Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami
Adobe
Prijava Zasebnost Moj Adobe

Splošni pogoji uporabe družbe Adobe

Nazadnje posodobljeno 16. oktobra 2012. Ta različica v celoti nadomesti različico z dne 7. maja 2012.

1. Pogodba z družbo Adobe.

1.1 Kolizijska pravila. Če ste prebivalec Severne Amerike, sklepate sporazum z ameriško družbo Adobe Systems Incorporated ter soglašate, da vas zavezujejo zakoni zvezne države Kalifornije in zakoni Združenih držav Amerike. Če niste prebivalec Severne Amerike, sklepate sporazum z družbo Adobe Systems Software Ireland Limited in soglašate, da vas zavezujejo zakoni Irske.

1.2 Ta dokument opredeljuje vaš pravni sporazum z družbo Adobe Systems Incorporated ali Adobe Systems Software Ireland Limited ter njenimi predstavniki in podružnicami (v nadaljevanju: »družba Adobe«). Uporaba katerih koli spletnih mest ali storitev družbe Adobe (v nadaljevanju: »Storitev« ali »Storitve«), ki je povezana s temi pogoji uporabe, je predmet teh Pogojev uporabe (»Splošni pogoji«).

1.3 Nekatere Storitve so prav tako lahko predmet dodatnih ali drugačnih pogojev (»Dodatni pogoji«). Dodatni pogoji za naslednje Storitve so brez omejitev tukaj vključeni v splošne pogoje in se sklicujejo na:


1.4 Če si Splošni pogoji in Dodatni pogoji nasprotujejo, prevladajo Dodatni pogoji za Storitev, za katero veljajo. Splošni pogoji in morebitni veljavni Dodatni pogoji ter vsi drugi dokumenti, ki so s sklicem vključeni v Splošne pogoje, se v tem besedilu imenujejo »Pogoji«.

1.5 Družba Adobe lahko po lastni presoji spremeni Pogoje. Če spremenimo Pogoje, bo nova kopija na voljo na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/terms_si. Vašo uporabo Storitev v času te uporabe ureja veljavna različica Pogojev.

2. Opredelitve pojmov.

Pojmi, zapisani z veliko začetnico v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen, če ni opredeljeno drugače:

2.1 »Podatki o računu« pomenijo podatke, ki jih posredujete družbi Adobe ob registraciji za storitev, vključno z vašim ID-jem in prijavnimi podatki za Adobe.

2.2 »Gradiva Adobe« pomenijo vsa Gradiva, ki jih zagotovi družba Adobe pod temi Pogoji.

2.3 »Pravice intelektualne lastnine« pomenijo avtorske pravice, moralne pravice, pravice blagovne znamke, oblike, patenta, tržne skrivnosti, nelojalne konkurence ali vse druge intelektualne in lastniške pravice.

2.4 »Zakonodaja« pomeni vsakršno veljavno zakonodajo, predpise ali splošno sprejete prakse ali smernice v kateri koli veljavni sodni pristojnosti, kot je vsa zakonodaja o izvozu podatkov ali programski opremi iz ZDA ali drugih držav in v ZDA ali druge države.

2.5 »Oznake« pomenijo blagovne znamke, logotipe in storitvene oznake, prikazane na Storitvah.

2.6 »Gradiva« pomenijo gradiva, ki jih zagotovite vi ali družba Adobe, in vključujejo brez omejitev (a) Uporabniško gradivo, (b) informacije, podatke, dokumente, slike, fotografije, grafično gradivo, zvočne posnetke, videoposnetke ali spletne oddaje, (c) izdelke in (d) Programsko opremo.

2.7 »Gradivo v skupni rabi« pomeni Uporabniško gradivo, ki ga vi ali drugi Uporabniki posredujete v skupno rabo prek Storitev.

2.8 »Skupna raba« pomeni pošiljanje e-poštnih sporočil, objavljanje sporočil, prenašanje, nalaganje ali drugačno omogočanje prek vaše uporabe Storitev.

2.9 »Programska oprema« pomeni programsko kodo Adobe in povezano dokumentacijo, ki brez omejitev vključuje vse prenosljive in tablične aplikacije, povezane s Storitvami, vsebinskimi datotekami, gonilniki, popravki ali pisavami.

2.10 »Uporabnik« pomeni uporabnika Storitve.

2.11 »Uporabniško gradivo« pomeni (a) Vaše gradivo in (b) Gradivo v skupni rabi, ki ga naložijo drugi Uporabniki.

2.12 »Vaše gradivo« pomeni vsa Gradiva, ki jih delite v okviru uporabe Storitev.

2.13 »Vaše gradivo v skupni rabi« pomeni Vaše gradivo, ki ga želite posredovati v Skupno rabo.


3. Sprejemanje Pogojev.

3.1 Če ne soglašate s Pogoji, ne morete uporabljati Storitev. Pogoje lahko sprejmete tako, (a) da izberete »Strinjam se« s temi Pogoji, (b) z uporabo Storitev na kakršen koli način, kot je prenos Gradiv, ki jih družba Adobe omogoči prek Storitev vam ali drugim uporabnikom, s strežnika ali njihovo nalaganje nanj ali (c) samo z iskanjem med Storitvami.

3.2 Storitev ne smete uporabljati, če (a) vam Zakonodaja prepoveduje prejemanje ali uporabo Storitev, (b) če niste povsem zmožni ali sposobni sklepati zavezujočo pogodbo z družbo Adobe, na primer, če niste polnoletni oziroma nimate privoljenja staršev. Še zlasti velja, da potrjujete, da ste starejši od 13 let in da se strinjate, da te Storitve niso namenjene otrokom, mlajšim od 13 let, razen če je v Dodatnih pogojih za posamezno Storitev navedeno drugače.

3.3 Družba Adobe lahko od vas zahteva, da ji daste soglasje za posodobljene Pogoje, preden vam omogoči nadaljnjo uporabo Storitev. Če tega ne naredite in še naprej uporabljate Storitve, se šteje, da soglašate s spremembami.


4. Izjava o zasebnosti.

Za več informacij o zaščiti podatkov družbe Adobe in njihovih načinih zbiranja si preberite pravilnik o zasebnosti družbe Adobe na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/privacy_si, ki je s sklicevanjem vključen v teh Pogojih. Soglašate, da družba Adobe uporabi vaše podatke skladno s Pravilnikom o zasebnosti.


5. Lastništvo.

5.1 Storitve in Gradiva družbe Adobe. Storitve in Gradiva družbe Adobe, njihov izbor in razporeditev so zaščiteni s Pravicami intelektualne lastnine. Razen kot je izrecno opredeljeno v Pogojih, družba Adobe in njeni podeljevalci licenc ne zagotavljajo nobenih izrecnih ali impliciranih pravic za uporabo Storitev in Gradiv. Vse pravice, lastninska pravica in deleži Storitev in Gradiv družbe Adobe v vseh jezikih, pisavah in medijih po vsem svetu so in bodo še naprej izključno v lasti družbe Adobe in/ali njenih podeljevalcev licenc, ničesar v teh Pogojih pa ni dovoljeno tolmačiti na način, da se lahko licence ali pravice prek avtorske pravice ali drugih pravic intelektualne lastnine posredno, zavezujoče ali drugače podelijo vam ali tretji osebi.

5.2 Blagovne znamke. Oznake so last družbe Adobe ali drugih imetnikov pravic. Brez vnaprejšnjega soglasja družbe Adobe ali drugih imetnikov pravic Oznak ni dovoljeno uporabljati. Adobe in logotip Adobe sta blagovni znamki družbe Adobe Systems Incorporated. Posodobljen seznam Oznak družbe Adobe ter nekaterih Oznak tretjih oseb najdete v objavljenih informacijah o blagovnih znamkah na naslovu http://www.adobe.com/go/trademarks_si.


