Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami

POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE STORITVE ADOBE® TYPEKIT®

Zadnja posodobitev: 1. junija 2013. Ta različica v celoti nadomesti različico z dne 7. maja 2012.

Z uporabo storitve Typekit ali namestitvijo katerega koli dela programske opreme v okviru storitve se strinjate z naslednjimi pogoji. Natančno preberite pogoje.

Preglednica

Primerjava naročniških paketov Individualni paket Poslovni paket Podjetniški paket
Osnovni pojmi Yes Yes Yes
Dodatna pogodba o ravni storitev   Yes Yes
Nadomestilo     Yes

Vašo uporabo Storitve urejajo ti Dodatni pogoji uporabe, ki dopolnjujejo Pogoje uporabe družbe Adobe.com (Splošni pogoji«) in so na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/terms_si ter so kot sklici vkljuceni v te Dodatne pogoje.

1. Opredelitve pojmov.

Družba Adobe zagotavlja storitev Free Font Service in vam s tem omogoca, da dolocene pisave vkljucite v svoje spletno mesto (skupaj imenovane Free Font Service«). Družba Adobe vam s tem podeljujejo osebni, neprenosljivi, neizkljucni in omejeni pravico ter licenco za uporabo storitve Free Font Service, ki jo urejajo naslednji pogoji.

Vašo uporabo storitve Free Font Service ali katerih koli izdelkov tretjih oseb, ki uporabljajo njene podatke, urejajo ti Dodatni pogoji storitve Typekit. Z uporabo storitve Free Font Service izrecno soglašate z naslednjim:

(a) ce uporabljate Platformo za posredniško prodajo (opredeljeno v Poglavju 2.1 spodaj), ki uporablja samo storitev Free Font Service«, morate družbi Adobe poslati zgolj vnaprejšnje pisno e-poštno obvestilo s svojim imenom in nazivom svoje Platforme za posredniško prodajo z zadevo Obvestilo za platformo za posredniško prodajo« na naslednji e-poštni naslov: support@typekit.com;

(b) da ste prebrali Poglavje 4.2 Podpora« spodaj;

(c) da ste prebrali Poglavje 4.3 Prekinitev« spodaj.

2. Osnovni pojmi.

2.1 Opredelitve pojmov: V teh Dodatnih pogojih so uporabljene naslednje opredelitve pojmov:

(a) Agencija« pomeni posameznika ali poslovno dejavnost (ne glede na to, ali je ta pridobitna ali nepridobitna in ne glede na njeno obliko, npr. korporacija, samostojno podjetništvo, družba z omejeno odgovornostjo itd.), ki strankam in uporabnikom zagotavlja spletno ali graficno oblikovanje, oglaševanje in trženje, pri cemer storitve vkljucujejo postavitev in vzdrževanje Registriranega spletnega mesta.

(b) Pisave po meri« pomenijo pisave in/ali skupine pisav, licenco za uporabo katerih vam dodeli tretja oseba, da jih lahko uporabljate v okviru Storitve po tej Pogodbi.

(c) Licencna vsebina« pomeni Licencne pisave, Licencno programsko opremo in Aplikacijski programski vmesnik storitve ter Žetone aplikacijskega programskega vmesnika.

(d) Licencne pisave« pomenijo pisave in/ali skupine pisav, za katere vam družba Adobe dodeli licenco prek Storitve skladno s to Pogodbo.

(e) Licencna programska oprema« pomeni datoteke programske opreme, ki vsebujejo Licencne pisave in katere koli skripte ali druge kode, ki vam jih za prejem Storitve zagotovi družba Adobe.

(f) Registrirano spletno mesto« pomeni katero koli spletno mesto ali spletno stran, ki jo oblikujete, razvijete in ustvarite za dostop, uporabo in/ali prikaz Storitve ali Licencne vsebine.

(g) Platforma za posredniško prodajo« je katera koli storitev, ki svojim strankam ali uporabnikom omogoca izbiro pisav za njihova spletna mesta ali druge v njihovem imenu zagotovljene izdelke (npr. platforme za spletne dnevnike, profile v družabnih omrežjih, aplikacije za ustvarjanje trgovskega blaga itd.).

