# Helppokäyttöisyys*
Adobe 
Sisäänkirjaus Tietosuoja My Adobe

Acrobat.comin muut käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 16.4.2014. Muutoksia ei ole merkitty punaisella. Lue koko tiedosto.

Ota myös huomioon, että nämä tarkistetut ehdot koskevat kaikkea Sisältöä voimaantulopäivästä eteenpäin.

ACROBAT.COMIN KAUTTA SAATAVILLE TUODUT ADOBE ONLINE ‑PALVELUT
LISÄKÄYTTÖEHDOT

1. Määritelmät.

Näiden Lisäehtojen suurella alkukirjaimella kirjoitetut termit kuvaillaan Yleisissä Ehdoissa tai näissä Lisäehdoissa.

”Sisältö” tarkoittaa kaikkia muiden kuin Adoben omistamia kirjasimia, Omia Materiaaleja, Osallistujien Materiaaleja, Jaettuja Materiaaleja, Omia Jaettuja Materiaaleja sekä kaikkea muuta Käyttäjän tai Osallistujien Palveluun lataamaa informaatiota tai materiaaleja.

”FormsCentral-ratkaisu” tarkoittaa verkkosivustoa tai muuta käyttäjän asiakkaalle kehittämää tuotetta, (i) jossa käytetään FormsCentralia, (ii) joka lisää FormsCentraliin olennaisia toimintoja ja (iii) joka ei kilpaile Palvelujen kanssa.

”Tieto” tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota.

”Osallistuja” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka käyttää Palveluja johtuen kolmannen osapuolen yhteydestä Käyttäjään.

”Palvelu(t)” tarkoittaa Adoben isännöimää sovellusta tai sovelluksia, jotka on tuotu saataville Acrobat.comissa.

2. Palvelujen käyttö.

2.1 Käyttäjän Sopimus. Näihin ehtoihin suostuminen antaa luvan käyttää yhtä tai useampaa Palveluista. Nämä Ehdot voidaan panna täytäntöön Käyttäjää vastaan, ja jos ne soveltuvat tiettyyn Palveluun, mitä tahansa laillista tahoa vastaan, jonka puolesta Palvelua käytetään. Adobe voi lopettaa tai lisätä Palveluja, ominaisuuksia tai toimintoja tiettyihin Palveluihin (”Toiminnot”) aika ajoin oman harkintansa mukaan.

2.2 Valtuutus Palvelujen käyttämiseen. Käyttäjä esittää ja takaa, että tällä on kaikki tarvittavat oikeudet, kyvyt ja valtuutukset sitoutua näihin Ehtoihin ja suorittaa tässä vaadittuja toimia. Käyttäjällä on esimerkiksi oltava tarvittavat lisenssit käyttää Sisällön luomiseen tarvittavia ohjelmistosovelluksia ja oikeus ylläpitää Palveluissa Sisältöä ja Tietoa tai Osallistujien Tietoja. Muuten Käyttäjällä ei ole lupaa pitää Palveluissa Sisältöä tai kyseistä Tietoa.

2.3 Henkilökohtainen käyttö. Huolimatta näissä Ehdoissa esitetyistä vastakkaisista väittämistä (paitsi se, mitä esitetään kohdassa 5.3.2 (Ryhmäkäyttö)), Adobe tuo Palvelun saataville vain henkilökohtaisesti käytettäväksi (mukaan lukien henkilökohtainen käyttö ja yrityskäyttö, jotka hyödyttävät suoraan henkilökohtaisesti).

2.4 Oma luottamuksellinen informaatio. Jos käyttäjä pitää Palveluissa luottamuksellista informaatiota, liikesalaisuuksia tai arkaluonteisia tietoja (kuten Tieto), hän on yksin vastuussa Palvelujen turvatoimista ja erillisten lisäturvallisuustoimenpiteiden hankkimisesta tällaiselle informaatiolle.

