Senast uppdaterad: 16 juni 2016
När Adobe överför personuppgifter från företagskunder över landsgränser sker detta i enlighet med gällande lagar.
För våra företagskunder vars användning av Adobes tjänster kan leda till överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till USA, har Adobe förberett ett avtal för datahantering (DPA). Avtalet för datahantering innehåller standardavtalsklausuler (SCC) för att tillhandahålla en mekanism som godkänts av Europeiska kommissionen och som erbjuder ett tillräckligt skydd för datasubjekt vid överföringen av personuppgifter från EES enligt EU:s dataskyddsdirektiv. Om du är en av Adobes företagskunder som överför personuppgifter i anslutning till Adobes tjänster från EES till USA ska du begära attavtalet för datahantering och standardavtalsklausuler tillämpas.