(h) Storitev« pomeni Storitev Typekit, vkljucno z vso Licencno vsebino, zagotovljeno prek Storitve Typekit ali v njenem okviru, in katero koli drugo vsebino ali funkcije, dodane za izboljšanje ali nadgrajevanje Storitve Typekit.

(i) Aplikacijski programski vmesnik(-i) storitve« pomeni aplikacijski(-e) vmesnik(-e) ali kateri koli drug aplikacijski programski vmesnik, zagotovljen s strani družbe Adobe, ki vam zagotavlja programski dostop do funkcij Storitve in vam omogoca ustvarjanje, konfiguracijo, spreminjanje in objavljanje kompletov, ter pridobivanje metapodatkov o pisavah v knjižnici pisav Storitve.

2.2 Narocniško razmerje za Storitev

Vašo uporabo Storitve urejajo ti Dodatni pogoji uporabe (Dodatni pogoji«), ki dopolnjujejo Pogoje uporabe družbe Adobe.com (Splošni pogoji«) ter so na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/terms_si in so kot sklici vkljuceni v te Dodatne pogoje.

Pojmi, ki so zapisani z veliko zacetnico in niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Splošnih pogojih. V primeru odstopanj med temi Dodatnimi pogoji in Splošnimi pogoji v zvezi s Storitvijo prevladajo Dodatni pogoji.

2.3 Opis Storitve

Storitev ponuja nabor brezplacnih in komercialnih pisav ter storitev gostovanja za pisave. Vrste vam razpoložljivih Licencnih vsebin se lahko razlikujejo glede na raven Storitve in izbrani narocniški paket.

2.4 Narocniški paketi in Narocnine

(a) Opisi narocniških paketov za Storitev in nacrt placevanja narocnin so na voljo na spletni strani http://typekit.com/plans. Narocnine za Storitev se obracunajo vnaprej, so nespremenljive in se ne vracajo.

(b) Za sklenitev Brezplacnega narocniškega paketa za Storitev si morate ustvariti Racun (kar se razlikuje od storitve Free Font Service, za katero si ni treba ustvariti racuna), pri cemer Brezplacni narocniški paket in storitev Free Font Service ne zahtevata mesecne ali letne narocnine. Za Racun za brezplacni narocniški paket vam ni treba posredovati številke placilne kartice, vendar pa potrebujete veljavno placilno kartico za placilo narocniških Racunov.

(c) Osebni paket, Portfelj in Zmogljivi paketi so predplacniški narocniški paketi s 30-dnevnim brezplacnim/poskusnim obdobjem. Ce izberete enega od zgornjih narocniških paketov in pozneje preklicete svoj Racun v 30-dnevnem brezplacnem/poskusnem obdobju, ne bomo bremenili vaše placilne kartice. Poslovni, Podjetniški in drugi predplacniški paketi ne vkljucujejo brezplacnega/poskusnega obdobja in se zaracunajo nemudoma po sklenitvi narocniškega razmerja.

(d) Ce vaše placilne kartice ni mogoce bremeniti ob zapadlosti placila, vas bo družba Adobe o tem morda poskusila obvestiti. Družba Adobe si pridržuje pravico do zacasne prekinitve dostopa do Storitve, ce se ne odzovete pravocasno in nam ne pošljete posodobljenih informacij o placilni kartici.

(e) Vse ravni Storitve in narocniški paketi vkljucujejo omejitve glede obsega uporabe. Omejitve glede obsega so navedene na spletni strani vašega Racuna. Ce vaša uporaba Storitve presega omejitev trenutnega narocniškega paketa, lahko družba Adobe uporabi vsa komercialno razumna sredstva, da vas o tem ustrezno obvesti, in zahteva, da nadgradite svoj trenutni uporabniški racun. Ce Racuna ne nadgradite pravocasno, si družba Adobe pridržuje pravico, da vam zaracuna presežek, nadgradi vaš Racun ali zacasno prekine vaš dostop do funkcij Storitve, dokler v celoti ne placate Racuna.

(f) Vse narocnine vkljucujejo vse davke, dajatve ali takse s strani davcnih organov, pri cemer ste odgovorni za placilo vseh slednjih, razen (zveznih ali državnih) davkov v Združenih državah Amerike.

