Denne Value Incentive Plan (“VIP” eller “Program”) avtale om kommersielt medlemskap (“Avtalen”) definerer vilkårene for din deltagelse som Medlem i programmet. Avtalen trer i kraft ved tidspunkt for online påmelding. Avtalen inngås av og mellom Adobe og kunden, som identifisert ved sin online påmelding for å bli Medlem. “Adobe” skal bety enten ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, et Delaware-selskap, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, dersom Avtalen inngås med et Medlem som befinner seg i USA, Canada eller Mexico. Ellers betyr det ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap registrert i Irland med forretningsadresse 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlem skal lisensiere all programvare, tjenester og tilbud tilgjengelig under Programmet (samlet kalt “Produkt”) som skal installeres og brukes i USA (inkludert USAs territorier og militære baser uansett beliggenhet), Canada eller Mexico fra Adobe i USA. Medlem skal lisensiere alle Produkter - som skal installeres og brukes i alle andre land og territorier - fra Adobe Irland.


1. Programbeskrivelse.


1.1 Generelle og programmessige betingelser. VIP-programmet er et fleksibelt lisensieringsprogram utformet for å tillate kvalifiserte og berettigede kunder å administrere og distribuere Produktlisenser kjøpt gjennom programmet. VIP-programmet er et medlemskapsprogram basert på en årlig produktfornyelsesperiode som videre definert i avsnitt 3.4 I denne Avtalen. Når organisasjonen registrerer et medlemskap gjennom VIP administrasjonsbrukergrensesnitt og er akseptert av Adobe i Programmet, blir organisasjonen medlem av Programmet (“Medlem”) frem til det første av (a) Adobe avslutter Programmet, (b) denne Avtalen opphører. Medlemmets deltagelse er videre i henhold til vilkårene beskrevet i programveiledningen for Programmet, som kan oppdateres fra tid til annen og er tilgjengelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_no (“Program-veiledning”). Programveiledningen er herved innlemmet i Avtalen med referanse. Adobe kan endre vilkårene til Programmet etter eget skjønn. Om Programkrav endres vil Medlem på nytt måtte akseptere Programkravene i administratorkonsollen.

1.2 Opphør. Uavhengig av det foregående kan begge parter si opp Avtalen med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Oppsigelse av denne Avtalen skal ikke påvirke Medlemmets forpliktelser med hensyn til Produkter bestilt før avslutning, inkludert uten begrensning eventuelle abonnementsvilkår eller betalingsforpliktelser. I tillegg kan Adobe umiddelbart avslutte denne Avtalen med skriftlig varsel for vesentlig mislighold (inkludert, men ikke begrenset til underslag eller krenkelse av Adobes åndsverksrettigheter). Hvis Avtalen opphører, skal Medlemmets organisasjon umiddelbart avslutte bruk av Produktene, slette Produktene fra alle datamaskinsystemer og IT-utstyr som de ligger på, og sende alle medier som inneholder Produktene sammen med relatert materiell, tilbake til kontoadministratoren. Kontoadministratoren betyr enten (i) forhandleren, dersom transaksjonen finner sted via en forhandler, eller (ii) Adobe-representant, dersom transaksjonen er med Adobe.

1.3 TOU. Tilgangen og bruken av Produktene er underlagt Adobes gjeldende brukervilkår (“TOU”–“Terms of Use”). Vilkårene i gjeldende TOU-er er herved innlemmet med referanse (inkludert uten begrensninger vilkår relatert til gjeldende lov og verneting). I tilfelle av uoverensstemmelse mellom vilkårene i denne Avtalen og vilkårene i TOU-en skal vilkårene i denne Avtalen være overordnet.

1.4 Programprodukter. For en fullstendig liste over Produkter som er tilgjengelige gjennom Programmet, kan Medlemmet kontakte sin kontoadministrator eller gå til Programmets nettsider på Adobe.com http://www.adobe.com/no/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle Produkter som kjøpes gjennom Programmet er utelukkende for bruk i Medlemmets organisasjon og alt videresalg, viderelisensiering og annen distribusjon er forbudt, unntatt som angitt i avsnitt 4.1 og/eller Programveiledningen, hvis aktuelt. Visse tilbud kan være tilgjengelige for lisens ved å kjøpe kreditter som beskrevet i Programveiledningen.

