Accessibility

Typekit Service — Dodatni uvjeti korištenjae

Poslednji put ažurirano: 7. maja 2012. U celosti zamenjuje verziju od 11. marta 2012.

Tabelarni prikaz

Poređenje planova

Individualni plan

Poslovni plan

Kompanijski plan

Osnovni uslovi

 

Dodatni sporazum o licenciranju softvera

 

Obeštećenje

 

 

Vaše korišćenje ove Usluge podleže ovim Dodatnim uslovima koji su dopuna Adobe.com Uslova za korišćenje („Opšti uslovi“) koji se nalaze na adresi http://www.adobe.com/go/terms_sr a ovde su navedeni u vidu reference.

1. Usluga Free Font Service.

Adobe vam stavlja na raspolaganje uslugu Free Font Service i određene fontove koje možete da dodajete na svoju Veb lokaciju (zajednički, „Free Font Service“). Adobe vam ovim daje lično, neprenosivo, neisključivo, ograničeno pravo i licencu da koristite uslugu Free Font Service pod sledećim uslovima.

Korišćenje usluge Free Font Service ili bilo kojih proizvoda drugih proizvođača koji pristupaju podacima usluge Free Font Service regulisano je ovim Dodatnim Uslovima korišćenja usluge Typekit. Korišćenjem usluge Free Font Service izričito se slažete sa sledećim:

(a) ako ste Platforma za preprodaju (definisana u Odeljku 2.1 ovog dokumenta) koja koristi samo uslugu „Free Font Service“ treba samo da unapred pošaljete Adobeu pismeno obaveštenje u obliku poruke elektronske pošte koja sadrži vaše ime i ime vaše Platforme za preprodaju, sa predmetom poruke „Reseller Platform Notification“ na adresu: support@typekit.com

(b) pročitali ste Odeljak 4.2. „Podrška“ u nastavku ovog dokumenta; i

(c) pročitali ste Odeljak 4.3. „Okončanje sporazuma“ u nastavku ovog dokumenta.

2. Osnovni uslovi.

2.1 Definicije. Sledeće definicije koriste se u ovim Dodatnim uslovima korišćenja:

(a) „Agencija“ se odnosi na pojedinca ili komercijalno preduzeće (bilo profitno ili neprofitno, i bez obzira na tip preduzeća, na primer korporacija, privatno vlasništvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i tako dalje) koje kupcima ili klijentima pruža usluge izrade Veb dizajna ili grafičkog dizajna, oglašavanja, marketinga ili slične usluge, i u čije usluge se ubraja izrada i/ili održavanje Registrovane veb lokacije.

(b) „Klijentski Fontovi“ odnosi se na fontove i/ili familije fontova koje ste licencirali vi ili treća strana da biste ih koristili u Usluzi u skladu s ovim Sporazumom.

(c) „Licencirani Sadržaj“ se odnosi na Licencirane Fontove, Licencirani Softver i tokene API-ja Usluge i API-ja.

(d) „Licencirani Fontovi“ su fontovi i/ili familije fontova koje vam Adobe licencira kroz Uslugu u skladu sa ovim Sporazumom.

(e) „Licencirani Softver“ odnosi se na softverske datoteke koje sadrže Licencirane Fontove i sve skripte ili drugi kôd koji isporučuje Adobe kako bi vam omogućio da primate Uslugu.

(f) „Registrovana veb lokacija“ se odnosi na sve Veb lokacije ili Veb stranice koje osmislite, razvijete i napravite a koje pristupaju Usluzi ili Licenciranom Sadržaju, koriste ih i/ili prikazuju.

(g) „Platforma za preprodaju“ je svaka usluga koja omogućava svojim kupcima ili klijentima da odaberu font za Veb lokacije ili druge proizvode koje ta usluga pruža u njihovo ime (na primer, platforme za vođenje blogova, profile na društvenim mrežama, prilagođene aplikacije za trgovinu i tako dalje).

