenditud kontuurivarjundamise ja -silumise kohandusi, programmi kodeerimisreegleid ja -juhendeid, tumestamis-, segmentimis- ja liigitamistehnikaid, algoritme ja muid protsesse ja ka kõiki seonduvaid ressursse ja dokumente (kõik koos „Adobe fondioptimeerimine“), mis on vajalikud kliendifontide modifitseerimiseks ja konverteerimiseks mitmesuguste vormingute puhul, et Adobe võiks neid seoses avaldatavate meediumidega teenuse kaudu kasutada, reprodutseerida, kuvada, avaldada, hostida ja levitada; ja

3.5.2 Te kinnitate ja garanteerite, et te ei ole sõlminud ühtegi lepingut ega muid kokkuleppeid, mis võiksid takistada selles jaotises nimetatud õiguste andmist.

3.5.3 Kuigi teile jäävad kõik õigused seoses kliendifontidega, mille te annate Adobele hostimiseks teenuses või teenuse kaudu, te mõistate ja nõustute, et Adobe kohaldatud kõik kliendifontide optimeeringud kuuluvad Adobele. Arusaamatuste vältimiseks rõhutame, et Adobele kuuluvad kõik intellektuaalomandi õigused, mis sisalduvad Adobe fondioptimeerimistes, modifikatsioonides ja muudes Adobe tehtud töödes kliendifontide konverteerimiseks erinevatesse vormingutesse, et neid teenuses ja teenuse kaudu levitada erinevatesse keskkondadesse.

3.5.4 Olenemata Adobe poolt teile käesoleva lõike kohaselt antud litsentsidest, mõistate ja nõustute, et Adobe võib vabalt kasutada ideid, kontseptsioone, teadmisi või tehnikaid, mida te Adobele mis tahes eesmärgiks annate, seda teile kompenseerimata, ja Adobe võib oma reklaammaterjalides ja oma veebisaitidel reklaamida asjaolu, et te olete Adobe klient.

4. Muud õigused ja kohustused.

4.1 Tugi. Tehnilist tuge pakutakse üksnes tasulistes liitumisskeemides osalejatele vastavalt tellitud teenuse tasemele. Tehnilise toe osutamisega seonduvalt võib meil ilmneda vajadus pöörduda teie või teie personali poole ja paluda juurdepääsu teie süsteemidele või võrkudele. Kui te ei tee meiega sellist koostööd, võib meie poolt antava toe maht olla piiratud.

4.2 Lõpetamine.

4.2.1 Te teadvustate endale ja nõustute, et teie õigus ja litsents kasutada teatud litsentseeritud sisu ja integreerida litsentseeritud sisu avaldatud meediumidesse koosneb all-litsentsidest, mille annab teile Adobe, kes on erinevate sisulitsentsi andjate litsentsisaaja, ja veelgi enam, teie õigused sellisele litsentseeritud sisule sõltuvad Adobe ja tema sisulitsentsi andjate vaheliste lepingute kehtivusest ja kohaldatavusest. Kui asjakohased lepingud Adobe ja tema litsentsiandjatega aeguvad või lõpevad, siis te mõistate, et teil ei ole enam õigust kasutada selliste litsentsiandjate litsentseeritud sisu viisil, mis erineb kasutamise õigusest enne sellise lepingu aegumist või lõpetamist.

4.2.2 Me jätame endale õiguse mis tahes ajal, kas etteteatamisega või ilma, ja mis tahes põhjusel, ajutiselt või alaliselt piirata, modifitseerida, peatada või katkestada teenuse (või selle mis tahes osa) või muuta selle hindu ning teie juurdepääsu teenusele, mis tahes litsentseeritud sisule või teenuse liidestele. Adobe ei vastuta ei teie ega mis tahes kolmanda isiku ees teenuse, litsentseeritud sisu või mis tahes sellise piirangu, modifikatsiooni, peatamise või katkestamise eest või teie juurdepääsu eest neile.