(g) Narocnine ali cene narocniških paketov za Storitev ali njihovih delov se lahko spremenijo ob 30-dnevnem vnaprejšnjem obvestilu, objavljenem na spletnem mestu http://www.typekit.com.

2.5 Placilo narocnine, nadgrajevanje narocnine in sklenitev narocniškega paketa z zmanjšanim obsegom funkcij

(a) Ce sklenete placljivo narocniško razmerje, soglašate s pravocasnim in vnaprejšnjim placevanjem Storitve pred odobritvijo dostopa do slednje. Ce družba Adobe ob vnaprejšnjem 30-dnevnem obvestilu spremeni narocnine ali cene, se vsakršno vaše poznejše placilo Storitve, Licencnih pisav in Licencne vsebine razume kot vaše strinjanje s tovrstno spremembo.

(b) Ce sklenete Brezplacni narocniški paket za Storitev ali uporabljate storitev Free Font Service, se strinjate, da so lahko nekatere ponujene Licencne vsebine in druge Storitve, do katerih lahko dostopate, kadar koli v bodoce prestavljene med placljive storitve. Posledicno boste morali nadgraditi svoje obstojece narocniško razmerje ali izbrati drugo, da bi še naprej imeli dostop do tovrstne ponujene Licencne vsebine in/ali Storitev.

(c) Z nadgraditvijo Brezplacnega narocniškega paketa ali nadgradnjo oz. sklenitvijo narocniškega paketa z zmanjšanim obsegom funkcij enega placljivega narocniškega paketa ali brezplacnega/poskusnega narocniškega obdobja na drug placljiv narocniški paket se nemudoma prekine vaše obstojece brezplacno ali poskusno obdobje in se vam znesek zaracuna nemudoma ob nadgradnji, pri cemer vašo placilno kartico samodejno bremenimo z novim zneskom.

(d) Sklenitev narocniškega paketa z zmanjšanim obsegom funkcij lahko vodi v izgubo funkcij ali zmogljivosti Racuna. Družba Adobe ne prevzema nobene odgovornosti za tovrstne izgube.

3. Vaše pravice, obveznosti in omejitve.

3.1 Vaša uporaba Storitve in Licencne vsebine

Družba Adobe vam bo ob dostopu, uporabi in/ali registraciji Storitve (vkljucno z aplikacijskimi programskimi vmesniki Storitve in njihovimi žetoni) ali izbiri narocniškega paketa (in placilu narocnin narocniškega paketa, ce je to ustrezno) zagotovila uporabo dolocene vrste Licencne vsebine za oblikovanje in razvijanje Registriranega spletnega mesta, pri cemer to urejajo naslednji pogoji:

(a) Storitev in vsakršno Licencno vsebino, ki vam je na voljo, lahko uporabljate samo na Registriranem spletnem mestu, kot je odobreno v teh Dodatnih pogojih in dokler neprekinjeno placujete narocnino ali kot je drugace doloceno v teh Dodatnih pogojih.

(b) Ce vam to omogoca narocniški paket, lahko s kodiranjem v izbrane Licencne pisave na Registriranem spletnem mestu vdelate povezavo, vendar tega ne morate storiti s prenosom datotek. Brez vnaprejšnje pisne privolitve družbe Adobe, ki pa ne sme biti neupraviceno zadržana, ne smete vdelovati ali kako drugace vkljucevati katerega koli dela Licencne vsebine v kateri koli dokument ali medij, razen v Registrirano spletno mesto, in ne smete nadalje distribuirati ali izdajati podlicenc katerega koli dela Licencne vsebine kateri koli tretji osebi.

(c) Licencno vsebino, ki jo oblikujete (prek spletnega vira, vdelane povezave, aplikacijskega programskega vmesnika Storitve ali druge storitve na skriptni osnovi) na Registriranem spletnem mestu, si boste lahko ogledovali vi in tretje osebe, ki obišcejo Registrirano spletno mesto, vse dokler boste neprekinjeno placevali narocnino ali drugace do izteka ali preklica narocniškega razmerja.