(h) „Usluga“ se odnosi na Uslugu Typekit, uključujući celokupan Licencirani Sadržaj koji je dostupan pomoću i preko Usluge Typekit, kao i sav drugi sadržaj ili svojstva koja su dodata kako bi se poboljšala ili proširila Usluga Typekit.

(i) „API Usluge“ odnosi se na svaki interfejs (ili interfejse) aplikacije, ili bilo koji drugi API koji obezbeđuje Adobe a preko kojeg imate programski pristup funkcijama Usluge i koji vam omogućava da napravite, konfigurišete, menjate i objavljujete komplete, kao i da uzimate metapodatke o fontovima u biblioteci fontova Usluge.

2.2 Vaš odnos sa Uslugom.

Vaše korišćenje ove Usluge podleže ovim Dodatnim Uslovima Korišćenja („Dodatni Uslovi“) koji su dopuna Adobe.com Uslova za korišćenje („Opšti uslovi“) koji se nalaze na adresi http://www.adobe.com/go/terms a u ove Dodatne Uslove uključeni su u vidu reference.

Termini napisani velikim slovima koji ovde nisu definisani imaju isto značenje kao što je definisano u Opštim Uslovima. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti između ovih Dodatnih Uslova i Opštih Uslova, kad je u pitanju Usluga ovi Dodatni Uslovi imaju prednost.

2.3 Opis Usluge.

Usluga nudi niz besplatnih i komercijalnih fontova, te omogućava ugošćavanje fontova. Kategorije dostupnog Licenciranog Sadržaja mogu da variraju zavisno od nivoa Usluge ili pretplatnog plana koji ste odabrali.

2.4 Pretplatni planovi i naknade za pretplatu.

(a) Opisi pretplatnih planova i periodika naplate naknade dostupni su na http://typekit.com/plans. Naknade za pretplatu na Uslugu naplaćuju se unapred, periodično, i ne mogu se refundirati.

(b) Za Besplatnu pretplatu neophodno je napraviti Nalog (što se razlikuje od Usluge Free Font za koju nije potreban Nalog), a ni za Besplatnu pretplatu niti za korišćenje usluge Free Font Service nije neophodno plaćanje mesečne ili godišnje naknade za pretplatu. Od vas se ne traži da dostavite broj kreditne kartice uz Nalog za Besplatnu pretplatu; međutim, važeća kreditna kartica neophodna je za plaćanje Naloga za pretplatu.

(c) Personal, Portfolio i Performance jesu planovi za godišnje pretplate plaćene unapred koje uključuju tridesetodnevnu besplatnu/probnu verziju. Ako izaberete jedan od tih planova i kasnije otkažete svoj Nalog unutar tridesetodnevnog besplatnog/probnog perioda, kreditna kartica neće biti terećena. Business, Enterprise i drugi unapred plaćeni planovi nemaju besplatan/probni period i oni se naplaćuju odmah po prijavljivanju za pretplatu.

(d) U slučaju da se dospeli iznos ne može naplatiti preko vaše kreditne kartice, Adobe će možda pokušati da vas obavesti. Ako nam ne odgovorite i blagovremeno ne pošaljete ažurirane informacije o kreditnoj kartici, Adobe zadržava pravo da vam obustavi pristup Usluzi.

(e) Svaki nivo Usluge i pretplatni planovi uključuju ograničenja u obimu korišćenja. Ta ograničenja u korišćenju popisana su na stranici vašeg Naloga. Ukoliko vaše korišćenje Usluge premašuje ograničenje za vaš plan, Adobe može uložiti sve razumne napore da vas obavesti i zatraži da nadogradite nalog. Ako Nalog nije blagovremeno nadograđen, Adobe zadržava pravo da naplati prekoračenja, nadogradi vaš Nalog ili obustavi pristup funkcijama Usluge dok Nalog ne bude u potpunosti plaćen.

(f) Sve naknade su bez uključenog poreza, taksi ili zaduženja, sa jedinim izuzetkom poreza Sjedinjenih Država (saveznih ili državnih).

