Tillgänglighet*

AVTAL FÖR ADOBE® TYPEKIT®-TJÄNSTER

Senaste ändring: 18 juni 2014. Ersätter villkoren från den 1 juni 2013 i sin helhet

Genom att Använda Tjänsten Typekit eller genom att installera någon del av Tjänstens programvara accepterar du nedanstående villkor. Läs igenom villkoren noggrant.

Översiktstabell

 

Typekit

Jämför prenumerationsplaner Enskild prenumerationsplan Business Plan Enterprise Plan
Basvillkor Yes Yes Yes
Ytterligare TNA   Yes Yes
Ersättning     Yes

1. Definitioner.

I Avtalet finns termer med inledande versal som definieras i avsnitt 7 nedan.

2. Basvillkor.

Din användning av Tjänsten styrs av dessa Ytterligare användningsvillkor (”Ytterligare villkor”) som kompletterar Användningsvillkoren för Adobe.com (”Allmänna villkor”) som finns på www.adobe.com/go/terms_se och ingår i dessa Ytterligare villkor via den här hänvisningen.

2.1 Prenumerationsplaner och avgifter.

2.1.1 Tjänsten erbjuds i form av såväl individuella gratisprenumerationsplaner som avgiftsbaserade (betalda) Prenumerationsplaner i tre nivåer, enskild, business och enterprise, genom vilka Du får åtkomst till Licensierat innehåll för Användning i Dina Publicerade media. Vissa betalda Prenumerationsplaner omfattar även en gratis provprenumerationsperiod.

2.1.2 Du kanske inte uppmanas att ange ett kreditkortsnummer i samband med vissa gratisprenumerationsplaner. Men om Du tecknar en betald Enskild eller Business Plan-prenumerationsplan måste Du ange ett kreditkort och kortet kommer direkt att debiteras motsvarande prenumerationsplanavgift när Du tecknar Prenumerationen. Därefter debiteras Prenumerationsavgiftern i förskott en gång per månad, eller en gång per år, beroende på valt alternativ.

2.1.3 Debiterade prenumerationsavgifter återbetalas inte. Om Ditt kreditkort inte kan debiteras när prenumerationsbetalningen ska göras kan vi försöka att informera Dig om detta. Om Du inte svarar för att förse oss med uppdaterad kreditkortsinformation och om du inte betalar den aktuella prenumerationsavgiften snarast möjligt förbehåller vi oss rätten att avbryta Din åtkomst till Tjänsten.

2.1.4 Alla prenumerationsavgifter är exklusive moms eller andra av skattemyndigheter påförda avgifter, för vilka Du ansvarar, med skatter i USA (federala eller delstatliga) som enda undantag.

2.2 Betala för Din Prenumerationsplan; uppgradera; övertrassering.

2.2.1 Om Du tecknar en betald Enskild eller Business Plan-prenumerationsplan accepterar Du att på utsatt tid betala avgiften i förskott för att få tillgång till det Licensierade innehållet.

2.2.2 Prenumerationsavgifter kan ändras med 30 dagars förvarning som publiceras på www.typekit.com. Om Adobe ändrar prenumerationsavgiften efter den angivna 30-dagar långa förvarningstiden (innan slutet på Din då löpande Prenumerationsperiod) kommer Din Användning av det Licensierade innehållet efter ändringsdatumet att likställas med att Du accepterar prisändringen. Om ändringen annonseras mitt under Din betalda Prenumerationsperiod kommer den aktuella ändringen att börja gälla då Din Prenumerationsplan förnyas efter innevarande periods slut.

2.2.3 Varje Prenumerationsplan innehåller begränsningar av Användningsvolymen. De här begränsningarna gäller det Licensierade innehållet och kan även redovisas i Din Kontoprofil. Om Din Användning av Licensierat innehåll överskrider de gränser som anges i Din Prenumerationsplan för det Licensierade innehållet (”övertrassering”), oavsett om Du är en privatperson, en Återförsäljare, Typekit Enterprise Plan- eller Creative Cloud Enterprise-prenumerant, och oavsett om övertrasseringen sker medvetet eller omedvetet, förbehåller Vi oss rätten att efter eget godtycke omedelbart debitera dig på adressen som anges i din Typekit Enterprise Plan- eller Creative Cloud Enterprise-försäljningsorder, eller ditt enskilda eller kommersiella Business Plan-konto och debitera dig eller ditt kreditkort direkt för övertrasseringen, att uppgradera Ditt konto till en annan Prenumerationsplan som passar Dina Användningsnivåer eller frysa Din åtkomst till det Licensierade innehållet fram tills dess att Ditt Konto eller avgifterna för övertrasseringen är fullt betalda. Du accepterar att betala oss alla belopp omgående på begäran på ditt konto.

2.2.4 Om Du har en gratis Prenumerationsplan för privatpersoner är Du införstådd med att en del av det Licensierade innehållet som Du har tillgång till kan leda till att Din Prenumerationsplan vid något tillfälle övergår till att bli en betald Prenumerationsplan. Därför kan Du bli tvungen att uppgradera eller ändra Din Prenumerationsplan för att få fortsatt åtkomst till sådant Licensierat innehåll.

