Accessibility

Dodatočné podmienky používania Služby Typekit

Posledná zmena: 1. júna 2013. V plnej miere nahrádza verziu zo 7. mája 2012.

Používaním služby Typekit alebo nainštalovaním ľubovoľnej časti softvéru k službe sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce podmienky. Prosím, prečítajte si ich pozorne.

Prehľad

Porovnanie plánov predplatného Individuálny plán Obchodný plán Podnikový plán
Základné podmienky Yes Yes Yes
Dodatočné SLA   Yes Yes
Odškodnenie     Yes

1. Vymedzenie pojmov.

Táto zmluva obsahuje výrazy s veľkými písmenami, ktoré sú definované v Článku 7 uvedenom nižšie.

2. Základné ustanovenia.

Vaše používanie služby sa riadi týmito Dodatočnými podmienkami používania (“Dodatočné podmienky”), ktoré dopĺňajú Podmienky používania lokality Adobe.com (“Všeobecné obchodné podmienky”) nachádzajúce sa na adrese www.adobe.com/go/terms_sk a začlenené do týchto Dodatočných podmienok cez odkaz.
2.1 Predplatné plány a poplatky.
2.1.1 Služba zahŕňa bezplatné individuálne plány predplatného ako aj spoplatnené (platené) individuálne, obchodné a podnikové plány predplatného, ktoré umožňujú prístup k licencovanému obsahu na používanie vo vami publikovaných médiách. Niektoré platené plány predplatného zahŕňajú aj skúšobné obdobie.
2.1.2 Pri niektorých bezplatných možnostiach plánov predplatného nemusíte zadávať číslo kreditnej karty. Ak sa však prihlásite na odber plateného plánu predplatného, budete musieť zadať kreditnú kartu a príslušný poplatok za plán predplatného sa na ňu zaúčtuje hneď po prihlásení. Následne sa poplatok za plán predplatného bude účtovať na vašu kreditnú kartu vopred každý mesiac alebo každý rok podľa zvolenej možnosti.
2.1.3 Po uhradení sú poplatky za plán predplatného nerefundovateľné. Ak v čase splatnosti poplatku za plán predplatného nebude možné vašu kreditnú kartu použiť, spoločnosť Adobe vás môže kontaktovať. Ak nám včas nezašlete aktuálne informácie o kreditnej karte a neuhradíte príslušný poplatok za plán predplatného načas, spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo prerušiť váš prístup k službe.
2.1.4 Všetky poplatky za plán predplatného sa uvádzajú bez daní, odvodov alebo ciel vyžadovaných daňovými úradmi. Za ich uhradenie zodpovedáte vy, s výnimkou (federálnych alebo štátnych) daní v USA.
2.2 Platba za plán predplatného, zvýšenie verzie, prekročenie.
2.2.1 Ak si predplatíte plán predplatného, zaväzujete sa za službu platiť okamžite a ešte predtým, ako získate prístup k licencovanému obsahu.
2.2.2 Poplatky za plán predplatného podliehajú zmenám 30 dní vopred, oznamovaným na adrese typekit.com. Ak po oznámení 30 dní vopred (pred skončením vášho aktuálneho obdobia plánu predplatného) spoločnosť Adobe zmení poplatok za plán predplatného, každé vaše ďalšie použitie licencovaného obsahu bude znamenať váš súhlas s touto zmenou. Ak ste v polovici predplateného obdobia predplatného, všetky zmeny poplatkov za plán predplatného sa prejavia v čase obnovenia (predĺženia) obdobia predplatného po vypršaní aktuálneho predplateného obdobia predplatného.
2.2.3 Každý plán predplatného zahŕňa obmedzenia objemu používania. Tieto obmedzenia sa týkajú licencovaného obsahu a môžu byť uvedené aj v profile vášho účtu. Ak vaše používanie licencovaného obsahu presiahne obmedzenia stanovené pre licencovaný obsah alebo váš konkrétny plán predplatného (“prekročenie”) bez ohľadu na to, či ste jednotlivec, predajca alebo podnikový klient a bez ohľadu na to, či bolo prekročenie úmyselné alebo neúmyselné, vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia prekročenie s okamžitou platnosťou zaúčtovať na vašu kreditnú kartu, aktualizovať váš účet na alternatívny plán predplatného, aby sa zohľadnila vaša úroveň používania, alebo prerušiť váš prístup k licencovanému obsahu až do plného uhradenia vášho účtu alebo poplatkov za prekročenie.
2.2.4 Ak máte predplatený bezplatný individuálny plán predplatného, musíte počítať s možnosťou, že časť vám prístupného licencovaného obsahu môže byť niekedy v budúcnosti presunutá do plateného plánu predplatného. Preto môžete byť požiadaný o zvýšenie verzie alebo o zmenu vášho zvoleného plánu predplatného, aby ste aj naďalej mali prístup k takémuto licencovanému obsahu.
2.2.5 Ak niekedy prejdete na vyššiu verziu z bezplatného individuálneho plánu predplatného na platený, alebo ak prejdete z jedného plateného plánu predplatného (vrátane možnosti počas skúšobného obdobia plateného plánu predplatného) na drahší platený plán predplatného, obdobie akéhokoľvek existujúceho bezplatného plánu predplatného alebo plateného plánu predplatného (vrátane akéhokoľvek skúšobného obdobia plánu predplatného) sa skončí v momente zmeny a s okamžitou platnosťou bude na vašu kreditnú kartu zaúčtovaný príslušný poplatok za nový platený plán predplatného. Následne sa poplatok za plán predplatného bude účtovať na vašu kreditnú kartu vopred pravidelne podľa popisu v Článku 2.2.3 vyššie.
2.2.6 Ak si niekedy vyberiete nižšiu úroveň vášho plateného plánu predplatného, súhlasíte s tým, že tým môžete prísť o niektoré funkcie alebo zníženie kapacity či obmedzení používania spojených s vaším účtom. Spoločnosť Adobe neakceptuje žiadnu zodpovednosť za takúto stratu.

