Niniejsza „Umowa Komercyjnego Uczestnictwa” („Umowa”) w „Planie Członkowskim dla Kluczowych Klientów” („VIP” lub „Program”) określa warunki uczestnictwa Klienta w Programie w roli Uczestnika. Umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji w trybie online. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Adobe i klientem wskazanym w rejestracji on-line jako Uczestnik. „Adobe” oznacza ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, o ile organizacja Uczestnika ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; w przeciwnym razie oznacza ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia Uczestnik udziela licencji na wszystkie programy, usługi i oferty dostępne w ramach Programu (zwane łącznie „Produktem”) w celu instalacji i użytkowania na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym terytorium Stanów Zjednoczonych i baz wojskowych, niezależnie od ich lokalizacji), Kanady lub Meksyku od Adobe U.S. Uczestnik udziela licencji na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania we wszystkich pozostałych krajach i terytoriach od Adobe Ireland.


1. Opis Programu.


1.1 Informacje ogólne i okres obowiązywania Programu. VIP to elastyczny Program licencji opracowany w celu umożliwienia zakwalifikowanym i uprawnionym klientom zarządzania i instalacji licencji produktów zakupionych poprzez Program. Program VIP obejmuje członkostwo oparte na jednorocznych okresach aktualizacyjnych zdefiniowanych w artykule 3.4 niniejszej Umowy. Gdy organizacja zostanie zarejestrowana do programu członkowskiego za pośrednictwem administracyjnego interfejsu użytkownika VIP i zostanie przyjęta przez Adobe do Programu, organizacja będzie uczestnikiem Programu („Uczestnik”) do chwili (a) rozwiązania Programu przez Adobe, (b) zakończenia niniejszej Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uczestnictwo w programie jest oparte na zasadach określonych w podręczniku do Programu, który może być co pewien czas aktualizowany i jest dostępny na stronie www.adobe.com/go/vip_program_guide_pl („Podręcznik do Programu”). „Przewodnik po Programie” stanowi część Umowy przez odniesienie. Adobe może zmieniać warunki programu według własnego, wyłącznego uznania. Jeżeli warunki Programu ulegną zmianie, Uczestnik może być zobowiązany do ich ponownego zaakceptowania z poziomu Konsoli Administratora.

1.2 Rozwiązanie Umowy. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może rozwiązać Umowę niezależnie od przyczyny z trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na zobowiązania Uczestnika dotyczące dowolnych Produktów zamówionych przed datą rozwiązania, w tym w szczególności na żadne zobowiązania dotyczące płatności czy też warunków subskrypcji. Ponadto Adobe może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem z tytułu poważnego naruszenia warunków (w tym w szczególności z tytułu wszelkich przypadków sprzeniewierzenie lub naruszenie praw własności intelektualnej firmy Adobe). W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy organizacja Uczestnika niezwłocznie zaprzestaje użytkowania Produktów, usuwa Produkty ze wszystkich systemów komputerowych i urządzeń IT, na których się znajdują, i zwraca Menedżerowi konta Uczestnika wszelkie nośniki zawierające Produkty oraz wszelkie materiały z nimi związane. Menedżer konta oznacza albo (i) Partnera handlowego, jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem partnera handlowego, albo (ii) przedstawiciela Adobe, jeśli transakcja jest realizowana z Adobe.

1.3 Warunki eksploatacji. Użytkowanie i dostęp do produktów określają odpowiednie warunki eksploatacji (TOU). Postanowienia odpowiednich warunków TOU (w tym bez ograniczeń postanowienia dotyczące prawa właściwego i właściwości sądów) zostają niniejszym włączone do Umowy przez odniesienie. W razie niezgodności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a warunkami określonymi w TOU, obowiązującymi są postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.

1.4 Produkty objęte Programem. Aby uzyskać pełną listę Produktów dostępnych za pośrednictwem Programu, Uczestnik powinien skontaktować się ze swoim Menedżerem konta lub wejść na stronę internetową Programu na Adobe.com http://www.adobe.com/pl/howtobuy/buying-programs/vip.html. Wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego organizacji Uczestnika, a wszelkie transakcje odsprzedaży, sublicencjonowania i innego rodzaju dystrybucji są zabronione z zastrzeżeniem postanowień zawartych w sekcji 4.1 i/lub w Podręczniku do Programu, stosownie do sytuacji. Niektóre oferty mogą być dostępne na potrzeby licencjonowania poprzez zakup Punktów premiowanych, zgodnie z opisem przedstawionym w Podręczniku do Programu.