(d) Brezplacni narocniški paketi in storitve Free Font Service lahko vkljucujejo vsebino z oznako s povratno povezavo, ki je samodejno dodana vsaki strani, prek katere dostopate do Storitve, ali druge logotipe ali smernice blagovne znamke oz. zahteve glede prikaza. Odstranjevanje ali zakrivanje katere koli Oznake s povratno povezavo do Storitve je prepovedano, hkrati pa soglašate z uporabo in prikazom vsakršnih potrebnih elementov blagovnih znamk ter upoštevanjem vsakršnih povezanih smernic, ki ste jih prejeli.

(e) Vsakršna obvestila o lastninskih pravicah, vkljucno s patentnimi pravicami, avtorskimi pravicami in pravicami blagovne znamke, morate razmnoževati v povsem enaki obliki, kot je navedeno na vseh odobrenih kopijah Licencne vsebine.

(f) Družba Adobe lahko v razumnem roku zahteva dokazila, ki dokazujejo vaše upoštevanje teh Dodatnih pogojev, pri cemer vi soglašate z zagotavljanjem tovrstnih dokazil družbi Adobe v tridesetih (30) dneh od prejema tovrstne zahteve.

3.2 Nadaljnja prodaja Storitve

(a) Ce ste Agencija (kot je opredeljeno v Poglavju 2.1 zgoraj), imate omejeno pravico za nadaljnjo prodajo Storitve, vendar lahko družba Adobe omeji število Registriranih spletnih mest, ki jih lahko registrira Agencija, ali v okviru storitev, ki jih Agencija zagotavlja.

(b) Ce uporabljate Platformo za posredniško prodajo (kot je opredeljeno v Poglavju 2.1 zgoraj), soglašate, da brez izrecne vnaprejšnje odobritve družbe Adobe ne boste uporabljali nobenega dela Storitve (vkljucno s katero koli Licencno vsebino ali aplikacijskim programskim vmesnikom Storitve), pod pogojem, da uporabljate Platformo za posredniško prodajo, ki uporablja samo storitev Free Font Service«, morate družbi Adobe poslati samo vnaprejšnje e-poštno obvestilo s svojim imenom in nazivom svoje Platforme za posredniško prodajo z zadevo Obvestilo za platformo za posredniško prodajo« na naslednji e-poštni naslov: support@typekit.com.

(c) Platforme za posredniško prodajo uporabljajo Storitev (vkljucno s katero koli Licencno vsebino ali aplikacijskim programskim vmesnikom Storitve ali storitev Free Font Service) skladno z zakonodajo, kar med drugim vkljucuje omejitve uvažanja ali izvažanja podatkov ali programske opreme, lokalno zakonodajo in zakone o varovanju zasebnosti ter pravila, povezana z osebnimi podatki ali podatki, ki jih je mogoce povezati z osebo.

3.3 Uporaba storitve in licencne vsebine s strani izdajateljev ali lastnikov registriranih spletnih mest, ki jih ustvarite

Izdajatelji ali lastniki Registriranih spletnih mest, ki jih ustvarite, lahko nadalje uporabljajo Licencno vsebino, ki ste jo oblikovali na Registriranem spletnem mestu, pri cemer mora vsak tovrstni lastnik skleniti loceno narocniško razmerje ali drugo pogodbo z družbo Adobe za Storitev in Licencno vsebino ter poravnati zadevne narocnine.

3.4 Omejitve vaše uporabe Storitve

S tem potrjujete in soglašate, da Storitev vsebuje lastniške in zaupne informacije družbe Adobe in/ali njenih zunanjih izdajateljev pisav in vsebine (Izdajatelji licence«) ter da za namen razmerja med družbo Adobe in vami družba Adobe in/ali njegovi Izdajatelji licence posedujejo vse pravice, lastninske pravice in interesne deleže za Storitev in v njej ter v Licencni vsebini (razen pisav, ki so v vaši lasti ali ste jih vi neodvisno licencirali za spletno uporabo), kar med drugim brez omejitev vkljucuje Pravice intelektualne lastnine, zamisli, postopke, metode, znanje in izkušnje, formule, kode, grafike, besedila, avtorska dela, zasnove in tržno podobo, ki je na kakršen koli nacin povezana s Storitvijo in Licencno vsebino ter vsakršne izpeljave in izboljšave le-teh.