3. Vaše práva a povinnosti; obmedzenia a vymedzenia vášho používania licencovaného obsahu.

3.1 Vaše používanie licencovaného obsahu. V závislosti od vami zvoleného plánu predplatného sa kategórie licencovaného obsahu, ktorý je vám sprístupnený, môžu líšiť. Niektoré funkcie služby, funkcionality alebo kategórie licencovaného obsahu, popísané v týchto Dodatočných podmienkach, nemusia byť dostupné vo všetkých plánoch predplatného. Po zaregistrovaní, sprístupnení alebo použití ktorejkoľvek časti licencovaného obsahu a v súlade s príslušným vami vybraným plánom predplatného (a prípadne aj uhradení poplatkov za plán predplatného) vám spoločnosť Adobe týmto udeľuje nevýlučné, neprideliteľné, neprenosné a obmedzené právo a licenciu na sprístupnenie a používanie licencovaného obsahu v súvislosti s dizajnom a vývojom publikovaných médií tak, ako to umožňujú tieto Dodatočné podmienky, a iba na obdobie, počas ktorého si ponecháte neprerušený plán predplatného v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
3.1.1 Publikovanie v počítači. Ak váš plán predplatného umožňuje používanie licencovaného obsahu na publikovanie v počítači, potom
(a) Môžete používať Typekit Desktop (vrátane licencovaného obsahu, ktorého sťahovanie, inštalovanie alebo iné sprístupnenie umožňujeme prostredníctvom aplikácie Typekit Desktop) iba v povolenom počte počítačových zariadení;
(b) Po nainštalovaní na vaše počítačové zariadenie môžete získať prístup k licencovanému obsahu cez aplikáciu Typekit Desktop a vybrať si z dostupných licencovaných typov písma tie, ktoré chcete zosynchronizovať s vaším počítačovým zariadením na používanie v rámci publikácie v počítači;
(c) Môžete používať licencované typy písma, ktoré boli zosynchronizované s vaším počítačovým zariadením, na vytváranie dizajnu a vývoj publikovaných dokumentov a smiete vkladať a distribuovať licencované typy písma vo vašich publikovaných dokumentoch tak, aby iní ľudia mohli zobrazovať, tlačiť alebo meniť vami publikované dokumenty, v ktorých uvidia váš publikovaný obsah (a môžu upravovať časti vami publikovaných dokumentov, napríklad vkladať text do polí formulárov a pod.) s licencovanými typmi písma tak, ako zamýšľate;
(d) Môžete vkladať iba tie znaky (t. j. podskupiny) licencovaných typov písma, ktoré sú nutné na zobrazenie, vytlačenie a prezeranie (prípadne upravovanie) publikovaného dokumentu a
(e) Môžete používať a distribuovať iba licencované typy písma vložené do vami publikovaných dokumentov podľa popisu v tomto článku 3.1.1.
3.1.2 Publikovanie na webovej stránke. Ak váš plán predplatného umožňuje používanie licencovaného obsahu na publikovanie na webovej stránke, potom
(a) Môžete používať licencovaný obsah na dizajnovanie a vývoj vami publikovaných webových stránok (a musíte používať príslušnú súpravu požadovanú spoločnosťou Adobe na tento účel) a môžete odkazovať alebo vkladať odkazy na vybrané licencované typy písma na vami publikovanej webovej stránke, aby iné osoby mohli vidieť váš obsah zobrazený s licencovanými typmi písma tak, ako zamýšľate, keď budú zobrazovať alebo meniť vami publikované webové stránky a
(b) Môžete používať iba licencované typy písma vo vami publikovaných webových stránkach podľa popisu v tomto článku 3.1.2.
3.2 Používanie licencovaného obsahu vydavateľmi, v ktorých mene vytvárate publikované médiá. Vydavatelia, v ktorých mene vytvárate publikované médiá, môžu mať naďalej prístup a naďalej môžu používať licencovaný obsah, ktorý ste vložili v rámci dizajnu do týchto publikovaných médií, ak si objednajú túto službu alebo podpíšu samostatnú zmluvu so spoločnosťou Adobe na prístup k tejto službe. Zaväzujete sa poskytnúť vášmu klientovi – vydavateľovi kópiu alebo oznámenie o týchto Dodatočných podmienkach (dostupných na adrese www.adobe.com/go/terms_sk).
3.3 Obchodovanie so službou.
3.3.1 Ak ste agentúrou (podľa definície v Článku 7 nižšie), máte obmedzené právo na predaj služby (iba v súvislosti so službami, ktoré poskytujete ako agentúra vašim vlastným zákazníkom alebo klientom); avšak spoločnosť Adobe môže obmedziť počet publikovaných médií, ktoré agentúra môže registrovať so službou, alebo môže obmedziť rozsah služieb, ktoré sú takejto agentúre poskytované.
3.3.2 Ak ste platformou predajcu (podľa definície v Článku 7 nižšie), zaväzujete sa, že nebudete používať žiadnu časť licencovaného obsahu bez predchádzajúceho explicitného písomného súhlasu spoločnosti Adobe. Ak ste platformou predajcu, ktorá používa jednu z našich bezplatných služieb k typom písma, stačí spoločnosti Adobe zaslať len predchádzajúce písomné oznámenie v podobe e-mailu, ktorý bude obsahovať vaše meno a názov vašej platformy predajcu, a riadok predmetu bude obsahovať “Oznámenie platformy predajcu”. E-mail bude zaslaný na adresu: support@typekit.com.