6. Uporaba Storitev in Gradiv.

6.1 Če ravnate skladno s pogoji te Pogodbe, vam družba Adobe podeljuje neizključno, neprenosljivo in odvzemljivo pravico do uporabe teh Storitev in dostopa do njih, posredovanja Vašega gradiva v Skupno rabo in uporabe Gradiv družbe Adobe v povezavi s Storitvami pod Pogoji, navedenimi v tem Poglavju.

6.2 Razen v povezavi z vašim Gradivom soglašate, da:

(a) Gradiv ni dovoljeno spreminjati, kopirati, prilagajati ali znova pošiljati;

(b) Gradiv ali pravice do uporabe in dostopanja do Storitev ni dovoljeno oddajati v najem, jemati v zakup, prodajati ali podeliti licence zanje;

(c) ni dovoljeno odstraniti, zatemniti ali spreminjati besedil oziroma drugih obvestil o lastništvu, vključenih v Gradiva;

(d) ni dovoljeno kopirati ali posnemati zasnove, postavitve ali videza in občutka Storitve ali njenega dela, zaščitene s Pravicami intelektualne lastnine;

(e) je dovoljeno Storitve in Gradiva uporabljati samo v obsegu, ki ga dovoljujejo Pogoji in Zakonodaja; in

(f) so določene Storitve in Gradiva omogočeni samo, če ste plačali določen znesek ali posredovali potrebne Podatke o računu.

6.3 Družba Adobe si prizadeva, da so Storitve dostopne 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vendar bodo Storitve občasno prekinjene zaradi vzdrževanja, nadgrajevanja in popravil ali zaradi napak v telekomunikacijskih povezavah in opremi, na katere družba nima vpliva. Družba Adobe bo naredila vse, kar je v njeni moči, da zmanjša takšne prekinitve v čim večji meri. Določene Storitve niso na voljo v vseh jezikih.

6.4 Družba Adobe lahko začasno ali trajno spremeni ali ukine Storitve ali Gradiva ali kateri koli njihov del z vnaprejšnjim obvestilom ali brez njega. Soglašate, da družba Adobe v tovrstnih primerih ne nosi odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe.

6.5 Plačilni pogoji.

(a) Naročnine. Za določene Storitve morate plačati naročnino ali članarino, da lahko dostopate do vseh delov te Storitve. Naročnine se ne vračajo, razen če je drugače navedeno v določenih pogojih za naročnino, ki velja za Storitev. Naročnine se lahko ob koncu vašega naročniškega obdobja spremenijo. Naročniški pogoji so na voljo na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/subscription_terms_si.

(b) Odgovorni ste za plačilo vseh zaračunanih davkov, povezanih z vašo uporabo Storitev. Vaša kreditna družba ali banka vam lahko zaračuna še druge stroške, kot so devizne provizije, povezane z vašim plačilom Naročnin. Za vaš dostop do Storitev bodo morda tretje osebe morale plačati provizije (kot na primer naročnina za telefon, za mobilnega operaterja, ponudnika internetnih storitev, podatkovne pakete itd.). Družba Adobe ni odgovorna za te provizije in nima povezav z njimi.

(c) Pobiranje Naročnine. Soglašate, da lahko družba Adobe v primeru, da ni zmožna pobrati Naročnine, ki ji jo dolgujete za zagotovljene Storitve, ukrepa, kot se ji zdi potrebno, da od vas pobere Naročnine, pri čemer ste odgovorni za vse stroške, ki jih družba Adobe utrpi v povezavi s pobiranjem naročnine.


7. Podatki o računu; Osebni URL.

7.1 Soglašate, da bodo vaše Informacije o računu vedno popolne, točne in posodobljene. Odgovorni ste za stalno ohranjanje zaupnosti svojega gesla računa ali vpisnih poverilnic, prav tako ste izključno sami odgovorni družbi Adobe za vse dejavnosti, povezane z vašim računom. Če ugotovite kakršno koli nepooblaščeno uporabo vašega računa ali Informacij o računu ali kakršno koli drugo kršitev varnosti, soglašate, da boste o tem obvestili družbo Adobe na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/support_contact_si. Družba Adobe lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga od vas zahteva, da v celoti ali delno spremenite Informacije o svojem računu. Informacij o računih drugih oseb ne smete uporabljati, razen če vam družba Adobe izrecno dovoli ustvariti in upravljati ID družbe Adobe kot skrbniku računa za družbo ali če je to izrecno dovoljeno v Dodatnih pogojih.

7.2 Družba Adobe lahko od vas zahteva, da ustvarite edinstven URL, na primer vaše_ime_tukaj.adobe.com., kot del registracije za Storitev. Ta edinstveni URL se lahko uporablja samo s Storitvijo in samo tako dolgo, dokler vzdržujete veljaven račun, ter ga ne smete uporabljati za druge namene. Družba Adobe lahko po lastni presoji prekliče vašo pravico do uporabe tega URL-ja iz katerega koli razloga, ki se družbi Adobe zdi primeren tako, da vas vsaj trideset dni pred preklicem o tem obvesti, razen če družba Adobe po lastni presoji meni, da vaš URL ali njegova vsebina krši zakon ali je nezakonita ali kako drugače krši Pogoje. V teh primerih si družba Adobe pridržuje pravico do takojšnjega preklica vaše pravice do uporabe URL-ja brez opozorila. Prav tako si družba Adobe lasti in pridržuje vse pravice, lastninsko pravico in deleže do naziva »Adobe« in njegove uporabe ter drugih lastnin družbe Adobe v povezavi z uporabnikovim edinstvenim URL-jem. Ob preklicu zaradi katerega koli razloga lahko družba Adobe drugemu Uporabniku dovoli uporabo edinstvenega URL-ja, ki ste ga predhodno izbrali.


8. Ravnanje Uporabnika.

8.1 Soglašate, da do Storitev ne boste dostopali ali poskušali dostopati z drugimi sredstvi, razen prek vmesnika, ki ga zagotavlja družba Adobe, in da ne boste poskušali zaobiti dostopa ali omejitev uporabe, ki služijo preprečevanju določene uporabe Storitev.

8.2 Soglašate, da ne boste uporabljali oziroma spodbujali drugih ali jim dovolili, da uporabljajo Storitve z namenom:

(a) posredovanja Gradiva v skupno rabo, ki je protizakonito, škodljivo, z vsebino grozi, zlorablja, muči, ponižuje, obrekuje, je vulgarno, opolzko, vsebuje otroško pornografijo, je nespodobno, vsebuje psovke, vdira v zasebnost drugih, je sovražno ali pa rasno, etnično ali drugače sporno;

(b) zalezovanja, zastraševanja in/ali nadlegovanja druge osebe;

(c) spodbujanja drugih k nasilju;

(d) kakršnega koli škodovanja mladoletnikom;

(e) posredovanja kakršnega koli Gradiva v skupno rabo, za katerega pod katero koli zakonodajo ali katerim koli pogodbenim ali zaupnim razmerjem nimate pravice za posredovanje;

(f) posredovanja kakršnega koli Gradiva v skupno rabo, ki krši Pravice intelektualne lastnine ali druge lastninske pravice katere koli osebe;

(g) izdajanja za drugo osebo ali pravno osebo ali dajanja lažnih izjav ali drugačnega lažnega predstavljanja svoje povezanosti z zasebno ali pravno osebo;

(h) ponarejanja glav ali drugačnega spreminjanja identifikatorjev, da bi zakrili izvor Gradiv, objavljenih v Storitvah ali prenesenih preko njih;

(i) uporabe Storitev ali Gradiv tako, da bi Uporabnika zavedli in bi bil ta prepričan, da sodeluje neposredno z družbo Adobe ali katero koli Storitvijo;

(j) sodelovanja pri pošiljanju verižnih pisem, v tekmovanjih, pri pošiljanju neželene e-pošte, v piramidnih shemah, pri pošiljanju neželene vsebine, v anketah ali pri pošiljanju drugih večkratnih ali nenaročenih sporočil (komercialnih ali drugačnih);

(k) uporabe imena katere koli domene družbe Adobe kot psevdonimnega e-poštnega naslova pošiljatelja;