1.5 Podmioty stowarzyszone. Adobe wyraża zgodę na składanie zamówień na Produkty udostępniane na mocy niniejszej Umowy przez Podmioty stowarzyszone klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniedbania swoich Podmiotów stowarzyszonych. Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, w którym klient bezpośrednio lub pośrednio posiada lub kontroluje większość pozostających w obiegu akcji, papierów wartościowych bądź udziałów, oraz dowolny podmiot dominujący, który bezpośrednio lub pośrednio posiada lub kontroluje większość pozostających w obiegu akcji, papierów wartościowych bądź udziałów przedsiębiorstwa klienta.


2. Zasady uczestnictwa.


2.1 Identyfikatory Adobe ID i VIP ID. Identyfikator Adobe ID będzie wymagany w celu zarejestrowania się w Programie. Po zakończeniu procesu rejestracji VIP Uczestnikowi zostanie przypisany identyfikator VIP ID, który musi znajdować się na wszystkich zamówieniach VIP. Uczestnik jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania wszystkich osób, które uzyskują dostęp do Produktów i używają ich za pośrednictwem Uczestnika.

2.2 Konsola VIP. Interfejs użytkownika służący do zarządzania Programem to „Konsola”. Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy użytkownik działający w imieniu danej organizacji stanie się Administratorem Konsoli („Administrator”). Administrator uzyskuje dostęp do Konsoli, co umożliwia mu dostęp do Produktu, zarządzanie subskrypcjami oraz wyświetlanie informacji o kontach. Konsola umożliwia Administratorowi wysyłanie zaproszeń dla dodatkowych użytkowników wewnątrz organizacji w celu umożliwienia im dostępu do Konsoli. Osoba wyznaczona przez Uczestnika jako Administrator jest uprawniona do działania w jego imieniu.

2.3 Numery seryjne. Numery seryjne mogą być przypisane do konkretnych Produktów. Dla niektórych Produktów Administrator może generować numery seryjne w Konsoli, które mogą być generowane do użytku w określonej ilości lub dla całej organizacji (stosownie do sytuacji) w oparciu o typ Produktu, wdrożoną i zakupioną ilość oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi przedstawionymi w Podręczniku do Programu.

2.4 Zachowanie poufności. Uczestnik traktuje identyfikator VIP ID oraz numery seryjne jako dane poufne i nie będzie udostępniać ani ujawniać tych informacji.

2.5 Członkostwa. Uczestnictwo organizacji edukacyjnych, jednostek administracji państwowej oraz organizacji non-profit podlega zasadom i warunkom przedstawionym w Załączniku B. W odniesieniu do dowolnych Produktów udostępnianych i zamawianych w celu użytkowania na terenie Republiki Ludowej Chin Uczestnik musi używać oddzielnej Umowy VIP.


3. Zamówienia, Ceny i Spełnianie warunków.


3.1 Składanie zamówień i kalkulacja cen. Uczestnik składa zamówienia na Produkt za pośrednictwa Menedżera konta w ciągu trzydziestu (30) dni od „Daty Autoryzacji Zakupu, a płatność jest liczona od „Daty Autoryzacji Zakupu”. „Data Autoryzacji Zakupu” oznacza datę utworzenia „Autoryzacji Zakupu” lub – w przypadku braku utworzenia „Autoryzacji Zakupu” – datę zamówienia. Wszystkie opłaty są ustalane przez Menedżera konta Uczestnika.

Adobe nie może zagwarantować udzielenia jakiegokolwiek konkretnego upustu. Kwestie takie jak cena, sposób dostawy i warunki płatności muszą być uzgodnione między Uczestnikiem a obsługującym go Menedżerem konta.
3.2  Dostęp i spełnienie warunków. Po rozpoczęciu uczestnictwa Administrator Uczestnika uzyska dostęp do odpowiednich Produktów z poziomu Konsoli. Uczestnik ma trzydzieści (30) dni, licząc od Daty autoryzacji zakupu, na złożenie odpowiedniego zamówienia. Autoryzacja zakupu może zostać utworzona, gdy Uczestnik doda Produkty poprzez Konsolę.