2.5 Käyttö muiden puolesta. Käyttäjä voi tarjota asiakkailleen luomansa ja ylläpitämänsä FormsCentral-ratkaisun, jos käyttäjä hyväksyy, että (i) hän on yksin vastuussa kaikkien sellaisten ei-julkisten tunnistetietojen luottamuksellisuuden ylläpitämisestä, jotka liittyvät käyttäjän tai käyttäjän asiakkaan Palvelujen tai jonkin FormsCentral-ratkaisun käyttöön, että (ii) käyttäjä on yksin vastuussa riittävän FormsCentral-ratkaisua tukevien Palvelujen lisenssimäärän ylläpitämisestä ja että (iii) käyttäjä ilmoittaa asiakastuellemme heti käyttäjän tai käyttäjän asiakkaan tilien tai tunnistetietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tai kaikista Palveluihin liittyvistä turvallisuustapahtumista. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että jos johonkin käyttäjän FormsCentral-ratkaisuun liittyy asiakkaan oikeus sallia useiden käyttäjien käyttää kyseistä FormsCentral-ratkaisua, käyttäjän on hankittava riittävästi lisenssejä näitä käyttäjiä varten.

3. Kesto ja irtisanominen.

3.1 Yleisten Ehtojen kohdan 19.5 lisäksi näiden Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät voimaan näiden Ehtojen irtisanomisen ja lopettamisen jälkeen: 1, 3.1, 4 ja 7.

4. Osallistujia koskeva informaatio.

4.1 Käyttäjän vastuut koskien Osallistujia koskevaa informaatiota. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista Osallistujia koskevasta informaatiosta, jota Palveluissa käytetään ja annetaan Palvelujen yhteydessä, eikä Adobella ole mitään vastuuta siihen liittyen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkien Osallistujien Tietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen soveltuvaa lainsäädäntöä ja sääntöjä. Käyttäjän pitää saada ja pitää voimassa lupa Osallistujilta: (a) päästä, käyttää tai julkaista Osallistujien Tietoja ja (b) antaa Adobelle keinot suorittaa tässä määritetyt toiminnot. Käyttäjän täytyy hankkia Osallistujilta kaikki luvat, joita Adobe tarvitsee tarjotakseen Palvelun. Käyttäjän tulee puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Osallistujien vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Osallistujia koskevan informaation käyttöön tai laiminlyöntiin.

4.2 Osallistujien arkaluonteiset tiedot. Kohdassa 4.1 esitettyjen vastuiden lisäksi (Käyttäjän vastuut koskien Osallistujia koskevaa informaatiota), Käyttäjä hyväksyy ja antaa erityisesti suostumuksensa siihen että:

(a) Käyttäjä on yksin vastuussa noudattamaan lasten internetin käytön yksityisyyden suojaa koskevaa asetusta vuodelta 1998 (Children’s Online Privacy Protection Act, ”COPPA”), mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta, vanhempien luvan kysyminen alle kolmentoista (13) vuoden ikäisten henkilöiden tietojen keräämiselle ja käyttämiselle Käyttäjän ja Osallistujien Palvelun käytön suhteen.

(b) Adobe (i) ei toimi Käyttäjän puolesta liikekumppanin tai alihankkijan ominaisuudessa siten, kuin näitä termejä käytetään, määritellään tai selitetään vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act ‑asetuksessa laajennuksineen ja lisäyksineen (”HIPAA”), kun Palveluja tuotetaan ja tuodaan Käyttäjän saataville; vaan (ii) noudattaa ainoastaan näissä Ehdoissa määriteltyjä yksityisyyden ja turvallisuuden ehtoja.

(c) Käyttäjä on yksin vastuussa noudattamaan omaan tai Osallistujien Palvelun käyttöön liittyen Yhdysvaltojen lainsäädännön HIPAA-asetusta yhdessä vuoden 2009 American Recovery and Reinvestment Act ‑asetuksen Protected Health Information ‑tietojen (sellaisenaan termi on määritelty HIPAA-asetuksessa, ja Health Information Technology for Economic and Clinical Healthin (”HITEC”) ehtojen mukaisesti sekä siinä hyväksyttyjen säädösten mukaisesti, sillä kumpaakin voidaan korjata aika ajoin).

(d) Käyttäjä on yksin vastuussa noudattamaan kaikkia tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja ja sääntöjä, jotka soveltuvat muihin arkaluonteisiin tietoihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen henkilötunnuksiin, luottokortin numeroihin, ajokortin numeroihin ja pankkitunnusten tietoihin, jotka on saatu tai käytetty oman tai Osallistujien Palvelun käytön yhteydessä.