3.3.3 Platformy predajcov budú používať licencovaný obsah podľa zákona, vrátane a bez obmedzenia importu a exportu údajov alebo softvéru, miestnych zákonov a zákonov o ochrane údajov a ochrane osobných údajov a pravidiel aplikovateľných na osobné alebo osobne identifikovateľné informácie.
3.4 Povinnosti, obmedzenia, vymedzenia a zakázané spôsoby používania licencovaného obsahu.
3.4.1 Vytváranie kópií dokumentov. Môžete vytvárať kópie dokumentácie, ale nie v miere vyššej ako nutne potrebnej na vašu vnútornú referenciu v súvislosti s vaším používaním licencovaného obsahu.
3.4.2 Pokračujúci prístup k licencovanému obsahu. Trvalý prístup k licencovanému obsahu si môže vyžadovať trvalé internetové pripojenie na poskytovanie, aktivovanie alebo synchronizovanie licencovaného obsahu alebo autorizáciu, obnovenie alebo overenie vášho prístupu k licencovanému obsahu. V niektorých prípadoch budú licencované typy písma, ktoré vložíte do určitých publikovaných médií, zobrazované vám alebo tretím osobám, ktoré publikované médiá otvoria alebo zobrazia, iba pokiaľ budete mať aktivovaný neprerušený plán predplatného (vrátane úhrady všetkých príslušných poplatkov za plán predplatného).
3.4.3 Spätné prepojenie so službou. Bezplatné jednotlivé skúšobné obdobia plánu predplatného alebo plateného plánu predplatného môžu obsahovať licencovaný obsah so znakom spätného prepojenia alebo s iným logom, ktoré sa automaticky pridáva na každú stránku, na ktorej je služba aktivovaná, alebo iné logo alebo smernice o značke alebo požiadavky na zobrazenie. Odstraňovanie alebo zakrývanie znaku alebo loga spätného prepojenia na službu je zakázané a zaväzujete sa zobraziť všetky požadované prvky značky alebo loga a dodržiavať všetky s tým súvisiace smernice, ktoré vám boli poskytnuté.
3.4.4 Zahrnuté komponenty “open source”. Časti licencovaného obsahu môžu využívať alebo obsahovať softvérové komponenty a softvérové programy typu “open source”. Vaše používanie takéhoto licencovaného obsahu sa bude riadiť aj podmienkami príslušnej licencie “open source”, uvedenej v súboroch a autorskými právami alebo licenčných oznámeniach priložených k licencovanému obsahu.
3.4.5 Zachovanie existujúcich vyhlásení. Poskytovaný licencovaný obsah môže byť zabezpečený určitými vyhláseniami o vlastníctve vrátane vyhlásení o patente, autorských právach a obchodných značkách. Všetky takéto oznámenia o vlastníctve, zobrazené v alebo na licencovanom obsahu, musíte zachovať tak, ako vám boli poskytnuté (a neodstraňovať ich ani nemeniť).
3.4.6 Zakázané spôsoby použitia licencovaného obsahu. Okrem toho, čo môže byť povolené podľa ľubovoľných licenčných podmienok “open source” aplikovateľných na určité komponenty typu “open source“, ktoré môžu byť zahrnuté v alebo distribuované s licencovaným obsahom, sa vám výslovne zakazuje:
(a) Hosťovanie licencovaného obsahu na vašom vlastnom serveri alebo cez inú vlastnú hosťujúcu možnosť alebo službu;
(b) Zakomponovanie, pribaľovanie, vkladanie alebo iné distribuovanie akéhokoľvek licencovaného obsahu v rámci vami publikovaných médií, alebo ďalšie licencovanie vášho prístupu k používaniu ľubovoľnej časti licencovaného obsahu akejkoľvek ďalšej osobe, s výnimkou prípadov popísaných v Článku 3.1 týchto Dodatočných podmienok;
(c) Umožnenie externého výstupu licencovaného obsahu z vami publikovaných médií, alebo distribuovanie ľubovoľnej časti licencovaného obsahu na samostatnej báze alebo iným spôsobom, ktorý by iným osobám umožňoval používať licencovaný obsah na vytváranie nového obsahu mimo vami publikovaných médií;
(d) Pridávanie akejkoľvek funkcionality alebo iná zmena, úprava, adaptácia, preklad, prevedenie, modifikovanie, vytváranie alebo vyrábanie či nechanie vyrobenia akýchkoľvek odvodených prác ľubovoľnej časti licencovaného obsahu;
(e) Rozloženie, dekompilovanie, spätné analyzovanie alebo iný pokus o zistenie zdrojového kódu služby alebo licencovaného obsahu, alebo marenie, vynechávanie alebo iné obchádzanie ľubovoľných ochranných mechanizmov v službe alebo licencovanom obsahu (s výnimkou, že aplikovateľné zákony jurisdikcie, pod ktorou sa nachádzate, výslovne zakazujú také obmedzenia, kedy si musíte najprv vyžiadať informácie od spoločnosti Adobe a spoločnosť Adobe môže na základe svojho uváženia vám buď také informácie poskytnúť, alebo uviesť odôvodnené podmienky, vrátane odôvodnených poplatkov, k používaniu softvéru alebo licencovaného obsahu tak, aby zaručila, že sú chránené práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Adobe alebo osôb udeľujúcich licenciu v službe alebo licencovanom obsahu);