(l) posredovanja kakršnega koli Gradiva v skupno rabo, v katerem so programski virusi ali druge računalniške kode, datoteke ali programi, katerih namen je poškodovati, uničiti ali omejiti funkcionalnost katere koli računalniške programske opreme, strojne opreme ali opreme za telekomunikacijo;

(m) dostopanja do Storitev ali njihove uporabe na kakršen koli način, s katerim bi lahko poškodovali, onemogočili, preobremenili ali pokvarili kateri koli strežnik družbe Adobe ali omrežja, povezana z njim;

(n) namernega ali nenamernega motenja ali prekinitve delovanja Storitev ali kršenja katere koli veljavne Zakonodaje, ki se nanaša na dostop do Storitev ali njihovo uporabo, kršenja kakršnih koli zahtev, postopkov, pravilnikov ali določil, ki veljajo za omrežja, povezana s Storitvami, ali sodelovanja pri kakršni koli dejavnosti, ki je prepovedana v Pogojih;

(o) prekinitve ali motenja varnosti ali drugačnega poškodovanja Storitev, Gradiv, sistemskih virov, računov, gesel, strežnikov ali omrežij, ki so povezana s Storitvami ali povezanimi in sorodnimi spletnimi mesti, ali dostopna prek njih;

(p) motenja, prekinjanja ali oviranja drugega Uporabnika pri uporabi Storitev ali Gradiv ali drugih povezanih mest, Storitev ali Gradiv;

(q) dostopanja ali poskusa dostopanja do katerega koli Gradiva, do katerega nimate odobrenega dostopa, ali preko kakršnih koli sredstev, ki niso namerno omogočena v Storitvah;

(r) trženja izdelkov ali storitev v kakršne koli poslovne namene (vključno z oglaševanjem in ponudbami za nakup ali prodajo izdelkov ali storitev), razen če vam družba Adobe to izrecno dovoli;

(s) razmnoževanja, prodaje, trženja, nadaljnje prodaje ali raziskovanja za kateri koli tržni namen, in sicer katerega koli dela Storitev ali katerih koli Gradiv, z uporabo katere koli Storitve ali Gradiv ali z dostopanjem do katere koli Storitve ali Gradiv; ali

(t) uporabe katerega koli načina podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih načinov za zbiranje in ekstrahiranje podatkov v povezavi s Storitvami ali z Gradivi,

(u) vodenja Storitve na osnovi naročnine ali kako drugače brez pooblastila družbe Adobe, vključno z vsemi povezanimi aplikacijami, (i) omogočanje uporabe Storitev tretji osebi za ustvarjanje, prenašanje ali zaščito vsebin ali (ii) vodenja konferenc ali storitev za spletne sestanke za tretjo osebo;

(v) poneverbe, opravljanja ali drugačne kršitve pravnih pravic (kot so pravice do zasebnosti in objavljanja) drugih; ali

(w) zbiranja ali shranjevanja podatkov o drugih uporabnikih v povezavi s prepovedanim ravnanjem in dejavnostmi, kot so določene v poglavju 8.2.


9. Vaše gradivo.

9.1 Shranjevanje. Družba Adobe bo zagotovila spletno shranjevanje Vašega gradiva, ki je predmet Poglavja 9.2 spodaj in Dodatnih pogojev, ki nadalje določajo obseg takšnega shranjevanja. Če ni drugače navedeno v dodatnih pogojih ali posebnem pisnem sporazumu med vami in družbo Adobe, družba Adobe (a) ni dolžna shranjevati Vašega gradiva in (b) ni odgovorna za brisanje ali resničnost katerih koli Gradiv, vključno z Vašim gradivom, za neuspešno shranjevanje, oddajanje ali sprejemanje prenosa Gradiv ali za varnost, zasebnost, shranjevanje ali prenos drugih komunikacij, ki izhajajo iz uporabe Storitev ali vključujejo njihovo uporabo.

9.2 Soglašate, da družba Adobe ohrani pravico, določi razumne omejitve glede uporabe Gradiva, vključno z Vašim gradivom, kot so omejitve glede velikosti datoteke, velikosti prostora za shranjevanje, zmogljivosti obdelave in podobne omejitve, opisane na spletnih straneh Storitev in drugače določene po lastni presoji družbe Adobe. Če boste presegli omejitev prostora za shranjevanje, povezano z vašim računom, lahko družba Adobe zahteva izbris Vašega gradiva.

9.3 Soglašate, da ste za vse podatke Vašega gradiva, ki ga posredujete v Skupno rabo, ne glede na to, ali ga objavite ali omogočite njegovo zasebno uporabo, v celoti odgovorni sami, in ne družba Adobe. Sami prevzemate vsa tveganja, povezana z uporabo Vašega gradiva, vključno s kakršnim koli zanašanjem na njegovo točnost, popolnost ali uporabnost.

9.4 Nastavitve v zvezi z Uporabo in Dostopom do Vašega gradiva.

(a) Določene Storitve vam lahko omogočijo, da določite raven omejevanja dostopa do Vašega gradiva. Sami ste odgovorni za uporabo ustrezne ravni dostopa do Vašega gradiva. Če ravni dostopa do Vašega gradiva ne izberete, lahko sistem uporabi privzeto nastavitev z najmanj omejitvami.

(b) Če ne onemogočite funkcije komentiranja, bo družba Adobe drugim Uporabnikom dovolila komentiranje Vašega gradiva v skupni rabi.

(c) Družba Adobe vam bo omogočila uvoz vaših stikov v Storitve. Družba Adobe vam lahko na primer omogoči orodja, s katerimi boste lahko prenesli e-poštne naslove svojih stikov. Če boste programu Adobe za pridobivanje teh stikov posredovali svoje geslo, program Adobe po prenosu podatkov za stike ne bo shranil vašega gesla. Poleg tega družba Adobe ne bo shranila prenesenih e-poštnih naslovov po tem, ko ste našli svoje prijatelje in se z njimi povezali.

9.5 Licence za Vaše gradivo. Za uporabo in omogočanje Storitev zahteva družba Adobe od vas določene licence za Vaše gradivo v skupni rabi. Skladno s tem Vašemu gradivu v skupni rabi dodelite licenco, kot sledi:

(a) za Vaše gradivo v skupni rabi, ki je na voljo v javnem forumu (npr. razpravljalnem forumu ali javnih galerijah, ki jih lahko pregleduje vsak z internetno povezavo) prek storitve »Omogočite«, družbi Adobe podelite svetovno, brezplačno, neekskluzivno, prenosljivo licenco z možnostjo podlicenciranja, in sicer za prilagajanje, prikazovanje, razpošiljanje, spreminjanje, izvajanje, objavljanje, razmnoževanje, prevajanje in uporabo Vašega gradiva v skupni rabi za namen uporabe in izboljšanja storitev ter omogočanja Storitev za vašo uporabo. To licenco lahko kadar koli prekličete in družbi Adobe odvzamete pravice tako, da licenco odstranite iz Skupne rabe.

(b) Za Vaše gradivo v skupni rabi, ki je v skupni rabi v javnem forumu ali ga delite zasebno z drugimi Uporabniki po svoji izbiri, drugim uporabnikom podelite svetovno, brezplačno, neekskluzivno, prenosljivo licenco z možnostjo podlicenciranja za prikazovanje, razpošiljanje, izvajanje in razmnoževanje Vašega gradiva, ki je predmet 10. poglavja teh Pogojev. Če se pridružite ali sodelujete v skupini, ki omogoča Skupno rabo Vašega gradiva znotraj skupine (kot je »skupinski album« ali delovni prostor v skupni rabi), potem Uporabnikom znotraj skupine podelite tudi licenco za prilagajanje in spreminjanje Vašega gradiva, ki ga delite s to skupino. Če drugim Uporabnikom ne želite podeliti teh pravic,Vašega gradiva ne posredujte v Skupno rabo z drugimi Uporabniki.