4.3 Sähköpostit Osallistujille. Yleisesti ottaen Palveluun liittyvät sähköpostit lähettää Käyttäjä, ei Adobe. Näin ollen Osallistujat voivat saada tiettyjä Palveluun liittyviä sähköposteja Käyttäjältä, vaikka he ovat valinneet olla vastaanottamatta sähköpostia Adobelta. Lisäksi Adobe voi lähettää Osallistujille sähköpostia Käyttäjän valtuuttamana toimijana Käyttäjän pyynnöstä tai puolesta. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisista sähköposteista ja niiden sisällöstä.

5. Palvelun erityiset ehdot.

Tämän kohdan ehdot koskevat vain tiettyjä alla ilmoitettuja Palveluja, tuotteita tai Adoben ohjelmia. Huolimatta tässä mainituista ristiriitaisista väittämistä, jos tämän kohdan ehtojen ja minkään muiden näiden Ehtojen välillä on ristiriitaa, tullaan tämän kohdan ehtoja pitämään ensisijaisina, mutta vain kyseiseen ristiriitaan liittyen.

5.1 Acrobat.com-Web-palvelut. Tämä kohta 5.1 (Acrobat.com-Web-palvelu) koskee vain ohjelmoijia, joilla on pääsy Acrobat.comin API:n esijulkaisuversioihin, joita Adobe aika ajoin tuo saataville Acrobat.comiin liittyen (”Web-palvelut”).

5.1.1 Verkkopalvelun käyttöoikeus. Adobe myöntää käyttäjälle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, peruutettavan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (a) katsoa Adoben käyttäjän saataville tuomaa dokumentointia verkkopalvelusivulla, joka löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_en (”verkkopalvelun dokumentointi”), ja (b) hakea ja käyttää verkkopalveluja verkkopalvelujen dokumentoinnin ja näiden ehtojen mukaisella tavalla. Adobe voi irtisanoa käyttöoikeudet, jotka on myönnetty tässä kohdassa 5.1.1 (Verkkopalvelun käyttöoikeus) milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita tässä ei erityisesti myönnetä.

5.1.2 Käyttäjän takuut ja takeet Web-palvelun käytöstä ja Web-palvelun dokumentoinnista. Käyttäjän muiden takuiden ja takeiden lisäksi Käyttäjä takaa, että:

(a) Käyttäjä ilmoittaa selkeästi seuraavan ilmoituksen web-sovelluksessaan (”Oma Sovellus”), joka hakee Web-palvelusta: ”Powered by Acrobat.com” (”Ilmoitus”). Käyttäjä varmistaa, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka pääsevät Omaan Sovellukseen ja käyttävät sitä (”Vierailijat”) voivat helposti päästä URL:iin https://acrobat.com Omasta Sovelluksesta. Nimi ”Adobe” (”Tavaramerkki”) on Adoben rekisteröity tavaramerkki, ja Käyttäjä suostuu siihen, että hänen Tavaramerkin käyttönsä ei anna mitään omistus-, tai muuta oikeutta Tavaramerkkiin eikä mitään oikeutta antaa muiden ymmärtää niin. Ilmoitus tulee näyttää Adoben tavaramerkkien ohjesääntöjen mukaisesti. Säännöt löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/misc/pdfs/TM_GuideforThirdPFina_print.pdf. Jos Adobe uskoo kohtuullisessa määrin, että Käyttäjä ei ole noudattanut Adoben tavaramerkkejä koskevia ohjesääntöjä, Adobe pidättää oikeuden pyytää Käyttäjää välittömästi muokkaamaan Ilmoituksen käyttötapaa, jotta se vastaisi tätä kohtaa 5.1.2 (a), tai lopettamaan sellaisen käytön.

(b) Käyttäjän tulee näyttää tietosuojalausunto, tai muulla tavalla näyttää jokaisen Oman Sovelluksen web-sivun alaosassa tieto siitä, miten Vierailijoiden tietoja ja dataa kerätään, käytetään, varastoidaan ja julkaistaan. Esitettävään tietoon täytyy sisältyä myös, jos aiheellista, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien mainostajat) voivat tuoda sisältöä ja/tai mainoksia ja kerätä tietoja suoraan Vierailijoilta sekä liittää Vierailijoiden selaimiin evästeitä ja tunnistaa niitä.