1.5 Tilknyttede selskaper. Adobe sier seg enig i at kundens tilknyttede selskaper kan legge inn bestillinger under denne Avtalen for Produktene som leveres herunder. Kunden beholder fullstendig ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra slike tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper betyr ethvert foretak hvor kunden eier eller kontrollerer, direkte eller indirekte, et flertall av utestående aksjer, verdipapirer eller interesser i en slik enhet, og ethvert moderselskap som eier et flertall av aksjer, verdipapirer eller interesser hos kunden.


2. Deltagelse.


2.1 Adobe-ID og VIP-ID. En Adobe-ID kreves for påmelding til Programmet. Etter gjennomført VIP-påmelding får Medlemmet tilordnet en VIP-ID som må refereres på alle VIP-ordrer. Medlem er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra alle som får tilgang til og bruk av Produkter gjennom Medlem.

2.2 VIP-konsoll. Programadministrator-brukerens grensesnitt er “Konsollen”. Når vilkårene i denne avtalen er godkjent vil den individuelle godkjennelsen på vegne av organisasjonen bli tildelt som Konsollens administrator (“Administrator”). Administratoren vil bli gitt tilgang til Konsollen hvor de vil ha muligheten til å få tilgang til Produktet, administrere sine abonnementer og se deres kontoinformasjon. Konsollen vil tillate Administratoren å invitere flere brukere innenfor sin organisasjon for å få tilgang til Konsollen. Enhver person som Medlemmet utnevner som Administrator, har rettighet til å opptre på Medlemmets vegne.

2.3 Serienummer. Serienummer kan tilordnes spesifikke Produkter. For enkelte Produkter kan Administratoren generere serienumre i Konsollen, som kan brukes i bestemte antall eller for en hel organisasjon (hvis aktuelt) basert på Produkttype, antall distribuert og kjøpt, og som videre beskrevet i Programguiden.

2.4 Konfidensialitet. Medlem skal behandle VIP-ID og serienummer konfidensielt og ikke dele eller avsløre slik informasjon.

2.5 Medlemskap. Vilkårene i vedlegg B gjelder medlemskap for skoler, offentlige instanser og ideelle organisasjoner. Medlem må bruke en separat VIP-avtale for Produkter tilgjengeliggjort og bestilte for bruk i Folkerepublikken Kina.


3. Bestilling, priser og oppfyllelse.


3.1 Bestilling og prising. Medlem skal foreta Produktbestillinger via sin kontoadministrator innen tretti (30) dager etter kjøpsautorisasjon, betalingen blir beregnet fra dato for kjøpsautorisasjon. Dato for kjøpsautorisasjon betyr datoen da kjøpsautorisasjonen ble opprettet, eller dersom ingen kjøpsautorisasjon ble opprettet, datoen for bestillingen. Alle avgifter bestemmes av Medlemmets kontoadministrator.
Adobe kan ikke garantere noen bestemt rabatt. Betingelser som pris, levering og betaling må avtales mellom Medlemmet og Medlemmets kontoadministrator.

3.2 Tilgang og oppfyllelse. Ved å bli et Medlem vil Medlemmets Administrator bli gitt tilgang til de tilgjengelige Produktene via Konsollen. Et Medlem vil ha tretti (30) dager fra dato for kjøpsautorisasjon for å plassere en tilsvarende bestilling. En kjøpsautorisasjon opprettes når Medlemmet legger til Produkter gjennom Konsollen.

3.3 Overdistribusjon. Hvis antallet Produkter bestilt er mindre enn det faktiske antallet Produkter distribuert etter tretti-dagers perioden nevnt i avsnitt 3.2, vil Medlemmet deretter ikke lenger kunne distribuere flere Produkter før alle utestående distribusjoner er ubetalt. Medlem kan administrere antallet Produkter distribuert i Konsollen.

