Senast uppdaterad: 28 september 2016
 
När Adobe överför kundens personuppgifter över landsgränser sker detta enligt gällande lagar.
 
Hur överför Adobe dina personuppgifter från EU?
Om personuppgifter som tillhör enskilda användare och kunder som använder Adobes webbplatser eller appar överförs från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till ett land utanför EES-området använder vi oss av en eller flera av följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, standardavtalsklausuler och ditt medgivande.
Adobe Systems Incorporated (vår amerikanska verksamhet) intygar sin efterlevnad av skölden för skydd av privatlivet vid överföring av dina personuppgifter från EES-området när du använder Adobes webbplatser och appar som har en länk till Adobes Integritetspolicy. Certifieringen gäller inte Fotolias och Livefyres webbplatser och appar (se sidan om Adobes integritetspolicyer). Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan.
Mer information om Adobes sekretessrutiner avseende våra enskilda användare och kunder finns i avsnittet i Adobes Sekretesscentersom heter ”Vad gör Adobe med dina personuppgifter?”
 
Hur överför Adobe personuppgifter från EU på uppdrag av våra företagskunder?
Om personuppgifter som tillhör våra företagskunder som använder Adobes lösningar överförs från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till ett land utanför EES-området använder vi oss av en eller flera av följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, standardavtalsklausuler och ditt medgivande. Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan. Adobe har förberett ett avtal för datahantering (DPA) som innehåller standardavtalsklausulerna (SCC). Om du är Adobe-företagskund och vill ingå i ett avtal för datahantering och standardavtalsklausuler med Adobe ska du begäradessa dokument från oss.
Mer information om Adobes sekretessrutiner avseende våra företagskunder finns i avsnittet i Adobes Sekretesscentersom heter ”Vad gör Adobes företagskunder med dina uppgifter?”
 
Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet
Adobe Systems Incorporated (vårt amerikanska företag) följer regelverken som angetts av det amerikanska handelsdepartementet för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, avseende överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till USA. Vår certifiering gäller inte personuppgifter som samlats in via Fotolias och Livefyres webbplatser och appar. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet eller visa certifieringen som Adobe Systems Incorporated innehar, går du till https://www.privacyshield.gov/. Adobe Systems Incorporated följer Safe Harbor-regelverken mellan USA och Schweiz och dess principer.
Som anges i Integritetspolicyn. Enskilda användare som bor utanför Nordamerika ingår avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited som är registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in. Dina personuppgifter kan överföras till Adobe Systems Incorporated (Adobe i USA) i enlighet med certifieringen av skölden för skydd av privatlivet, eller andra rättsliga mekanismer för överföring (beskrivs ovan).
Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irland) är generellt betraktad som registerförare av de personuppgifter som behandlas på uppdrag av våra företagskunder i EES-området. En företagskund i EES-området kan t.ex. använda Adobe Signför att hantera dokument som innehåller namn, e-postadresser och övrig personlig information om sina konsumenter. Dessa personuppgifter om konsumenter kan sedan skickas från Adobe Irland till Adobe i USA som del av Adobes tjänsteavtal med företagskunden. Överföringen sker i enlighet med certifieringen av skölden för skydd av privatlivet eller standardavtalsklausulerna (beskrivs ovan).
Ytterligare beskrivning av vår hantering av de personuppgifter som överförs med stöd av certifieringen av skölden för skydd av privatlivet finns i följande avsnitt av Adobes Integritetspolicy:
Adobe i USA följer principerna i sköld för skydd av privatlivet vid hantering av personuppgifter från EES-området som stöds av skölden för skydd av privatlivet.
Om du har frågor eller klagomål om vår efterlevnad av principerna i skölden för skydd av privatlivet kan du kontakta oss på privacy@adobe.com. Om vi inte kan lösa ditt klagomål vidarebefordras detta till den enhet inom EU:s dataskyddsmyndighet som Adobe samarbetar med. Du kan ha rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för olösta klagomål ( Mer information). Adobe i USA lyder under FTC:s utredande och verkställande befogenheter.