Tillgänglighet*

Ytterligare användarvillkor för CS Services

Datum för ikraftträdande: 7 maj 2012.

1. Godkännande av Ytterligare användarvillkor för CS.

Tack för att du använder CS Services ("Tjänsten"). Din användning av Tjänsten omfattas av dessa Ytterligare villkor som kompletterar Användarvillkoren för Adobe.com ("Allmänna villkor") som finns på http://www.adobe.com/go/terms_se och ingår i detta avtal via hänvisning. Termer med inledande versal som inte definieras i dessa Ytterligare villkor har den innebörd som anges i de Allmänna villkoren. Om dessa Ytterligare villkor och de Allmänna villkoren inte överensstämmer gäller dessa Ytterligare villkor för Tjänsten.

2. Tjänstespecifika villkor.

Villkoren i detta Avsnitt 2 gäller endast de specifika Tjänster som beskrivs nedan. Om det skulle uppstå en konflikt mellan villkoren i detta Avsnitt 2 och andra villkor i de Allmänna villkoren eller dessa Ytterligare villkor kommer villkoren i detta Avsnitt 2 att gälla för den avsedda Tjänsten, men endast i den utsträckningen denna konflikt kräver.

2.1 Ytterligare användarvillkor för Acrobat.com. Din användning av Tjänsten Acrobat.com omfattas av de Ytterligare villkoren för Acrobat.com som finns på http://www.adobe.com/go/terms_se och ingår i detta avtal via hänvisning. Detta inkluderar din användning av vissa CS-tjänster, som Buzzword.

2.2 Adobe CS Review. Din användning av Tjänsten CS Review omfattas av de Ytterligare villkoren för Acrobat.com som finns på http://www.adobe.com/go/terms_se.

2.3 Adobe Resource Central och CS News & Resources. Om Tjänsten du använder är Adobe Resource Central eller CS News and Resources gäller följande villkor:

(a) Beskrivning av Tjänsterna och Definitionerna. Tjänsterna ger dig åtkomst till onlineresurser och/eller låter dig ladda ned innehållsfiler via Adobe Resource Central samt CS News and Resources-paneler i vissa Adobe-produkter. "Onlineresurser" avser Adobe-material (enligt definitionen i de Allmänna villkoren), såsom produktnyheter, information, självstudiekurser och annat material som görs tillgängligt genom Tjänsterna för din användning eller som onlinereferens. "Nedladdningsbart innehåll" avser Adobe-material (enligt definitionen i de Allmänna villkoren) som görs tillgängliga för nedladdning som en del av Tjänsterna och som är utformade för användning med den Adobe-produkt med vilken du kommer åt innehållsfilerna. Exempel på Nedladdningsbart innehåll inbegriper, utan att vara begränsat till:

(i) ljudeffekter och andra ljudfiler som är åtkomliga via panelen Adobe Resource Central i produkten Adobe Audition;

(ii) Ljudeffekter och Soundbooth Scores som är åtkomliga via panelen Adobe Resource Central i Soundbooth-produkten (som definieras närmare i Avsnitt 2.3(b)(ii) nedan och som här kallas för "Soundbooth Audio Content");

(iii) mallar och/eller andra innehållsfiler för Adobe Premiere Pro och Encore som är åtkomliga via panelen Adobe Resource Central i dessa produkter; och

(iv) innehållsfiler, om det finns sådana, för Adobe Creative Suit-produkter, som är åtkomliga via en länk till en separat webbplats i panelen CS News and Resources.

(b) Användning av Nedladdningsbart innehåll.

(i) Nedladdningsbart innehåll. Med undantag för Soundbooth Audio-innehåll styrs din användning av Nedladdningsbart innehåll av nedanstående licensomfattning:

Om inte annat anges i "Read Me"-filerna eller annan licens/andra licenser som tillhör det Nedladdningsbara innehållet som visas online eller i nedladdningarna och som kan innehålla specifika rättigheter och begränsningar avseende sådant Nedladdningsbart innehåll, så får du använda, visa, modifiera, kopiera och distribuera det Nedladdningsbara innehållet. Du får dock inte distribuera det Nedladdningsbara innehållet eller ge dina kunder eller andra direkt åtkomst till dem på fristående basis (det vill säga när det Nedladdningsbara innehållet utgör det huvudsakliga värdet av den produkt som distribueras) och du får inte göra anspråk på någon upphovsrätt, rätt till varumärken eller andra Immateriella rättigheter i det Nedladdningsbara innehållet.

(ii) Soundbooth Audio-innehåll. Din användning av Soundbooth Audio-innehåll (såsom Ljudeffekter och Soundbooth Scores) styrs av Licensavtalet för Soundbooth Audio-innehåll på http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. Detta Licensavtal ska gälla vid bristande överensstämmelse mellan dessa Ytterligare villkor och Licensavtalet.

2.4 SiteCatalyst NetAverages. Om tjänsten du använder är Tjänsten SiteCatalyst NetAverages gäller följande villkor:

(a) Licens för att använda Material som tillhandahålls genom Tjänsten SiteCatalyst NetAverages. Din åtkomst till och användning av tjänsten SiteCatalyst NetAverages ("Tjänsten NetAverages") kan ge dig åtkomst till vissa anonyma aggregerade data som licensieras av Adobe från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, statistik över besökare på webbplatser för sådana tredje parter (kollektivt benämnda "NetAverages-material"). Med avseende på NetAverages-material och under nedanstående villkor ger Adobe dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig rätt att komma åt och använda NetAverages-material så länge detta NetAverages-material görs tillgängligt för Adobe av dessa tredje parter.

(b) Villkor gällande din användning av NetAverages-material. Din användning av NetAverages-material omfattas av Avsnitt 5 i de Allmänna villkoren, med undantag för att du endast får komma åt NetAverages-material för dina interna kommersiella ändamål.

(c) Sekretess. Det NetAverages-material du har åtkomst till genom Tjänsten NetAverages ska anses vara sekretessbelagd information om Adobe ("Sekretessbelagd information"). Sekretessbelagd information ska inte inbegripa information som: (i) är eller blir offentlig utan åtgärd eller försummelse från din sida; (ii) som du hade rätt att inneha innan den lämnades ut och som du inte har erhållit, vare sig direkt eller indirekt från Adobe; (iii) som har lämnats till dig av en tredje part som har rätt att lämna ut den, utan restriktioner om utlämning; eller (iv) har utvecklats oberoende av dig utan användning av eller referens till Adobes Sekretessbelagda information. Du samtycker till att tillämpa kommersiellt rimliga åtgärder (men aldrig färre eller mindre strikta åtgärder än du använder för att skydda din egen Sekretessbelagda information) för att förhindra att Sekretessbelagd information lämnas ut till tredje part. Du får lämna ut Sekretessbelagd information i den utsträckningen ett sådant utlämnande krävs enligt lag eller en giltig order från en domstol eller annan myndighet under förutsättning att du först har lämnat tillräcklig och omedelbar skriftlig information till Adobe om att ett föreläggande eller en annan begäran om en sådan utlämning har tagits emot och har gjort rimliga ansträngningar att erhålla en skyddsorder om att Sekretessbelagd information som ska lämnas ut endast används i de syften som ordern utfärdades för.

CS Services Additional Terms of Use-sv_SE-20120315_1015

Ytterligare villkor

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONTS
ADOBE SEND
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJÄNSTER
ADOBE WAVE
Business Catalyst
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Phonegap Build
Adobe Premium – funktioner för Flash Player

Juridisk information