# Tilgjengelighet*

YTTERLIGERE BRUKSVILKÅR FOR ADOBE® EDGE-WEBSKRIFTSTJENESTER

Sist oppdatert: 01.05.2013.

1. Definisjoner.

Avtalen inneholder begreper med stor forbokstav som er definert i Del 6 nedenfor.

2. Beskrivelse av Tjenesten.

Tjenesten tilbyr en rekke gratis og kommersielle skrifter som er tilgjengelige for Deg til å Bruke på Ditt webområde. Adobe gir Deg herved en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, begrenset rettighet og lisens til å Bruke Tjenesten, som er underlagt følgende vilkår.


2.1 Din bruk av Tjenesten, eller en tredjeparts produkter som har tilgang til Tjenestens data, styres av disse Ytterligere bruksvilkårene, og ved å Bruke Tjenesten, godtar Du uttrykkelig følgende:


2.1.1 Hvis Du er en Forhandlerplattform (definert i Del 6 nedenfor) som Bruker Tjenesten, må Du gi Adobe skriftlig varsel om Din bruk på forhånd i form av en e-post som inneholder Ditt navn og navnet til Din Forhandlerplattform med emnelinjen «Varsel om Forhandlerplattform» til: support@typekit.com;


2.1.2 Du har lest Del 5.2 «Støtte» nedenfor; og


2.1.3 Du har lest Del 5.3 «Opphør» nedenfor.

3. Grunnvilkår.

3.1 Ditt forhold til Tjenesten. Din Bruk av Tjenesten er underlagt disse Ytterligere bruksvilkårene («Ytterligere vilkår») som supplerer Bruksvilkårene på Adobe.com («Generelle vilkår») på www.adobe.com/go/terms_no, og som er inkorporert i disse Ytterligere vilkårene gjennom referanse. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelser mellom disse Ytterligere vilkårene og de Generelle vilkårene, styrer disse Ytterligere vilkårene med hensyn til Tjenesten. Tjenesten og disse Ytterligere vilkårene kan endres fra tid til annen av Adobe. Du finner alltid den siste versjonen av disse Ytterligere vilkårene på URL-en som er nevnt ovenfor.

4. Dine rettigheter og forpliktelser. Begrensninger og restriksjoner på Din bruk av Tjenesten.

4.1 Din bruk av Tjenesten og det Lisensierte innholdet. Adobe tildeler Deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-tildelingsbar, ikke-overførbar, begrenset rett og lisens til å få tilgang til og Bruke Tjenesten og det Lisensierte innholdet på og i forbindelse med design og utvikling av Publiserte webområder, som tillatt av disse Ytterligere vilkårene underlagt følgende:


4.1.1 Inkluderte komponenter med åpen kilde. Deler av Tjenesten eller det Lisensierte innholdet kan ta i bruk eller inneholde programvarekomponenter og programvareprogrammer med åpen kilde. Din bruk av slike komponenter skal ytterligere styres av vilkårene for eventuelle lisenser med åpen kilde som er spesifisert i tekstfilen med meldinger om opphavsrett og lisens som følger med Tjenesten eller det Lisensierte innholdet, som er publisert på eller gjennom webområdet for Tjenesten, eller som på andre måter er gjort tilgjengelig fra den medfølgende CSS-filen som lastes ned for hver Lisensiert skrift.


4.1.2 Ta vare på eksisterende meldinger. Tjenesten kan inkludere Lisensiert innhold som leveres med merknader om eierforhold, inkludert patentmerknader, opphavsrettmerknader og varemerkemerknader. Du må ta vare på alle slike merknader om eierforhold nøyaktig slik de blir levert på alle tillatte kopier av det Lisensierte innholdet.


4.2 Bruk av Tjenesten av Utgivere som Du oppretter Publisert webområde på vegne av. Utgivere som Du oppretter det Publiserte webområdet på vegne av, kan fortsette å få tilgang til og Bruke det Lisensierte innholdet som Du har designet på det Publiserte webområdet, men Utgiverenes Bruk av det Lisensierte innholdet skal være styrt av disse Ytterligere vilkårene. Du har ansvaret for å gi en kopi av disse Ytterligere vilkårene (tilgjengelig på www.adobe.com/go/terms_no) til Utgivere som du oppretter eller opprettet de Publiserte webområdene på vegne av.


4.3 Videresalg av Tjenesten. Forhandlerplattformer skal Bruke Tjenesten (inkludert alt Lisensiert innhold) som tillatt ved lov, inkludert, uten begrensninger, data- eller programvareimport og -eksport, lokale lover samt data- og personvernlover og regler som gjelder personlige og personlig identifiserbare opplysninger.