4.2.3 Me võime peatada või lõpetada teie konto ja õiguse kasutada teenust ja/või litsentseeritud sisu mis tahes ajahetkel, kui te rikute neid lisatingimusi, te ei suuda hoida kehtivat kontot heas korras või ei tasu liitumisskeemide tasu.

4.2.4. Me võime oma äranägemisel peatada ajutiselt või püsivalt teie konto juurdepääsu teenuse liidestele, kui Adobe tuvastab väärkasutamise, ülemäära sagedased päringud teenusele või muu ülemäärase kasutuse teenuse liideste kaudu.

4.2.5 Katse häirida teenuse või litsentseeritud sisu toimimist ükskõik millisel viisil toob kaasa kriminaalvastutuse ning võib kaasa tuua uurimise ja kohtu alla andmise.

4.3 Tühistamine ja kompenseerimine.

4.3.1 Kui soovite oma teenuse konto sulgeda, siis olete kohustatud tegema seda nõuetekohaselt. Te võite oma teenuse konto igal ajal tühistada. Selleks tuleb teil logida oma konto profiili ja klõpsata tühistamise linki „Tühista minu konto“. Konto tühistamise taotlust e-kirja või telefoni teel ei peeta tühistamiseks.

4.3.2 Kui te liitute tasulise liitumisskeemiga ja te tühistate oma konto või liitumisskeemi enne teie järgmist maksetähtaega, tühistatakse see kohe ja te ei pea enam maksma.

4.3.3 Kui te liitute mis tahes tasuta või tasulise liitumisskeemiga, mis hõlmab prooviperioodi, ja te tühistate oma konto hiljem tasuta prooviperioodi ajal, ei pea te maksma.

4.3.4 Ettemakstud liitumisskeemi tühistamine, madalamale tasemele viimine või muul viisil muutmine ei kuulu kompenseerimisele. Et kõiki võrdselt kohelda, ei tehta teenuse kompenseerimise ja/või tühistamise põhimõtetes mitte mingeid erandeid.

4.4 Lõpetamise või tühistamise toime.

4.4.1 Konto tühistamisel teie poolt või meie poolt, kui olete rikkunud neid lisatingimusi, sulgeme teie konto ilma etteteatamata.

4.4.2 Teie konto või teenuse kasutamise või teenusele juurdepääsu lõpetamise või tühistamise tulemusena deaktiveeritakse või kustutatakse teie konto kohe ning eemaldatakse ja kustutatakse teie konto kogu sisu, sealhulgas kogu teie teenuse konfiguratsioon ja veebisaidi kujunduse andmed ning kord juba kustutatud teavet ei ole võimalik taastada või tagasi saada.

4.4.3 Teie konto või liitumise lõpetamisel või aegumisel kiireneb teie kohustus maksta Adobele kõik tasumisele kuuluvad summad ning need kuuluvad tasumisele kohe.

4.4.4 Kui teil on küsimusi teenuse või nende lisatingimuste kohta, vt teenuste tugilehte aadressil https://typekit.com/help.

5. Äriskeemid.

Kui olete teenusega liitunud äriskeemi kaudu (skeem, mis on määratletud või kirjeldatud jaotises https://typekit.com/plans, ning kui litsentseeritud sisu konkreetne kirjeldatud teenuseomadus, -funktsioon või -kategooria on teie liitumisskeemi puhul saadaval), on teie kasutustingimused sätestatud ülalpool jaotistes 1–4 ja käesolevas jaotises 5, välja arvatud juhul, kui te sõlmite Adobega eraldi äri-, ettevõtte- või fõntide avaldamise ja litsentsimise lepingu või sarnase vahendi. Sellisel juhul on kõnealuse lepingu tingimused ja mis tahes seonduvad müügitellimused või muud tellimisvormid käesolevate lisatingimuste suhtes ülimuslikud.

