# Tilgjengelighet*

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ADOBES VALUE INCENTIVE PLAN

Denne medlemskapsavtalen for bedrifter («Avtalen») for Value Incentive Plan («VIP» eller «Programmet») fastsetter bestemmelsene for deltakelsen som Medlem (definert nedenfor) i Programmet. Avtalen gjelder fra programgodkjenningsdatoen som enten er datoen for online-påmeldingen eller den siste signeringsdatoen nedenfor. Denne Avtalen inngås av og mellom Adobe (definert nedenfor) og kunden angitt i enten (a) vedlegg A til denne Avtalen eller (b) online-påmeldingen for å bli «Medlem» som ytterligere definert i paragraf 1.1 nedenfor. «Adobe» betyr enten ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, et Delaware-selskap med forretningssted på adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, hvis Avtalen inngås med et Medlems organisasjon i USA, Canada eller Mexico, og ellers med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap stiftet i Irland, og som har forretningssted på adressen 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet skal lisensiere alle programvarer og tjenester tilgjengelige under Programmet (samlet «Produkt»), og som skal installeres og brukes i USA (herunder USAs territorier og militærbaser uansett hvor disse befinner seg), Canada eller Mexico, fra ADOBE U.S. Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i alle andre land, fra Adobe Ireland.

1. Programbeskrivelse.

1.1 Generelle og programrelaterte krav. VIP-programmet er et fleksibelt lisensieringsprogram utformet for å tillate kvalifiserte og
berettigede kunder å administrere og distribuere produktlisenser
kjøpt gjennom Programmet. VIP-programmet er et medlemskapsprogram basert på en årlig produktfornyelsesperiode som videre definert i avsnitt 3.4 i denne avtalen.
Når kunden blir medlem gjennom VIP-administratorkonsollen («Administratorkonsollen») for påmeldingsbehandling og godkjennes av Adobe for Programmet, blir kunden medlem av Programmet («Medlem») frem til tidligst når (a) Adobe avslutter Programmet, (b) Medlemmet avslutter deltakelsen i Programmet eller (c) Medlemmet bryter Programmets krav og retningslinjer. Medlemmets deltakelse er videre underlagt bestemmelsene beskrevet i programhåndboken for Programmet, som fra tid til annen skal kunne bli oppdatert og er tilgjengelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_no («Programhåndboken»). Programhåndboken er med dette innlemmet i Avtalen gjennom henvisning. Adobe skal kunne endre vilkårene i Programmet etter eget skjønn. Hvis programbestemmelser endres, må Medlemmet på nytt måtte akseptere programvilkårene i Administratorkonsollen.

1.2 Opphør. Uaktet det ovennevnte skal hver part kunne avslutte Avtalen med eller uten grunngivelse med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. Opphør av denne Avtalen skal ikke påvirke Medlemmets plikter angående Produkter bestilt før opphørsdatoen herunder uten begrensning alle abonnementsbestemmelser og betalingsforpliktelser. Uaktet det ovennevnte skal Adobe straks kunne avslutte denne Avtalen med skriftlig varsel ved alvorlig brudd (herunder, men ikke begrenset til, eventuell misbruk eller krenkelse av Adobes immaterielle eiendomsrettigheter). Hvis avtalen opphører, skal medlemmets organisasjon (som definert i programhåndboken) umiddelbart avslutte bruk av produktene, slette produktene fra alle datamaskinsystemer og IT-utstyr som de ligger på, og sende alle medier som inneholder produktene, samt relatert materiell, tilbake til Adobe eller forhandleren.

1.3 TOU. Tilgangen til og bruken av Produktene er underlagt Adobes gjeldende brukervilkår («TOU» – «Terms of Use»). Bestemmelsene i gjeldende TOU-er er med dette innlemmet gjennom henvisning (inkludert uten begrensninger bestemmelser relatert til gjeldende lovverk og verneting). I tilfelle uoverensstemmelse mellom bestemmelsene i denne Avtalen og vilkårene i TOU-ene skal bestemmelsene i denne Avtalen være overordnet.

1.4 Programprodukter. Hvis Medlemmet vil ha en komplett liste over Produkter som er tilgjengelige gjennom Programmet, skal Medlemmet kontakte sin Adobe-autoriserte forhandler («Forhandler») eller gå til programnettsidene som befinner seg på Adobe.com www.adobe.com/volume-licensing/business/adobe-value-incentive-plan.html. Alle Produkter kjøpt gjennom Programmet, er kun til bruk i Medlemmets egen organisasjon, og alt videresalg, all viderelisensiering og annen distribusjon er forbudt med unntak av det som er bestemt i paragraf 4.1 og/eller i Programhåndboken, hvis aktuelt.