(c) Za podatke Vašega gradiva, ki ga posredujete v zasebno skupno rabo z drugimi Uporabniki po svoji izbiri, družbi Adobe podelite svetovno, brezplačno, neekskluzivno, prenosljivo licenco z možnostjo podlicenciranja, in sicer za razpošiljanje, spreminjanje, objavljanje, razmnoževanje, prevajanje in uporabo Vašega gradiva za namen uporabe in izboljšanja Storitev ter omogočanja Storitev za vašo uporabo. To licenco lahko kadar koli prekličete in prekinete pravice družbe Adobe tako, da Vaše gradivo odstranite iz Storitve, pod pogojem da soglašate, da lahko družba Adobe ohrani in uporablja kopije podatkov Vašega gradiva za namen arhiviranja ali varnostnega kopiranja ter skladno s 15. poglavjem (Poizvedbe).

(d) Družbi Adobe lahko prav tako podelite posebno ali drugačno licenco skladno z Dodatnimi pogoji.

9.6 Soglašate, da so Storitve avtomatizirane (npr. Vaše gradivo se naloži s programskim orodjem) in da zaposleni družbe Adobe ne bodo dostopali do Vašega gradiva ali ga pregledovali ali poslušali, razen kot je razumno potrebno za izvajanje Storitev, ki vključuje med drugim vključno z: (a) odziv na zahteve za podporo; (b) ugotavljanje, preprečevanje oz. razreševanje goljufij, varnosti ali tehničnih težav; (c) če družba Adobe meni, da je to potrebno ali priporočljivo za izpolnjevanje zahtev in upoštevanje pravnih postopkov v dobri veri; ali (d) izvrševanje teh Pogojev, vključno s poizvedbo o morebitnih kršitvah pogojev, kot je podrobneje opisano v 15. poglavju (Poizvedbe).

9.7 Potrjujete in soglašate, da družba Adobe ni odgovorna za škodo, ki je posledica razkritja Vašega gradiva, ne glede na to, da si družba Adobe prizadeva zagotoviti varnostne ukrepe, ki bi zaščitili Vaše gradivo (vključno z Vašim gradivom v skupni rabi, ki ste ga posredovali v zasebno skupno rabo).


10. Gradivo v skupni rabi.

10.1 Licenca za Gradivo v skupni rabi. Družba Adobe vam podeljuje svetovno, brezplačno, neekskluzivno licenco za razpošiljanje, prikazovanje, prenašanje, izvajanje in razmnoževanje Gradiva, ki je predmet omejitev iz 10. poglavja teh pogojev. Glede na Gradivo, posredovano v Skupno rabo v skupini, ki omogoča dajanje vsebine v Skupno rabo, vam družba Adobe podeli licenco tudi za prilagajanje in spreminjanje tovrstnega Gradiva v skupni rabi. Licenca, podeljena v poglavju 10.1, je namenjena izključno osebni in interni rabi.

10.2 Izključno vaša odgovornost je, da določite morebitne omejitve, ki veljajo za Vaše gradivo v skupni rabi. Družba Adobe ne more in tudi ne spremlja ali nadzoruje, kaj drugi počnejo z Gradivom v skupni rabi, niti ne more preprečiti dodajanja, spreminjanja ali prilagajanja Gradiva v skupni rabi.

10.3 Soglašate, da družba Adobe na noben način ne nosi odgovornosti, če drugi Uporabniki uporabijo, spremenijo, uničijo, poškodujejo, kopirajo ali distribuirajo Vaše gradivo v skupni rabi in s tem kršijo omejitve, ki ste jih morda postavili za uporabo tega Gradiva.

10.4 Gradivo v skupni rabi lahko vključuje osebne podatke (kot so npr. e-poštni naslovi), ki vam olajšajo skupno rabo Vašega gradiva. Izključno vi ste odgovorni za vse osebne podatke, ki jih vi ali drugi Uporabniki uporabite ali pošljete v povezavi s Storitvami. Upoštevati morate vse zakone in pravila o varstvu podatkov ter zasebnosti, ki veljajo za osebne podatke drugih Uporabnikov.

10.5 Storitve vam lahko omogočajo komentiranje Gradiva v skupni rabi. Komentarji niso anonimni, zato jih lahko vidijo drugi Uporabniki. Vaše komentarje lahko izbrišete sami, drugi Uporabniki ali družba Adobe.

10.6 Če vas uporabnik Storitve povabi k urejanju ali pregledovanju digitalne vsebine v skupni rabi in od tega Uporabnika ne želite prejemati e-pošte oz. pri tem ne želite sodelovati, se morate obrniti na osebo, ki vas je pozvala, da posodobite, popravite ali izbrišete podatke, ki jih je objavila o vas.

10.7 Čeprav izbrišemo vaš račun, ki ga imate ustvarjenega za tovrstno urejanje in pregledovanje vsebine v skupni rabi, v splošnem družba Adobe še naprej hrani podatke o vaših preteklih dejavnostih pregledovanja ali skupne rabe vsebine, ki ga predlagajo tretje osebe.

10.8 Po odstranitvi Vašega gradiva iz Storitve ali ko Gradivo v skupni rabi ni več v skupni rabi, si družba Adobe pridržuje pravico do razumnega časa za prekinitev uporabe, razširjanje in/ali prikazovanje Vašega gradiva. Vendar pa potrjujete in soglašate, da ima družba Adobe pravico, vendar ni obvezana k temu, da arhivirane ali varnostne kopije Vašega gradiva ohrani oz. da uporabi Vaše gradivo skladno s 15. poglavjem (Poizvedbe).


11. Uporaba Programske opreme.

11.1 Programsko opremo, ki je na voljo prek Storitev oz. trgov ali trgovin tretjih oseb, urejajo pogoji veljavnih Dodatnih pogojev ali licenčne pogodbe, ki je navedena v Programski opremi. V primeru odstopanj med temi Pogoji in licenčno pogodbo, priloženo Programski opremi, za zadevno programsko opremo prevlada licenčna pogodba. V primeru predizdajne različice Programske opreme - ne glede na to, ali je v priloženi licenčni pogodbi navedeno drugače - Programske opreme ne smete uporabljati za komercialne ali proizvodne namene oz. se kako drugače zanašati nanjo.

11.2 Družba Adobe bo zagotovila aplikacije za prenosnike in tablične računalnike prek tretjih oseb, ki uporabljajo Storitev in izdelke Adobe. Odgovorni ste za pridobitev in vzdrževanje vse opreme ali pomožnih storitev, potrebnih za dostop do aplikacij za prenosne in tablične računalnike, poleg tega ste odgovorni za vse davke in stroške, ki so nastali zaradi dostopa do tovrstnih aplikacij (kot so stroški vašega mobilnega operaterja, stroški presežka itd.).

11.3 Če Programski opremi, ki je na voljo za prenos, ni priložena licenčna pogodba, sta prenos in uporaba takšne Programske opreme določena s pogoji poglavja 11.3. Družba Adobe vam podeljuje osebno, po vsem svetu veljavno, odvzemljivo, omejeno, neprenosljivo, nedodeljivo, neekskluzivno licenco brez možnosti za podlicenciranje za uporabo Programske opreme na način, kot ga dovoljujejo ti Pogoji. Programske opreme ne smete razpošiljati, najemati, dajati v najem, prodati ali zanjo podeliti podlicence. Soglašate, da ne boste povratno prevajali, izvajali obratnega inženiringa ali kakor koli drugače poskušali odkriti izvorno kodo Programske opreme. Ne glede na navedeno je povratno prevajanje Programske opreme dovoljeno v takšni meri, kot vam za pridobivanje informacij, ki jih potrebujete, da omogočite vzajemno delovanje te Programske opreme z drugo Programsko opremo, dovoljuje krajevna zakonodaja, vendar pod pogojem, da za te informacije najprej zaprosite družbo Adobe. Družba Adobe vam lahko - po lastni presoji - bodisi navede te informacije ali postavi razumne pogoje za uporabo Programske opreme, vključno z razumnimi zneski za plačilo, in tako zagotovi zaščito Pravic intelektualne lastnine družbe Adobe na Programski opremi. Ni vam dovoljeno dodeljevati svojih pravic za uporabo Programske opreme (ali podeliti podlicence zanje), dodeljevati pravic iz zavarovanja za vaše pravice za uporabo Programske opreme ali drugače prenašati katerega koli dela svojih pravic za uporabo Programske opreme. Kot pojasnilo, vašo uporabo Programske opreme urejajo tudi izjave o neprevzemanju odgovornosti in omejitve v 13. in 14. poglavju spodaj ter vaše strinjanje z določili za nadzor izvoza v 22. poglavju.