5.1 Teenusetasandi leping. Iga äri-liitumisskeemi suhtes kohaldatakse eraldi järgmisi tingimusi:

5.1.1 Teenuse kättesaadavus. Teenuse kättesaadavust määratletakse ajana, kui teenust saab vastu võtta ja töödelda ning kui see vastab päringutele (arvutatakse protsendina, jagades nende minutite koguarvu, kui teenus on ühes kalendrikuus kättesaadav, selle kalendrikuu minutite arvuga), nagu mõõdetakse igas kuus jälgimisteenusega Pingdom, ning välistatakse kõik Adobe korralised teenuse hoolduse juhud ning vääramatu jõu juhud, mis hõlmavad loodusõnnetusi, terrorismiakte, streike, tulekahju, üleujutusi, maavärinaid, riiklikke otsuseid, korraldusi või piiranguid, teenuserünnakuid ja muid kuritahtlikke tegevusi, tehniliste võrkude häireid või muid teenuse kättesaamatuse põhjuseid, mille üle Adobel puudub mõistlik kontroll.

5.1.2 Teenuse kättesaadavuse eesmärk. Adobe teeb mõistlikud jõupingutused, et tagada teenuse toimivus ja kättesaadavus vähemalt 99,9% ajast, mõõdetuna igas kuus.

5.1.3 Teenuse kättesaadavuse garantii. Kui Adobe ei täida jaotises 5.1.2 kirjeldatud teenuse kättesaadavuse eesmärki jooksvas kuus ja eeldusel, et teie täidate jätkuvalt käesolevatest lisatingimustest tulenevaid kohustusi, siis iga päeva eest sellises kuus, mil teenus ei olnud kättesaadav üle nelja (4) järjestikuse tunni, on teil õigus saada ühe (1) päeva ulatuses teenusekrediiti vastavalt käesolevas jaotises 5 sätestatud nõuetele. Krediit kantakse teie kontole teie poolt antud hetkel kasutatava teenuse liitumisperioodi lõppedes.

(a) Teenuse kättesaadavuse eesmärgi arvutamiseks loeb Adobe teenuse kättesaamatuks, kui te kolme tööpäeva jooksul pärast teenuse kättesaamatuse juhtumit avasite teenuse tugimeeskonna probleemide kastikese või saatsite teatise.

(b) Krediidi saamiseks, kui Adobe ei suutnud täita teenuse kättesaadavuse eesmärki, tuleb teil esitada nõue sellise krediidi saamiseks kirjalikult, mitte hiljem kui ühe kalendrikuu jooksul pärast seda kuud, kui teenus ei olnud kättesaadav ja teil tekkis õigus nõuda krediiti.

(c) Juhul, kui ilmneb vastuolu teie ja Adobe dokumentides olevate andmete vahel, on ülimuslikud Adobe dokumendid.

(d) Selles jaotises pakutud teenusekrediit on mõeldud teile hüvitisena ainult selle eest, et teenus ei olnud kättesaadav või et Adobe ei suutnud täita teenuse kättesaadavuse eesmärki. Kasutamata jäänud teenusekrediidid kaotavad kehtivuse teenuse või liitumisskeemi lepingu lõppemisega.

(e) Teenuse kättesaamatuse sündmusest, kvaliteedi halvenemisest või muudest probleemidest teatamiseks saatke teade teenuse toe e-posti aadressile, mille saite koos konkreetse liitumisskeemiga, või saatke e-kiri aadressile: support@typekit.com. Teade peab sisaldama selle probleemi kirjeldust ja täpsustama kvaliteedi halvenemise või kättesaamatuse kuupäeva ja perioodi ning võib sisaldada Pingdomi veebisaidi vastava jälgimisaruande URL-i, kui see on olemas.