1.5 Tilknyttede selskaper.  Adobe sier seg enig i at kundens tilknyttede selskaper kan legge inn bestillinger under denne avtalen for produktene som leveres herunder.  Kunden beholder fullstendig ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra slike tilknyttede selskaper.  Tilknyttede selskaper betyr ethvert foretak hvor kunden eier eller kontrollerer, direkte eller indirekte, et flertall av utestående aksjer, verdipapirer eller interesser i en slik enhet, og ethvert moderselskap som eier et flertall av aksjer, verdipapirer eller interesser hos kunden.

2. Deltakelse.

2.1 Adobe-ID og VIP-ID. En Adobe-ID er nødvendig for deltakelse i Programmet. Når VIP-påmeldingsprosessen er fullført, får Medlemmet en VIP-ID som det må henvises til i alle VIP-bestillinger.

2.2 VIP-administratorkonsollen. Når vilkårene i denne Avtalen er godkjent, vil personen som foretar godkjennelsen på vegne av organisasjonen, bli tildelt rollen som Administratorkonsollens programadministrator («Administrator»), og organisasjonen blir et Medlem. Administratoren får tilgang til Administratorkonsollen hvor denne kan få tilgang til Produktet, administrere abonnementer samt vise kontoinformasjon, Produktenes gyldighetsdatoer, serienumre og omfattende bestillingsdetaljer. Administratorkonsollen tillater Administratoren å invitere flere brukere innenfor organisasjonen slik at disse kan få tilgang til Administratorkonsollen. Enhver person som medlemmet utnevner som administrator, har rettighet til å opptre på medlemmets vegne.

2.3 Serienumre. Serienumre kan være tildelt til bestemte Produkter. Når det gjelder andre Produkter, vil Administratoren i Administratorkonsollen kunne generere serienumre generert til bruk i bestemte antall eller for en hel organisasjon (hvis aktuelt) basert på produkttype, antall som fordeles og kjøpes, og som beskrives ytterligere i Programhåndboken.

2.4 Konfidensialitet. Medlemmet skal behandle VIP-ID-en og serienumrene som konfidensielle og ikke dele eller avdekke slik informasjon.

2.5 Utdanning, offentlig sektor og veldedige medlemskap. Bestemmelsene i vedlegg B gjelder uUtdanning, offentlig sektor og veldedige medlemskap som definert nedenfor.

3. Bestilling, prissetting og fullførelse.

3.1 Bestilling og prissetting. Medlemmet skal legge inn produktbestillinger hos sin Forhandler innen tretti (30) dager etter kjøpsautorisasjonsdatoen og med betaling beregnet fra kjøpsautorisasjonsdatoen. Hvis det ikke opprettes noen kjøpautorisasjon, beregnes betalingen fra bestillingsdatoen. Forhandleren fastsetter alle beløpene. Adobe fastsetter ikke prisen Medlemmet debiteres, og Adobe kan ikke garantere noen spesiell rabatt. Saker som pris-, leverings- og betalingsvilkår må avtales mellom Medlemmet og Forhandlere.

3.2 Tilgang og fullførelse. Som medlem får Medlemmets Administrator tilgang til de tilgjengelige Produktene via Administratorkonsollen. Medlemmet har tretti (30) dager fra kjøpets autorisasjonsdato til å plassere en tilsvarende bestilling. En kjøpsautorisasjon opprettes når Medlemmet legger til lisenser gjennom Administratorkonsollen.

3.3 Overbruk. Hvis antallet bestilte Produkter er mindre enn det faktiske antallet Produkter i kjøpsgodkjenningen etter den trettidagersperioden som er nevnt i paragraf 3.2, skal Medlemmet ikke lenger kunne utrullere flere Produkter før alle utestående utrulleringer er betalt. Medlemmet vil kunne administrere antallet utrullerte Produkter i Administratorkonsollen.

3.4 Avtalens Årsdato, abonnementsperiode, fornyelser, oppgraderinger og returer.

3.4.1 Avtalens Årsdato. Med mindre annen informasjon blir gitt eller medlemmet aktivt velger en annen dato i løpet av påmeldingen på nettet, vil hvert VIP-medlemskap ha en standard årsdato som er dagen tretten måneder etter datoen Adobe aksepterer påmeldingen på nett («årsdato»).