2.2.5 Om Du någon gång väljer att uppgradera från en gratis Prenumerationsplan för privatpersoner till en betald Prenumerationsplan, eller om Du någon gång väljer att uppgradera från en Prenumerationsplan (inklusive en betald Provprenumeration) till en Prenumerationsplan med högre avgift kommer löptiden för Din innevarande gratisprenumeration eller betalda Prenumerationsplan (inklusive eventuell Provprenumeration) att upphöra vid uppgraderingstillfället och de gällande avgifterna för din nya Prenumerationsplan kommer omedelbart att debiteras Ditt kreditkort. Därefter kommer prenumerationsavgiften att förskottsdebiteras kreditkortet på regelbunden basis, i enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.1.2 ovan.

2.2.6 Om Du någon gång väljer att nedgradera Din Prenumerationsplan accepterar Du att det kan leda till att vissa funktioner inte längre blir tillgängliga, eller till en minskning av Användningskapaciteten eller av de Användningsgränser som gäller för Ditt Konto. Vi frånsäger oss allt ansvar för sådana förluster.

3. Dina rättigheter och skyldigheter; restriktioner och begränsningar av Ditt Bruk av Licensierat innehåll.

3.1 Ditt Bruk av Licensierat innehåll. Beroende på vilken Prenumerationsplan Du väljer kan de kategorier av Licensierat innehåll som Du kan Använda variera. Vissa funktioner hos Tjänsten, kategorier eller funktioner hos det Licensierade innehållet som beskrivs i dessa Ytterligare villkor är kanske inte tillgängliga i alla Prenumerationsplaner. I samband med registrering, åtkomst till eller Användning av någon del av det Licensierade innehållet, och i enlighet med Ditt val av Prenumerationsplan (och eventuell betalning av tillämpliga Prenumerationsavgifter), beviljar Adobe Dig härmed den icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-överförbara och begränsade rättigheten och licensen att få tillgång till och Använda det Licensierade innehållet för och i samband med utformning och utveckling av Publicerade webbplatser såsom tillåts av dessa Ytterligare villkor, och endast så länge Du utan avbrott prenumererar på Tjänsten, på nedanstående villkor:

3.1.1 Desktop Publishing (DTP). Om Din Prenumerationsplan medger Användning av Licensierat innehåll för DTP-ändamål gäller följande:

(a) Du får endast Använda Typekit Desktop (inklusive det Licensierade innehåll som Vi tillåter att laddas ned, installeras eller som på annat sätt görs tillgängligt för Dig via Typekit Desktop) på det Tillåtna antalet Datorenheter.

(b) När det Licensierade innehållet har installerats på Din Datorenhet får Du endast komma åt det via Typekit Desktop för att välja bland de tillgängliga Licensierade Teckensnitt som du vill ska synkroniseras till Din Datorenhet för DTP-Användning.

(c) Du får Använda Licensierade teckensnitt som har synkroniserats till Din Datorenhet för att utforma och utveckla Publicerade dokument och Du får bädda in och distribuera de Licensierade teckensnitten i Dina Publicerade dokument så att Dina Publicerade dokument och innehållet i dem ser ut som Du har avsett med de Licensierade teckensnitten när andra personer visar, skriver ut eller interagerar med dem (och kan redigera delar av Dina Publicerade dokument, t.ex. skriva text i eventuella formulärsfält).

(d) Du får endast bädda in de tecken (d.v.s. deluppsättning) av de Licensierade teckensnitten som krävs för att kunna skriva ut och visa (eller, om tillämpligt, redigera) det Publicerade dokumentet, samt

(e) Du får endast Använda och distribuera Licensierade teckensnitt som har bäddats in i Dina Publicerade dokument i enlighet med beskrivningen i detta avsnitt 3.1.1.

3.1.2 Publicering av webbplatser. Om Din Prenumerationsplan medger Användning av Licensierat innehåll för webbplatspublicering gäller följande:

(a) Du får Använda det Licensierade innehållet för att utforma och utveckla Dina Publicerade webbplatser eller webbsidor (och måste Använda eventuella Kit som Vi kräver för sådana ändamål) och Du får hänvisa till eller koda en länk till valda Licensierade teckensnitt inom Din Publicerade webbplatskonstruktion så att innehållet visas så som Du har avsett med de Licensierade teckensnitten när besökare visar eller interagerar med Dina Publicerade webbplatser, samt

(b) Du får endast Använda Licensierade teckensnitt i Dina Publicerade webbplatser i enlighet med beskrivningen i detta avsnitt 3.1.2.

3.2 Bruk av Licensierat innehåll av de Utgivare som Du skapar Publicerade media åt. De Utgivare för vilka Du skapar Publicerade media får fortsätta att komma åt och Använda det Licensierade innehåll som Du har införlivat i deras Publicerade media om varje sådan Utgivare prenumererar på Tjänsten eller ingår ett separat avtal med Adobe om åtkomst till Tjänsten. Du accepterar att förse Dina Utgivarkunder med en kopia av eller ett meddelande om dessa Ytterligare villkor (som finns att läsa på www.adobe.com/go/terms_se).