(g) Naknade ili cene pretplatnih planova za Uslugu, ili neki njihov deo, mogu da se promene 30 dana nakon obaveštenja objavljenog na http://www.typekit.com.

2.5 Plaćanje pretplate, nadogradnje ili prelaska na niži nivo pretplate.

(a) Ako odaberete pretplatni plan s plaćanjem, pristajete da Uslugu platite na vreme i pre nego što vam se odobri pristup Usluzi. Ako Adobe promeni naknade ili cene pretplate 30 dana nakon obaveštenja, svako dalje vaše plaćeno korišćenje Usluge, Licenciranih Fontova ili Licenciranog Sadržaja značiće da prihvatate takve promene.

(b) Ako ste se prijavili za besplatnu pretplatu na Uslugu, ili koristite uslugu Free Font Service, razumete da pojedini Licencirani Sadržaj i druge ponude Usluge koje su vam dostupne mogu da pređu u plaćenu pretplatu u nekom trenutku u budućnosti. Zbog toga od vas može da se traži da nadogradite ili izmenite opcije pretplate kako bi vam i dalje bio omogućen pristup takvom Licenciranom Sadržaju i/ili ponudama Usluge.

(c) Nadogradnjom s besplatne pretplate, ili nadogradnjom ili prelaskom na niži nivo s jedne plaćene pretplate ili besplatne/probne pretplate na drugu plaćenu pretplatu, završava se vaš trenutni besplatni ili probni period što će vam biti odmah naplaćeno, a kreditna kartica koju ste naveli biće automatski terećena za nov iznos.

(d) Prelazak na niži nivo pretplate može da izazove gubitak mogućnosti ili kapaciteta vašeg Naloga. Adobe ne prihvata nikakvu odgovornost za takve gubitke.

3. Vaša prava, obaveze i ograničenja.

3.1 Vaše korišćenje Usluge i Licenciranog Sadržaja.

Nakon što pristupite Usluzi, koristite je i/ili se registrujete za njeno korišćenje (uključujući API-je Usluge i tokene za API-je), ili odaberete pretplatni plan (i platite naknadu za pretplatu, ako je ima), Adobe će vam staviti na raspolaganje određene kategorije Licenciranog Sadržaja koje možete da koristite za dizajniranje i razvoj Registrovane Veb lokacije pod sledećim uslovima:

(a) Možete da koristite Uslugu i celokupan Licencirani Sadržaj koji vam je stavljen na raspolaganje samo na Registrovanoj Veb lokaciji kao što je regulisano ovim Dodatnim Uslovima i samo dok redovno plaćate pretplatu, odnosno kao što je dozvoljeno u ovim Dodatnim Uslovima.

(b) Ukoliko vaš pretplatni plan to dozvoljava, možete da umetnete link do odabranih Licenciranih Fontova unutar Registrovane Veb lokacije kodiranjem, ali ne i preuzimanjem bilo kojih datoteka. Ne smete da umećete ili na drugi način ugrađujete bilo koji deo Licenciranog Sadržaja u bilo koji dokument ili bilo koji drugi medij osim Registrovane Veb lokacije bez prethodne pisane saglasnosti Adobea, pri čemu se s izdavanjem saglasnosti neće bezrazložno odugovlačiti, i nećete dalje distribuirati ili podlicencirati bilo koji deo Licenciranog Sadržaja bilo kojoj trećoj strani.

(c) Licencirani Sadržaj koji ugradite (preko mrežnog kanala, umetnutog linka, API-ja Usluge ili neke druge usluge koja se zasniva na skriptama) u Registrovanu Veb lokaciju moći ćete da vidite vi i sve treće strane koje posećuju Registrovanu Veb lokaciju sve dok redovno plaćate pretplatu odnosno do isteka ili zaključenja vaše pretplate.

(d) Besplatne pretplate i usluga Free Font Service mogu da obuhvate sadržaj sa simbolom povratnog linka koji se automatski dodaje na sve stranice koje učitavaju Uslugu, ili druge smernice za korišćenje logotipa ili elemenata brenda, ili zahteve za prikazivanjem. Zabranjeno je uklanjanje ili prikrivanje bilo kog obaveznog Simbola koji vodi nazad do Usluge, a vi se slažete da koristite i prikazujete sve obavezne elemente brenda, i da se pridržavate svih smernica koje su vam dostavljene u vezi s tim.