3.5 Pravice, ki jih dodelite vsebini, zagotovljeni v okviru storitve: Poglavje 3.5 s tem dopolnjuje Poglavje 9.5 (Vaša vsebina«) Splošnih pogojev, ki veljajo za Storitev.

Morda se vam ponudi priložnost, da boste zagotavljali Pisave po meri družbi Adobe za gostovanje ali da boste podatke Vaše vsebine, vkljucno s komentarji, kritikami in ocenami, povratnimi informacijami, porocili o napakah, porocili o piratstvu, predlogi za izdelke, uporabniškimi imeni in podobnim, dali na voljo družbi Adobe prek Storitve, z uporabo ali v povezavi s Storitvijo, Licencno vsebino ali drugim spletnim mestom družbe Adobe. Ceprav družba Adobe ne zahteva lastništva nad podatki Vaše vsebine ali Pisav po meri, nam boste morali dodeliti dolocene pravice, da bomo lahko izpolnjevali vaše zahteve ter vam in drugim olajšali uporabo Storitve. Zato velja naslednje:

(a) V povezavi s podatki Vaše vsebine s tem družbi Adobe (in uporabnikom Storitve za Vašo vsebino, ki je javno dostopna prek Storitve) podeljuje globalno veljavno, neizkljucno, prenosljivo, povsem placano licenco brez licencnin skladno z vsemi Pravicami intelektualne lastnine za dostop, uporabo, razmnoževanje, objavljanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, prilagajanje, prevajanje in distribucijo Vaše vsebine, pri cemer je ta dejanja možno povezati z vami ali ne, z vsemi pravicami do izdajanja podlicenc za tovrstne pravice prek vec stopenj distribucije.

(b) V povezavi s Pisavami po meri, ki jih družbi Adobe zagotavljate za gostovanje, s tem slednji podeljujete globalno veljavno, neizkljucno, prenosljivo in v celoti placano licenco brez licencnin za kopiranje, urejanje, prilagajanje, prevajanje, preoblikovanje, prenos in distribucijo Pisav po meri, vkljucno z neizkljucno pravico z možnostjo izdajanja podlicenc ter licenco za vse Pravice intelektualne lastnine za Pisave po meri in oblike, ki jih ta vkljucuje in so potrebne za spreminjanje, segmentiranje, podzdruževanje in pretvarjanje Pisav po meri v vec oblik zapisa, ki jih lahko družba Adobe uporablja, razmnožuje, prikazuje, objavlja, gosti in distribuira prek Storitve v povezavi z Registriranim spletnim mestom.

(c) S pridržanjem pravic do Pisav po meri, ki jih za gostovanje zagotovite družbi Adobe, sprejemate in soglašate, da bodo vsakršne prilagoditve Pisav po meri s strani družbe Adobe v njeni lasti. Za preprecevanje nejasnosti ima družba Adobe v lasti vse Pravice intelektualne lastnine, ki je vdelana v spremembe in vkljucena v druga opravila, izvedena za pretvarjanje Pisav po meri v vec oblik zapisa za uporabo, razmnoževanje, prikaz, objavo in distribucijo prek Storitve v vec okoljih.

(d) Ne glede na zgoraj navedeno potrjujete in soglašate, da lahko družba Adobe prosto uporablja vsakršne zamisli, zasnove, znanje in izkušnje ali tehnike, ki ji jih zagotovite, v kateri koli namen brez vsakršnega placila in da lahko v svojem oglaševalskem gradivu in na svojem(-ih) spletnem(-ih) mestu(-ih) objavi podatek, da ste stranka družbe Adobe.

(e) S tem izjavljate in jamcite, da niste sklenili nobenih pogodb ali drugih dogovorov, ki vam bi preprecevali dodeljevanje pravic, odobrenih v tem Poglavju.

4. Pravice in obveznosti družbe Adobe.

4.1 Zagotavljanje storitve: Družba Adobe si na komercialno razumen nacin prizadeva za zagotavljanje dostopa do Storitve in Licencne vsebine. Vendar bodo Storitve in/ali dostop do Licencne vsebine obcasno prekinjene zaradi vzdrževanja, nadgrajevanja in popravil ali zaradi kakršnih koli napak v telekomunikacijskih povezavah in opremi, na katere družba Adobe nima vpliva. Družba Adobe bo naredila vse, kar je v njeni moci, da zmanjša takšne prekinitve, kjer so te v njenem razumnem nadzoru.