(f) Prideľovanie, udeľovanie bezpečnostného záujmu o alebo nad, alebo prenesenie akejkoľvek časti vašich práv na používanie licencovaného obsahu;
(g) Pokúšanie sa o skopírovanie, presunutie alebo odstránenie licencovaného obsahu z lokalít alebo zložiek vo vašom počítačovom zariadení, kam spoločnosť Adobe nainštalovala takýto licencovaný obsah, alebo iné pokusy o sprístupnenie alebo používanie licencovaného obsahu než priame objednanie služby pomocou nami poskytovaných prostriedkov na tento účel a
(h) Kopírovanie alebo distribuovanie licencovaného obsahu (s výnimkou explicitného súhlasu v prípade licencovaných typov písma vložených do niektorých typov publikovaných médií v súlade s Článkom 3.1.1 týchto Dodatočných podmienok) na používanie v prostredí poskytovateľa služieb, napríklad poskytovateľa komerčnej tlače.
3.4.7 Súlad s týmito Dodatočnými podmienkami. Na základe včasného oznámenia môže spoločnosť Adobe požadovať záznamy, ktoré sa týkajú dodržiavania týchto Dodatočných podmienok, a vy súhlasíte s poskytnutím takýchto záznamov spoločnosti Adobe do tridsiatich (30) dní od prijatia takejto žiadosti.
3.5 Práva, ktoré udeľujete spoločnosti Adobe v súvislosti so zákazníckymi typmi písma, ktoré sprístupňujete prostredníctvom služby. Môžu sa vyskytnúť situácie, kedy budete poskytovať zákaznícke typy písma spoločnosti Adobe na hosťovanie, používanie alebo v súvislosti so službou, s licencovaným obsahom alebo publikovanými médiami. Hoci si spoločnosť Adobe nenárokuje vlastníctvo vašich zákazníckych typov písiem, potrebujeme od vás získať určité práva, aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti a aby ste službu mohli využívať vy a iné strany. Preto;
3.5.1 Pokiaľ ide o zákaznícke typy písma, ktoré poskytujete spoločnosti Adobe na hosťovanie prostredníctvom služby, udeľujete týmto spoločnosti Adobe celosvetovú, nevýhradnú, prevoditeľnú, bezplatnú a plne uhradenú licenciu na sprístupňovanie, používanie, kopírovanie, upravovanie, prispôsobovanie, preklad, preformátovanie, reprodukciu, publikovanie, prenos, distribúciu, verejné predvádzanie a verejné zobrazovanie zákazníckych typov písma vrátane nevýhradného, ďalej licencovateľného práva a licencie na všetky práva k duševnému vlastníctvu vo vzťahu k zákazníckym typom písma a návrhom v nich zapracovaných, na aplikovanie vlastných riešení spoločnosti Adobe v oblasti obrysovania a vyhladzovania, pravidiel a pokynov programovacieho kódovania, techník zakrývania, segmentovania a vkladania do podsúborov, algoritmov a iných postupov ako aj všetkým súvisiacim zdrojom a dokumentácii (súborne nazývaným “optimalizácie typov písma Adobe”), ktoré sú potrebné na modifikovanie a konvertovanie zákazníckych typov písma do viacerých formátov, aby sa mohli používať, reprodukovať, zobrazovať, zverejňovať, preberať a distribuovať spoločnosťou Adobe prostredníctvom služby v súvislosti s publikovanými médiami a
3.5.2 Vyhlasujete a ručíte za to, že ste neuzavreli žiadne iné zmluvy alebo dohody, ktoré by vám bránili v udeľovaní práv udelených podľa tejto časti.
3.5.3 Hoci si ponechávate práva na zákaznícke typy písma, ktoré môžete poskytovať spoločnosti Adobe pre hosting prostredníctvom služby, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky prispôsobenia typov písma Adobe aplikované na zákaznícke typy písma bude vlastniť spoločnosť Adobe. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Adobe vlastní všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sú zapracované do optimalizácií, úprav a iných prác spojených s konvertovaním zákazníckych typov písma na viacero formátov tak, aby mohli byť distribuované prostredníctvom služby používanej vo viacerých prostrediach.
3.5.4 Bez ohľadu na licencie, ktoré vám spoločnosť Adobe udeľuje v tomto článku, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe môže voľne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré spoločnosti Adobe poskytnete, a to na akýkoľvek účel, bez akejkoľvek kompenzácie voči vám, a spoločnosť Adobe môže vo svojich propagačných materiáloch a na svojich webových stránkach propagovať skutočnosť, že vy ste zákazníkom spoločnosti Adobe.