4.4 Ulovlig Bruk av Tjenesten. Med unntak av dersom det er tillatt gjennom lisensvilkår for åpen kilde som gjelder et bestemt Lisensiert innhold med åpen kilde som kan være inkludert eller distribuert sammen med eller gjennom Tjenesten, har du uttrykkelig forbud mot å:


4.4.1 Være vert for Lisensiert innhold på Din egen server eller annet selvvertsalternativ eller tjeneste;


4.4.2 Inkludere, pakke inn, legge ved, bygge inn eller på andre måter distribuere Lisensiert innhold som en del av en programvarefilpakke, digitalt eller elektronisk dokument eller mobil- eller tavleprogram;


4.4.3 Legge til funksjoner eller på andre måter endre, tilpasse, oversette, konvertere, modifisere, opprette eller gjøre eller få gjort avledende arbeid av enhver del av det Lisensierte innholdet;


4.4.4 Demontere, dekompilere, omvendt konstruere eller på andre måter prøve å finne kildekoden til Tjenesten eller det Lisensierte innholdet, eller overvinne, omgå eller på andre måter overliste eventuelle mekanismer for programvarebeskyttelse i Tjenesten eller det Lisensierte innholdet (med mindre gjeldende lover i jurisdiksjonen du befinner deg i spesifikt forbyr slike begrensninger, med det forbehold at du først må be Adobe om denne informasjonen, og Adobe kan, ved eget forgodtbefinnende, enten utlevere slik informasjon til Deg eller fremsette rimelige betingelser, inkludert rimelige avgifter, for Bruken av Programvaren eller det Lisensierte innholdet for å sikre seg at Adobes og/eller deres Lisensgiveres immaterielle rettigheter for Tjenesten eller det Lisensierte innholdet ivaretas);


4.4.5 Tildele, bevilge en sikkerhetsinteresse i eller over, eller på andre måter overføre enhver del av Dine rettigheter til å Bruke Tjenesten;


4.4.6 Prøve å oppnå tilgang til eller Bruke Tjenesten eller det Lisensierte innholdet på andre måter enn å Bruke JavaScript-tagg (eller andre programmekanismer som tilbys av Adobe for slike formål);


4.4.7 Bruke Tjenesten eller Lisensiert innhold i en andelsordning eller servicebyråordning; og


4.4.8 Fjerne eller endre eventuelle varemerker, logoer, opphavsretter eller andre meldinger om eierforhold og inskripsjoner, symboler eller etiketter i Tjenesten eller det Lisensierte innholdet.

5. Adobes rettigheter og plikter.

5.1 Levering av Tjenesten. Adobe bruker forretningsmessig rimelig innsats for å gjøre Tjenesten og tilgang til det Lisensierte innholdet tilgjengelig. Det vil imidlertid være tilfeller der Tjenesten og/eller tilgangen til Lisensiert innhold blir avbrutt for vedlikehold, oppgraderinger og reparasjon, eller som følge av svikt i telekommunikasjonskoblinger og utstyr som er utenfor Adobes kontroll. Adobe vil iverksette rimelige tiltak for å minimere slike forstyrrelser der det er innen rimelig kontroll for Adobe.


5.2 Støtte. Du vil ikke bli tilbudt vedlikehold, teknisk støtte eller annen støtte i forbindelse med Tjenesten. Adobe er ikke forpliktet til å gi Deg Oppdateringer og Oppgraderinger av eller for Tjenesten.


5.3 Opphør.


5.3.1 Du erkjenner og samtykker i at Dine rettigheter og lisens til å Bruke et visst Lisensiert innhold, og å innlemme det Lisensierte innholdet på et Publisert webområde, er underlisenser gitt til Deg av Adobe, som en lisensinnehaver for ulike lisensgivere, og videre, at rettighetene Dine til dette Lisensierte innholdet avhenger av fortsatt håndhevelse av og anvendbarhet for alle avtaler mellom Adobe og deres innholdslisensgivere. Dersom de relevante avtalene mellom Adobe og deres Lisensgivere utløper eller opphører, er Du innforstått med at Du ikke lenger har rettigheten til å Bruke slikt Lisensiert innhold fra Lisensgivere (inkludert slikt Lisensiert innhold som Du allerede har utformet i et Publisert webområde).


5.3.2 Adobe forbeholder seg rettigheten, med eller uten varsling og for enhver årsak, til enhver tid å midlertidig eller på permanent basis begrense, modifisere, suspendere eller opphøre Tjenesten (eller en del av den) eller Din tilgang til Tjenesten, Lisensiert innhold eller Tjenestens grensesnitt. Adobe skal ikke holdes ansvarlig overfor Deg eller eventuelle tredjeparter for slike begrensninger, modifikasjoner, suspenderinger eller opphør av Tjenesten, Lisensiert innhold eller Din tilgang til dem.


5.3.3 Adobe kan suspendere eller oppheve Din rettighet til å Bruke Tjenesten og/eller det Lisensierte innholdet som distribueres gjennom Tjenesten dersom du krenker disse Ytterligere vilkårene.


5.3.4 Adobe kan, etter eget skjønn, stanse Din tilgang til Tjenestens grensesnitt midlertidig eller permanent, hvis Adobe fastslår forekomster av misbruk, overdrevent hyppige forespørsler til Tjenesten eller annen overdreven Bruk via et av Tjenestens grensesnitt.