3.3 Vidareförsäljning av Tjänsten.

3.3.1 Om Du är en Byrå (enligt definitionen i avsnitt 7 nedan) har Du en begränsad rätt att vidaresälja Tjänsten (endast i samband med tjänster som Du tillhandahåller i egenskap av Byrå till Dina egna kunder), men Adobe får dock begränsa det antal Publicerade media som får registreras hos Tjänsten av en Byrå, eller omfattningen på de tjänster som tillhandahålls till en sådan Byrå.

3.3.2 Om Du är en Återförsäljarplattform (enligt definitionen i avsnitt 7 nedan) accepterar Du att Du inte får Använda någon del av det Licensierade innehållet utan skriftligt medgivande som beviljas i förväg av Adobe. Om du är en Återförsäljarplattform som Använder någon av våra gratisteckensnittstjänster behöver Du endast skicka Adobe ett föregående skriftligt meddelande i form av ett e-postmeddelande med Ditt namn och namnet på din Återförsäljarplattform, med ”Reseller Platform Notification” i ämnesraden, till: support@typekit.com.

3.3.3 Återförsäljarplattformar ska Använda Licensierat innehåll på det sätt som lagen medger, inklusive, men utan begränsning, import eller export av data eller programvara samt lagar och regler om dataskydd och integritet som är tillämpliga på personlig eller personligt identifierbar information.

3.4 Skyldigheter, begränsningar, restriktioner och förbjuden Användning av Licensierat innehåll.

3.4.1 Kopior av Dokumentation. Du får göra kopior av Dokumentationen, men inte fler än vad som skäligen behövs för Din interna referensanvändning i samband med Din Användning av Licensierat innehåll.

3.4.2 Fortsatt åtkomst till Licensierat innehåll. Fortlöpande åtkomst till Licensierat innehåll kan kräva en återkommande internetanslutning för att leverera, aktivera eller synkronisera det Licensierade innehållet, eller för att auktorisera, förnya eller validera Din åtkomst till det Licensierade innehållet. I vissa fall kommer de Licensierade teckensnitt som Du införlivar i vissa Publicerade media att endast vara synliga för Dig och tredje parter som kommer åt eller visar dessa Publicerade media så länge Du upprätthåller en oavbruten Prenumerationsplan (inklusive betalning av alla eventuellt tillämpliga prenumerationsavgifter).

3.4.3 Återlänkning till Tjänsten. I gratis Prenumerationsplaner för en person eller betalda Provprenumerationsperioder kan ingå Licensierat innehåll som tillhandahålls med en medföljande återlänkningsbild eller annan logotyp som läggs till automatiskt på sidor som läser in Tjänsten, eller vissa riktlinjer för varumärkeselement eller visningskrav. Det är inte tillåtet att ta bort eller dölja obligatoriska bilder eller logotyper som länkar tillbaka till Tjänsten och Du samtycker till att visa alla obligatoriska bilder eller logotyper samt följa alla relaterade riktlinjer för varumärkeselement som tillhandahålls Dig.

3.4.4 Inkluderade komponenter med öppen källkod. Delar av det Licensierade innehållet kan använda eller innehålla programvarukomponenter och programvaror som bygger på öppen källkod. Din Användning av sådant Licensierat innehåll kommer dessutom att regleras av villkoren i eventuella licenser för öppen källkod som redovisas i copyright-filer eller licensmeddelanden som medföljer det Licensierade innehållet.

3.4.5 Bevara befintliga meddelanden. Det Licensierade innehållet kan komma att tillhandahållas Dig tillsammans med vissa äganderättsmeddelanden, inklusive meddelanden om patent, upphovsrätter och registrerade varumärken. Du måste återge dessa äganderättsmeddelanden på exakt det sätt som de visas för Dig (utan att ta bort eller ändra) i eller på det Licensierade innehållet.

3.4.6 Förbjuden Användning av Licensierat innehåll. Med undantag för det som kan vara tillåtet enligt villkoren för eventuella öppen källkodslicenser som är tillämpliga på vissa komponenter som bygger på öppen källkod, som kan vara inkluderade i eller distribueras med det Licensierade innehållet, förbjuds Du uttryckligen från följande:

(a) Värdköra det Licensierade innehållet på Din egen server eller andra interna alternativ eller tjänster.

(b) Inkludera, paketera, bädda in eller på annat sätt distribuera Licensierat innehåll i Dina Publicerade media, eller vidarelicensiera Din åtkomst till att kunna Använda någon del av det Licensierade innehållet till någon annan, med undantag för det som anges i avsnitt 3.1 i dessa Ytterligare villkor.