4. Iné práva a povinnosti.

4.1 Podpora. Technická podpora sa poskytuje len platiacim zákazníkom plánu predplatného v súlade s úrovňou predplatenej služby. Je možné, že v súvislosti s poskytovaním technickej podpory bude spoločnosť Adobe nútená komunikovať s vami alebo s vašimi pracovníkmi a požadovať prístup k vašim systémom alebo sieťam. Pokiaľ neposkytnete spoločnosti Adobe takúto spoluprácu, môže dôjsť k obmedzeniu rozsahu podpory, ktorú vám môžeme poskytnúť.
4.2 Ukončenie zmluvy.
4.2.1 Priznávate a súhlasíte, že vaše právo a licencia na používanie určitého licencovaného obsahu a začlenenie licencovaného obsahu do publikovaných médií sú sublicencie vám udelené spoločnosťou Adobe ako držiteľa licencií rôznych osôb udeľujúcich licencie a navyše, že vaše práva na taký licencovaný obsah sú závislé od trvalej vykonateľnosti a použiteľnosti akýchkoľvek zmlúv medzi spoločnosťou Adobe a osobami udeľujúcimi jej licencie. Ak by príslušné dohody medzi spoločnosťou Adobe a jej udeľovateľmi licencií vypršali alebo boli vypovedané, súhlasíte s tým, že už nebudete mať v žiadnom prípade právo na takýto licencovaný obsah udeľovateľa licencie, ktorý sa líši od toho, ktorý sa používal pred takýmto vypršaním alebo vypovedaním dohody.
4.2.2 Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo kedykoľvek, s upozornením alebo bez neho a z akéhokoľvek dôvodu, dočasne alebo natrvalo obmedziť, modifikovať, prerušiť alebo zastaviť túto službu alebo jej ceny (alebo ktorúkoľvek jej časť), váš prístup k službe, k akémukoľvek licencovanému obsahu alebo rozhraniam služby. Spoločnosť Adobe nebude za akékoľvek také obmedzenie, modifikáciu, prerušenie alebo zastavenie služby, licencovaného obsahu alebo vášho prístupu k nim zodpovedná voči vám ani voči žiadnym iným tretím stranám.
4.2.3 Spoločnosť Adobe môže pozastaviť alebo vypovedať váš účet a právo na využívanie služby a/alebo licencovaného obsahu v prípade, ak kedykoľvek porušíte tieto Dodatočné podmienky, keď nebudete platný účet udržiavať v dobrom stave alebo keď nezaplatíte akékoľvek požadované poplatky za plán predplatného.
4.2.4 Spoločnosť Adobe smie na základe svojho vlastného uváženia dočasne alebo natrvalo prerušiť váš prístup k rozhraniam služby, ak spoločnosť Adobe zistí prípady nesprávneho používania, nadmerne častých požiadaviek na službu alebo iného nadmerného používania cez rozhrania služby.
4.2.5 Akýkoľvek pokus o narušenie prevádzky služby alebo licencovaného obsahu ľubovoľným spôsobom môže viesť k trestnému postihu a môže podliehať vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu.
4.3 Zrušenie a refundácia.
4.3.1 Ak chcete svoj účet služby zrušiť, zodpovedáte za to, aby bol zrušený riadnym spôsobom. Svoj účet služby môžete zrušiť kedykoľvek tým, že sa prihlásite do profilu svojho účtu a kliknete na odkaz zrušenia “zrušiť môj účet” bez toho, aby ste museli odpovedať na nejaké otázky. E-mail alebo telefonická žiadosť o zrušenie vášho účtu sa nepovažuje za zrušenie.
4.3.2 Ak sa prihlásite na odber plateného plánu predplatného a svoj účet alebo plán predplatného zrušíte pred dátumom splatnosti nasledujúcej platby, potom vaše zrušenie nadobudne účinnosť okamžite a už vám nebude účtovaný žiaden poplatok.
4.3.3 Ak sa prihlásite na odber ľubovoľného alebo plateného plánu predplatného, ktorého súčasťou je bezplatné skúšobné obdobie, a neskôr svoj účet počas tohto bezplatného skúšobného obdobia, nebude vám účtovaný žiaden poplatok.
4.3.4 Za zrušenie, zníženie verzie alebo iné zmeny preplatených plánov predplatného nebude poskytnutá žiadna refundácia. Aby sme sa ku každému správali rovnako, nebudú udeľované žiadne výnimky ohľadom refundácie služby a/alebo politiky zrušenia.
4.4 Účinnosť vypovedania alebo zrušenia.
4.4.1 Pri vypovedaní vášho účtu či už z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Adobe v prípade, že porušíte tieto Dodatočné podmienky, spoločnosť Adobe uzavrie váš účet bez ďalšieho oznámenia.
4.4.2 Vypovedanie alebo zrušenie vášho účtu alebo vášho používania alebo prístupu k službe bude mať za následok okamžité deaktivovanie alebo vymazanie vášho účtu a prepadnutie a vymazanie celého obsahu na vašom účte, vrátane vašej celej konfigurácie služby a údajov o dizajne webovej stránky, a po takomto vymazaní už nebude možné tieto informácie znovu obnoviť alebo získať.
4.4.3 Pri vypovedaní alebo zrušení vášho účtu alebo predplatného sa urýchli vaša povinnosť uhradiť všetky sumy spoločnosti Adobe a takéto sumy sa stanú okamžite splatnými.
4.4.4 Ak máte dodatočné otázky týkajúce sa služby alebo týchto Dodatočných podmienok, navštívte, prosím, stránku servisnej podpory na adrese https://typekit.com/help.