3.4 Avtalens årsdato, abonnementsperiode, fornyelser, oppgraderinger og retur.
3.4.1 Avtalens årsdato. Med mindre annen informasjon blir gitt, eller Medlemmet aktivt velger en annen dato i løpet av påmeldingen på nettet, vil alle VIP-medlemskap ha en standard årsdato som er dagen tolv måneder etter datoen Adobe aksepterer påmeldingen på nett (“Årsdato”).
3.4.2 Abonnementsperiode. Abonnementsperioden betyr perioden et Medlem kan bruke Produktene og eventuelle tilhørende tjenester, og inkluderer første abonnementsperiode og eventuelle forlengelser av abonnementsperioden. Første abonnementsperiode betyr perioden som begynner på datoen for første kjøpsautorisasjon, og slutter dagen før årsdatoen. Dersom Medlemmet forlenger, vil en forlenget abonnementsperiode starte på årsdatoen og vil fortsette til dagen før neste årsdato. Bruk av abonnementsprodukter og eventuelle relaterte tjenester avsluttes samlet på den siste dagen i abonnementsperioden. Kreditter må brukes innen en enkelt abonnementsperiode, og all ubrukt kreditt utløper på den siste dagen i abonnementsperioden. Mer informasjon kan finnes i programveiledningen.
3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe vil bruke rimelige tiltak for å varsle Medlemmet før abonnementet utløper. Medlem må fornye abonnementet før årsdatoen for å sikre uavbrutt bruk av Produktet. Bestilling av fornyelse kan foretas før årsdatoen, men tidlig fornyelse vil ikke endre årsdatoen.

3.5 Oppgraderingsbeskyttelse. Kjøp av abonnementsprodukter inkluderer rett til oppgradering, som betyr at Medlemmet vil ha rett til å motta den siste generelt tilgjengelige versjonen av et Produkt kjøpt under programmet, så lenge som Produktabonnementet er betalt og aktivt på tidspunktet Adobe gjør den nye versjonen av Produktet kommersielt tilgjengelig.

3.6 Retur. Med forbehold om rettigheter som et Medlem måtte ha under forbrukerkjøpsloven i landet der Medlemmet befinner seg, kan ikke Medlemmet returnere et Produkt dersom det er installert eller åpnet. Hvis et Medlem foretar en retur før installasjon er gjennomført, må Medlemmet returnere hele bestillingen. Medlemmet må be om retur av Produkter som er kjøpt under Avtalen gjennom Medlemmets kontoadministrator. Underlagt gjeldende garantirettigheter, må returforespørsler rettes til Medlemmets kontoadministrator innen fjorten (14) dager etter Medlemmets opprinnelige Produktbestillingsdato. Adobe må godkjenne alle returforespørsler før returen er gyldig, som beskrevet nærmere i programveiledningen.


4. Diverse.


4.1 Overføring av lisens. Produktenes TOU-er styrer ikke begrensninger vedrørende overføringen av Produkter lisensiert under eller i forbindelse med denne Avtalen. Under særskilte omstendigheter kan Adobe tillate overføringen av Produktlisenser under denne Avtalen etter eget forgodtbefinnende. Slike forespørsler bør rettes til Adobes kundeservice, inkludert en beskrivelse av begrunnelsen for den foreslåtte overføringen, samt kontaktinformasjonen til den det skal overføres til. Mer informasjon kan finnes i programveiledningen. For å gjøre det klart: alle tilbud gis på lisens, de selges ikke.

4.2 Lisensetterlevelse. Medlem må opprettholde systemer og/eller prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre en nøyaktig oversikt over antall kopier av Produkter som har blitt installert og/eller distribuert, og beholde informasjon om Produktinstallasjon og/eller -distribusjon i to (2) år etter opphør av Avtalen. Adobe og/eller Adobes representant kan utføre en revisjon av Medlemmets Produkt-installasjon/-distribusjon ikke mer enn én gang per år med tretti (30) dager skriftlig varsel. Slik kontroll vil kreve en uredigert, nøyaktig rapport fra Medlemmet om av alle Produkter installert/distribuert, og all gyldig kjøpsdokumentasjon for alle Produkter innen tretti (30) dager etter forespørsel. Hvis tilsynsresultatene viser ikke-samsvar med Produktlisensene, skal Medlemmet kjøpe nødvendige lisenser innen tretti (30) dager etter varsling. Uavhengig av det foregående, forbeholder Adobe seg retten til å utføre en revisjon på stedet av Medlemmets lisensinstallasjon og -distribusjon ti (10) virkedager etter forutgående skriftlig varsel, innen normal kontortid. Punkt 4.2 skal gjelde i en periode på to (2) år etter oppsigelse av Avtalen.