11.4 Programska oprema lahko samodejno prenese in namesti posodobitve družbe Adobe. Te posodobitve izboljšujejo, nadgrajujejo in nadalje razvijajo Storitve. Izdane so lahko v obliki popravkov za napake, izboljšav funkcij, novih modulov Programske opreme in povsem novih različic. Soglašate, da boste te posodobitve sprejeli (in dovolili družbi Adobe, da vam jih pošilja z vašo vednostjo ali brez nje) kot del uporabe Storitev.


12. Vaša garancija, obveza za povračilo škode in odpoved.

12.1 Zatrjujete in jamčite, da: (a) ste lastnik Pravic intelektualne lastnine ali da ste pridobili vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo podatkov Vašega gradiva skladno z vašo uporabo v povezavi s Storitvami ali kot je drugače dovoljeno v Pogojih; (b) imate pravice, potrebne za podeljevanje licence in podlicenc, opisanih v Pogojih; (c) so vam vse osebe, omenjene v Vašem gradivu, dovolile uporabo Vašega gradiva, kot je to opredeljeno v Pogojih, vključno z razpošiljanjem, javnim prikazovanjem, javnim izvajanjem in razmnoževanjem Vašega gradiva; in (d) Vaše gradivo ne krši Pravic intelektualne lastnine ali drugih lastniških pravic, vključno s pravico katere koli osebe, podjetja, pravne osebe ali tretje osebe do javnosti ali zasebnosti.

12.2 Soglašate, da odvezujete družbo Adobe in njena hčerinska podjetja, podružnice, uradnike, predstavnike, zaposlene, sodelavce ali druge partnerje in podeljevalce licenc vseh zahtevkov ter jih pred njimi branite, vključno z razumnimi odvetniškimi taksami, ki bi nastale v zvezi z Vašim gradivom, uporabo Storitev ali Gradiv, dostopanjem do osebnih podatkov drugih Uporabnikov ali njihovo uporabo, povezavo s Storitvami ali Gradivi, dejavnostmi katerega koli člana vaše skupine, vašimi uporabo ali dostopanjem do Mest ali Povezanih mest in povezavo z njimi, kakršno koli izjavo, da je Vaše gradivo škodovalo tretji osebi, kakršnimi koli posli med vami in tretjimi osebami, ki oglašujejo prek Storitev ali Gradiv, vašo kršitvijo Pogojev ali katerih koli pravic drugih oseb, vključno s Pravicami intelektualne lastnine.

12.3 Potrjujete in soglašate, da ste pri dostopanju do Storitev ali Gradiv ali pri njihovi uporabi lahko izpostavljeni Gradivu drugih (vključno s Skupinskim gradivom v skupni rabi), ki ga lahko razumete kot žaljivo, nespodobno ali drugače sporno, pri čemer se strinjate s prevzemanjem tveganja.


13. ZAVRNITEV JAMSTEV.

IZRECNO RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, VELJA NASLEDNJE:

13.1 MESTO, STORITVE IN GRADIVA DRUŽBA ADOBE PONUJA TAKŠNA »KOT SO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, NAJ BO IZRECNO, IMPLICIRANO, DOLOČENO Z ZAKONOM ALI DRUGAČE, VKLJUČNO Z NAKAZANIMI JAMSTVI O UPRAVIČENOSTI, NEKRŠITVI, NEMOTENEM UŽIVANJU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. BREZ OMEJITEV PREJ NAVEDENEGA DRUŽBA ADOBE IN NJENI PODELJEVALCI LICENC NE JAMČIJO, DA (a) MESTO, STORITVE ALI GRADIVA IZPOLNJUJEJO VAŠE ZAHTEVE, DA BODO TI VES ČAS NA VOLJO ALI DA BODO NEPREKINJENI, PRAVOČASNI, VARNI ALI BREZ NAPAK; (b) BODO REZULTATI, KI JIH PRIDOBITE Z UPORABO MESTA, STORITEV ALI GRADIV, UČINKOVITI, TOČNI ALI ZANESLJIVI; (c) KAKOVOST MESTA, STORITEV ALI GRADIV IZPOLNJUJE VAŠA PRIČAKOVANJA; ALI DA (d) BODO NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI NA MESTU, STORITVAH ALI GRADIVIH ODPRAVLJENE. NOBEN USTNI ALI PISNI NASVET ALI INFORMACIJE, KI JIH PRIDOBITE OD DRUŽBE ADOBE ALI PREK STORITEV OZ. Z NJIHOVO UPORABO, NE DAJEJO NIKAKRŠNEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V POGOJIH.

13.2 DRUŽBA ADOBE ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI ODGOVORNOST GLEDE KAKRŠNIH KOLI DEJANJ, KI IZHAJAJO IZ VAŠE UPORABE KATERIH KOLI STORITEV ALI IZ VAŠEGA SODELOVANJA V KATERIH KOLI STORITVAH ALI IZ VAŠE UPORABE GRADIV. DO VSEH GRADIV, KI JIH PRENESETE, OMOGOČITE ALI DRUGAČE PRIDOBITE Z UPORABO STORITEV, DOSTOPATE PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST, PRAV TAKO STE IZKLJUČNO SAMI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI ZA IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSA TAKŠNIH GRADIV. DRUŽBA ADOBE NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA RAČUNALNIŠKE VIRUSE ALI PODOBNE KODE, KI JIH PRENESETE V RAČUNALNIK S KATERE KOLI STORITVE.

13.3 ADOBE NE NADZORUJE, POTRJUJE ALI SPREJEMA ODGOVORNOSTI ZA KATERA KOLI GRADIVA ALI STORITVE, KI JIH PONUJAJO TRETJE OSEBE, DO KATERIH LAHKO DOSTOPATE PREK POVEZANIH MEST. DRUŽBA ADOBE NE DAJE ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV GLEDE TAKŠNIH TRETJIH OSEB, NJIHOVIH GRADIV ALI STORITEV, PRAV TAKO ZANJE NI ODGOVORNA. KAKRŠNO KOLI RAZMERJE, KI GA IMATE S TRETJIMI OSEBAMI, POTEKA NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST.

13.4 UPRAVITELJI, GOSTITELJI, UDELEŽENCI, MODERATORJI IN DRUGE TRETJE OSEBE NISO POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI DRUŽBE ADOBE, ZATO NJIHOVI POGLEDI NE ODRAŽAJO VSELEJ MNENJA DRUŽBE ADOBE. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA ADOBE NIMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI V POVEZAVI Z GRADIVOM UPORABNIKOV, KI IZHAJA IZ PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, ZAKONOV O ŽALITVAH, ZASEBNOSTI, JAVNOSTI, NESPODOBNOSTI ALI IZ DRUGIH ZAKONOV. DRUŽBA ADOBE PRAV TAKO ODKLANJA VSAKRŠNO ODGOVORNOST V ZVEZI Z UPORABO, ZLORABO, IZGUBO, SPREMINJANJEM ALI NERAZPOLOŽLJIVOSTJO KATEREGA KOLI UPORABNIŠKEGA GRADIVA.

13.5 DRUŽBA ADOBE NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, KI JO LAHKO UTRPITE, ČE KDO DRUG, Z VAŠO VEDNOSTJO ALI BREZ NJE, UPORABI VAŠE GESLO, RAČUN ALI INFORMACIJE O RAČUNU V ZVEZI Z MESTOM ALI KATERIMI KOLI STORITVAMI ALI GRADIVI.

13.6 NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NEKATERIH JAMSTEV, OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE IMPLICITNIH JAMSTEV ALI OMEJITEV O TRAJANJU IMLICITNIH JAMSTEV, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.