5. Obchodné plány.

Ak ste si službu predplatili na základe obchodného plánu predplatného (napríklad plánu definovaného alebo popísaného na adrese https://typekit.com/plans a ak je príslušná funkcia, funkcionalita alebo kategória služby alebo licencovaného obsahu dostupná v rámci vášho plánu predplatného), vaše podmienky používania sú uvedené v Článkoch 1 až 4 vyššie a v tomto Článku 5, avšak za predpokladu, že v prípade, keď uzavriete samostatnú zmluvu o obchodnom pláne, podnikovom pláne alebo zmluvu o publikovaní typov písma alebo licenčnú zmluvu alebo podobný nástroj so spoločnosťou Adobe, nahradia podmienky takejto zmluvy a všetky objednávky s ňou spojené tieto Dodatočné podmienky.
5.1 Zmluva o úrovni poskytovanej služby (SLA). Pre každý obchodný plán predplatného platia samostatne nasledujúce podmienky:
5.1.1 Dostupnosť služby. “Dostupnosť služby” je definovaná ako čas, kedy je možné službu získavať, spracovávať a reagovať na žiadosti (vypočítaný ako percento vydelením počtu minút, počas ktorých je služba dostupná v rámci daného kalendárneho mesiaca, počtom celkových minút v danom kalendárnom mesiaci) na základe mesačného merania monitorovacej služby Pingdom a s vylúčením všetkých prípadov plánovanej údržby služby spoločnosťou Adobe a vyššej moci, ktorá je definovaná ako čin vyššej moci, terorizmu, štrajku, požiaru, záplav, zemetrasenia, zásahov, príkazov alebo obmedzení štátnych orgánov, útokov typu DoS a iných škodlivých aktivít, zlyhania aplikácií alebo inej príčiny nedostupnosti služby, ktorá je mimo možnej kontroly spoločnosti Adobe.
5.1.2 SCieľ dostupnosti služby. Spoločnosť Adobe vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby služba bola schopná prevádzky minimálne 99,9 % času meraného každý mesiac.
5.1.3 Záruka dostupnosti služby. Ak spoločnosť Adobe cieľ dostupnosti služby v danom mesiaci, opísaný v Článku 5.1.2, nedosiahne a pokiaľ si vy budete naďalej plniť svoje povinnosti podľa týchto Dodatočných podmienok, za každý deň v takomto mesiaci, počas ktorého bola služba nedostupná viac ako štyri (4) za sebou nasledujúce hodiny, budete mať právo na kredit za jeden (1) deň služby, a to na základe požiadaviek tohto Článku 5 vo vzťahu k vášmu účtu pri uzavretí predplatného služby aktuálneho v tom čase.
(a) Na účely vypočítania cieľa nedostupnosti služby bude spoločnosť Adobe považovať službu za “nedostupnú” vtedy, ak ste zadali lístok o probléme alebo otázke a zaslali ho tímu služby podpory do troch pracovných dní od vzniku udalosti spojenej s nedostupnosťou služby.
(b) Na to, aby ste získali kredit za to, že spoločnosť Adobe nedosiahla cieľ dostupnosti služby, musíte o takýto kredit požiadať písomne, najneskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k udalosti spojenej s nedostupnosťou služby, ktorá vám dáva právo požiadať o kredit.
(c) V prípade rozporu medzi údajmi vo vašich záznamoch a záznamami spoločnosti Adobe budú mat prednosť záznamy spoločnosti Adobe.
(d) Kredit za službu, ktorý je ponúkaný v tejto časti, bude predstavovať váš jediný a výhradný opravný prostriedok za zlyhanie služby alebo za to, že spoločnosť Adobe nesplnila cieľ dostupnosti služby. Všetky nevyužité kredity za službu vypršia pri vypovedaní služby alebo vašej dohody o pláne predplatného.
(e) Ak chcete oznámiť udalosť spojenú s nedostupnosťou služby, výpadok služby alebo iné problémy, zašlite správu na e mailovú adresu podpory služby, ktorá je uvedená vo vašom pláne predplatného, alebo zašlite e-mail na adresu: support@typekit.com. Vaša správa by mala obsahovať popis problému, dátum a trvanie výpadku alebo nedostupnosti a ak je to možné, tiež môže obsahovať adresu URL príslušnej správy o monitorovaní webových stránok službou Pingdom.