3.3 Instalacja zbyt dużej ilości produktów. Jeśli liczba Produktów zamówionych jest mniejsza niż rzeczywista liczba Produktów wdrożonych po okresie trzydziestu dni wskazanych w sekcji 3.2, Uczestnik nie będzie mógł wdrożyć dodatkowych Produktów do czasu dokonania płatności za wszystkie nieopłacone instalacje. Uczestnicy mogą zarządzać liczbą zainstalowanych Produktów w Konsoli.

3.4 Rocznica umowy, okres subskrypcji, uaktualnienia i zwroty.
3.4.1 Data rocznicy Umowy. O ile nie określono inaczej lub jeśli Uczestnik aktywnie nie zaznaczył innej daty podczas dokonywania zgłoszenia online, każdemu z uczestników VIP przypisana zostaje domyślna rocznica zawarcia umowy przypadająca na dzień po upływie trzynastu miesięcy od akceptacji przez Adobe zgłoszenia online („Rocznica Zwarcia Umowy”).
3.4.2 Okres subskrypcji. Okres subskrypcji oznacza okres, w jakim Uczestnik może używać Produktów oraz wszelkich usług powiązanych i obejmuje „Początkowy Okres Subskrypcji” oraz każdy „Przedłużony Okres Subskrypcji”. „Początkowy Okres Subskrypcji” oznacza okres, który rozpoczyna się wraz z pierwszą „Datą Autoryzacji Zakupu” przez Uczestnika i kończy się dzień przed „Datą Rocznicy”. W przypadku odnowienia uczestnictwa kolejny „Okres Subskrypcji” rozpoczyna się wraz z „Datą Rocznicy” umowy i trwa do dnia poprzedzającego następną „Datę Rocznicy”. Korzystanie z subskrypcji Produktów i wszelkich związanych z nimi usług również zostanie zakończony ostatniego dnia Okresu subskrypcji. Punkty premiowane muszą zostać wykorzystane w ciągu jednego Okresu subskrypcji, a wszelkie niewykorzystane Punkty premiowane tracą ważność ostatniego dnia Okresu abonamentowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie.
3.4.3 Przedłużenie subskrypcji. Adobe dołoży zasadnych starań, aby powiadomić Uczestnika przed zakończeniem subskrypcji. Uczestnik musi przedłużyć subskrypcję przed Datą rocznicy, by zapewnić sobie możliwość nieprzerwanego użytkowania Produktu. Można składać zamówienia na przedłużenie przed Datą rocznicy; jednakże wczesne przedłużenie nie zmienia Daty rocznicy.

3.5 Ochrona aktualizacji. Zakup Produktu lub Produktów objętych subskrypcją zapewnia również dostęp do aktualizacji. Oznacza to, że Uczestnik będzie otrzymywał najnowsze dostępne wersje Produktu objętego subskrypcją i zakupionego poprzez program, o ile subskrypcja będzie aktywna i opłacona w momencie udostępnienia przez Adobe najnowszej wersji Produktu.

3.6 Zwroty. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, jakie mogą przysługiwać Uczestnikowi na mocy wszelkich praw ochrony konsumenta na obszarze jurysdykcji obejmującym siedzibę Uczestnika, po instalacji lub uzyskaniu dostępu do Produktu nie może on zostać zwrócony przez Uczestnika. Jeśli Uczestnik zgłosi chęć zwrotu przed dokonaniem instalacji, to musi zwrócić całość zamówienia. Uczestnik musi zażądać zwrotu Produktów zakupionych na mocy Umowy za pośrednictwem Menedżera konta Uczestnika. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw w zakresie gwarancji żądania zwrotu należy przekazywać do Menedżera konta Uczestnika w ciągu czternastu (14) dni od pierwotnej daty zamówienia Produktu przez Uczestnika. Firma Adobe musi zatwierdzić wszystkie żądania dokonania zwrotu zanim uprawnione będzie dokonanie jakiegokolwiek zwrotu, zgodnie z opisem przedstawionym w Podręczniku do Programu.