14. Omejitev odgovornosti.

14.1 DRUŽBA ADOBE, NJENI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, PARTNERJI,PODELJEVALCI LICENC ALI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI ZA POSEBNO, NENAMERNO, POSREDNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VKLJUČNO S ŠKODO, KI IZHAJA IZ ONEMOGOČENE UPORABE, IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO TAK DOGODEK MOŽNO PREDVIDETI ALI NE, ALI JE BIL ADOBE OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE, NE GLEDE NA KAKRŠNO KOLI TEORIJO O ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO S KRŠITVIJO POGODBE ALI JAMSTVA, MALOMARNOSTJO ALI DRUGIM NAPAČNIM DEJANJEM, ALI GLEDE NA KAKRŠEN KOLI DRUG ZAHTEVEK, KI IZHAJA IZ VAŠE UPORABE MESTA, STORITEV ALI GRADIV ALI V POVEZAVI Z NJIMI OZ. IZ DOSTOPANJA DO NJIH. NOBENA NAVEDBA V POGOJIH NE OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE ADOBE ZA HUDO MALOMARNOST ALI NAMERNO NEPRAVILNO RAVNANJE Z DRUŽBO ADOBE ALI NJENIH ZAPOSLENIH ALI ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO.

14.2 SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE ADOBE, NJENIH POVEZANIH PODJETIJ, PODELJEVALCEV LICENC IN DOBAVITELJEV PO TEJ POGODBI ALI V ZVEZI S TO POGODBO JE OMEJENA NA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100 USD) ALI NA SKUPNI ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA DOSTOP DO TE STORITVE ZA OBDOBJE TREH MESECEV PRED DOGODKOM, KI JE POVZROČIL TAKŠNO ODGOVORNOST, ODVISNO OD TEGA, KATERI ZNESEK JE VIŠJI. TA OMEJITEV VELJA TUDI V PRIMERU, ČE JE BILA DRUŽBA ADOBE OPOZORJENA NA MOŽNOST TAKE ŠKODE, IN KLJUB MOREBITNEMU NEIZPOLNJEVANJU TEMELJNEGA NAMENA KATEREGA KOLI OMEJENEGA PRAVNEGA SREDSTVA.

14.3 OMEJITVE IN IZKLJUČITVE V 14. POGLAVJU VELJAJO V TOLIKŠNI MERI, KOT TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA V VAŠI DRŽAVI. NEKATERE ZAKONODAJE PREPOVEDUJEJO IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO. SKLADNO S TEM ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.


15. Poizvedbe.

15.1 Družba Adobe lahko po lastni presoji (vendar to ni njena obveznost) kadar koli nadzoruje ali pregleduje Storitve in Gradiva. Brez omejitve navedenega ima družba Adobe pravico, da po lastni presoji in iz kakršnega koli razloga (ali brez razloga) odstrani katere koli podatke Vašega gradiva, vključno v primeru, če slednje krši Pogoje ali katero koli Zakonodajo.

15.2 Čeprav družba Adobe običajno ne nadzoruje dejavnosti Uporabnika v zvezi s Storitvami ali Gradivi, si družba Adobe v primeru, da izve za vašo morebitno kršitev katerega koli določila Pogojev, pridržuje pravico, da tovrstne kršitve razišče in vam po lastni presoji nemudoma odvzame pravico do uporabe Storitev ali Gradiv, ali delno oz. v celoti spremeni, preoblikuje ali odstrani Vaše gradivo ali Podatke o računu, ne da bi vas o tem predhodno obvestila. Če je po takšni poizvedbi družba Adobe prepričana, da je prišlo do kriminalne dejavnosti, si družba Adobe pridržuje pravico, da zadevo predloži v vpogled katerim koli in vsem organom pregona ter sodeluje z njimi. Razen do mere, ki je prepovedana z veljavno Zakonodajo, ima družba Adobe pravico, da ohrani in/ali razkrije kakršne koli informacije ali Gradiva, vključno z Vašim gradivom ali Podatki o računu (ali deli teh podatkov), ki so last družbe Adobe in so povezane z vašo uporabo Storitev, in sicer za (a) skladnost z veljavno Zakonodajo, pravnimi postopki ali na zahtevo vlade; (b) uveljavljanje Pogojev; (c) odzivanje na pritožbe, da Vaše gradivo krši pogoje ali pravice tretjih oseb; (d) odzivanje na vaše zahteve za storitve za stranke; ali (e) zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti družbe Adobe, njenih Uporabnikov ali tretjih oseb, vključno s širšo javnostjo, če družba Adobe po lastni presoji to oceni za potrebno ali primerno.


16. Povratne informacije.

Niste obvezani, da družbi Adobe posredujete zamisli, predloge ali načrte (»Povratne informacije«). Če boste družbi Adobe vseeno posredovali povratne informacije, jih lahko uporabimo za kakršne koli namene brez pričakovanega povračila.


17. Obvestilo o kršitvi avtorskih pravic.

17.1 Družba Adobe spoštuje Pravice intelektualne lastnine drugih in enako pričakuje od svojih Uporabnikov. Družba Adobe se bo odzvala na jasna obvestila o kršitvi avtorskih pravic skladno z zakonom Digital Millennium Copyright Act, naslov 17, Zakonik Združenih držav Amerike, razdelek 512(c)(2) (»DMCA«). Odziv družbe Adobe na tovrstna obvestila lahko vključuje odstranitev ali onemogočanje dostopa do gradiva, ki domnevno krši te pravice, ukinitev računov večkratnih kršiteljev in/ali poskus vzpostavljanja stika z Uporabnikom, ki je objavil sporno/-a Gradivo/-a, da bo lahko dokazal nasprotno.

17.2 Če menite, da drugi uporabljajo ali kopirajo vaše delo tako, da s tem kršijo avtorske pravice, in če do tega prihaja v okviru Storitev, na spletnih mestih, ki so povezana z njimi ali iz njih izhajajo, ali v povezavi s Storitvami ali Gradivi, skladno z zakonom DMCA zastopniku družbe Adobe za avtorske pravice pošljite pisno obvestilo o kršitvi avtorskih pravic po navadni pošti ali faksu (ne po e-pošti ali telefonu), ki mora vsebovati vse naslednje elemente:

(a) fizični ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena za ukrepanje v imenu lastnika avtorskih pravic, ki naj bi bile kršene;

(b) opis dela, za katerega veljajo avtorske pravice, ki naj bi bile kršene, in označitev Gradiva v teh delih, ki naj bi kršilo pravice in za katerega zahtevate, da se odstrani oz. se onemogoči dostop do njega;

(c) opis mesta Gradiva v Storitvah, za katerega trdite, da krši pravice;

(d) zadostne informacije, da bo družba Adobe lahko z vami vzpostavila stik, kot so vaš fizični naslov, telefonska številka in e-poštni naslov;

(e) vašo izjavo, iz katere je razvidno vaše mnenje, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon ne dovoljujejo uporabe Gradiva, navedenega v obvestilu ter na opisan način; in

(f) vašo izjavo, da so informacije v obvestilu točne in da ste lastnik avtorskih pravic ali pooblaščeni za ukrepanje v njegovem imenu, sicer velja kazen za krivo izpoved.

Preden vložite takšno obvestilo, temeljito razmislite, ali je uporaba gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, zaščitena z doktrino o »pravični uporabi«, saj boste sicer morda morali sami kriti stroške in odvetniške takse, če boste vložili obvestilo, do kršitve pa v resnici ni prišlo. Če niste prepričani, ali je uporaba vašega avtorsko zaščitenega gradiva kršitev, se posvetujte z odvetnikom. Poleg tega priporočamo uporabo javno dostopnih referenčnih gradiv, ki jih lahko najdete na spletnem mestu www.chillingeffects.org.