(c) Tillåta extern utmatning av Licensierat innehåll från Dina Publicerade media, eller distribuera någon del av det Licensierade innehållet på fristående basis eller på något sätt som skulle göra det möjligt för en annan person att Använda det Licensierade innehållet för att skapa nytt innehåll som inte ingår i Dina Publicerade media.

(d) Lägga till någon funktion eller på annat sätt ändra, förändra, anpassa, översätta, konvertera, modifiera, skapa eller ha skapat något härlett arbete från någon del av det Licensierade innehållet.

(e) Demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka utvinna Tjänstens eller det Licensierade innehållets källkod, eller övervinna, kringgå eller på annat sätt överlista någon skyddsmekanism för programvaran i Tjänsten eller det Licensierade innehållet, förutom i den utsträckning tillämpliga lagar där Du befinner Dig specifikt förbjuder sådana restriktioner, dock under förutsättning att Du först begär informationen från Adobe och att Adobe kan, efter eget gottfinnande, antingen ge Dig informationen i fråga eller lägga fram rimliga villkor, inklusive rimliga avgifter, för Ditt Bruk av Programvaran eller det Licensierade innehållet, i syfte att skydda de immateriella rättigheterna för det Licensierade innehållet som tillhör Adobe och/eller dess Licensgivare.

(f) Tilldela, godkänna en säkerhetsrätt i eller över, eller på annat sätt överföra någon del av Dina rättigheter till Bruk av det Licensierade innehållet.

(g) Försöka att kopiera, flytta eller ta bort Licensierat innehåll från de platser eller mappar på Din Datorenhet på vilka Vi har installerat sådant Licensierat innehåll, eller på annat sätt försöka komma åt eller Använda det Licensierade innehållet än genom att direkt prenumerera på Tjänsten och Använda det sätt Vi tillhandahållit för detta ändamål, samt

(h) Kopiera eller distribuera Licensierat innehåll (med undantag för det som uttryckligen medges för Licensierade teckensnitt som bäddas in i vissa typer av Publicerade media i enlighet med avsnitt 3.1.1 i dessa Ytterligare villkor) för Användning i ett arrangemang för servicebyråer, t.ex. ett kommersiellt tryckeri.

3.4.7 Efterlevnad av dessa Ytterligare villkor. Adobe får, efter skälig förvarning, begära relevanta underlag som bekräftar Din efterlevnad av dessa Ytterligare villkor och Du samtycker till att tillhandahålla Adobe dessa underlag inom trettio (30) dagar efter att Vår begäran har tagits emot.

3.5 Rättigheter som Du beviljar Adobe för Kundteckensnitt som Du gör tillgängliga genom Tjänsten. Du kan komma att behöva förse Adobe med Kundteckensnitt i syfte att värdköras via, Användas med eller i samband med Tjänsten, Licensierat innehåll eller Publicerade media. Även om Adobe inte gör ägandeanspråk på Dina Kundteckensnitt behöver vi beviljas vissa rättigheter av Dig för att kunna svara på Dina frågor samt för att underlätta för Dig och andra att Använda Tjänsten. Därför:

3.5.1 När det gäller Kundteckensnitt som du förser Adobe med i syfte att värdköras genom Tjänsten beviljar Du härmed Adobe en världsomspännande, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltybefriad och fullt betald licens att komma åt, använda, kopiera, redigera, anpassa, översätta, omformatera, reproducera, publicera, överföra, distribuera, samt offentligt visa och spela upp Kundteckensnitten, inklusive en icke-exklusiv, vidarelicensierbar rätt och licens till alla immateriella rättigheter i och för Kundteckensnitten samt de designelement som ingår i dem, i syfte att tillämpa Adobes egna kontur- och utjämningsanpassningar, programmatiska kodningsregler och instruktioner, döljnings-, segmenterings- och deluppsättningstekniker, -algoritmer och andra processer, liksom alla relaterade resurser och all relaterad dokumentation (som gemensamt benämns ”Adobe-teckensnittsoptimeringar”) som krävs för att modifiera och konvertera Kundteckensnitten till flera format så att de kan Användas, reproduceras, visas, publiceras, värdköras och distribueras av Adobe genom Tjänsten i samband med Publicerade media, samt

3.5.2 Bekräftar och samtycker Du till att Du inte har ingått några avtal eller andra arrangemang som skulle förhindra Dig från att bevilja de rättigheter som ges i detta Avsnitt.

3.5.3 Även om Du behåller äganderätten till de Kundteckensnitt som Du eventuellt förser Adobe med i syfte att värdköras på eller genom Tjänsten, bekräftar och samtycker Du till att alla de Adobe-teckensnittsoptimeringar som Adobe tillämpar på Kundteckensnitten tillhör Adobe. För att undvika tvivel äger Adobe alla immateriella rättigheter som är inbäddade i Adobe-teckensnittsoptimeringar, -modifieringar och annat arbete som utförs av Adobe för att konvertera Kundteckensnitt till flera format, så att de kan distribueras på och genom Tjänsten och Användas i olika miljöer.