(e) Reprodukovaćete sve napomene o vlasničkim pravima, uključujući one o patentu, autorskom pravu i robnim žigovima, tačno onako kako je navedeno, na svim odobrenim kopijama Licenciranog Sadržaja.

(f) Nakon pravovremenog obaveštenja, Adobe može da zahteva dokumente koji se odnose na vaše ispunjavanje ovih Dodatnih Uslova a vi se slažete da obezbedite te dokumente Adobeu u roku od trideset (30) dana po prijemu našeg zahteva.

3.2 Preprodavanje Usluge.

(a) Ako ste Agencija (kako je definisano ranije u Odeljku 2.1), imate ograničeno pravo da preprodajete Uslugu; međutim, Adobe može da postavi ograničenja u pogledu broja Registrovanih Veb lokacija koje može da registruje Agencija, ili u pogledu obima usluga koje Agencija nudi.

(b) Ako ste Platforma za Preprodaju (kao što je definisano u Odeljku 2.1 ovog dokumenta), saglasni ste da nećete koristiti nijedan deo Usluge (uključujući i celokupan Licencirani Sadržaj ili API Usluge) bez izričite prethodne pisane dozvole Adobea; ali ako ste Platforma za Preprodaju koja koristi samo uslugu „Free Font Service“, treba samo da unapred pošaljete Adobeu pismeno obaveštenje u obliku poruke elektronske pošte koja sadrži vaše ime i ime vaše Platforme za preprodaju, sa predmetom poruke „Reseller Platform Notification“ na adresu: support@typekit.com.

(c) Platforme za Preprodaju koristiće Uslugu (uključujući celokupan Licencirani Sadržaj ili API Usluge ili uslugu Free Font Service) u skladu sa zakonom uključujući ali ne ograničavajući se na uvoz ili izvoz podataka ili softvera, lokalne zakone i zakone o zaštiti podataka i privatnosti i pravila koja mogu da se primene na lične informacije ili lične informacije za identifikaciju.

3.3 Korišćenje Usluge i Licenciranog Sadržaja od strane izdavača ili vlasnika Registrovanih Veb lokacija koje pravite.

Izdavači ili vlasnici Registrovane Veb lokacije (ili Registrovanih Veb lokacija) koju pravite mogu i dalje da koriste Licencirani Sadržaj koji ste ugradili u Registrovanu Veb lokaciju pod uslovom da svaki takav vlasnik ostvaruje poseban pretplatni plan ili drugi sporazum sa Adobeom za Uslugu ili Licencirani Sadržaj i da plaća važeće naknade.

3.4 Restrikcije i ograničenja korišćenja Usluge.

Prihvatate i slažete se da Usluga sadrži poverljive informacije u vlasništvu Adobea i/ili treće strane koje Adobeu daju licencu za fontove i sadržaj („Vlasnici Licenci“) i, kao u odnosu između vas i Adobea, Adobe i/ili Vlasnici Licenci imaju sva prava i ovlašćenja za Uslugu i Licencirani Sadržaj i interes u njima (što se jedino ne odnosi na fontove čiji ste vi vlasnik i koje nezavisno licencirate za korišćenje na Vebu), uključujući ali se ne ograničavajući na sva Prava intelektualne svojine, ideje, procese, metode, znanja, formule, kôd, grafiku, tekstualni materijal, autorska dela, dizajn i opremu koji su na bilo koji način povezani sa Uslugom ili Licenciranim Sadržajem i sve njihove izvedenice ili poboljšanja.

3.5 Prava koja dodeljujete za sadržaj koji stavljate na raspolaganje kroz Uslugu. Odeljak 3.5 ovim dopunjuje Odeljak 9.5 („Vaš Sadržaj“) Opštih Uslova u vezi s Uslugom.