3.4.2 Abonnementsperiode. Den innledende abonnementsperioden betyr perioden som starter enten på tidspunktet for kjøpsautorisasjonen hvis en kjøpsautorisasjon opprettes, eller på bestillingstidspunktet hvis ingen kjøpsautorisasjon opprettes, og utløper dagen før Årsdatoen. Hvis Medlemmet fornyer, starter en ny abonnementsperiode på Årsdatoen. Bruk av abonnementsprodukter og alle relaterte tjenester («Abonnementet») er tillatt i løpet av den innledende og alle etterfølgende abonnementsperioder. Alle Abonnementer inkludert alle relaterte tjenester, hvis aktuelt, avsluttes samtidig på dagen før Årsdatoen. Mer informasjon finnes i Programhåndboken.

3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe anstrenger seg rimelig for å informere Medlemmet før abonnementsutløp. Medlemmet må fornye Abonnementer før Årsdatoen for å sikre uavbrutt bruk av Produktet. Fornyelsesbestillinger kan plasseres før Årsdatoen. Tidlig fornyelse endrer imidlertid ikke den opprinnelige Årsdatoen.

3.5 Oppgraderingsbeskyttelse. Kjøp av abonnementsprodukt(er) inkluderer rett til oppgradering, noe som betyr at Medlemmet har rett til å motta den siste generelt tilgjengelige versjonen av et Produkt kjøpt under Programmet så lenge produktabonnementet er betalt og aktivt på tidspunktet Adobe gjør den nye versjonen av Produktet kommersielt tilgjengelig.

3.6 Returer. Uten at det påvirker andre rettigheter et Medlem måtte ha i henhold til forbrukerlovgivningen i den jurisdiksjonen Medlemmet hører inn under, kan Medlemmet ikke returnere et Produkt etter at det er installert eller oppnådd tilgang til. Hvis et Medlem anmoder om en retur før installasjon er gjennomført, må Medlemmet returnere hele bestillingen. Medlemmet må be om retur av Produkter kjøpt i henhold til Avtalen, gjennom den samme Forhandleren som plasserte den opprinnelige bestillingen hos Adobe. Betinget av eventuelle gjeldende garantirettigheter, må returforespørsler fremmes for Forhandleren innen tretti (30) dager etter Medlemmets opprinnelige produktbestillingsdato, og Adobe må godkjenne alle returforespørsler som fastsatt i Programhåndboken før eventuell retur er gyldig. Se i Programhåndboken for mer informasjon om kvalifiserte returer.

4. Diverse.

4.1 Overføring av lisens. Produkt-TOU-er regulerer ikke begrensninger vedrørende overføringen av Produkter lisensiert under eller i forbindelse med denne Avtalen. Under særskilte omstendigheter skal Adobe kunne tillate overføring av produktlisenser under denne Avtalen etter eget skjønn. Slike forespørsler skal rettes til Adobes kundeservice og skal inneholde begrunnelse for den foreslåtte overføringen, de spesifikke lisensene som skal overføres samt overføringsmottakerens kontaktinformasjon. Mer informasjon finnes i Programhåndboken. For å gjøre det klart: Alle tilbud gis på lisens, de selges ikke.

4.2 Lisenskontroll. Medlemmet må ha systemer og/eller prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre en nøyaktig registrering av antallet produktkopier som er installert og/eller utrullert og oppbevare opptegnelser om produktinstallasjon og/eller ‑utrullering i to (2) år etter opphøret eller utløpet av Avtalen. For å sikre at Medlemmets installasjon/utrullering er i samsvar med lisensrettighetene, kan Adobe og/eller Adobes representanter kunne gjennomføre en kontroll av Medlemmets produktinstallasjon/‑utrulling inntil én gang per år med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Slik kontroll krever at Medlemmet besørger en uredigert, nøyaktig rapport om alle Produkter som Medlemmet har installert/utrullert og fått tilgang til samt all gyldig kjøpsdokumentasjon for alle Produkter innen tretti (30) dager etter anmodningen. Hvis kontrollfunnene viser manglende etterlevelse av produktlisensene, skal Medlemmet kjøpe de nødvendige lisensene innen tretti (30) dager etter å ha blitt informert om dette. Uaktet det ovennevnte forbeholder Adobe seg retten til å gjennomføre kontroll av Medlemmets lisensinstallasjon/‑utrullering på stedet og i den vanlige arbeidstiden med ti (10) virkedagers skriftlig forhåndsvarsel. Denne paragraf 4.2 skal overleve opphøret eller utløpet av Avtalen i en periode på to (2) år.