4.3 Bruk av informasjon, markedsføring. Adobe kan bruke informasjon om Medlem eller tilknyttet selskap, inkludert navn og kontaktinformasjon for: (a) å oppfylle forpliktelsene under Avtalen, og (b) å kontakte Medlem eller tilknyttet selskap via epost, telefon eller vanlig post om programmet og andre Adobe-produkter og tjenester. Du kan velge bort Adobe markedsføring meldinger når som helst. For mer informasjon, kan du se Adobe personvernsenter (http://www.adobe.com/go/privacy_no).

4.4 Gjeldende lov og verneting. Denne Avtalen skal reguleres av og forstås i samsvar med vilkårene beskrevet i den relevante TOU-en. Uavhengig av det overnevnte, dersom Medlemmet er bosatt i Tyskland, skal denne Avtalen reguleres av og forstås i alle henseender ut fra Tysklands lover, uten hensyn til konflikt med andre lover, slik disse lovene tolkes når det gjelder inngåelse og oppfyllelse av avtaler i sin helhet innen Tyskland mellom tyske rettspersoner, og alle tvister som oppstår under denne Avtalen vil ha Frankfurt/Main i Tyskland som verneting. Dersom Medlemmet er bosatt i Frankrike, skal denne Avtalen reguleres av og forstås i alle henseender ut fra Frankrikes lover, uten hensyn til konflikt med andre lover, slik disse lovene tolkes når det gjelder inngåelse og oppfyllelse av avtaler i sin helhet innen Frankrike mellom franske rettspersoner, og alle tvister som oppstår under denne Avtalen vil ha Paris (“Tribunal of Paris”) som verneting. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG - Contracts for the International Sale of Goods) er spesielt unntatt fra å gjelde for denne Avtalen. Dersom Medlemmet er en enhet i offentlig administrasjon i USA, samtykker Medlemmet i at Adobe skal ha alle rettigheter til juridisk å kunne fremme krav i henhold til et hvilket som helst kontraktsbrudd med utspring i denne Avtalen under den amerikanske tvisteloven Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).

4.5 Generelt. Partene er uavhengige kontraktører, og denne Avtalen skal ikke tolkes som at den ene eller andre parten er agent eller representant for den andre. Medlemmer kan ikke overdra denne Avtalen (ved juridisk kjennelse eller på annen måte) uten forutgående skriftlig samtykke fra Adobe, og eventuelle ikke godkjente overdragelser vil kjennes ugyldige. Adobe kan etter eget skjønn overdra denne Avtalen uten Medlemmets forutgående skriftlig samtykke. Denne Avtalen vil være bindende og vil være til fordel for hvem som helst av godkjente etterfølgere/overtagere. Ingen endring vil være gyldig eller bindende med mindre den er i skriftlig form. Denne Avtalen (inkludert programveiledningen, relevante TOU-er og all dokumentasjon eller online påmeldingsinformasjon, om aktuelt) utgjør hele avtalen mellom partene om saken denne Avtalen omhandler. Om noen del i denne Avtalen finnes ikke å være rettsgyldig, skal resten av Avtalen fortsatt gjelde med full kraft og effekt.
Denne Avtalen er utarbeidet og oppfylles kun ut fra den engelske versjonen. Den engelske versjonen er avgjørende på alle måter, og enhver versjon av denne Avtalen på noe annet språk er ikke bindende og har ingen gyldighet. Videre samtykker begge parter om at en signatur fra Medlemmet eller Adobe på enhver annen versjon som ikke er på engelsk, selv om det ikke er noen signaturer på den engelske versjonen, vil betraktes som en aksept av den engelske versjonen som vil være bindende for partene. Uten noen begrensning av det overnevnte, dersom der finnes konflikter eller inkonsistenser mellom den engelske versjonen av denne Avtalen og andre oversatte versjoner av denne Avtalen, vil den engelske versjonen og tolkningen av den være den gjeldende. All kommunikasjon eller varsler som gis i henhold til denne Avtalen og eventuelle konflikter som måtte oppstå under denne Avtalen, vil bli gjennomført eller løst på engelsk.