6. Typekiti ettevõtteskeemid.

Kui olete teenusega liitunud Typekiti ettevõtteskeemi liitumisskeemi kaudu (skeem, mis on määratletud või kirjeldatud jaotises https://typekit.com/plans/enterprise, ning kui teie liitumisskeemi puhul pakutakse teile litsentseeritud sisu konkreetset kirjeldatud teenuseomadust, -funktsiooni või -kategooriat), on teie kasutustingimused sätestatud ülalpool jaotistes 1–5 ja käesolevas jaotises 6, välja arvatud juhul, kui te sõlmite Adobega eraldi äri-, ettevõtte- või fõntide avaldamise ja litsentsimise lepingu või sarnase vahendi. Sellisel juhul on kõnealuse lepingu tingimused, sealhulgas mis tahes seonduvad tellimisvormid, käesolevate lisatingimuste suhtes ülimuslikud. Selguse huvides on Typekiti ettevõtteskeemi liitumisskeemid eraldi ja eristatavad teistest ettevõtteskeemi pakkumistest, sealhulgas ka mis tahes Creative Cloudi ettevõtteskeemist, mida võidakse teile pakkuda või teha kättesaadavaks täiendavatel või erinevatel litsentsi- ja hinnatingimustel.

6.1 Adobe kinnitab, garanteerib ja kohustub tagama, et teadaolevalt (a) kuuluvad litsentseeritud fondid ja litsentseeritud sisu talle või tal on nendele õigused; ja (b) teenuse pakkumine (sealhulgas Adobe poolt teenuse kasutajatele antavad litsentsid) (i) ei ole vastuolus ühegi kolmanda isiku lepinguga; (ii) ei riku intellektuaalomandi õigusi, omandiõigusi, avaldamisõigusi ega kolmandate poolte eraelu puutumatust; (iii) ei ole vastuolus kehtivate seaduste, statuutide, korralduste või määrustega; või (iv) ei põhjusta tarkvaraviiruste, mõne muu arvutikoodi, faili või programmi levikut, mis võib häirida, hävitada või pärssida arvutitarkvara või -riistvara või telesideseadme talitlust.

6.2 Adobe tagab ettevõtte skeemi tasandile VIP-toe, mis hõlmab probleemide esmajärjekorras käsitlemist tööajal e-posti või telefoni teel.

6.3 Olenemata ülalpool jaotises 3.5.4 sätestatud tingimustest seoses avaldamisega, ei reklaami Adobe oma reklaam- ega avaldatavates materjalides ega veebisaitidel teie eelneva nõusolekuta asjaolu, et te olete Adobe klient.

7. Mõisted.

Käesolevates lisatingimustes kasutatud mõistetel on allpool määratletud tähendus. Mõisted, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendusega, nagu määratletud aadressil www.adobe.com/go/terms_ee esitatud üldtingimustes.

7.1Konto“ tähendab kontot (sealhulgas mis tahes Adobe ID ja kasutajaprofiil), mille te loote teenuse esmakordsel registreerimisel, sealhulgas mis tahes kordumatud võtmed või identifikaatorid, mille Adobe teile annab või mida ta kasutab, et teid muul viisil teie kontoga seostada.

7.2Adobe“ või „meie“ tähendab Delaware’i äriühingut Adobe Systems Incorporated aadressiga 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, kui käesolev leping on sõlmitud Ameerika Ühendriikides, Kanadas või Mehhikos viibimise ajal. Muul juhul tähendab see äriühingut Adobe Systems Software Ireland Limited aadressiga 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iiri Vabariik.

7.3Esindus“ tähendab eraisikut või äriettevõtet, kes pakub oma klientidele veebi- või graafilise disaini, reklaami-, turundus- või sarnaseid teenuseid ja kelle teenused hõlmavad avaldatavate meediumide loomist ja/või hooldamist.

7.4Kliendifondid“ tähendab fonte ja/või fondiperekondi, mille te olete eraldi litsentseerinud otse kolmandalt isikult teenuses kasutamiseks enda otstarbeks vastavalt sellele lepingule.