4. Postanowienia różne.


4.1 Transfer licencji. Warunki eksploatacji Produktu (TOU) nie regulują ograniczeń odnośnie transferu licencjonowanych produktów w oparciu o lub w połączeniu z niniejszą Umową. W niektórych przypadkach firma Adobe może zezwolić na transfer licencji Produktu zgodnie z niniejszą Umową. Zależy to tylko i wyłącznie od postanowień firmy odnośnie konkretnego przypadku. Prośby tego typu należy kierować do Działu Obsługi Adobe, dołączając opis przyczyn proponowanego transferu oraz informacje kontaktowe osoby przejmującej licencję. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie. Dla uniknięcia wątpliwości: wszystkie produkty są licencjonowane, a nie sprzedawane.

4.2 Przestrzeganie warunków licencji. Uczestnik musi utrzymywać systemy i/lub procedury zapewniające dokładne rejestrowanie liczby egzemplarzy Produktów, które zostały zainstalowane i/lub wdrożone, oraz musi archiwizować ewidencję wdrożenia i/lub instalacji Produktów przez dwa (2) lata od daty rozwiązania Umowy. Firma Adobe i/lub jej przedstawiciele mogą prowadzić audyt instalacji/wdrożenia Produktu przez Uczestnika nie częściej niż raz w roku po wysłaniu pisemnego zawiadomienia z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Taki audyt będzie wymagać, by Uczestnik przedstawił niezredagowany, dokładny raport na temat wszystkich Produktów zainstalowanych/wdrożonych i użytkowanych przez Uczestnika wraz z pełną ważną dokumentacją zakupu dla wszystkich Produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego żądania. Jeśli wyniki audytu wykażą niezgodność z warunkami licencji Produktu, Uczestnik zakupi wymagane licencje w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Niezależnie od powyższego Adobe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w miejscu instalacji i wdrożenia licencji Uczestnika po przekazaniu pisemnego zawiadomienia dziesięć (10) dni roboczych wcześniej w trakcie normalnych godzin pracy. Postanowienia niniejszej sekcji 4.2 zachowują moc po rozwiązaniu Umowy i obowiązują przez okres dwóch (2) lat.

4.3 Korzystanie z informacji; Marketing.
Firma Adobe może wykorzystywać informacje na temat Uczestnika lub Podmiotu stowarzyszonego, takie jak nazwa, imię i nazwisko i dane kontaktowe, w celu: (a) wypełniania zobowiązań zgodnie z Umową oraz (b) kontaktowania się z Uczestnikiem lub Podmiotem stowarzyszonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej w związku z Programem i innymi usługami i produktami firmy Adobe. Uczestnik może zrezygnować z otrzymywana wiadomości marketingowych firmy Adobe w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przejść do centrum ochrony prywatności firmy Adobe (http://www.adobe.com/go/privacy_pl).

4.4 Prawo właściwe i właściwość sądów.
Niniejsza Umowa podlega i może być interpretowana zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich TOU. Niezależnie od powyższych postanowień, jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Niemiec, Umowa podlega i może być interpretowana zgodnie z prawem niemieckim, bez powoływania się na reguły dotyczące konfliktu praw, w zakresie w jakim prawo to stosowane jest do umów zawieranych i wykonywanych w całości na terytorium Niemiec między rezydentami Niemiec. Wszelkie spory powstałe w oparciu o niniejszą Umowę zostaną rozstrzygnięte przez sąd we Frankfurcie/Main w Niemczech. Jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Francji, Umowa podlega i może być interpretowana zgodnie z prawem francuskim, bez powoływania się na reguły dotyczące konfliktu praw, w zakresie w jakim prawo to stosowane jest do umów zawieranych i wykonywanych w całości na terytorium Francji między rezydentami Francji. Wszelkie spory powstałe w oparciu o niniejszą Umowę zostaną rozstrzygnięte przez Trybunał w Paryżu we Francji. Strony zgadzają się, że Konwencja ONZ w sprawie Kontraktów z zakresu Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie dotyczy niniejszej Umowy. Jeśli Uczestnik jest jednostką rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, to potwierdza, że Adobe spełnia warunki i ma prawo do wnoszenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umownych wynikających z niniejszej Umowy, zgodnie z amerykańską Ustawą o Rozstrzyganiu Sporów Umownych (Contracts Disputes Act) z roku 1978 („Ustawa o Rozstrzyganiu Sporów”).