4.6 Tjenester. Produktet kan være koblet til ulike tjenester, levert enten av Adobe eller av tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i noen land; eller (c) upassende for visning på jobben. En fullstendig liste over integrerte tjenester er tilgjengelig her: www.adobe.com/go/integratedservices_no. Om et Medlem ønsker å forhindre visning av eller tilgang til brukergenerert innhold i tjenestene, kan du (i) deaktivere tjenestetilgang i Creative Cloud Packager, der funksjonaliteten er gjort tilgjengelig, eller (ii) blokkere tilgang til tjenestene via brannmuren på eget nettverk. Tjenester er ikke under noen som helst omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ansvar for alt brukergenerert innhold tilgjengelig via tjenestene. Medlemmet er ansvarlig for å avgjøre om bruk av tjenestene samsvarer med relevante lover i landet Medlemmet oppholder seg. Medlemmet har ikke rett til refusjon, og Adobe er ikke ansvarlig, (i) dersom tilgang til tjenestene er bremset eller blokkert som et resultat av handling utført av offentlig myndighet eller tjenestetilbyder, eller (ii) dersom Adobe blokkerer tilgang til noen eller alle tjenestene dersom de anser det nødvendig.


VEDLEGG B

MEDLEMSKAP FOR SKOLER, OFFENTLIGE INSTANSER OG IDEELLE ORGANISASJONER

A. SKOLE-MEDLEMMER

For Medlem som er en utdanningsinstitusjon (definert under) gjelder følgende tilleggsvilkår. Adobe har rett til å terminere skole-medlemskap hvis Medlemmet ikke er en utdanningsinstitusjon.

1. Definisjoner som gjelder skole-medlemmer.

1.1 Utdanningsinstitusjon. Følgende er en ufullstendig liste over kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) akkrediterte (av offisielle godkjenningsinstanser) offentlig eller privat grunnskole eller videregående skole som gir fulltids undervisning; (b) akkrediterte offentlig eller privat universitet eller høgskole (inkludert yrkesskoler eller tilsvarende) som gir grader som krever ikke mindre enn tilsvarende to år fulltids studium; (c) navngitt utdanningsinstitusjoner godkjent av Adobe, bare hvis den individuelle institusjonen er navngitt og skriftlig godkjent av Adobe; (d) sykehus som er helt eies og drives av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, der “helt eies og drives” betyr utdanningsinstitusjonen er eneeier av sykehuset og den eneste institusjonen som utøver kontroll over daglig drift; og (e) høyere utdannings forskningslaboratorier som er en offentlig institusjon og anerkjent av en nasjonale pedagogisk autoritet.
Følgende er en ufullstendig liste over enheter som ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) ikke-akkrediterte skoler; (b) museer eller biblioteker; (c) sykehus som ikke helt eies og drives av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon; (d) kirker eller religiøse organisasjoner som ikke er godkjente skoler; (e) yrkesopplæringssentre eller skoler som gir sertifikater for kurs som programvareopplæring eller jobbtrening som ikke er kvalifiserte skoler, eller som gir grader som krever mindre enn tilsvarende to år fulltids studium; (f) militære skoler som ikke gir akademiske grader; og (g) forskningslaboratorier som ikke er godkjent av nasjonale utdanningsmyndigheter. For eksempel er institusjoner anerkjent av andre offentlige myndigheter ikke berettiget.
Listene over gjelder ikke for landene som er oppført i avsnitt 1.2 (regional-spesifikk definisjon) under.

1.2 Regional-spesifikk definisjon av utdanningsinstitusjon.
(a) Land i Asia Pacific unntatt i Sørøst-Asia som definert i underavsnitt (b) under. Hvis skolemedlemmet finnes i Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Kina, Hong Kong SAR, Taiwan, Sør-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan eller Mongolia eller land utpekt av Adobe fra tid til annen, skal “utdanningsinstitusjon” bety at institusjonene tilfredsstiller betydningen av “kvalifiserte utdanningsbrukere” (bortsett fra delene med tittelen “Hel- og deltids ansatte og stab” og “studenter”) som angitt av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.
(b) Land i Sørøst-Asia. Hvis skolemedlemmet finnes i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam, skal “utdanningsinstitusjon” ha den aktuelle betydningen som definert av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.
(c) Japan. Hvis skolemedlemmet finnes i Japan, skal “Utdanningsinstitusjon” ha den aktuelle betydningen som definert av Adobe på betydning utpekt av Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.