6. Podnikové plány.

Ak ste si službu predplatili na základe podnikového plánu predplatného (napríklad plánu definovaného alebo opísaného na adrese https://typekit.com/plans a ak sú príslušná funkcia, funkcionalita alebo kategória služby alebo licencovaného obsahu dostupné v rámci vášho plánu predplatného), sú vaše podmienky používania uvedené v Článkoch 1 až 5 vyššie a v tomto Článku 6, avšak za predpokladu, že uzavriete samostatnú zmluvu o obchodnom pláne, podnikovom pláne alebo zmluvu o publikovaní typov písma alebo licenčnú zmluvu alebo podobný nástroj so spoločnosťou Adobe, podmienky takejto zmluvy vrátane všetkých objednávok s ňou spojených nahradia tieto Dodatočné podmienky.
6.1 Spoločnosť Adobe vyhlasuje, ručí za to a zaväzuje sa k tomu, že podľa jej najlepšieho vedomia (a) vlastní alebo má práva k licencovaným typom písma, licencovanému obsahu a (b) poskytovanie služby (vrátane licencií udeľovaných spoločnosťou Adobe používateľom služby) (i) neporušuje žiadnu zmluvu tretej strany, (ii) neporušuje práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva, alebo práva publicity alebo ochrany osobných údajov tretej strany, (iii) neporušuje žiaden platný zákon, štatút, vyhlášku alebo nariadenie, alebo (iv) nemá za následok šírenie softvérových vírusov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov, ktoré môžu prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia.
6.2 Spoločnosť Adobe bude poskytovať VIP podporu pre podnikovú úroveň, ktorá obsahuje prioritné riešenia problémov počas pracovného času, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
6.3 Bez ohľadu na podmienky uvedené v Článku 3.5.4 vyššie ohľadne publicity spoločnosť Adobe nebude vo svojich propagačných materiáloch alebo na svojich webových stránkach propagovať skutočnosť, že ste jej zákazníkom, bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