3.5.4 Oavsett de licenser som Du beviljar Adobe i detta avsnitt, bekräftar och samtycker Du till att det står Adobe fritt att använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som Du tillhandahåller Adobe, för alla syften, utan kompensation till Dig, och att Adobe får uppge Dig som en av Adobes kunder i sitt marknadsföringsmaterial och på sina webbplatser.

4. Andra rättigheter och begränsningar.

4.1 Support. Teknisk support tillhandahålls endast kunder med betalda Prenumerationsplaner, i enlighet med planens avtalade servicenivå. I samband med tillhandahållande av teknisk support kan Vi behöva kommunicera med Dig eller Din personal och begära åtkomst till Dina system eller nätverk. Om Du inte tillhandahåller Adobe sådant samarbete kan omfattningen av den support vi kan tillhandahålla Dig begränsas.

4.2 Uppsägning.

4.2.1 Du bekräftar och samtycker till att Din rätt och licens att Använda visst Licensierat innehåll och att införliva detta Licensierade innehåll i Publicerade media är underlicenser som Du har beviljats av Adobe i egenskap av licenstagare till flera Licensgivare av innehåll och vidare att Din rätt till sådant Licensierat innehåll är beroende av att alla avtal mellan Adobe och dess Licensgivare av innehåll är fortsatt verkställbara och tillämpbara. Om relevanta avtal mellan Adobe och dess Licensgivare går ut eller sägs upp förstår Du att Du inte längre har rätt att Använda dessa Licensgivares Licensierade innehåll på något sätt som skiljer sig från det som Användes före utgången eller uppsägningen av detta avtal.

4.2.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande och oavsett orsak, tillfälligt eller permanent, begränsa, modifiera, avbryta eller ta bort Tjänsten eller dess priser (eller någon del därav), Din tillgång till Tjänsten, något Licensierat innehåll eller Tjänstens gränssnitt. Adobe ska inte hållas ansvarig inför Dig eller någon tredje part för att Tjänsten, det Licensierade innehållet eller Din tillgång till dessa eventuellt begränsas, modifieras, avbryts eller tas bort på detta sätt.

4.2.3 Vi kan avbryta eller säga upp ditt Konto och rätten att Använda Tjänsten och/eller Licensierat innehåll om du vid någon tidpunkt bryter mot dessa Ytterligare villkor, inte upprätthåller ett giltigt Konto eller inte betalar någon av avgifterna för Prenumerationsplanen.

4.2.4 Vi kan efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent, avbryta Ditt kontos tillgång till Tjänstens gränssnitt om Adobe anser att det förekommer missbruk, för många begäranden till Tjänsten eller annan överdriven Användning via något av Tjänstens gränssnitt.

4.2.5 Alla försök att på något sätt störa driften av Tjänsten eller det Licensierade innehållet kan medföra straffrättsliga påföljder och omfattas av utredning och åtal.

4.3 Avbeställning och återbetalningar.

4.3.1 Om Du vill avbeställa Ditt Konto för Tjänsten ansvarar Du för att detta görs korrekt. Du kan när som helst avbeställa Ditt Konto för Tjänsten genom att logga in på Din Kontoprofil och klicka på avbeställningslänken ”Avbeställ mitt konto”, där inga frågor ställs. En begäran om avbeställning av Kontot via e-post eller telefon anses inte utgöra en avbeställning.

4.3.2 Om Du har tecknat en betald Prenumerationsplan och Du avbeställer Ditt Konto eller din Prenumerationsplan innan förfallodagen för nästa betalning, kommer avbeställningen att gälla omedelbart och Du kommer inte att debiteras för nästa period.

4.3.3 Om Du har tecknat en gratis eller betald Prenumerationsplan som inkluderar en gratis provprenumerationsperiod och Du sedan avbeställer ditt Konto under pågående provprenumerationsperiod kommer Du inte att debiteras.

4.3.4 Det kommer inte att ske några återbetalningar för avbeställning, nedgradering eller någon annan ändring av förbetalda Prenumerationsplaner. För att behandla alla lika kommer inga undantag att göras gällande Tjänstens återbetalnings- och/eller avbeställningspolicy.

4.4 Resultat av uppsägning eller avbeställning.

4.4.1 När Ditt Konto sägs upp, oavsett om detta görs av Dig eller av Oss till följd av att Du har brutit mot dessa Ytterligare villkor, kommer Vi att stänga Ditt Konto utan vidare meddelande.

4.4.2 Uppsägning eller avbeställning av Ditt Konto, eller av Din Användning av eller åtkomst till Tjänsten, kommer att resultera i omedelbar avaktivering eller radering av Ditt Konto och förverkande eller radering av allt innehåll på Ditt Konto, inklusive alla Dina Tjänstekonfigureringar och data gällande webbplatsdesign, och när informationen väl är raderad går det inte att återställa eller återfå den.

4.4.3 När Ditt Konto eller Din prenumeration sägs upp eller löper ut kommer Din skyldighet att betala alla innestående belopp till Adobe att accelereras och beloppen kommer omedelbart att förfalla till betalning.