4.2 Podpora: Tehnicna podpora je na voljo samo imetnikom placljivih Racunov skladno z Racunom, narocniškim razmerjem ali ravnijo narocene storitve. Družba Adobe se bo morda v povezavi z zagotavljanjem tehnicne podpore morala obrniti na vas ali vaše zaposlene in zahtevati dostop do vaših sistemov ali omrežij. Ce družbi Adobe odklonite tovrstno sodelovanje ali dostop, lahko ta omeji obseg podpore, ki vam jo zagotavlja.

4.3 Prekinitev

(a) S tem potrjujete in soglašate, da so vaše pravice in licenca za uporabo dolocene Licencne vsebine in njenega vkljucevanja na Registriranem spletnem mestu podlicence, ki vam jih dodeli družba Adobe kot imetnik licenc razlicnih Izdajateljev licenc, ter da so tovrstne pravice do Licencne vsebine odvisne od neprekinjene izvršljivosti in veljavnosti katerih koli pogodb med družbo Adobe in njenimi Izdajatelji licenc. V primeru izteka ali prekinitve zadevnih pogodb med družbo Adobe in njenimi Izdajatelji licenc se strinjate, da nimate vec pravice uporabljati Licencne vsebine zadevnih Izdajateljev licenc na kateri koli nacin, ki se razlikuje od uporabe pred iztekom ali prekinitvijo takšne pogodbe.

(b) Družba Adobe si pridržuje pravico, da kadar koli, obcasno in iz katerega koli vzroka z vnaprejšnjim obvestilom ali brez njega zacasno ali trajno omeji, spremeni ter zacasno ali trajno prekine zagotavljanje Storitve ali cene (ali katerega koli njenega dela) oz. vaš dostop do Storitve ali katere koli Licencne vsebine ali Aplikacijskega programskega vmesnika storitve ter da nadalje ne nosi odgovornosti v razmerju do vas ali tretje osebe za katero koli takšno omejitev, spremembo, zacasno ali stalno prekinitev Storitve, Licencne vsebine ali dostopa do le-teh.

(c) Družba Adobe lahko zacasno ali trajno ukine vaš Racun in pravico do uporabe Storitve in/ali Licencne vsebine, ce kadar koli kršite te Dodatne pogoje, ne zmorete zagotavljati ustreznega stanja Racuna ali pravocasno ne poravnate potrebnih narocnin, ki izhajajo iz narocniškega razmerja.

(d) Družba Adobe lahko po lastni presoji zacasno ali trajno prekine dostop vašega Racuna do aplikacijskih programskih vmesnikov Storitve, ce ugotovi primere zlorab, prekomerne pogostosti zahtevkov za uporabo Storitve ali druge prekomerne uporabe prek Aplikacijskega programskega vmesnika storitve.

(e) Vsakršen poskus oviranja delovanja Storitve ali Licencne vsebine je lahko vzrok za kazenske sankcije ter predmet preiskave in kazenskopravnega pregona.

4.4 Preklic in povracilo stroškov

(a) Ce želite zapreti svoj Racun za Storitev, ste za ustrezno izvedbo zapiranja odgovorni sami. Svoj Racun za Storitev kadar koli zaprete tako, da se prijavite v svoj profil Racuna in kliknete povezavo za zapiranje brez dodatnih vprašanj Preklici moj racun«. Zahteva za zapiranje Racuna prek e-pošte ali telefona se ne šteje kot prekinitev.

(b) Ce narocnino placujete na mesecni osnovi in ce zaprete svoj Racun (in/ali prekinete narocniško razmerje) pred naslednjim placilnim rokom, preklic zacne veljati nemudoma, zato vam ne bo treba poravnati nadaljnjih zneskov.

(c) V primeru preklica, nadgradnje ali zmanjšanja obsega ugodnosti predplacniškega paketa ni povracil stroškov. Zaradi enakovredne obravnave se pri tem pravilniku o povracilu stroškov in/ali preklicu Storitve ne upoštevajo nobene izjeme.

