Aby kupić produkty firmy Adobe dla instytucji edukacyjnej, warto na początku zapoznać się z dostępnymi wariantami licencji.

Kupowanie usługi Adobe Creative Cloud

Kupowanie dodatkowych produkty firmy Adobe

Kupowanie usługi Adobe Creative Cloud

Niezależnie od tego, czy usługa Creative Cloud jest potrzebna dla całego wydziału, do jednej pracowni lub sali wykładowej, czy dla całej instytucji, dysponujemy odpowiednimi opcjami licencjonowania.

 

Creative Cloud — porównanie opcji licencjonowania ›

 

Prośba o poradę ›

Kupowanie produktów

Licencje na dodatkowe produkty firmy Adobe dla instytucji można kupić za pomocą programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe (Adobe Buying Programs).

 

Porównanie opcji programu licencjonowania zbiorczego firmy Adobe ›

 

 

Myślisz o zakupie programu Adobe Digital Publishing Suite, Adobe Experience Manager lub Adobe Connect?

 

Prośba o poradę ›

 

Jesteś uczniem, studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Dowiedz się więcej o kupowaniu z rabatem produktów firmy Adobe do użytku indywidualnego

Pomoc dotycząca wdrażania

Pomoc dotycząca wdrażania

 

Dysponujemy bogatą ofertą zasobów dla osób, które dysponują już potrzebnymi programami firmy Adobe, a potrzebują pomocy z ich wdrożeniem.

Szybka pomoc ›

Potwierdzenie uprawnienia instytucji edukacyjnej do rabatu

Czy ta wersja jest dostępna dla danej instytucji?

Poniższe instytucje edukacyjne mają uprawnienie do zakupu produktu firmy Adobe z rabatem:
• Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, zawodowe lub wyższe nauczające w pełnym wymiarze godzin. Obejmuje to żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea, gimnazja, szkoły dla osób niepełnosprawnych, kolegia nauczycielskie, pomaturalne szkoły techniczne, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, centra edukacji dla dorosłych oraz wojewódzkie lub dotowane przez województwo ośrodki szkolenia zawodowego dla bezrobotnych, w których państwo opłaca ponad 50% kursów. Uwaga: Licencje miejscowe są dostępne wyłącznie dla uprawnionych szkół finansowanych przez województwa lub niezależnie, zlokalizowanych pod jednym adresem lub określonych jako takie przez ministerstwo edukacji. Licencje tego typu nie są dostępne dla szkół policealnych ani wyższych.
• Akredytowane publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe, które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego
• Biura i komisje administracyjne w instytucjach edukacyjnych oraz kuratoria
• Szkoły domowe zatwierdzone przez firmę Adobe
• Konkretne instytucje związane z edukacją zatwierdzone (na piśmie) przez firmę Adobe
• Szpitale będące w całości własnością instytucji edukacyjnej i przez tę instytucję zarządzane, co oznacza, że instytucja edukacyjna jest jedynym właścicielem i jedyną jednostką sprawującą kontrolę nad ich codzienną działalnością
• Laboratoria badawcze będące instytucjami publicznymi i za takie uznawane, które prowadzą zajęcia dla uczniów i studentów w ramach swojej misji naukowej i są stowarzyszone z uniwersytetem lub podlegają ministerstwu edukacji bądź podobnej jednostce administracyjnej
• Inne uprawnione instytucje, które są podawane od czasu do czasu w witrynie internetowej firmy Adobe

Niekwalifikujące się instytucje

Następujące rodzaje instytucji nie mają uprawnienia do rabatu dla instytucji edukacyjnych:

• Ośrodki szkoleniowe i szkoły, która przyznają certyfikaty lub oferują zajęcia z obsługi komputera, przedmiotów szkolnych, języków, nauk humanistycznych, muzyki i innych obszarów lub tematów, które to centra i szkoły lub ich certyfikaty nie zostały uznane i potwierdzone jako realizujące główny program edukacyjny obowiązujący w danym regionie
• Komercyjne centra szkoleniowe, centra rozwoju umiejętności, centra rozwoju itd., które nie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi
• Organizacje absolwentów instytucji edukacyjnych
• Szpitale niebędące w całości własnością kwalifikowanej instytucji edukacyjnej i nie zarządzane w całości przez tę instytucję
• Kościoły, meczety, świątynie i organizacje religijne, które nie są instytucjami edukacyjnymi
• Szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych

Potwierdzenie uprawnień

Firma Adobe wymaga, aby sprzedawcy sprawdzali uprawnienia kwalifikujących się instytucji edukacyjnych według przedstawionych zasad. Informacje te są zawarte w pisemnej umowie między firmą Adobe a sprzedawcą. Firma Adobe wymaga również dokumentów pozwalających na identyfikację w przypadku zakupów za pośrednictwem sklepu dla instytucji edukacyjnych.

Jako dokumenty pozwalające na identyfikację są traktowane między innymi:

•  Ważne, oficjalne zlecenie zamówienia wystawione przez instytucję edukacyjną
•  Bieżące informacje o karcie kredytowej instytucji edukacyjnej zawierające nazwę, adres fakturowania i adres wysyłki
•  Bieżące informacje o płatności kartą kredytową lub czekiem dokonanej przez wykładowcę lub pracownika instytucji edukacyjnej z adresem wysyłki wskazującym instytucję edukacyjną
•  Inne odpowiednie informacje identyfikacyjne zgodne z publikowaną od czasu do czasu w witrynie firmy Adobe listą informacji identyfikacyjnych