4.4.4 Se Tjänstens supporthemsida på https://typekit.com/help om du har frågor gällande Tjänsten eller dessa Ytterligare villkor.

5. Business-planer.

Om du har tecknat en business-Prenumerationsplan för Tjänsten (enligt planens beskrivning på https://typekit.com/plans den beskrivna funktionen eller kategorin av Licensierat innehåll hos Tjänsten är tillgänglig genom din Prenumerationsplan), är villkoren för Din användning de som beskrivs i avsnitt 1 till och med 4 ovan samt i detta avsnitt 5, med undantag för om Du ingår ett separat business-, enterprise- eller teckensnittspublicerings- och teckensnittslicensieringsavtal eller en liknande överenskommelse med Adobe, varvid villkoren i ett sådant avtal och eventuella relaterade försäljningsordrar och beställningsformulär äger företräde framför dessa Ytterligare villkor.

5.1 Tjänstenivåavtal (TNA). Följande villkor gäller separat för varje business-Prenumerationsplan:

5.1.1 Tjänstens tillgänglighet. ”Tjänstens tillgänglighet” definieras som den tid som Tjänsten klarar att ta emot, bearbeta och svara på begäranden (beräknas som en procentsats genom att man tar antalet minuter Tjänsten är tillgänglig under en viss kalendermånad och delar detta med det totala antalet minuter i samma kalendermånad), mätt varje månad av bevakningstjänsten Pingdom, med undantag för alla fall av Adobes schemalagda underhåll och force majeure, som definieras som omständigheter utom vår kontroll, terrorism, arbetsmarknadskonflikt, brand, översvämning, jordbävning, myndighetsutövning, myndighetsorder eller myndigheters pålagda restriktioner, DoS-attacker och andra former av skadligt angrepp, större strömavbrott eller någon annan händelse utom Adobes skäliga kontroll som gör att Tjänsten blir otillgänglig.

5.1.2 Tjänstetillgänglighetsmålsättning. Adobe kommer att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är i drift under minst 99,9 % av tiden, mätt på månadsbasis.

5.1.3 Garanti om Tjänstens tillgänglighet. Om Adobe inte uppfyller den Tjänstetillgänglighetsmålsättning som redovisas i avsnitt 5.1.2 under en viss månad, och under förutsättning att Du i övrigt fortsätter att uppfylla Dina skyldigheter i enlighet med dessa Ytterligare villkor, är Du berättigad till en (1) dags tillgodohavande för Tjänsten, i enlighet med kraven i detta avsnitt 5, för varje dag i denna månad som Tjänsteotillgängligheten varar längre än fyra (4) timmar i rad, vilka kommer att påföras Ditt Konto i slutet av den aktuella prenumerationstiden för Tjänsten.

(a) I syfte att beräkna Tjänstetillgänglighetsmålsättningen kommer Adobe endast att anse Tjänsten ”otillgänglig” om Du har registrerat ett problem- eller felärende hos Tjänstens supportgrupp inom tre affärsdagar efter Tjänsteotillgängligheten.

(b) För att få ett tillgodohavande för Adobes underlåtenhet att uppnå Tjänstetillgänglighetsmålsättningen måste Du skriftligen begära ett sådant tillgodohavande, senast den kalendermånad som följer efter den månad som Tjänsteotillgängligheten som ledde till Din begäran om tillgodohavande inträffade.

(c) Vid en konflikt mellan data i dina register och Adobes register kommer data i Adobes register att äga företräde.

(d) Det tillgodohavande för Tjänsten som erbjuds i detta Avsnitt kommer att vara Din enda och exklusiva kompensation för avbrott i Tjänsten eller om Adobe inte lyckas uppfylla Tjänstetillgänglighetsmålsättningen. Oanvända tillgodohavanden för Tjänsten kommer att gå ut när Tjänsten eller Ditt avtal för Prenumerationsplanen sägs upp.

(e) För att rapportera otillgänglighet, avbrott eller andra problem med Tjänsten ska Du skicka ett meddelande till Tjänstens support via den e-postadress som Du fick tillsammans med Din Prenumerationsplan eller till: support@typekit.com. Ditt meddelande bör innehålla en beskrivning av problemet och uppgift om datum och tidsperiod för avbrottet eller otillgängligheten, Du kan också inkludera en URL till den relevanta webbplatsövervakningsrapporten från Pingdom, om en sådan finns.

6. Typekit Enterprise Plan.

Om Du har tecknat en Typekit Enterprise Plan-Prenumerationsplan för Tjänsten (enligt planens beskrivning på https://typekit.com/plans/enterprise om den beskrivna funktionen eller kategorin av Licensierat innehåll hos Tjänsten är tillgänglig för Dig eller genom din Prenumerationsplan) är villkoren för din användning de som beskrivs i avsnitt 1 till och med 5 ovan samt i detta avsnitt 6, med undantag för om du ingår ett separat business-, enterprise-, eller teckensnittspublicerings- och teckensnittslicensieringsavtal eller en liknande överenskommelse med Adobe, varvid villkoren i ett sådant avtal, inklusive eventuella relaterade försäljningsordrar och beställningsformulär, äger företräde framför dessa Ytterligare villkor. För tydlighetens skull är Typekit Enterprise Plan-prenumerationsplanen separat och skild från andra enterprise-planerbjudanden, inklusive eventuella Creative Cloud Enterprise-planer, som kan erbjudas eller göras tillgängliga för Dig under ytterligare eller annorlunda licens- och prissättningsvillkor.