4.5 Pricetek veljavnosti prekinitve ali preklica

(a) Ob prekinitvi Racuna z vaše strani ali s strani družbe Adobe zaradi vaše kršitve teh Dodatnih pogojev bo družba Adobe brez predhodnega obvestila zaprla vaš Racun.

(b) Prekinitev ali preklic vašega Racuna ali vaše uporabe oz. dostopa do Storitve vodi v takojšnjo deaktivacijo ali izbris vašega Racuna ter odvzem in izbris vse vsebine v vašem Racunu, vkljucno z vsemi konfiguracijami Storitve in podatki o zasnovi spletnega mesta, pri cemer teh po izbrisu ni mogoce obnoviti ali znova priklicati.

(c) Ob preklicu ali izteku vašega Racuna ali narocnine se vaša obveznost placila celotnega zneska družbi Adobe pospeši in takoj zapade v placilo.

4.6 Razno V primeru morebitnih vprašanj glede Storitve ali teh Dodatnih pogojev si oglejte stran Podporo za Storitev na naslednji strani: https://typekit.com/help.

5. Poslovni nacrti.

Ce ste na Storitev naroceni pod Poslovnim paketom, za vas veljajo pogoji uporabe, doloceni v Poglavjih od 1 do 4 zgoraj in v tem Poglavju 5, pod pogojem, da sklenete loceno pogodbo za Poslovni ali Podjetniški paket oz. pogodbo o objavljanju pisav ali licenciranju ali podoben dokument z družbo Adobe, pri cemer pogoji tovrstnih pogodb in katere koli povezane oblike narocil prevladajo nad temi Dodatnimi pogoji.

5.1 Pogodba o ravni storitev: Pogoji tega razdelka o Pogodbi o ravni storitev (SLA«) veljajo loceno za vsak Racun Poslovnega paketa posebej:

(a) Opredelitve

(i) Razpoložljivost storitve« je opredeljena kot obdobje razpoložljivosti Storitve za prejemanje, obdelovanje in odzivanje na zahteve (izracunana kot odstotna vrednost z deljenjem minut razpoložljivosti Storitve v dolocenem koledarskem mesecu s skupnim številom minut v dolocenem koledarskem mesecu), kot je na mesecni osnovi izracunano s storitvijo spremljanja Pingdom, pri cemer sta v vseh primerih izkljucena Nacrtovano vzdrževanje in Višja sila.

(ii) Nacrtovano vzdrževanje« je opredeljeno kot vzdrževalno obdobje med casi standardnega vzdrževanja s strani družbe Adobe in vsakršnim drugim vzdrževanjem, ki ga družba Adobe napove vnaprej. Družba Adobe lahko vzdržuje vse Storitve ali njihove dele za nadgradnjo strojne ali programske opreme, namenjeno upravljanju ali podpori Storitve, uvajanju varnostnih ukrepov ali reševanju katerih koli drugih težav, kar je po njenem mnenju ustrezno za nadaljnje delovanje Storitve.

(iii) Višja sila« je opredeljena kot naravna nesreca, teroristicno dejanje, stavke delavcev, požar, poplava, potres, vladni ukrepi, odloki ali omejitve, zavrnitev izvajanja storitev, napadi in druga zlonamerna dejanja, okvare opreme ali kateri koli drug vzrok nerazpoložljivosti Storitve, ki je zunaj razumnega nadzora družbe Adobe.

(b) Ciljna razpoložljivost storitve: Družba Adobe si bo razumno prizadevala za zagotavljanje Storitve v delujocem stanju, pri cemer bo Razpoložljivost storitve vsaj 99,9-odstotna glede na cas, izmerjen na mesecni osnovi (Ciljna razpoložljivost storitve«).

(c) Jamstvo za Razpoložljivost storitve

(i) Ce v dolocenem mesecu Ciljna razpoložljivost storitve ni zagotovljena in ce drugace izpolnjujete obveznosti skladno s temi Dodatnimi pogoji, ste za vsak dan v zadevnem mesecu, ko je nerazpoložljivost Storitve daljša od štirih (4) zaporednih ur, upraviceni do enodnevnega (1-dnevnega) bonusa za Storitev, ki ga urejajo zahteve Poglavja 5.1 in se vašemu racunu pripiše ob zakljucku veljavnega narocniškega obdobja za Storitev.