(c) Käyttäjä ei saa salata henkilöllisyyttään tai ilmoittaa väärää henkilöllisyyttä tai Oman Sovelluksensa henkilöllisyyttä pyytäessään Adobelta lupaa käyttää Web-palvelua tai Web-palvelun dokumentointia.

(d) Käyttäjä ei voi pyytää Vierailijoita luomaan Acrobat.com ‑tiliä ennen Oman Sovelluksen käyttöä.

(e) Käyttäjä ei saa varastoida Vierailijoiden Materiaaleja Acrobat.com ‑tilillään Vierailijoiden puolesta.

(f) Käyttäjä ei saa myydä, vuokrata tai alilisensoida Web-palvelua tai Web-palvelun dokumentointia tai hankkia niihin pääsyä saadakseen niiden käytöstä tuloja. Ilman Adoben erityistä, ennalta antamaa kirjallista lupaa, joka on määritelty kohdassa 5.1.3 (Kaupalliset Ohjelmointisovellukset), Käyttäjä ei saa Web-palvelun tai Web-palvelun dokumentoinnin käytön avulla saada suoraa kaupallista hyötyä, rahallista voittoa tai muuta hyötyä.

5.1.3 Kaupalliset Ohjelmointisovellukset. Jos Käyttäjä aikoo käyttää Web-palvelujen dokumentointia ja/tai Web-palvelua tavalla, joka rikkoo näiden Ehtojen kohtaa 5.1.2 (f), voidaan Adoben tässä myöntämät lisenssit sanoa välittömästi irti. Käyttäjä voi kuitenkin pyytää Adobelta lupaa poikkeukseen kohdasta 5.1.2 (f) ottamalla yhteyttä Adobeen osoitteessa developer@acrobat.com. Käyttäjän tulee toimittaa yksityiskohtainen kuvaus Omasta Sovelluksesta ja Web-palvelun ja Web-palvelun dokumentoinnin aiotusta käytöstä. Adobe lukee nämä pyynnöt ja voi myöntää kirjallisesti tapauskohtaisen poikkeusluvan kohtaan 5.1.2 (f) oman harkintansa mukaan. Jos Adobe myöntää tällaisen poikkeusluvan kohdasta 5.1.2 (f), tällainen lupa voi edellyttää Adoben lisävaatimusten täyttämistä.

5.2 Ohjelmisto. Näiden Yleisissä Ehdoissa määritettyjen Ohjelmistoa koskevien ehtojen lisäksi kaikkia Ohjelmistoja (kuten Yleisissä Ehdoissa on määritelty), jotka Adobe tuo saataville aika ajoin yhteydessä Palveluihin, voidaan käyttää vain yhteydessä Palveluihin. Käyttäjä ei saa laittaa Ohjelmistoa käyttöä varten saataville jakamispalveluun, tai isännöidä sen tilaamispalvelua.

5.3 Ryhmätarjoukset. Tämä kohta 5.3 (Ryhmätarjoukset) koskee Käyttäjää vain, jos tämä on hankkinut tilauksen (tai tilauksia) Palveluihin (joko Mainosohjelman kautta [kuten alla on määritelty] tai muulla tavalla) kolmannelta osapuolelta tai kolmannelle osapuolelle (”Ryhmätarjoukset”).

5.3.1 Kolmansien osapuolien henkilöiden tiedot. Jos Käyttäjä on hankkinut tilauksen Palveluun jotakin kolmannen osapuolen henkilöä varten, Käyttäjä takaa, että tällä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat antaa tällaisia tietoja kolmansista osapuolista Adobelle ja että tämä puolustaa, turvaa ja suojaa Adobea kaikilta vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät tällaisten kolmansien osapuolten tietojen käyttöön tai laiminlyöntiin.

5.3.2 Ryhmäkäyttö. Kohdan 2.3 (Henkilökohtainen käyttö) ensimmäinen lause ei vaikuta Palvelun käyttöön Ryhmäkäytön alaisena. Jos Käyttäjä on hankkinut tilauksen Palveluun jotakin kolmannen osapuolen henkilöä varten, Käyttäjä hyväksyy, että tällaisissa kolmannen osapuolen Palveluissa olevat Sisällöt ja työtilat eivät häviä, kun tällaisen henkilön Palvelun tilaus Ryhmäkäytön alaisena loppuu. On Käyttäjän yksinomaisella vastuulla varmistaa, että kyseinen henkilö poistaa kaiken Käyttäjälle kuuluvan Sisältönsä ja työtilansa henkilön Palvelutilistä.