Možda ćete imati priliku da obezbedite Namenske Fontove koje će Adobe ugostiti ili da napravite Vaš Sadržaj, uključujući komentare, prikaze i ocene, povratne informacije, izveštaje o greškama, izveštaje o pirateriji, predloge o proizvodima, korisnička imena i slično što će biti dostupno Adobeu kroz Uslugu, Licencirani Sadržaj ili drugu Adobeovu Veb lokaciju, njihovim korišćenjem ili u vezi s njima. Iako Adobe ne polaže pravo svojine nad Vašim Sadržajem ili Namenskim Fontovima, potrebno je da nam dodelite određena prava kako bismo odgovorili na vaše zahteve i olakšali vama i drugima korišćenje Usluge. Stoga:

(a) U vezi sa Vašim Sadržajem, ovim dodeljujete Adobeu (i korisnicima Usluge za Vaš Sadržaj koji je javno dostupan kroz Uslugu), međunarodnu, neisključivu, prenosivu, besplatnu i u celosti plaćenu licencu po osnovu svih Prava intelektualne svojine za pristupanje, korišćenje, reprodukovanje, objavljivanje, javno prikazivanje, javno izvođenje, prilagođavanje, prevođenje i distribuiranje Vašeg Sadržaja, uz pominjanje vašeg imena ili bez njegovog pominjanja, u bilo kom formatu ili na bilo kom mediju, i za bilo koju svrhu, sa punim pravom na podlicenciranje takvih prava kroz više slojeva distribucije.

(b) U vezi sa Namenskim Fontovima koje obezbeđujete Adobeu za ugošćavanje, ovim dodeljujete Adobeu međunarodnu, neisključivu, prenosivu, besplatnu i u celosti plaćenu licencu za kopiranje, uređivanje, prilagođavanje, prevođenje, preoblikovanje, prenošenje i distribuiranje Namenskih Fontova, uključujući neisključivo, prenosivo pravo i licencu za sva Prava intelektualne svojine povezana sa Namenskim Fontovima i dizajnima koji su tu ugrađeni, a koji su neophodni za modifikovanje, segmentiranje i konvertovanje Namenskih Fontova u više formata tako da Adobe može da ih koristi, reprodukuje, prikazuje, objavljuje, ugošćava i distribuira kroz Uslugu povezanu sa Registrovanom Veb lokacijom.

(c) Iako zadržavate prava na Namenske Fontove koje obezbeđujete Adobeu za ugošćavanje, potvrđujete i slažete se da sva prilagođavanja Namenskih Fontova budu u vlasništvu Adobea. Radi otklanjanja sumnje, Adobe će imati sva Prava intelektualne svojine koja su uključena u modifikacije i druge radnje izvršene da bi se obavila konverzija Namenskih Fontova u više formata i kako bi oni mogli da se koriste, reprodukuju, prikazuju, objavljuju i distribuiraju kroz Uslugu u više okruženja.

(d) Bez obzira na prethodno navedeno, potvrđujete i slažete se da Adobe može slobodno koristiti sve ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje mu pružite, u bilo koju svrhu, i da za to ne primite nikakvu nadoknadu, a Adobe u svojim promotivnim materijalima i na svojoj Veb lokaciji (ili Veb lokacijama) može da pominje činjenicu da ste Adobeov kupac.

(e) Vi zastupate i garantujete da niste sklopili nikakav sporazum ili bilo kakav drugi dogovor koji bi vas mogao sprečiti da date prava koja ste dodelili u ovom Odeljku.

4. Adobeova prava i obaveze.

4.1 Isporuka Usluge. Adobe ulaže razuman trud da omogući korišćenje Usluge i pristup Licenciranom Sadržaju. Međutim, možda će se povremeno dogoditi da korišćenje Usluge i/ili pristup Licenciranom Sadržaju budu prekinuti zbog održavanja, nadogradnji ili popravaka ili zbog kvara telekomunikacionih veza i opreme što Adobe ne može da kontroliše. Adobe će preduzeti razumne korake da minimizuje takvo ometanje kad je u razumnim granicama u kojima Adobe to može da kontroliše.