7. Vymedzenie pojmov.

Pojmy uvádzané veľkými písmenami v týchto Dodatočných podmienkach majú význam definovaný nižšie. Pojmy uvádzané veľkými písmenami, ktoré tu nie sú inak definované, majú rovnaký význam podľa definície vo Všeobecných obchodných podmienkach uvedených na adrese www.adobe.com/go/terms_sk.
7.1Účet” označuje účet (vrátane ľubovoľného Adobe ID a profilu používateľa), ktorý si vytvoríte pri prvej registrácii služby, vrátane akýchkoľvek jedinečných kľúčov alebo identifikátorov, ktoré vám spoločnosť Adobe poskytne alebo inak umožní použiť.
7.2Adobe,” “my,” alebo “nám” označuje Adobe Systems Incorporated, spoločnosť zriadenú podľa práva štátu Delaware, so sídlom na 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, v prípade, že sa nachádzate v Spojených štátoch amerických, Kanade alebo Mexiku; v ostatných prípadoch označuje Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko.
7.3Agentúra” označuje osobu alebo obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti webového alebo grafického dizajnu, reklamy, marketingu alebo podobné služby svojim vlastným zákazníkom alebo klientom, pričom tieto služby zahŕňajú vytváranie a/alebo uchovávanie publikovaných médií.
7.4Zákaznícke typy písma” sú písma a/alebo skupiny písiem, na ktoré vám poskytla samostatnú licenciu tretia strana a ktoré môžete používať v rámci služby podľa tejto zmluvy.
7.5Počítačové zariadenie” znamená virtuálne alebo fyzické zariadenie alebo internú sieť (t. j. súkromný, vlastný sieťový zdroj dostupný iba vašim jednotlivým zamestnancom alebo dodávateľom, teda nie internet alebo inú sieťovú komunitu otvorenú pre verejnosť) s odporúčaným operačným systémom, hardvérom alebo inou konfiguráciou, ktoré prijíma informácie a manipuluje s nimi s cieľom dosiahnuť určitý výsledok na základe súboru pokynov, a to najmä stolové počítače, prenosné počítače, tablety, telekomunikačné zariadenia, zariadenia s pripojením do internetu a hardvérové produkty schopné prevádzky širokej škály softvérových aplikácií na prácu alebo zábavu.
7.6Odvodené dielo(a)” označuje binárne dáta založené na licencovanom obsahu alebo odvodené z neho (vrátane ľubovoľnej časti licencovaného softvéru) v ľubovoľnej forme, v ktorej možno tieto binárne dáta uložiť na iné miesto, transformovať alebo prispôsobiť, vrátane (nielen) binárnych dát vo formáte, do ktorého možno licencovaný obsah skonvertovať.
7.7 "Dokumentácia" označuje vysvetľujúce písomné materiály a súbory a/alebo používateľskú dokumentáciu, ktorá je priložená k licencovanému obsahu alebo je zverejnená, sprístupnená alebo inak poskytnutá spoločnosťou Adobe v súvislosti s vaším využívaním služby.
7.8Súprava” označuje softvérový balík pre počítačové, internetové alebo iné médium, vytvorený vami pomocou služby, ktorý pozostáva z vami preferovaných nastavení, vami vybraných licencovaných typov písma, formátovania, štýlov a iného softvérového kódu spolu s funkciou JavaScript, ktorá sa môže poskytovať prostredníctvom služby na zabalenie a identifikovanie každej súpravy a príslušného vydavateľa a správu a sledovanie používania licencovaných typov písma v súvislosti s publikovanými médiami.
7.9Osoba(y) udeľujúca(e) licenciu” znamená akúkoľvek tretiu stranu, ktorá spoločnosti Adobe udelila licenciu na licencovaný obsah, ktorý vám spoločnosť Adobe sprístupňuje na vaše používanie.
7.10Licencovaný obsah” znamená licencované typy písma, licencovaný softvér a službu, rozhrania služby a tokeny rozhrania služby.
7.11Licencované typy písma” znamenajú typy písma a/alebo skupiny typov písma, ku ktorým vám spoločnosť Adobe udeľuje licenciu prostredníctvom služby na vaše používanie na základe týchto Dodatočných podmienok.
7.12Licencovaný softvér” znamená službu a ľubovoľný a všetok softvér, s ktorým je táto zmluva dodaná, vrátane (nielen) všetkých softvérových súborov s licencovanými typmi písma a všetkých skriptov, logiky použitej v skriptoch alebo iného kódu, ktorý sa použije v rámci služby alebo je pribalený k softvéru Typekit Desktop alebo je zabudovaný v rámci exportovaných súborových formátov (a akýchkoľvek aktualizácií a inovácií verzií alebo dokumentácie súvisiacej s čímkoľvek predchádzajúcim), ktoré vám spoločnosť Adobe sprístupňuje cez službu, aby vám umožnila prístup a príjem licencovaného obsahu.
7.13Povolený počet počítačových zariadení” označuje maximálny počet počítačových zariadení, na ktoré alebo do ktorých možno aplikáciu Typekit Desktop nainštalovať (vrátane počtu inštancií alebo simultánneho používania povoleného vaším konkrétnym plánom predplatného) a z ktorých možno služby sprístupniť.
7.14Vydavateľ” znamená jednotlivca alebo entitu (vás alebo vášho klienta alebo zákazníka, v ktorých mene môžete konať), ktorá vlastní alebo riadi obsah (iný ako licencovaný obsah) zobrazujúci sa na alebo v publikovaných médiách.
7.15Publikovaný(é) dokument(y)” označuje(ú) ľubovoľnú verejne distribuovanú formu digitálneho dokumentu (napr. Word, PDF, EPUB a pod.), ktorý(é) využíva(jú) licencované typy písma, vložené alebo nie, vrátane zobrazovania, prezerania alebo využívania osobami s prístupom k publikovanému dokumentu.
7.16Publikované médiá” samostatne alebo spoločne označujú ľubovoľný publikovaný dokument alebo publikovanú webovú stránku.
7.17Publikovaná webová stránka” znamená jednotlivo webové lokality, webové stránky alebo obsah webových stránok, ktoré vy navrhujete, vyvíjate alebo vytvárate a ktoré sú publikované a začleňujú, sprístupňujú a verejne zobrazujú licencované typy písma pomocou aplikácie Typekit Web.
7.18Platforma predajcu” je ľubovoľná služba, ktorá svojim zákazníkom alebo klientom umožňuje vyberať typy písma na webové stránky alebo iné produkty, ktoré v ich mene poskytuje (napr. platformy pre blogy, profily sociálnych sietí atď.).
7.19Služba(y)” znamená(ajú) webovú stránku služby Typekit, dostupnú na adrese www.typekit.com, vrátane Typekit Desktop, Typekit Web a všetky ostatné služby, funkcie alebo obsah sprístupnené z webovej stránky služby Typekit, na nej alebo dostupné prostredníctvom nej.
7.20Rozhranie(a) služby” znamená(ajú) akékoľvek rozhranie zásuvných modulov (plugin) alebo aplikácie poskytované službou alebo prostredníctvom nej, ktoré vám umožňuje programátorský prístup k funkcionalite služby a umožňuje vám zobraziť licencovaný obsah alebo inak vytvárať, konfigurovať, modifikovať a publikovať súpravy a získať metaúdaje o typoch písma v knižnici typov písma služby.
7.21Plán(y) predplatného” označuje(ú) každú konkrétnu možnosť plánu predplatného služby, vrátane skúšobnej doby, ako aj všetky súvisiace podmienky používania, povolenia, obmedzenia, reštrikcie a plány poplatkov opísané pri každom pláne predplatného na adrese https://typekit.com/plans, označuje(ú) každú konkrétnu možnosť plánu predplatného služby, vrátane skúšobnej doby, ako aj všetky súvisiace podmienky používania, povolenia, obmedzenia, reštrikcie a plány poplatkov opísané pri každom pláne predplatného na adrese.
7.22Typekit Desktop" označuje tie funkcie služby sprístupnenej prostredníctvom prevzatia alebo inštalácie softvéru Adobe na vašom počítačovom zariadení, ktoré umožňujú váš prístup a používanie služieb alebo licencovaného obsahu na účely publikovania na počítači (napr. na vytváranie publikovaných dokumentov).
7.23Typekit Web” označuje tie funkcie služby, ktoré umožňujú váš prístup a využívanie služieb alebo licencovaného obsahu (vrátane internetových verzií licencovaných typov písma) na vytváranie publikovaných webových stránok.
7.24Aktualizácie a inovácie verzií" znamenajú akékoľvek aktualizácie, revízie, modifikácie alebo doplnky, ktoré môžu byť vytvorené alebo nasadené alebo vám poskytované spoločnosťou Adobe kedykoľvek s cieľom inovovať, rozšíriť alebo zlepšiť službu v rozsahu neposkytovanom podľa samostatných zmluvných podmienok. Spoločnosť Adobe nie je žiadnym spôsobom zodpovedná voči vám za takéto zmeny.
7.25Použitie(a),” “Používanie”, alebo “Využívanie” znamená(ajú) ľubovoľné a každé použitie, ktoré vykonáte so službou v spojení s vaším preberaním, integráciou, prístupom, synchronizáciou, používaním alebo zobrazovaním licencovaného obsahu.
7.26Vy” a “vás” označuje ľubovoľného jednotlivca, entitu alebo agentúru, ktorá vytvára a používa účet na prístup k službám vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov alebo zákazníkov v spojení s publikovanými médiami.
Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-sk_SK-20130106-1200