(ii) Družba Adobe za namen izracuna Ciljne razpoložljivosti storitve Storitev upošteva kot nerazpoložljivo« samo, ce skupini za podporo Storitvi posredujete vizitko o težavi ali zadevi v treh (3) delovnih dneh od nerazpoložljivosti Storitve.

(iii) Za pridobitev bonusa v primeru nedoseganja Ciljne razpoložljivosti storitve s strani družbe Adobe morate za slednjega zaprositi pisno najpozneje v koledarskem mesecu po mesecu, v katerem je prišlo do nerazpoložljivosti Storitve, ki se uporabi kot osnova za zahtevo bonusa.

(iv) V primeru neskladnosti med vašimi podatki in podatki družbe Adobe prevladajo podatki družbe Adobe.

(v) Bonus za Storitev, ponujen v tem Poglavju, bo vaše izkljucno nadomestilo za vsakršne napake Storitve ali nezmožnosti družbe Adobe glede zagotavljanja Ciljne razpoložljivosti storitve. Morebiten neporabljen bonus za Storitev preneha veljati ob izteku Storitve ali sklenjenega narocniškega paketa.

(d) Postopki glede zahtev za vracilo stroškov: Za porocanje o nerazpoložljivosti Storitve, njenem izpadu ali drugih težavah pošljite sporocilo na e-poštni naslov za podporo Storitvi, ki je na voljo v obsegu vašega narocniškega paketa, ali e-poštno sporocilo na naslednji e-poštni naslov: support@typekit.com. Vaše sporocilo mora vkljucevati opis težave ter datum in obdobje izpada ali nerazpoložljivosti ter lahko vkljucuje naslov URL za povezavo do zadevnega spletnega mesta s porocilom o nadzoru Pingdom, ce je to na voljo.

6. Podjetniški paket.

Ce ste naroceni na vec Racunov Storitve v sklopu Podjetniškega paketa, za vas veljajo pogoji uporabe, doloceni v Poglavjih od 1 do 5 zgoraj in v tem Poglavju 6, pod pogojem, da sklenete loceno pogodbo za Poslovni ali Podjetniški paket ali pogodbo o objavljanju pisav ali licenciranju oz. podoben dokument z družbo Adobe, pri cemer pogoji tovrstnih pogodb in katere koli povezane oblike narocil prevladajo nad temi Dodatnimi pogoji.

6.1 Nadomestilo: Družba Adobe se strinja, jamci in se zavezuje, da ima po svojem najboljšem vedenju (a) v lasti ali uporabi pravice za Licencne pisave, Licencne vsebine ter katere koli druge pisave in vsebine, povezane s Storitvijo; ter (b) da dodelitev licence ali zagotavljanje Storitve skladno s to pogodbo ne pomeni (i) kršitve katerega koli dogovora s tretjo osebo; (ii) poseganja v Pravice intelektualne lastnine ali lastninske pravice ali pravice glede javnega ali zasebnega znacaja katere koli tretje osebe; (iii) kršitve katerega koli veljavnega zakona, statuta ali uredbe; ali (iv) da te ne vodijo v širitev katerih koli programskih virusov ali drugih racunalniških kod, datotek ali programov, ki lahko motijo, unicijo ali omejijo ucinkovitost katere koli racunalniške programske ali strojne in telekomunikacijske opreme.

6.2 Nadstandardna podpora: Družba Adobe bo za Podjetniški paket zagotavljala nadstandardno podporo, ki vkljucuje prednostno reševanje težav med delovnim casom prek e-pošte ali telefona.

6.3 Javnost: Družba Adobe vas v svojem oglaševalskem gradivu ali na spletnem(-ih) mestu(-ih) brez vašega predhodnega soglasja ne bo navajala kot svojo stranko.

Dodatni pogoji

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
STORITVE PLATFORME ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
Storitve CS
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
Središče za dokumente
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Plačljive Adobejeve funkcije za Flash Player

Pravni pouk