4.2 Podrška. Tehničku podršku dobijaju samo vlasnici Naloga koji se plaćaju u skladu sa Nalogom, pretplatnim planom ili nivoom usluge na koju su se pretplatili. U vezi sa pružanjem tehničke pomoći, Adobe će možda morati da se obrati vama ili vašem osoblju i da zatraži pristup vašim sistemima ili mrežama. Ukoliko ne omogućite Adobeu takvu saradnju i pristup, time biste mogli da ograničite obim podrške koju možemo da vam pružimo.

4.3 Okončanje sporazuma.

(a) Potvrđujete i slažete se da su vaše pravo i licenca za korišćenje određenog Licenciranog sadržaja i za uključivanje Licenciranog Sadržaja u Registrovanu Veb lokaciju podlicence koje ste dobili od Adobea, kome su licence dodelili razni Vlasnici licenci, i dalje, da vaša prava na takav Licencirani Sadržaj zavise od dalje izvršivosti i primenjivosti svih sporazuma između Adobea i Vlasnika licenci koje dobija. Ukoliko bi prestali da važe ili bi se raskinuli relevantni sporazumi između Adobea i Vlasnika licenci koje dobija, razumete da možda više ne biste imali pravo na korišćenje takvog Licenciranog Sadržaja Vlasnika Licenci ni na koji način različit od onog pre prestanka važenja ili raskidanja takvog sporazuma.

(b) Adobe zadržava pravo u svakom trenutku, s vremena na vreme i iz bilo kog razloga, sa obaveštenjem ili bez njega, da privremeno ili trajno ograniči, izmeni, obustavi ili prekine Uslugu ili cene (ili bilo koji njihov deo), ili vaš pristup Usluzi ili bilo kom Licenciranom Sadržaju, ili API-ju Usluge, i pritom neće biti odgovoran vama niti bilo kojoj trećoj strani za sva takva ograničenja, izmene, obustave ili prekide Usluge, Licenciranog Sadržaja ili vašeg pristupa njima.

(c) Adobe može prekinuti ili obustaviti vaš Nalog i pravo na korišćenje Usluge i/ili Licenciranog Sadržaja ako u bilo kom trenutku prekršite ove Dodatne Uslove, ako važeći Nalog ne održavate u dobrom stanju, ili ako ne plaćate tražene naknade za pretplatni plan.

(d) Adobe može da, po sopstvenom nahođenju, privremeno ili trajno ukine pristup vašeg Naloga API-jima Usluge ukoliko ustanovi slučajeve zloupotrebe, izuzetno čestih zahteva upućenih Usluzi ili neko drugo prekomerno korišćenje preko API-ja Usluge.

(e) Za svaki pokušaj mešanja u operativnost Usluge ili Licenciranog Sadržaja na bilo koji način mogao bi povlačiti krivičnu odgovornost i svaki takav postupak bi mogao da bude predmet istrage ili tužbe.

4.4 Otkazivanje i povraćaj novca.

(a) Ako hoćete da otkažete svoj Nalog za Uslugu, odgovorni ste za valjano sprovođenje tog postupka. Možete da otkažete svoj Nalog za Uslugu bilo kad tako što ćete se prijaviti na profil svog Naloga i pritisnuti vezu za otkazivanje „cancel my account“ bez potrebe da navodite razlog. Zahtev za otkazivanje Naloga upućen elektronskom poštom ili telefonom ne smatra se važećim.

(b) Ako pretplatu plaćate na mesečnom nivou i otkažete svoj Nalog (i/ili pretplatni plan) pre datuma sledeće uplate, onda otkazivanje odmah stupa na snagu i više nećete imati nikakva novčana zaduženja.

(c) Za otkazivanje, nadogradnju ili prelazak na niži nivo plaćene pretplate nema povraćaja novca. Kako bi se svima obezbedio jednak tretman, neće biti nikakvih izuzetaka u politici povraćaja novca za Uslugu i/ili otkazivanje Usluge.

