Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Popup-fråga om lokal lagring

Varför måste jag svara på den här frågan?

Programmet som du kör i Adobe Flash Player vill lagra information på datorn, men behöver mer utrymme än vad som tilldelats för detta ändamål. Den mängd utrymme som för närvarande används för lagring anges, jämte en begäran om ytterligare utrymme som behövs för att kunna spara informationen. I dialogrutan ovan används exempelvis 2 kB och högst 1 MB begärs. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär att få spara informationen). I dialogrutan ovan representerar [webbplats] namnet på den person eller det företag som begär åtkomst till din dator. Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda den information de sparar. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst till din dator och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera: även om den här inställningspanelen är en del av Flash Player så används informationen av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag lagrar och använder information på din dator.

Vilken typ av information kan ett program som körs i Flash Player spara på datorn?

Vilken typ av information som lagras beror på programmet. Informationen kan bestå av allt från ditt användarnamn till resultatet i ett interaktivt spel eller en lista med aktierna i din aktieportfölj. Det bör tydligt framgå vilken typ av information som lagras.

Vem har åtkomst till informationen?

Informationen kan nås via ett program som körs i Flash Player vid den aktuella tidpunkten eller ett annat program som körs i Flash Player på samma webbplats. Adobe har inte åtkomst till den här informationen (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär att få spara informationen). Som nämndes under Varför måste jag svara på den här frågan? ovan bör den person eller det företag som begär åtkomst till din dator klargöra varför de behöver åtkomst till din dator och hur de avser att använda den information de sparar. Kommer informationen exempelvis bara att vara tillgänglig för dig, eller kommer den att publiceras på en offentlig plats? Vem kommer att ha tillgång till informationen i framtiden? Kommer den att tas bort efter en viss tid? Sekretesspolicyn som författats av den person eller det företag som begär åtkomst till din dator bör klargöra dessa och liknande frågor.

Jag har redan angett alternativ för sekretess och diskutrymme i webbläsaren. Hur påverkar dessa inställningar mina Flash Player-inställningar?

Som du kanske vet kan vissa webbplatser, beroende på inställningarna i webbläsaren, lagra och använda små mängder data på din dator, så kallade cookies. Om du till exempel välkomnas med ditt namn på en webbplats som du ofta besöker lagras förmodligen ditt namn i en cookie-fil. Du kan ändra alternativen i webbläsaren för att tillåta eller förbjuda cookies. Du kan också ange hur mycket diskutrymme som de sidor som du besöker kan använda.

När SWF- eller FLV-innehåll spelas upp prioriteras de inställningar du har valt för Flash Player framför eventuella alternativ som du har angett i webbläsaren. Det betyder att du kan tillfrågas om ett program som körs i Flash Player kan lagra information på din dator även om du har valt att inte tillåta cookies i inställningarna i webbläsaren. Det beror på att informationen som lagras av Flash Player inte fungerar på samma sätt som en cookie. Informationen används bara av programmet som körs i Flash Player och är helt oberoende av andra eventuella Internetrelaterade inställningar för sekretess och säkerhet som du har konfigurerat i webbläsaren.

På samma sätt är mängden diskutrymme som du tilldelar programmet som körs i Flash Player helt oberoende av mängden diskutrymme som du avsätter för lagrade sidor i webbläsaren. Det betyder att när SWF- och FLV-innehåll spelas upp kan programmet använda den mängd diskutrymme du anger här, plus det utrymme du har avsatt för lagrade sidor i webbläsarinställningarna.

Oavsett hur du har konfigurerat webbläsaren kan du fortfarande välja att tillåta eller förbjuda att programmet som körs i Flash Player lagrar informationen. Detta beskrivs närmare i resten av det här dokumentet.

Vad händer om jag väljer Tillåt?

Om du väljer Tillåt kan programmet som körs i Flash Player lagra information på datorn. Storleken på informationen är begränsad till mängden begärt diskutrymme.

Vad händer om jag väljer Neka?

Om du väljer Neka kan inte Flash Player öka mängden diskutrymme som är tillgänglig för att lagra information på datorn. Programmet fortsätter att köra, men kanske inte fungerar som det ska. Alternativt visas ett meddelande som anger att programmet inte kan fortsätta såvida du inte tilldelar mer diskutrymme. I så fall kan du antingen öka mängden tillgängligt diskutrymme eller stänga programmet.

Måste jag svara på den här frågan varje gång jag kör ett program från den här webbplatsen?

Nej. Du kan använda panelen Lokala lagringsinställningar om du vill att framtida program från den här webbplatsen ska kunna lagra information på datorn utan att be om tillåtelse varje gång. Så här visar du panelen Lokala lagringsinställningar:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Lokal lagring.

Du kan också använda Inställningshanteraren i Flash Player för att hantera lokala inställningar både globalt (för webbplatser som du inte besökt än) och specifikt för varje webbplats (för webbplatser som du redan besökt). Mer information finns i avsnittet Vad kan jag göra med Inställningshanteraren?

Hur visar jag den här frågan igen?

Det kan du inte. Den här frågan visas automatiskt när det behövs.