7.5Arvutiseade“ tähendab virtuaalset või füüsilist seadet või sisevõrku (st privaatset, era-võrguressurssi, millele pääsevad juurde üksnes teie töötajad või alltöövõtjad ja mis konkreetselt ei hõlma internetti või mis tahes muud üldsusele juurdepääsetavat võrgukogukond (a) koos soovitatava operatsioonisüsteemi, riistvara või muu konfiguratsiooniga, mis võtab vastu infot ja töötleb seda eesmärgiga saada käskude jada alusel teatud tulemus, sealhulgas, kuid mitte ainult lauaarvutid, sülearvutid, tahvelarvutid, telekommunikatsiooniseadmed, internetiühendusega seadmed ja riistvaratooted, millega saab käitada mitmesuguseid tootmis-, meelelahutus- või muid tarkvararakendusi.

7.6Tuletistöö(d)“ tähendab litsentseeritud sisul (sealhulgas litsentseeritud tarkvara mis tahes osal) põhinevaid või sellest tuletatud kahendandmeid mis tahes kujul, milles selliseid kahendandmeid võib ümber kujundada, teisendada või kohandada, sealhulgas, kuid mitte üksnes kahendandmed mis tahes vormingus, millesse litsentseeritud sisu võidakse konverteerida.

7.7Dokumendid“ tähendab selgitavaid kirjalikke materjale ja faile ja/või muid kasutajadokumente, mis kaasnevad litsentseeritud sisuga või mille Adobe avaldab, teeb kättesaadavaks või edastab teile muul viisil seoses teenuse teiepoolse kasutamisega.

7.8Komplekt“ tähendab arvutiga, veebiga või muu meediumiga ühilduvat tarkvarapaketti, mille te loote teenuse kaudu ja mis koosneb teie eelistatud seadetest, litsentseeritud fondi valikutest ja vormingutest, laadilehtedest ja muudest tarkvarakoodidest koos mis tahes JavaScriptiga, mis võidakse teenuse kaudu tarnida iga komplekti ja vastava väljastaja pakendamiseks ja identimiseks ning litsentseeritud fontide kasutamise haldamiseks ja jälgimiseks seoses avaldatud meediumidega.

7.9Litsentsiandja(d)“ tähendab kolmandat isikut, kes on litsentseerinud Adobele mis tahes litsentseeritud sisu, mille Adobe teeb teile kasutamiseks kättesaadavaks.

7.10Litsentseeritud sisu“ tähendab litsentseeritud fonte, litsentseeritud tarkvara ning teenust, teenuse liideseid ja teenuse liidese lubakaarte.

7.11Litsentseeritud fondid“ tähendab fonte ja/või fondiperekondi, mida Adobe litsentseerib teile teenuse kaudu kasutamiseks vastavalt käesolevatele lisatingimustele.

7.12Litsentseeritud tarkvara“ tähendab teenust ning mis tahes ja kogu tarkvara, mis käesoleva lepinguga kaasneb, sealhulgas, kuid mitte üksnes mis tahes tarkvarafailid, mis sisaldavad litsentseeritud fonte ja mis tahes skripte, skriptimisloogikat või muud koodi, mida kasutatakse teenuse sees või mis kuulub teenuse Typekit Desktop komplekti või on manustatud eksporditud failivormingutesse (ja eelmainitute mis tahes uuendused ja täiendused või nendega seonduvad dokumendid), mille Adobe teeb teile teenuse kaudu kättesaadavaks, et võimaldada teil pääseda juurde litsentseeritud sisule ja seda saada.

7.13Lubatud arv arvutiseadmeid“ tähendab suurimat arvu arvutiseadmeid, millele või millesse võib paigaldada teenuse Typekit Desktop (sealhulgas teie konkreetse liitumisskeemiga lubatud üheaegselt kasutatavate eksemplaride arv) ja millest võib teenustele juurde pääseda.

7.14Kirjastaja“ tähendab eraisikut või üksust (teie või teie klient või klient, kelle nimel te võite tegutseda), kes valdab või kontrollib avaldatud meediumis kuvatavat litsentseeritud sisust erinevat sisu.