4.5 Efekat okončanja ili otkazivanja.

(a) Po okončanju Naloga, bilo da ste to učinili vi ili Adobe zbog toga što ste prekršili ove Dodatne Uslove, Adobe će zatvoriti vaš Nalog bez daljeg obaveštenja.

(b) Okončanje ili otkazivanje vašeg Naloga ili vašeg korišćenja Usluge ili pristupa Usluzi imaće za posledicu trenutnu deaktivaciju ili brisanje vašeg Naloga i gubitak i brisanje celokupnog sadržaja na vašem Nalogu, uključujući celokupnu konfiguraciju Usluge i podatke o dizajnu Veb lokacije. Nakon što su obrisane, ove informacije se više ne mogu oporaviti ili ponovo dobiti.

(c) Nakon zaključivanja ili isticanja vašeg Naloga ili pretplate, vaša obaveza da platite sva dospela potraživanja prema Adobeu biće ubrzana i iste će odmah postati dospele i plative.

4.6 Razno. Ako želite da postavite pitanja u vezi sa Uslugom ili Dodatnim Uslovima molimo pogledajte stranicu Service Support na adresi https://typekit.com/help.

5. Poslovni planovi.

Ako ste na Uslugu pretplaćeni pod opcijom Business Plan možete da je koristite pod uslovima zadanim u Odeljcima od 1 do 4 i u ovom Odeljku 5, ali u slučaju da sklopite sporazum o pretplatnim planovima Business ili Enterprise ili sporazum o objavljivanju i licenciranju fontova ili sličan instrument sa Adobeom, onda će uslovi iz takvog sporazuma i sve povezane narudžbenice poništiti ove Dodatne Uslove.

5.1 Sporazum o nivou usluge. Uslovi iz ovog Odeljka Sporazum o nivou usluge („SLA“) primenjuju se posebno na svaki Nalog pretplatnog plana Business Usluge:

(a) Definicije.

(i) „Dostupnost usluge“ je definisana kao ono vreme u kojem Usluga može da prima, obrađuje i odgovara na zahteve (računato kao postotak deljenjem broja minuta tokom kojih je Usluga bila dostupna tokom datog kalendarskog meseca sa ukupnim brojem minuta u tom mesecu) mereno na mesečnom nivou pomoću usluge za nadgledanje Pingdom i isključujući sve slučajeve Planiranog Održavanja i Više Sile.

(ii) „Planirano Održavanje“ definisano je kao svaki period održavanja izvršenog tokom Adobeovih standardnih termina za održavanje ili svako drugo održavanje o kojem je Adobe unapred obavestio. Adobe može da sprovodi održavanje nekih ili svih Usluga kako bi nadogradio hardver ili softver koji upravlja Uslugom ili je podržava, implementirao bezbednosne mere ili rešio bilo koji drugi problem koji smatra potrebnim za neprekinuto funkcionisanje Usluge.

(iii) „Viša Sila“ je definisana kao Božje delo, terorizam, sindikalna akcija, požar, poplava, zemljotres, vladina aktivnost, naredbe za restrikcije, napad odbijanjem usluge i druge zlonamerne aktivnosti, kvarovi na komunalnim mrežama ili bilo koji drugi uzroci nedostupnosti Usluge van razumne Adobeove kontrole.

(b) Ciljana dostupnost usluge. Adobe će uložiti razumne napore da obezbedi funkcionisanje Usluge sa Dostupnošću Usluge od najmanje 99,9% vremena mereno na mesečnoj bazi („Ciljana dostupnost usluge“).

(c) Garancija dostupnosti usluge.

(i) Ako Ciljana dostupnost usluge ne bude ostvarena u datom mesecu i ako ste nastavili da ispunjavate svoje obaveze u skladu sa ovim Dodatnim Uslovima onda za svaki dan u takvom mesecu tokom kojeg trajanje nedostupnosti Usluge premaši četiri (4) sata neprekidno imate pravo na bonus od jednog (1) dodatnog dana korišćenja Usluge, što podleže zahtevima ovog Odeljka 5.1, za svoj Nalog koji možete iskoristiti na kraju tada važećeg perioda pretplate na Uslugu.