4.5 Postanowienia ogólne. Strony są niezależnymi podmiotami zawierającymi umowę, a niniejsza Umowa nie tworzy relacji agencyjnej ani inwestycyjnej pomiędzy stronami. Uczestnik nie może scedować niniejszej Umowy (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Adobe, a wszelkie niedozwolone cesje są nieważne i prawnie nieskuteczne. Adobe może, wedle własnego wyłącznego uznania, scedować niniejszą Umowę na inny podmiot lub spowodować wstąpienie innego podmiotu w prawa i obowiązki Adobe wynikające z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Uczestnika. Niniejsza Umowa będzie wiążąca dla wszelkich prawnie dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy stron, a uprawnienia z niej wynikające będą przysługiwać takim następcom i cesjonariuszom. Jakiekolwiek zmiany Umowy, aby były ważne i wiążące, muszą być wprowadzane w formie pisemnej. Niniejsza Umowa (w tym Przewodnik po programie, odpowiednie TOU i wszelkie Załączniki lub informacje wprowadzone w procesie rejestracji online, jeśli mają zastosowanie) stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie Umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.
Niniejsza Umowa została sporządzona i jest zawierana wyłącznie w języku angielskim. Wersja w języku angielskim jest rozstrzygająca we wszystkich aspektach, a wszelkie wersje niniejszej Umowy w innych językach nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych. Ponadto obie strony zgadzają się, że podpis Uczestnika lub Adobe na jakiejkolwiek wersji w języku innym niż angielski, nawet przy braku podpisu(-ów) na wersji angielskiej, uznaje się za zawarcie umowy w języku angielskim jako wiążącej dla stron. Z zachowaniem powyższego zastrzeżenia w razie wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub różnic między wersją Umowy w języku angielskim a jej wersją przetłumaczoną na jakikolwiek inny język, rozstrzygająca będzie treść i interpretacja wersji w języku angielskim. Wszelkie wymiany korespondencji i oświadczenia w sprawie niniejszej Umowy, a także wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą prowadzone, składane i rozstrzygane w języku angielskim.

4.6 Usługi. Produkt może współdziałać z wieloma różnymi Usługami, których operatorem jest Adobe lub podmioty trzecie. Usługi takie mogą zawierać treści wygenerowane przez użytkowników, które mogą być: (a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, (b) sprzeczne z prawem niektórych krajów, (c) nieodpowiednie do przeglądania w miejscu pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna tutaj: www.adobe.com/go/integratedservices_pl. Jeśli Uczestnik chce zapobiec przeglądaniu treści generowanych przez użytkowników w usługach lub uniemożliwić dostęp do takich usług, może: (i) wyłączyć dostęp do usług w narzędziu Creative Cloud Packager, w którym udostępniane są odpowiednie funkcje lub (ii) zablokować dostęp do Usług za pośrednictwem własnej zapory sieciowej. Usługi w żadnym wypadku nie są dostępne dla użytkowników, którzy nie ukończyli trzynastu (13) lat. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem Usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z Usług jest zgodne z prawem obowiązującym w danym rejonie. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu i Adobe nie ponosi odpowiedzialności (i) jeżeli dostęp do usług jest spowolniony lub zablokowany w wyniku działań władz państwowych lub usługodawcy, (ii) w przypadku, gdy Adobe zasadnie uzna to za konieczne, aby zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich usług.


ZAŁĄCZNIK B

UCZESTNICTWO ORGANIZACJI EDUKACYJNYCH, JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANIZACJI NON-PROFIT

A. UCZESTNICZĄCE ORGANIZACJE EDUKACYJNE

Uczestnik będący Organizacją edukacyjną (zgodnie z definicją poniżej) podlega następującym dodatkowym warunkom. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Organizacji edukacyjnych, jeśli danych Uczestnik nie jest Organizacją edukacyjną.

1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Organizacje edukacyjne.