5.3.5 Ethvert forsøk på inngrep i driften av Tjenesten eller det Lisensierte innholdet på noen måte kan være straffbart og kan medføre etterforskning og påtale.

6. Definisjoner.

Begreper med stor forbokstav, og deres bøyningsformer, som brukes i dette dokumentet, skal vise til definisjonene nedenfor. Vilkår skrevet med store bokstaver, som ikke er videre definert her, har samme betydning som definert i Generelle vilkår som du finner på www.adobe.com/go/terms_no.


6.1 «Adobe» viser til Adobe Systems Incorporated, et selskap basert i Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 hvis denne avtalen blir inngått mens Du befinner deg i USA, Canada eller Mexico. Hvis ikke, viser det til Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.


6.2 «JavaScript-tagg(er)» viser til JavaScript-tagger som er konfigurert av Deg gjennom Tjenesten og som består av Dine foretrukne innstillinger, valg og formater av Lisensiert skrift, dokumentmaler og annen programvarekode, i tillegg til lettvekterversjonen av JavaScript som tilbys gjennom Tjenesten for å laste stilark og Lisensierte skrifter og på andre måter administrere og spore Bruken av Lisensiert innhold i forbindelse med et Publisert webområde.


6.3 «Lisensgiver» viser til tredjeparten som har lisensiert det Lisensierte innholdet til Adobe, som Adobe gjør tilgjengelig for Din bruk.


6.4 «Lisensiert innhold» viser til Lisensierte skrifter, Lisensiert programvare og Tjenesten, Tjenestens grensesnitt, og Tjenestens grensesnittsymboler.


6.5 «Lisensierte skrifter» viser til skriftene og/eller skriftfamiliene som Adobe lisensierer eller på andre måter tilbyr til Deg gjennom Tjenesten for Din bruk i henhold til denne Avtalen.


6.6 «Lisensiert programvare» viser til Tjenesten og all programvare som følger med denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, programvarefiler som inneholder Lisensierte skrifter og skripter, skriptlogikk eller annen kode som brukes i Tjenesten eller som er innebygd i eksporterte filformater (og Oppdateringer og Oppgraderinger eller Dokumentasjon som er relatert til det førnevnte) som Adobe gjør tilgjengelig for Deg gjennom Tjenesten for å gi Deg tilgang til, og la deg motta, det Lisensierte innholdet.


6.7 «Utgiver» viser til enkeltpersonen eller instansen (Deg eller Din klient eller kunde som du handler på vegne av) som kontrollerer innholdet som vises på eller i Publisert webområde.


6.8 «Publisert webområde» viser til henholdsvis webområder, websider eller websideinnhold som Du designer, utvikler eller skaper og som er publisert, og som integrerer, oppnår tilgang til, Bruker og viser Tjenesten eller Lisensiert innhold offentlig.


6.9 «Forhandlerplattform» viser til alle tjenester som lar sine kunder eller klienter velge skrifter for webområder eller andre produkter som tilbys på deres vegne (f.eks., bloggplattformer, sosiale nettverksprofiler, osv.).


6.10 «Tjeneste» viser til den nettbaserte Adobe Edge-webskriftstjenesten og alle andre funksjoner eller alt annet innhold som blir gjort tilgjengelig fra, i eller gjennom webområdet for Adobe Edge-webskriftstjenesten.


6.11 «Tjenestens grensesnitt» viser til alle programvareutvidelser eller programgrensesnitt som tilbys av eller gjennom Tjenesten og som gir deg programtilgang til funksjonene i Tjenesten og lar Deg forhåndsvise det Lisensierte innholdet, eller på andre måter opprette, konfigurere, endre og publisere JavaScript-tagger og hente metadata om skriftene i Tjenestens skriftbibliotek.


6.12 «Oppdateringer og Oppgraderinger» viser til alle oppdateringer, revideringer, endringer eller tillegg som gjøres og blir tatt i bruk eller tilbudt Deg av Adobe til enhver tid, for å oppgradere, utvide eller forbedre Tjenesten, i den grad de ikke tilbys under separate vilkår. Adobe skal ikke holdes ansvarlig overfor Deg på noen som helst måte for slike Oppdateringer og Oppgraderinger.


6.13 «Bruk» eller «Bruke» viser til alle måter Du bruker Tjenesten på i forbindelse med Din nedlasting, integrering, tilgang, synkronisering, bruk eller visning av Lisensiert innhold.


6.14 «Du», «Deg» og «Din» viser til alle enkeltpersoner eller instanser som oppnår tilgang til og Bruker Tjenesten på egne vegne eller på vegne av sine klienter eller kunder, i forbindelse med Publiserte webområder.


EWFS ATOU-nb_NO-20130501-1200

Tilleggsbetingelser

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE-WEBSKRIFTSTJENESTER
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJENESTER
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium-funksjoner for Flash Player

Juridisk informasjon