17.3 Če mislite, da je dostop do vašega gradiva onemogočila ali odstranila družba Adobe zaradi napačnega obvestila o kršitvi avtorskih pravic, zastopniku družbe Adobe za avtorske pravice (informacije za stik so v nadaljevanju) skladno z zakonom DMCA, pošljite pisno obvestilo po navadni pošti ali faksu (ne po e-pošti ali telefonu). Obvestilo mora vsebovati vse naslednje elemente:

(a) fizični ali elektronski podpis naročnika;

(b) označitev gradiva, ki je bilo odstranjeno iz Storitev, in lokacija Storitve, na kateri je bilo gradivo pred odstranitvijo;

(c) izjavo, za katero velja kazen za krivo izpoved, iz katere je razvidno, da menite, da je bilo gradivo odstranjeno ali onemogočeno zaradi napake ali napačne določitve gradiva, ki ga je treba odstraniti ali onemogočiti;

(d) zadostne informacije, da bo družba Adobe lahko z vami vzpostavila stik, kot so vaš fizični naslov, telefonska številka in e-poštni naslov; in

(e) izjavo, da soglašate z zakonodajo zveznega okrožnega sodišča v kraju, kjer stanujete (če stanujete zunaj ZDA, pa z zakonodajo sodišča v okrožju Santa Clara v Kaliforniji), in da boste sprejeli vročitev sodnega poziva s strani osebe, ki je vložila obvestilo v skladu s podrazdelkom (c)(1)(C) zakona DMCA, ali zastopnika te osebe.

Preden vložite takšno izpodbijanje obvestila, temeljito razmislite, ali je uporaba spornega gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, resnično kršitev, saj boste sicer morda morali sami kriti stroške in odvetniške takse, če sodišče odloči, da je v vašem izpodbijanju napačno predstavljeno, da je bilo gradivo odstranjeno pomotoma. Če niste prepričani, ali je uporaba zadevnega gradiva kršitev, se posvetujte z odvetnikom. Poleg tega priporočamo uporabo javno dostopnih referenčnih gradiv, ki jih lahko najdete na spletnem mestu www.chillingeffects.org.

17.4 Predstavnik družbe Adobe za avtorske pravice, ki mu želite poslati izjavo o kršitvi avtorskih pravic, je dosegljiv na naslednje načine:


po navadni pošti:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.


po faksu: (415) 723-7869
po e-pošti: copyright@adobe.com
po telefonu: (408) 536-4030

Predstavnik za avtorske pravice ne bo odstranil vsebine iz Storitev, če ga po telefonu ali e-pošti obvestite o vsebini, ki domnevno krši avtorske pravice, saj mora lastnik avtorskih pravic ali oseba, ki je pooblaščena za ukrepanje v njegovem imenu, podpisati veljavno obvestilo DMCA, za katero velja kazen za krivo izpoved. Takšno obvestilo pošljite samo po faksu ali navadni pošti in kot je opisano v tem Razdelku. Na predstavnika za avtorske pravice se obrnite samo, če menite, da je bilo vaše delo uporabljeno ali kopirano na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, in da do te kršitve prihaja v Storitvah ali na mestih, povezanih z njimi oz. ki izhajajo iz njih, ali v povezavi s Storitvami ali Gradivi. Vsa druga obvestila, naslovljena na predstavnika za avtorske pravice, bodo prezrta.


18. Oglaševanje in Vaše gradivo.

Soglašate, da lahko družba Adobe prikazuje oglase, povezane z vašim Gradivom, in da niste upravičeni do nikakršnega povračila. Način, oblika in obseg oglaševanja ali drugih modelov za ustvarjanje dobička, ki jih družba Adobe uporablja v Storitvah ali v povezavi z njimi in/ali vašim Gradivom, se lahko spremenijo brez obvestila.


19. Povezave do drugih mest.

Storitve in Gradiva lahko vključujejo povezave, ki vas povežejo z mesti ali storitvami, ki jih ne upravlja družba Adobe. Ne glede na to, ali je družba Adobe povezavo objavila brezplačno oziroma ali jo je objavil Uporabnik, družba Adobe nima nadzora nad spletnimi mesti ali storitvami, ki niso last družbe Adobe. Soglašate, da družba Adobe ni odgovorna za razpoložljivost spletnih mest ali storitev ter njihovih vsebin, s katerimi ne upravlja.


20. Prekinitev.

20.1 Prekinitev z vaše strani.

(a) Kot posamezni Uporabnik ali skrbnik skupine določene storitve lahko Storitev kadar koli prenehate uporabljati. Pravico družbe Adobe do razpošiljanja, javnega izvajanja ali javnega prikazovanja Vašega gradiva v skupni rabi lahko kadar koli prekinete, in sicer tako, da pravico odstranite iz Skupne rabe. Preostanek pravic družbe Adobe lahko izničite tako, da Vaše gradivo odstranite iz Storitve - lahko ga izbrišete ročno ali pa se obrnete na Središče za pomoč uporabnikom, ki bo prekinilo vašo morebitno naročnino in izbrisalo vsebino. Če želite prekiniti vaš »Račun za storitev«, se obrnite na Oddelek za podporo na spletni stranihttp://www.adobe.com/go/support_contact_si. Zneski, ki jih nakažete pred prekinitvijo, se ne povrnejo. Prekinitev vašega računa vas ne odvezuje obveznosti do poravnave povečanih plačil ali stroškov.

(b) Kot skrbnik skupine določene Storitve lahko kadar koli prekinete dostop posameznega Uporabnika do Storitve.

20.2 Prekinitev s strani družbe Adobe Družba Adobe lahko skladno z Dodatnimi pogoji za določene Storitve in povezanimi naročniškimi pogoji z vami kadar koli prekine Pogodbo (ali kateri koli posamezen Dodatni pogoj), in sicer če:

(a) prekršite katero koli določilo Pogojev (ali vaša dejanja jasno kažejo, da ne nameravate ali niste zmožni upoštevati Pogojev);

(b) to od družbe Adobe zahteva Zakonodaja (na primer, ko je omogočanje Storitev ali Gradiv nezakonito ali postane nezakonito);

(c) ponujanje Storitev po mnenju družbe Adobe ni več tržno donosno;

(d) se družba Adobe odloči, da ne bo več ponujala Storitev ali Gradiv (ali katerega koli njihovega dela); ali

(e) vaš račun dalj časa ni dejaven.

20.3 Prekinitev ali Ukinitev Storitev. Prav tako lahko družba Adobe iz katerega koli razloga prekine ali ukine vaš celoten račun ali njegov del in/ali dostop do Storitev (predmet Dodatnih pogojev za določene Storitve). Razen kot je morda določeno v Dodatnih pogojih, ki veljajo za posamezno Storitev, lahko prekinitev vašega računa vključuje: (a) prekinitev dostopa do vseh ponudb v Storitvah; (b) izbris Vašega gradiva in Podatkov o računu, vključno z osebnimi podatki, prijavnim ID-jem in geslom za prijavo ter vsemi povezanimi podatki, datotekami in Gradivi, ki so povezani z računom ali so v njem (ali v katerem koli njegovem delu); in (c) prepoved nadaljnje uporabe Storitev.

20.4 Soglašate, da bodo vse prekinitve temeljile na lastni presoji družbe Adobe in da družba Adobe niti vam niti kateri koli tretji osebi ne odgovarja za prekinitev vašega računa (in za hkraten izbris Podatkov o računu) ali preklica dostopa do Storitev ali Gradiv, vključno z Vašim gradivom.

20.5 Po prekinitvi ali izteku veljavnosti Pogojev morate takoj prenehati uporabljati Storitve in Gradiva. Morebitne trajne licence, ki ste jih podelili, vaše morebitne obveze za povračilo škode po tej pogodbi, morebitne izjave družbe Adobe o neprevzemanju odgovornosti ali omejitvi odškodninske odgovornosti po tej pogodbi in po Poglavjih 8-10, 12-16, 18, 20, 23 in 24 ostanejo veljavni tudi po izteku ali prekinitvi teh Pogojev.

20.6 Po prekinitvi vaše uporabe Storitve z vaše strani ali družbe Adobe iz katerega koli drugega razloga, ki ni upravičen, vam bo družba Adobe vsaj trideset (30) dni pred prekinitvijo na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali družbi Adobe ob registraciji, poslala obvestilo z navodili o tem, kako pridobiti Vaše gradivo pred takšno prekinitvijo.