4.3 Bruk av informasjon. Adobe kan bruke informasjon om medlem eller tilknyttet selskap for å oppfylle forpliktelser under avtalen eller for å diskutere programmet eller produktene. Slik informasjon skal kunne brukes globalt i Adobe-enheter og blant autoriserte Forhandlere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: (a) dele nødvendig programinformasjon om ethvert medlem med forhandleren, inkludert VIP-ID-nummer, og (b) bruke navn og kontaktopplysninger, inkludert, uten begrensninger, telefonnummer, e-postadresse og andre kontaktopplysninger til et medlems angitte VIP-kontakt for å sende kommunikasjon om slike VIP-kontakter, inkludert, men ikke begrenset til, varsler om oppgraderinger, programmer eller produkter og varsel om avvikling av vareenheter.

4.4 Gjeldende lov og jurisdiksjon. Denne Avtalen skal reguleres av og forstås i samsvar med vilkårene beskrevet i de relevante TOU-ene. Uaktet det ovennevnte, hvis Medlemmet er bosatt i Tyskland, skal denne Avtalen reguleres av og forstås i henhold til tysk lovgivning uten hensyn til eventuelle lovkonflikter fordi denne lovgivningen gjelder for avtaler som fullt og helt er inngått i Tyskland mellom tyske borgere, og alle tvister som oppstår under denne Avtalen, skal bringes for retten i Frankfurt/Main i Tyskland. Hvis Medlemmet er bosatt i Frankrike, skal denne Avtalen reguleres av og forstås i henhold til fransk lovgivning uten hensyn til lovkonflikter fordi denne lovgivningen gjelder for avtaler som fullt og helt er inngått i Frankrike mellom franske borgere, og alle tvister som oppstår under denne Avtalen, skal bringes for retten i Paris i Frankrike. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er spesielt unntatt fra å gjelde for denne Avtalen. Hvis Medlemmet er en enhet i USAs føderale myndigheter, samtykker Medlemmet i at Adobe skal ha alle rettigheter til å kunne fremme krav i henhold til et hvilket som helst brudd på denne Avtalen i henhold til Contracts Disputes Act [tvisteloven vedrørende kontrakter] fra 1978 («Tvisteloven»).

4.5 Generelt. Partene er uavhengige avtaleparter, og denne Avtalen skal ikke oppfattes slik at noen av partene er den andre partens representant eller forretningspartner. Medlemmet kan ikke overdra denne Avtalen (ved lovpålegg eller på annen måte) uten forutgående skriftlig samtykke fra Adobe, og alle overdragelser som ikke er tillatt, vil bli opphevet og være ugyldige. Adobe kan etter eget skjønn overdra eller erstatte denne Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Medlemmet. Denne Avtalen vil være bindende, med alle fordeler og forpliktelser, for enhver godkjent etterfølger. Ingen endring vil være gyldig eller bindende med mindre den er i skriftlig form. Denne Avtalen (inkludert Programhåndboken, relevante TOU-er og alle bevis eller all nettbasert påmeldingsinformasjon, hvis aktuelt) utgjør hele avtalen mellom partene om innholdet i denne Avtalen. Om noen del i denne Avtalen ikke er gjennomførbar, skal resten av Avtalen fortsatt gjelde med full kraft og effekt.

Denne Avtalen er kun opprettet og ment for effektuering på engelsk. Den engelske språkversjonen skal ha prioritet i alle henseender, og en eventuell versjon av denne Avtalen på et annet språk skal ikke være bindende og skal ikke ha noen virkning. Videre samtykker begge parter i at signaturen til Medlemmet eller Adobe på en eventuell annen språkversjon enn engelsk, selv om det ikke er noen signatur(er) på den engelske språkversjonen, skal anses som effektuering av den engelske språkversjonen og være bindende for partene. Uten noen begrensning av det foregående, skal den engelske språkversjonen og fortolkningen ha forrang hvis det er motstrid eller inkonsekvens mellom den engelske språkversjonen av denne Avtalen og eventuelle andre versjoner av Avtalen. All kommunikasjon og meldinger som skal foretas eller gis i henhold til denne Avtalen, og enhver tvist som oppstår ut fra denne Avtalen, skal foretas eller løses på engelsk.