5.4 Palvelun mainoskäyttö. Tämä kohta 5.4 (Palvelun mainoskäyttö) koskee yksinomaan Käyttäjiä, joille Adobe on antanut erityiset pääsyoikeudet Palveluun erityisohjelman alaisena (jokainen katsotaan ”Mainosohjelmaksi”).

5.4.1 Mainosohjelma. Näiden Ehtojen muiden kohtien lisäksi Käyttäjän oikeus päästä ja käyttää Palvelua Mainosohjelman alaisena on rajoitettua, kuten Adoben asiaa koskevassa sähköpostissa on kerrottu tai kuten Adobe muuten on kertonut Käyttäjän rekisteröityessä Mainosohjelmaan (”Mainosohjelman viestintä”). Adobe voi tarjota myöhemmin erilaisilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla varustettuja Mainosohjelmia joko maksullisena tai maksuttomana Adoben oman harkinnan mukaisesti.

5.4.2 Mainosohjelman irtisanominen. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua Mainosohjelman alaisena loppuu välittömästi, kun Mainosohjelman Viestinnässä myönnetty rajoitettu ajanjakso loppuu. Lisäksi Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa Mainosohjelman tai Käyttäjän Palvelun käytön Mainosohjelman alaisena mistä tahansa oikeaksi katsomastaan syystä ilman ennakkovaroitusta. Sisältöön pääsyn mahdollistavat Käyttäjän ja Osallistujien oikeudet, jotka Käyttäjän tilille on myönnetty ja joita Palvelu prosessoi Mainosohjelman alaisena, voidaan muuttaa tai irtisanoa, soveltuvin osin, välittömästi sen jälkeen, kun Palvelun käyttöoikeus Mainosohjelman alaisena irtisanotaan.

5.5 Adobe SendNow ja Adobe Send. Kun käyttäjä lähettää tiedoston käyttäen SendNow’ta tai Adobe Sendiä, tiedosto ladataan automaattisesti Adoben palvelimelle ja Adobe ilmoittaa vastaanottajille (eli Osallistujille), kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai ladattavaksi. Vastaanottajat voivat päästä tiedostoon ja/tai ladata tiedoston painamalla linkkiä sähköpostissa, jonka Adobe lähettää vastaanottajille. Adobe voi kerätä tietoa vastaanottajan SendNow- tai Adobe Send -tiedoston vastaanottamisesta ja käytöstä, ja Adobe voi jakaa tiedon käyttäjän kanssa. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisen keräämisen ja tietojen jakamisen ilmoittamisesta vastaanottajille.

5.6 Tilausmaksupalvelut. Tämä kohta 5.6 (Tilausmaksupalvelut) koskee yksinomaan Käyttäjää, joka on Palvelu(je)n lisätoimintojen tilaaja valitun tilausvaihtoehdon mukaisesti (”Tilausmaksupalvelut”).

5.6.1 Adoben tekemä irtisanominen. Niiden oikeuksien lisäksi, jotka Adobe evää näiden Lisäehtojen kohdassa 3 muokatakseen tai irtisanoakseen Tilausmaksupalvelut, Käyttäjän Palvelutilin, nämä Ehdot tai nämä Tilausehdot, voi Adobe myös milloin tahansa, tiettyjen olosuhteiden vallitessa ja ilman ennakkoilmoitusta välittömästi irtisanoa tai lopettaa kaikki tai osan Käyttäjän tilistä ja/tai pääsystä Tilausmaksupalveluihin ja näihin Tilausehtoihin, jos Käyttäjä ei kykene maksamaan Tilausmaksujaan. Adobe voi päättää tässä kohdassa 5.6.1 määritellyistä irtisanomisista ja lopettamisista (Adoben tekemä irtisanominen) oman harkintansa perusteella maksamatta Käyttäjälle takaisin mitään ennalta maksettuja Tilausmaksuja, eikä Adobe ole vastuussa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vahingoista, jotka johtuvat tai seuraavat tällaisesta Käyttäjän tilin ja/tai Tilausmaksupalvelujen irtisanomisesta tai keskeyttämisestä.