20.7 Če vaš skrbnik skupine prekine vaš dostop do Storitve, potem ne boste mogli več dostopati do Gradiva v skupni rabi, ki ste ga vi ali drugi Uporabniki skupine objavili v delovni skupini v skupni rabi ali v delovnem prostoru v skupni rabi znotraj te Storitve. Še vedno pa boste skladno z zgornjim Poglavjem 9.2 lahko dostopali do Gradiv, ki so shranjena na vašem računu.

20.8 Razen če ni drugače navedeno v Dodatnih pogojih in veljavnih naročniških pogojih, vam bo družba Adobe v primeru prekinitve iz razlogov, ki niso kršitev teh pogojev, skladno s Splošnimi pogoji posredovala obvestilo in vam povrnila sorazmeren del vnaprej plačanega, neuporabljenega dela Storitve.


21. Mednarodni Uporabniki.

21.1 Do Storitev je mogoče dostopati iz držav po vsem svetu, zato so morda v njej sklici na Storitve in Gradiva, ki v vaši državi niso na voljo. Ti sklici ne pomenijo, da namerava družba Adobe te Storitve ali Gradiva omogočiti tudi v vaši državi.

21.2 Te Storitve družba Adobe Systems Incorporated nadzoruje, omogoča njihovo delovanje in jih upravlja iz svojih pisarn v Združenih državah Amerike. Družba Adobe nikjer ne navaja, da so Storitve ali Gradiva primerni ali na voljo za uporabo zunaj Združenih držav Amerike. Družba Adobe si pridržuje pravico, da nekaterim mednarodnim Uporabnikom onemogoči dostop do Storitev ali Gradiv. Če do Storitev dostopate zunaj Združenih držav Amerike, ste odgovorni za upoštevanje vseh krajevnih Zakonov.


22. Zakonodaja za nadzor izvoza.

Soglašate, da Storitve, Programsko opremo in Gradiva urejajo Izvozna administrativna zakonodaja ZDA in druga izvozna zakonodaja, omejitve in pravila (s skupnim poimenovanjem »Izvozni zakoni«), ter da boste upoštevali te Izvozne zakone. Ne boste pošiljali, prenašali, izvažali ali znova izvažali Programske opreme, neposredno ali posredno, v: (a) v katero koli državo, za katere veljajo omejitve izvoza ZDA (trenutno med drugim vključno s Kubo, Iranom, Severno Korejo, Sudanom in Sirijo) (vse so »Države z embargom«), (b) kateremu koli končnemu uporabniku, za katerega veste ali z razlogom sumite, da jo bo uporabljal pri oblikovanju, razvoju in proizvodnji jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, raketnega sistema, vesoljskih plovil in raziskovalnih raket ali zračnih plovil brez človeške posadke (vse to je »Prepovedana raba«), ali (c) kateremu koli uporabniku, kateremu je prepovedano sodelovati v izvoznih transakcijah ZDA s strani katere koli vladne agencije ZDA (vsi so »Sankcionirane stranke«). Poleg tega morate upoštevati vse lokalne zakone v vaši sodni pristojnosti, ki lahko vplivajo na vašo pravico do uvoza, izvoza ali uporabe Storitev, Programske opreme ali Gradiv. Zatrjujete in jamčite, da (i) niste državljan ali nastanjeni v Državi z embargom, (ii) ne boste uporabljali Storitev, Programske opreme ali Gradiv za Prepovedano rabo, in (iii) niste Sankcionirana stranka. Vse pravice do uporabe Storitev, Programske opreme in Gradiv so vam podeljene samo pod pogojem, da spoštujete določila te pogodbe - v nasprotnem primeru boste te pravice izgubili. Če se družba Adobe zaveda, da je prišlo do kršitve, družba Adobe za Storitve, Programsko opremo in Gradiva ne sme ponujati storitev vzdrževanja ali podpore.


23. Reševanje sporov.

23.1 Prizorišče. Soglašate, da mora vsak zahtevek ali spor med vami in družbo Adobe obravnavati sodišče v okrožju Santa Clara v Kaliforniji, ZDA, razen če se stranki drugače dogovorita. Soglašate, da boste odločanje o takšnih zahtevkih ali sporih prepustili osebni pravni pristojnosti sodišč v okrožju Santa Clara v Kaliforniji, ZDA, če zanje velja zakonodaja Kalifornije, če pa zanje velja zakonodaja Irske, pa sodiščem v Dublinu na Irskem. Stranki se izrecno odpovedujeta Konvenciji ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

23.2 Vsi zahtevki, ki jih vložite proti družbi Adobe, morajo biti razrešeni skladno s tem razdelkom. Vsi zahtevki, vloženi v nasprotju s tem razdelkom, so obravnavani kot nepravilno vloženi. Če vložite zahtevek v nasprotju s tem razdelkom, lahko družba Adobe od vas zahteva plačilo odvetniških taks in stroškov v znesku do 1.000 USD, pod pogojem, da vas je družba Adobe pisno obvestila o nepravilno vloženem zahtevku, vi pa tega zahtevka niste ustrezno preklicali.

23.3 Ne glede na zgoraj navedeno soglašate, da ima družba Adobe v primeru, da vi ali kdo drug nepooblaščeno dostopa do Storitev ali Gradiv oz. jih uporablja in s tem krši Pogoje, pravico zahtevati sodno prepoved (ali drugo enakovredno vrsto nujnega pravnega ukrepa) v kateri koli pravni pristojnosti.


24. Razno.

24.1 Angleška različica. Angleška različica te pogodbe je tista, ki se bo uporabljala pri tolmačenju in razumevanju te pogodbe.

24.2 Obvestilo družbi Adobe. Vsako obvestilo, ki je namenjeno družbi Adobe v zvezi s Pogoji, mora biti poslano na naslov 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, V vednost (Attention): General Counsel.

24.3 Obvestilo vam. Družba Adobe vam lahko pošilja obvestila, vključno z obvestili o spremembi Pogojev, po e-pošti, navadni pošti, prek besedilnih sporočil, objav znotraj Storitev ali na druge načine, ki se že uporabljajo ali bodo pozneje razviti.

24.4 Celotna pogodba. Pogoji predstavljajo celotno pogodbo med družbo Adobe in vami glede vašega dostopanja do Storitev in Gradiv ali njihove uporabe, in preglasijo kakršne koli predhodne pogodbe med vami in družbo Adobe o teh zadevah.

24.5 Nedodeljevanje. Pogojev ali katere koli pravice, pridobljene z njimi, ne smete dodeljevati ali kakor koli prenašati brez pisnega soglasja družbe Adobe. Pravice družbe Adobe po teh Pogojih lahko Adobe prosto prenaša.

24.6 Salvatorična klavzula Če pristojno sodišče iz kakršnega koli vzroka ugotovi, da katero koli določilo Pogojev ali njegov del ni izvršljiv, bo to določilo izvršeno do največje dovoljene mere, da doseže želeni učinek, ki sta ga stranki želeli doseči z njim, preostanek Pogojev pa bo v celoti ostal veljaven.

24.7 Preklic. Če Adobe ne uveljavi ali izvaja katerega koli določila Pogojev ali katere koli povezane pravice, to ne pomeni preklica tega določila ali pravice.

24.8 Prijava zlorabe. Kakršne koli kršitve Pogojev sporočite prek mehanizma za sporočanje zlorabe, ki je na voljo v posamezni Storitvi, v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

24.9 Izključno vi ste odgovorni za poznavanje in upoštevanje zakonodaje, ki vam prepoveduje sodelovanje v Storitvah ali uporabo katerega koli dela Storitev.


Adobe_General_Terms_of_Use-sl_SI-20121016_1205

Dodatni pogoji

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
STORITVE PLATFORME ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
Storitve CS
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
Središče za dokumente
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Plačljive Adobejeve funkcije za Flash Player

Pravni pouk