4.6 Vertsbaserte tjenester. Produktet vil kunne integreres med en rekke ulike vertsbaserte tjenester, driftet av Adobe eller tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan hende er (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i noen land eller (c) upassende for visning på jobben. En komplett liste over integrerte tjenester finnes her: www.adobe.com/go/integratedservices_no. Hvis et Medlem ønsker å forhindre visning av eller tilgang til brukergenererte innholdstjenester, skal Medlemmet kunne (i) deaktivere tjenestetilgang i Creative Cloud Packager hvor denne funksjonaliteten er gjort tilgjengelig, eller (ii) blokkere tilgangen til de vertsbaserte tjenestene via brannmuren i Medlemmets nettverk. Vertsbaserte tjenester er ikke under noen som omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ansvar for alt brukergenerert innhold som er tilgjengelig via vertsbaserte tjenester. Uaktet det som ellers fremgår, skal enhver tvist vedrørende de vertsbaserte tjenestene eller innholdet som er tilgjengelig der, reguleres av lovgivningen og være underlagt jurisdiksjonen som er angitt i bruksvilkårene for den vertsbaserte tjenesten og er ikke kontrollert av gjeldende lovgivning eller jurisdiksjonsbestemmelsene i denne Avtalen. Medlemmet er ansvarlig for å avgjøre om bruk av de vertsbaserte tjenestene samsvarer med relevant lovgivning i Medlemmets jurisdiksjon. Medlemmet har ikke rett til refusjon og Adobe er ikke ansvarlig dersom tilgangen til de vertsbaserte tjenestene hindres eller blokkeres som resultat av tiltak iverksatt av offentlige myndigheter eller tjenestetilbyder, eller om Adobe blokkerer tilgang til noen av eller alle de vertsbaserte tjenestene fordi de etter eget skjønn anser at slik blokkering er nødvendig for å overholde lokal lovgivning.

VEDLEGG B

UTDANNING, OFFENTLIG SEKTOR OG VELDEDIGE MEDLEMSKAP

A. UTDANNINGSMEDLEMMER

For Medlemmer som er en Utdanningsenhet (definert nedenfor), gjelder følgende ytterligere vilkår. Adobe forbeholder seg rettigheten til å si opp Utdanningsmedlemskap dersom et Medlem ikke er en Utdanningsenhet.

1. Definisjoner som gjelder Utdanningsmedlemmer.

1.1 Utdanningsenhet. Det følgende er en ufullstendig liste over kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Godkjent (av offisielle godkjenningsenheter) offentlig eller privat grunnskole eller videregående skole som tilbyr fulltidsundervisning; (b) Godkjent offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert profesjonshøyskole) som utsteder karakterer og som krever minst to års fulltidsstudie; (c) Navngitte utdanningsinstitusjoner som er godkjent av Adobe, kun hvis individuelt navngitte enheter er godkjent skriftlig av Adobe; (d) Sykehus som er heleid og drives av en kvalifisert utdanningsinstitusjon, der «heleid og drives» betyr at utdanningsinstitusjonen er eneeier av sykehuset og er den eneste enheten som har kontroll over den daglige driften; og (e) Forskningslaboratorier tilknyttet et universitet som er en offentlig institusjon og godkjent av en nasjonal eller statlig utdanningsmyndighet.

Det følgende er en ufullstendig liste over enheter som ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Ikke-godkjente skoler; (b) Museer eller biblioteker; (c) Sykehus som ikke er heleid og drives av en kvalifisert utdanningsinstitusjon; (d) Kirker eller religiøse organisasjoner som ikke er godkjente skoler; (e) Opplæringssentre eller skoler som utsteder sertifikater for kurs som dataopplæring eller jobbopplæring, og som ikke er godkjente skoler som utsteder karakterer og som krever minst to års fulltidsstudie; (f) Militærskoler som ikke utsteder akademiske karakterer; og (g) Forskningslaboratorier som ikke er anerkjent av et nasjonalt eller statlig departement som overvåker utdanning. For eksempel er institusjoner godkjent av andre regjeringsdepartementer ikke kvalifiserte.

Listen ovenfor gjelder ikke i land som er listet opp under punkt 1.2 (Regionspesifikk definisjon) nedenfor.

1.2 Regionspesifikk definisjon av Utdanningsenhet.

(a) Stillehavsland i Asia, unntatt sørøstasiatiske land som definert i underavsnittet (b) nedenfor. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Fastlands-Kina,
Hongkong, Taiwan, Sør-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan,
Mongolia eller andre land utnevnt av Adobe fra tid til
annen, skal «Utdanningsenhet» vise til enheter som
oppfyller kriteriene for «Kvalifiserte utdanningsbrukere» (bortsett fra de punktene som heter «Faglig og administrativt ansatte i full-
og deltid» og «Studenter») som utnevnes av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.