6.1 Adobe utfäster, garanterar och avtalar, utifrån den information Vi har tillgång till, (a) att företaget äger eller har rätten till Licensierade teckensnitt och Licensierat innehåll, och (b) att Vårt tillhandahållande av Tjänsten (inklusive licenser som Tjänstens användare beviljar Adobe) inte (i) bryter mot några avtal med tredje part, (ii) gör intrång på tredje parts Immateriella rättigheter eller äganderätt eller rätt till publicitet eller sekretess, (iii) bryter mot någon tillämplig lag, författning, förordning eller bestämmelse, eller (iv) resulterar i spridning av virus eller andra datakoder, filer eller program som kan störa, förstöra eller begränsa funktionen i någon programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning.

6.2 Adobe kommer på enterprise-nivå att tillhandahålla VIP-support, vilket innefattar prioriterad hantering av ärenden under kontorstid, via e-post eller telefon.

6.3 Oavsett de villkor som anges i avsnitt 3.5.4 ovan vad gäller publicitet, kommer inte Adobe att använda det faktum att Du är en Adobe-kund i sin marknadsföring, sitt marknadsmaterial eller på sina webbplatser utan Ditt godkännande i förväg.

7. Definitioner.

De termer med inledande versal som används i dessa Ytterligare villkor ska ha den betydelse som redovisas nedan. Termer med inledande versal som inte definieras häri har den betydelse som definieras i de Allmänna villkor som finns på www.adobe.com/go/terms_se.

7.1Konto” avser det konto (inklusive eventuellt Adobe-ID och användarprofil) som Du skapar när Du för första gången registrerar Dig för Tjänsten, inklusive eventuella unika nycklar eller ID:n som Adobe förser Dig med eller som på annat sätt används för att koppla till Dig ditt konto.

7.2Adobe”, ”Vi” och ”Oss” avser Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, om Du ingår detta avtal när Du befinner Dig i USA, Kanada eller Mexiko. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

7.3Byrå” avser en privatperson eller juridisk person som förser egna kunder med tjänster inom webbdesign, grafisk design, reklam, marknadsföring, eller liknande tjänster, och i vars tjänster ingår att skapa och/eller underhålla Publicerade media.

7.4Kundteckensnitt” avser de teckensnitt och/eller teckensnittsfamiljer som Du Använder på licens från en tredje part för Användning i Tjänsten i enlighet med detta Avtal.

7.5Datorenhet” avser en virtuell eller fysisk enhet eller ett Internt nätverk (d.v.s. en sluten och privatägd nätverksresurs tillgängligt endast för Dina anställda och enskilda uppdragstagare och som specifikt exkluderar Internet eller något annat nätverk som är öppet för allmänheten) som kör det rekommenderade operativsystemet, den rekommenderade maskinvaran eller en annan konfiguration som tar emot information och bearbetar den genom en sekvens instruktioner för att få fram ett specifikt resultat, inklusive men inte begränsat till, skrivbordsdatorer, bärbara datorer, surfplattor, telekommunikationsenheter, Internetanslutna enheter samt maskinvaruprodukter som har kapacitet att köra ett brett spann av produktivitets-, underhållnings- eller mjukvaruprogram.

7.6Härledda verk” avser binära data som bygger på eller som härletts från det Licensierade innehållet (inklusive någon del av den Licensierade programvaran) i någon som helst form där sådana binära data kan vara omstöpta, omvandlade eller anpassade, inklusive men inte begränsat till, binära data i något som helst format till vilket det Licensierade innehållet kan konverteras.

7.7Dokumentation” avser det skriftliga beskrivande materialet och filer och/eller annan användardokumentation som medföljer det Licensierade innehållet, eller som publiceras, tillgängliggörs eller på annat sätt tillhandahålls av Adobe i samband med Din Användning av Tjänsten.

7.8Kit” avser det programvarupaket som är kompatibelt med datorer, webben eller andra media och som Du skapar genom Tjänsten och som består av Dina valda inställningar, Dina val av Licensierade teckensnitt, formatering, formatmallar och annan programvarukod, tillsammans med eventuell JavaScript-kod som kan levereras genom Tjänsten för att förpacka och identifiera varje Kit och dessa motsvarande Utgivare samt för att hantera och spåra Användningen av Licensierade teckensnitt i samband med Publicerade media.

7.9Licensgivare” avser den tredje part som Adobe har fått licens av för det Licensierade innehåll som Adobe gör tillgängligt för Dig att Använda.