5.6.2 Tilin ottaminen takaisin käyttöön. Käyttäjä voi tilata Tilausmaksupalvelun uudelleen milloin tahansa Tilausmaksupalvelun irtisanomisen jälkeen, ellei Käyttäjä ole rikkonut tiettyjä näiden Ehtojen olennaisia sopimuskohtia, jotka Adobe on oman harkintansa perusteella määritellyt.

5.7 Adobe FormsCentral. Adobe voi Palvelun osana lähettää informaatiota (mukaan lukien Tieto), jonka Käyttäjä ja/tai Osallistujat ovat antaneet Adobelle kolmannen osapuolen maksuvälittäjille, kuten PayPal Inc:lle (Linkitetyt Sivustot), voidakseen helpottaa tuotteiden ja/tai palvelujen maksamista. Adobe voi mm. lähettää informaatiota (mukaan lukien Tieto), jolla Käyttäjän ja/tai Osallistujan tilit aloitetaan Linkitetyillä Sivustoilla ja/tai antaa kohtuullisessa määrin ennakkotietoja, joita tarvitaan tuotteiden ja/tai palvelujen ostamiseen Linkitetyiltä Sivuilta.

5.8 Adobe Acrobat.com -palvelu. Kun tarjoat Materiaalisi palvelulle, Adobe skannaa Materiaalisi auttaakseen palvelun tarjonnassa (esimerkiksi täyden tekstihaun mahdollistamisessa Materiaaleillesi).  Osana palvelua Adobe kerää lisäksi tietoja siitä, miten käytät käyttäjän Materiaaleja, ja liittää sen vastaavaan, muilta käyttäjiltä saatuun käyttäytymistietoon ("yhdistetyt käyttäytymistiedot"). Tällaiset yhdistetyt käyttäytymistiedot eivät sisällä mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja, eikä niitä voi yhdistää takaisin Materiaaleihisi. Adobe käyttää tällaisia yhdistettyjä käyttäytymistietoja palvelusi ja muiden Adobe-tuotteiden ja -palveluiden tarjoamiseen ja parantamiseen.

Tarjoamalla Materiaalisi palvelun käyttöön hyväksyt sen ja suostut siihen, että Adobe skannaa Materiaalejasi ja kerää, käsittelee ja käyttää yhdistettyjä käyttäytymistietoja, joiden tarkoituksena on parantaa kyseistä palvelua ja muita Adobe-tuotteita ja -palveluita.

6. Opetus- ja Koulukäyttö.

Jos Käyttäjä on opettaja, koulu tai opetuslaitos, suostuu tämä siihen, että: (a) Käyttäjä, ei Adobe, on yksin vastuussa COPPA:n noudattamisesta, mm. hankkimalla totuudenmukaiset vanhempien hyväksynnät koskien opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja (Tieto) osana Palvelujen käytön ehtoja; (b) kaikki opiskelijoiden henkilökohtaisten tietojen (Tieto) käyttäminen Palveluissa tehdään vain oppilaitoksen hyödyksi; (c) Käyttäjä tarjoaa vanhemmille tietoja Adoben keräys-, käyttö-, ja jakeluperiaatteista, jotka löytyvät näistä Lisäehdoista tai Adoben Internet-tietosuojakäytännöistä http://www.adobe.com/go/privacy_fi (tai niitä seuraavista web-sivuista) koulun hyväksyttävän käytön käytännöistä.

7. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE.

NIIDEN TAKUIDEN LISÄKSI, JOISTA YLEISISSÄ EHDOISSA ON IRTISANOUDUTTU, ADOBE EI MYÖSKÄÄN ESITÄ VÄITETTÄ TAI ANNA SITOUMUSTA TAI TAKUUTA SIITÄ: (a) ETTÄ MITÄÄN PALVELUA TAI OHJELMISTOA, JOKA VASTAA TÄTÄ PALVELUA JA OHJELMISTOA, TARJOTTAISIIN KAUPALLISEEN KÄTTÖÖN; TAI (b) MIHINKÄÄN INFORMAATIOON (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN OSALLISTUJIEN TIETOIHIN), JOKA ON SAATU TAI JOTA KÄYTETÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI OSALLISTUJIEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ.

Voimaantulon päivämäärä: 1. maaliskuuta 2013.

Acrobat com_Additional_TOU-fi_FI-20140416_1200

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlanti

Muita termejä

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONT
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adoben Premium-ominaisuudet Flash Playerille

Juridiset tiedot