(b) Sørøstasiatiske land. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand eller Vietnam, skal «Utdanningsenhet» eller «Utdanningsinstitusjon» ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på www.adobe.com/go/
education_entity_seasia_eden
(eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.

(c) Japan. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Japan, skal «Utdanningsenhet» eller «Utdanningsinstitusjon» ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på http://aad.i-office.ne.jp/
academic/index.html
(eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.

B. MEDLEMMER I OFFENTLIG SEKTOR

For Medlemmer som er en Enhet i offentlig sektor (definert nedenfor), gjelder følgende ytterligere vilkår. Adobe forbeholder seg rettigheten til å si opp Medlemskap for enheter i offentlig sektor dersom et Medlem ikke er en Enhet i offentlig sektor.

1. Definisjoner som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.

1.1 Enhet i offentlig sektor. Deltakelse er betinget av at Medlemmet (og alle tilknyttede selskaper) er en «enhet i offentlig sektor», som viser til: (a) et føderalt, sentralt eller statlig byrå, departement, kommisjon, styre, kontor, råd eller autoritet (utøvende, lovgivende eller dømmende); (b) en kommune, spesialdistrikt, by, fylke eller statlig regjeringsbyrå, departement, kommisjon, styre, kontor, råd eller myndighet, eller andre organer i den utøvende, lovgivende eller dømmende grenen av en statlig eller lokal myndighetsinstans som er opprettet med hjemmel i lov eller en vedtekt fra den regjerende stat, inkludert administrerende distrikts-, regions- og statskontor; eller (c) et offentlig organ eller organisasjon som er opprettet av og/eller finansiert av føderale, statlige eller lokale regjeringer og autorisert til å regjere eller støtte borgere, selskaper eller andre offentlige enheter. For å unngå tvilstilfeller, er private, profitterende selskaper, veldedige organisasjoner, handels- eller industriforeninger og fagforeninger ikke inkludert. I tillegg er private organisasjoner som utfører arbeid på vegne av eller med regjeringsbyråer ikke inkludert. Medlemmet fremstiller til Adobe at det og dets tilknyttede selskaper er enheter i offentlig sektor. En liste over kvalifiserte «Enheter i offentlig sektor» i Japan er tilgjengelig på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/
volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf

For Frankrike: en Enhet i offentlig sektor er enten et byrå; en minister; en kommisjon, styre, kontor eller råd (nasjonalt, regionalt eller lokalt; en by; en region; eller en enhet underlagt fransk statsforvaltningsrett og under administrasjon av en enhet i offentlig sektor.

2. Vilkår som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.

2.1 Ytterligere begrensninger. For Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal enhver bestilling være underlagt FAR 52.232-18 (Tilgjengelighet av midler) og FAR 52.232-19 (Tilgjengelighet av midler for neste regnskapsår) og Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal derfor ikke bruke et Produkt med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger. I den grad en statlig eller lokal enhet i offentlig sektor er underlagt lignende krav, skal slike enheter ikke bruke et Produkt med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger.

2.2 Opphør. Denne Avtalen kan avsluttes av et Medlem som er en kunde i føderal offentlig sektor i USA i overensstemmelse med FAR 52.249-1 (Oppsigelse ved regjeringens beleilighet). Adobe kan endre Vilkårene etter eget forgodtbefinnende.

2.3 Føderale regjeringsmedlemmer. Meddelelse til sluttbrukere i den føderale regjeringen i USA (kommersielle artikler): Produktene under denne Avtalen er «Commercial Items» (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av «Commercial Computer Software» (kommersiell programvare) og «Commercial Computer Software» og «Commercial Comuter Software Documentation» (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. punkt 12.212 eller 48 C.F.R. punkt §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er «Commercial Computer Software» og «Commercial Computer Software Documentation» lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som «Commercial Items», og (b) bare med de rettigheter som gjelder i forhold til hvilke som helst andre sluttbrukere I overensstemmelse med herværende betingelser og vilkår. Som sluttbrukere (a) bare som Kommersielle Artikler, og (b) bare med de rettigheter som gjelder i forhold til hvilke som helst andre sluttbrukere i overensstemmelse med herværende betingelser og vilkår. Upubliserte rettigheter under amerikansk opphavsrett og copyright forbeholdes Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

C. VELDEDIGE MEDLEMMER

Ytterligere vilkår som gjelder Veldedige medlemmer finner du i Programhåndboken.