1.1 Organizacja edukacyjna. Oto niepełna lista uprawnionych i zakwalifikowanych instytucji edukacyjnych: (a) akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze godzin; (b) akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie lub szkoły wyższe (w tym wyższe szkoły zawodowe, ośrodki kształcenia ustawicznego itp.), które przyznają stopnie na poziomie nie niższym niż stopień odpowiadający ukończeniu dwóch lat nauki w pełnym wymiarze, (c) wskazane z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone przez Adobe (wyłącznie w formie pisemnej), (d) szpitale, które w całości należą do zakwalifikowanej instytucji edukacyjnej i są przez nią prowadzone, przy czym określenie, że są one w całości jej własnością i są przez nią prowadzone oznacza, iż instytucja edukacyjna jest jedynym i wyłącznym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codzienną działalnością; oraz (e) laboratoria badawcze na poziomie szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub regionalne władze ds. szkolnictwa.
Oto niewyczerpująca lista podmiotów, które są nie uprawnionymi i zakwalifikowanymi instytucjami edukacyjnymi: (a) nieakredytowane szkoły; (b) muzea i biblioteki; (c) szpitale, które nie są wyłączną własnością uprawnionej instytucji edukacyjnej i nie są przez nią prowadzone; (d) kościoły lub organizacje religijne, które nie są szkołami akredytowanymi; (e) ośrodki kształcenia zawodowego lub szkoły zawodowe przyznające certyfikaty ukończenia kursów takich jak szkolenie w zakresie oprogramowania komputerowego lub szkolenie zawodowe, które nie są akredytowanymi szkołami lub przyznają stopnie po krótszym niż dwuletni okresie nauki w pełnym wymiarze; (f) szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych i (g) laboratoria badawcze nieuznawane przez krajowe lub regionalne urzędy nadzorujące szkolnictwo. Na przykład organizacje uznawane przez inne urzędy i jednostki administracji państwowej sprawujące nadzór nad innymi obszarami nie są uprawnione.
Powyższe listy nie mają zastosowania do krajów wymienionych w sekcji 1.2 (Definicja dotycząca poziomu regionalnego) poniżej.

1.2 Definicja organizacji edukacyjnej na poziomie regionalnym.

(a) Kraje regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem krajów Południowo-Wschodniej Azji zgodnie z definicją w podpunkcie (b) poniżej. Jeśli Uczestnicząca organizacja edukacyjna ma siedzibę w Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Sri Lance, Chinach kontynentalnych, Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, Republice Chińskiej, Tajwanie, Republice Korei, Ludowej Republice Bangladeszu, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Republice Związku Myanmar, Pakistanie lub Mongolii lub jakimkolwiek kraju wskazanym przez Adobe okresowo, „Organizacja edukacyjna” oznacza podmioty, które spełniają warunki definicji „Uprawnionych użytkowników edukacyjnych” (z wyłączeniem sekcji zatytułowanych „Wydział i kadra w pełnym i częściowym wymiarze czasu nauki” oraz „Studenci”) podanej przez Adobe na stronie http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (lub następnej wersji tej witryny), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.
(b) Kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jeśli Uczestnicząca organizacja edukacyjna ma siedzibę w Indonezji, Malezji, na Filipinach, w Singapurze, Tajlandii i Wietnamie, wówczas termin „Organizacja edukacyjna” lub też „Instytucja edukacyjna” ma odpowiednie znaczenie podane przez Adobe na stronie www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (lub następnej wersji tej witryny), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.
(c) Japonia. Jeśli Uczestnicząca organizacja edukacyjna ma siedzibę w Japonii, wówczas termin „Organizacja edukacyjna” lub też „Instytucja edukacyjna” ma odpowiednie znaczenie podane przez Adobe na stronie https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (lub następnej wersji tej witryny), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.

1.3  Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe. Definicję Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej na potrzeby tego dokumentu zawiera Przewodnik po Programie. Niektóre oferty Adobe mogą być skierowane specjalnie do uczestników będących Szkołami Podstawowymi lub Ponadpodstawowymi. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania licencji i uczestnictwa Szkoły Podstawowej lub Ponadpodstawowej, jeśli Uczestnik nie spełnia kryteriów kwalifikujących go jako taką szkołę zgodnie z definicją zawartą w Przewodniku po Programie. Bardziej szczegółowe informacje zawiera Przewodnik po Programie VIP dla instytucji edukacyjnych.

B. UCZESTNICZĄCE JEDNOSTKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dla Uczestnika, który jest podmiotem administracji publicznej (zgodnie z poniższą definicją) stosuje się następujące dodatkowe warunki. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Jednostek administracji publicznej, jeśli Uczestnik nie jest Podmiotem administracji publicznej.