7.15Avaldatud dokument/dokumendid“ tähendab mis tahes avalikult levitatavat digidokumendi vormingut (st Word, PDF, EPUB jne), milles kasutatakse litsentseeritud fonte, kas manustatuna või mitte, sealhulgas kuvamiseks, vaatamiseks või tarbimiseks igaühele, kes pääseb avaldatud dokumendile juurde.

7.16Avaldatud meediumid“ tähendab nii eraldi kui koos mis tahes avaldatud dokumenti või avaldatud veebisaiti.

7.17Avaldatud veebisait“ tähendab vastavalt veebisaite, veebilehti või veebilehe sisu, mida te kujundate, arendate või loote ja mis avaldatakse ning mis teenuse Typekit Web abil integreerib litsentseeritud fonte ja pääseb neile juurde ning millel kuvatakse neid avalikult.

7.18Edasimüüja platvorm“ on mis tahes teenus, mis võimaldab klientidel valida fonte oma veebisaitide või muude toodete jaoks, mida ta pakub nende nimel (näiteks blogiplatvormid, sotsiaalvõrgustike profiilid jne).

7.19Teenus(ed)“ tähendab Typekit teenuse veebilehte, millele pääseb juurde aadressil www.typekit.com, sealhulgas teenus Typekit Desktop, Typekit Web ja kõik muud teenused, funktsioonid või sisu, mis tehakse kättesaadavaks teenuse Typekit veebisaidilt, veebisaidil või veebisaidi kaudu.

7.20Teenuse liides(ed)“ tähendab teenusega või teenuse kaudu antavat mis tahes pistikprogrammi või rakendusliidest, mis võimaldab teile programmiga juurdepääsu teenuse funktsioonidele ja võimaldab teil kuvada litsentseeritud sisu eelvaadet või muul viisil luua, konfigureerida, modifitseerida ja avaldada komplekte ning hankida teenuse fondikogus olevate fontide kohta metaandmeid.

7.21Liitumisskeem(id)“ tähendab kõiki vastavaid liitumisskeemi valikuid, sealhulgas prooviversioone, ja ka aadressil https://typekit.com/plans iga liitumisskeemi juures kirjeldatud mis tahes seonduvaid kasutustingimusi, lube, piiranguid, kitsendusi ja hindu, mis kuuluvad käesolevate lisatingimuste alla.

7.22Typekit Desktop“ tähendab neid teenuse funktsioone, mis tehakse kättesaadavaks Adobe tarkvara alla laadimisel või paigaldamisel teie arvutiseadmesse ja mis võimaldavad teile juurdepääsu teenustele või litsentseeritud sisule ja nende kasutamist kompaktkirjastamise eesmärgil (st avaldatavate dokumentide loomiseks).

7.23Typekit Web“ tähendab neid teenuse funktsioone, mis võimaldavad teile juurdepääsu teenustele või litsentseeritud sisule (sealhulgas litsentseeritud fontide veebivorminguversioonidele) ja nende kasutamist avaldatavate veebisaitide loomiseks.

7.24Uuendused ja täiendused“ tähendab mis tahes uuendusi, modifikatsioone või lisandusi, mida Adobe võib igal ajal teha ja kasutada või teile pakkuda teenuse täiendamiseks, tõhustamiseks või laiendamiseks ulatuses, mille kohta ei kehti eraldi tingimused. Adobe ei vastuta selliste muudatuste eest teie ees ühelgi viisil.

7.25Kasutus(ed)“, „kasutamine“ või „kasutusviis“ tähendab mis tahes ja kõiki teiepoolseid teenuse kasutusi seoses litsentseeritud sisu alla laadimise, integreerimise, juurdepääsu, sünkroonimise, kasutamise või kuvamisega.

7.26Teie“ tähendab mis tahes eraisikut, üksust või esindust, kes loob konto ja kasutab seda, et pääseda teenustele juurde kas enda nimel või oma klientide nimel seoses avaldatud meediumidega.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-et_EE-20141806