1.3 Grunnskoler og videregående skoler. Grunnskoler og videregående skoler defineres i programveiledningen. Adobe kan ha spesielle tilbud for medlemmer som oppfyller kravet som grunnskoler og videregående skoler. Adobe forbeholder seg retten til å terminere lisenser og medlemskap for grunnskoler og videregående skoler dersom Medlemmet ikke er en grunnskole eller videregående skole slik disse defineres i programveiledningen. Mer informasjon finnes i programveiledningen “VIP Education Program Guide”.

B. OFFENTLIGE INSTANSER

For Medlem som er en offentlig instans (definert under), gjelder følgende tilleggsvilkår. Adobe har rett til å terminere medlemskap for offentlig instans dersom Medlemmet ikke er en offentlig instans.

1. Definisjoner som gjelder offentlige instanser.

Offentlig instans. Deltakelse gjelder Medlem (og tilknyttet selskap) som er en “offentlig instans” som betyr: (a) statlige, sentrale eller nasjonale byråer, departementer, kommisjoner, styrer, eller annen tilsvarende institusjon (utøvende, lovgivende eller dømmende); (b) en kommunes, bys, fylkes eller statlig organs avdeling, kommisjon, styre, kontor, råd eller annen institusjon i den utøvende, lovgivende eller dømmende del av lokale myndigheter i henhold til landets lovgivning, inkludert fylkesvise, kommunale og statlige administrasjonskontorer, eller (c) en offentlig etat eller organisasjon opprettet og/eller finansiert av statlige eller lokale myndigheter og autorisert til å utføre styring av eller gi støtte til innbyggere, bedrifter eller andre offentlige virksomheter. For å unngå tvil: private kommersielle bedrifter, ideelle organisasjoner, handels- eller bransjeorganisasjoner og fagforeninger er ikke inkludert. Likeledes utelukket er private organisasjoner som utfører arbeid på vegne av eller sammen med offentlige myndigheter. Medlemmet skal dokumentere ovenfor Adobe at Medlemmet og tilhørende selskap er offentlig instans. En liste over kvalifiserte “offentlige instanser” for Japan er tilgjengelig på: http://www.adobe.com/jp/license/government/pdfs/TLPG_target_list.pdf.

1.1 I Frankrike er en offentlig instans enten et byrå; minister; en kommisjon, styre, kontor eller råd (nasjonale, regionale eller lokale); en by; en region; eller noen enhet i henhold til fransk lov og underlagt styring av et offentlig organ.

2. Vilkår som gjelder for offentlige instanser.

2.1 Ytterlige restriksjoner. For Medlemmer som er offentlige instanser i USA, er det enighet om at bestillinger er underlagt FAR 52.232-18 (Availability of Funds) og FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) og at offentlige instanser i USA ikke skal distribuere Produkter med mindre det finnes penger til å betale for dem. I den grad andre statlige eller lokale myndigheter er underlagt lignende krav, skal slike enheter ikke distribuere Produkter med mindre det finnes penger til å betale for dem.

2.2 Opphør. Denne Avtalen kan avsluttes av et Medlem som er føderale regjeringskunde i henhold til i FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan endre vilkårene for eget forgodtbefinnende.

2.3 Medlemmer fra føderal myndighet. Merknad for kunder i føderale myndigheter i USA (kommersielle varer): Produktene som dekkes av denne Avtalen “Commercial Items” (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av “Commercial Computer Software” (kommersiell programvare) og “Commercial Computer Software Documentation” (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er “Commercial Computer Software” og “Commercial Computer Software Documentation” lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som kommersielle artikler, og (b) bare med de rettigheter som gjelder for alle andre sluttbrukere i overensstemmelse med betingelser og vilkår i denne Avtalen og TOU-er. Upubliserte rettigheter er reservert under amerikansk opphavsrett for Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

C. IDEELLE ORGANISASJONER

Tilleggsvilkår som gjelder for ideelle organisasjoner finnes i programveiledningen. Adobe forbeholder seg retten til å terminere medlemskap dersom Medlemmet ikke er en kvalifisert ideell organisasjon, slik dette beskrives i https://helpx.adobe.com/no/buying-programs/non-profit.html.