7.10Licensierat innehåll” avser de licensierade teckensnitten, den licensierade programvaran, Tjänsten, Tjänstens gränssnitt och token för Tjänstens gränssnitt.

7.11Licensierade teckensnitt” avser de teckensnitt och/eller teckensnittsfamiljer som Adobe ger Dig licens för via Tjänsten för Bruk i enlighet med dessa Ytterligare villkor.

7.12Licensierad programvara” avser Tjänsten och all eller någon del av den programvara som detta Avtal inbegriper, inklusive men inte begränsat till programvarufiler som innehåller de Licensierade teckensnitten och skript, skriptlogik eller annan kod som används inom Tjänsten, som ingår i paketet Typekit Desktop, eller som finns inbäddade i exporterade filformat (samt eventuella Uppdateringar och Uppgraderingar eller Dokumentation som relaterar till något av föregående) som Adobe tillhandahåller Dig via Tjänsten så att Du kan tillgå och ta emot Licensierat innehåll.

7.13Det tillåtna antalet Datorenheter” avser det högsta antalet Datorenheter till eller på vilka Typekit Desktop får installeras (inklusive antalet instanser av simultan Användning som Din valda Prenumerationsplan tillåter) och från vilka Tjänsten kan nås.

7.14Utgivare” avser den fysiska eller juridiska person (Du eller Din kund å vems vägnar Du agerar) som äger eller kontrollerar det innehåll, utöver Licensierat innehåll, som visas på eller i Publicerade media.

7.15Publicerade dokument” avser alla former av digitala dokument som distribueras till allmänheten (d.v.s. Word, PDF, EPUB o.s.v.) och som Använder Licensierade teckensnitt, inbäddade eller inte, för att visas upp, läsas eller användas av alla som kommer åt det Publicerade dokumentet.

7.16Publicerade media” avser, i både enskild och gemensam mening, alla Publicerade dokument och Publicerade webbplatser.

7.17Publicerad webbplats” avser både webbplatser, webbsidor och webbsidesinnehåll som Du utformar, utvecklar eller skapar och som publiceras och integreras, tillgår och offentligt visar Licensierade teckensnitt med hjälp av Typekit Web.

7.18Återförsäljarplattform” är alla tjänster som låter kunderna välja teckensnitt för webbplatser eller andra produkter som de tillhandahåller å deras vägnar (t.ex. bloggplattformar och sociala nätverksprofiler).

7.19Tjänster” avser webbplatsen för tjänsten Typekit som nås på www.typekit.com, inklusive Typekit Desktop, Typekit Web samt alla andra tjänster, funktioner eller innehåll som tillgängliggörs från, på eller genom webbplatsen för tjänsten Typekit.

7.20Tjänstens gränssnitt” avser eventuella plugin-program eller applikationsgränssnitt som tillhandahålls via eller genom Tjänsten och som ger Dig programmatisk åtkomst till Tjänstens funktioner och låter Dig förhandsgranska det Licensierade innehållet eller på annat sätt skapa, konfigurera, modifiera eller publicera Kit och samla in metadata om teckensnitten i Tjänstens teckensnittsbibliotek.

7.21Prenumerationsplan(er)” avser alla alternativ för tjänsteplansprenumerationer, inklusive Provprenumerationer, liksom alla relaterade Användningsvillkor, kvoter, begränsningar, restriktioner och avgiftstariffer som beskrivs för respektive prenumerationsplan på https://typekit.com/plans och ingår i dessa Ytterligare villkor via den här hänvisningen.

7.22Typekit Desktop” avser de funktioner hos Tjänsten som görs tillgängliga genom nedladdning eller installation av Adobe-programvara på Din Datorenhet, som underlättar Din åtkomst och Användning av Tjänsterna eller Licensierat innehåll för DTP-ändamål (d.v.s. för att skapa Publicerade dokument).

7.23Typekit Web” avser de funktioner hos Tjänsten som underlättar Din åtkomst till och Användning av Tjänsterna eller Licensierat innehåll (inklusive webbformaterade versioner av Licensierade teckensnitt) för att skapa Publicerade webbplatser.

7.24Uppdateringar och Uppgraderingar” avser eventuella uppdateringar, revisioner, modifikationer eller tillägg som när som helst kan komma att göras och implementeras eller tillhandahållas av Adobe till Dig för att uppgradera, utöka eller förbättra Tjänsten, i den utsträckning dessa inte tillhandahållits via ett separat avtal. Adobe kan inte på något sätt hållas ansvarigt för sådana ändringar.

7.25Bruk, Använda” eller ”Användning” avser allt bruk som Du gör av Tjänsten i samband med nedladdning, integrering, tillgång, synkronisering, användning och visning av det Licensierade innehållet.

7.26Du”, ”Dig” och ”Din/Ditt/Dina” avser den fysiska eller juridiska person eller Byrå som skapar och Använder ett Konto för att komma åt Tjänsterna för egen räkning eller å sina kunders vägnar i samband med Publicerade media.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-sv_SE-20141806