(ii) U svrhu izračunavanja Ciljane dostupnosti usluge Adobe će smatrati da je Usluga “nedostupna” samo ako ste otvorili nalog za rešavanje problema kod tima za podršku Usluge u roku od tri (3) radna dana nakon što je Usluga bila nedostupna.

(iii) Da biste dobili bonus zbog Adobeovog neuspeha da ispuni Ciljanu dostupnost usluge morate ga zatražiti pismenim putem ne kasnije od kalendarskog meseca nakon meseca u kojem je došlo do nedostupnosti usluge zbog čega ste podneli zahtev za odobrenje bonusa.

(iv) U slučaju neslaganja između podataka u vašim evidencijama i Adobeovim evidencijama, Adobeove evidencije će se uzeti kao važeće.

(v) Bonus za Uslugu ponuđen u ovom Odeljku biće vaša jedina i isključiva odšteta za sve izostanke Usluge ili sve neuspehe Adobea da postigne Ciljanu dostupnost usluge. Sav neiskorišćeni bonus za Uslugu istećiće nakon isključenja usluge ili sporazuma o pretplatnom planu.

(d) Procedure za zahtevanje povraćaja novca. Da biste prijavili nedostupnost Usluge, ispadanje ili drugi problem pošaljite poruku na adresu elektronske pošte za podršku Usluzi koju ste dobili uz vaš određeni pretplatni plan ili pošaljite poruku elektronske pošte na adresu: support@typekit.com. U poruci treba da opišete problem i navedete datum i vremenski period ispada iz sistema ili nedostupnosti a ona može da sadrži i URL link do odgovarajućeg Pingdom izveštaja o nadgledanju Veb lokacije, ako je dostupan.

6. Kompanijski planovi.

Ako ste pretplaćeni na više Naloga za Uslugu pod opcijom Enterprise Plan možete da je koristite pod uslovima zadatim u Odeljcima od 1 do 5 i u ovom Odeljku 6 ali u slučaju da sklopite sporazum o pretplatnim planovima Business ili Enterprise ili sporazum o objavljivanju i licenciranju fontova ili sličan instrument sa Adobeom, onda će uslovi iz takvog sporazuma uključujući i sve povezane narudžbenice poništiti ove Dodatne Uslove.

6.1 Obeštećenje. Adobe zastupa, garantuje i obavezuje se da prema svim svojim saznanjima (a) poseduje ili ima prava na Licencirane Fontove, Licencirani Sadržaj i sve druge fontove i sadržaj u vezi sa Uslugom; i da (b) davanje licence i pružanje Usluge ovime ne (i) krši nijedan ugovor sa trećom stranom; (ii) krši Prava intelektualne svojine ili vlasnička prava ili prava javnosti ili privatnosti bilo koje treće strane; (iii) krši nijedan važeći zakon, statut, odredbu ili regulaciju; ili (iv) nema za posledicu širenje nikakvih softverskih virusa ni bilo kakvog drugog računarskog koda, datoteka ili programa koji mogu prekinuti, uništiti ili ograničiti funkcionalnost bilo kojeg računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme.

6.2 VIP Podrška. Adobe će pružiti VIP podršku na nivou pretplatnog plana Enterprise koja uključuje prioritetno rešavanje problema u toku radnog vremena, preko telefona ili elektronskom poštom.

6.3 Publicitet. Adobe u svojim promotivnim materijalima i na svojoj Veb lokaciji (Veb lokacijama) neće pominjati činjenicu da ste Adobeov kupac bez vašeg prethodnog odobrenja.

Typekit Service_Additional Terms of Use-sr_CS-20120315_1200

Dodatni uslovi

Acrobat.com
Hostovano na Adobe Connect
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM USLUGE
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CS Services
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
CS usluge
DOCUMENT CENTER
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Funkcije Adobe Premium za Flash Player

Pravne informacije