1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Jednostki administracji publicznej.

Podmiot administracji publicznej. Uczestnictwo jest uzależnione od tego, czy Uczestnik (i każdy Podmiot stowarzyszony) jest „podmiotem administracji publicznej”, co oznacza: (a) agencje federalne, centralne lub krajowe, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub władze (wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze); (b) agencje, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub organy na poziomie gminy, powiatu, miasta, województwa lub dowolne inne władze wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze samorządu lokalnego, które są powoływane na mocy statutu lub ustawy regionu sprawującego nad nimi kontrolę, w tym urzędy administracyjne na poziomie powiatu, regionu i województwa lub (c) publiczne agencje lub organizacje utworzone i/lub finansowane przez władze krajowe, wojewódzkie lub samorządy lokalne, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub wspierania mieszkańców, spółek lub innych podmiotów administracji publicznej. W celu uniknięcia wątpliwości prywatne spółki komercyjne, organizacje non-profit, stowarzyszenia zawodowe lub branżowe oraz związki zawodowe nie są uwzględnione w tej definicji. Są również wyłączone prywatne organizacje, które prowadzą prace w imieniu agencji rządowych lub we współpracy z nimi. Uczestnik oświadcza firmie Adobe, że jego organizacja oraz organizacje jego Podmiotów stowarzyszonych to podmioty administracji publicznej. Lista uprawnionych „Podmiotów administracji publicznej” dla Japonii jest dostępna na stronie: http://www.adobe.com/jp/license/government/pdfs/TLPG_target_list.pdf.

1.1 Dla Francji: Podmiotem administracji publicznej jest agencja, minister, komisja, rada, urząd lub organ zarządczy (krajowy, regionalny lub lokalny); władze miasta, regionu lub dowolny podmiot podlegający francuskiej Ustawie o Administracji publicznej i zarządzany przez podmiot administracji publicznej.

2. Warunki dotyczące Uczestniczących Jednostek administracji publicznej.

2.1 Dodatkowe ograniczenia. W przypadku Uczestniczących Jednostek administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że wszelkie zamówienia podlegają zapisom FAR 52.232-18 (Dostępność środków) oraz FAR 52.232-19 (Dostępność środków na następny rok podatkowy) i dlatego Uczestniczące jednostki administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych nie wdrażają żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień. W takim zakresie, w jakim dowolna jednostka administracji publicznej na szczeblu państwowym lub lokalnym podlega podobnym wymogom, podmioty te nie wdrażają żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień.

2.2 Rozwiązanie Umowy.
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Uczestnika, który jest klientem federalnej administracji publicznej Stanów Zjednoczonych zgodnie z zapisami FAR 52.249-1 (Rozwiązanie w dogodnej formie dla jednostki administracji publicznej). Adobe może zmieniać Warunki według własnego wyłącznego uznania.

2.3 Uczestnicy będący podmiotami administracji federalnej USA.
Informacja dla użytkowników końcowych będących podmiotami administracji federalnej USA (Produkty komercyjne): Produkty udostępniane na mocy niniejszej Umowy spełniają kryteria „Produktów Komercyjnych” zgodnie z definicją tego terminu podaną w przepisie 48 C.F.R. § 2.101. Składają się na nie „Komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują w przepisach 48 C.F.R. § 12.212 i 48 C.F.R. § 227.7202, stosownie do przypadku. Zgodnie z przepisami 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. § 227.7202-1 do § 227.7202-4, stosownie do przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego zostały objęte licencją udzieloną użytkownikom końcowym podlegającym rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych: (a) wyłącznie w charakterze Produktów komercyjnych i (b) tylko z takimi prawami, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy niniejszej Umowy i TOU. Prawa do dzieł niepublikowanych zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

C. UCZESTNICZĄCE ORGANIZACJE NON-PROFIT

Dodatkowe warunki mające zastosowanie do Uczestniczących Organizacji non-profit są zawarte w Podręczniku do Programu. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa, jeśli Uczestnik nie jest uprawnioną organizacją non-profit, zgodnie z opisem zawartym na stronie https://helpx.adobe.com/pl/buying-programs/non-profit.html.