Accessibility
 
Home / Products / Dreamweaver / Support / Release Notes
Icon or Spacer Macromedia Dreamweaver Support Center Release Notes

Kommenterar om Macromedia Dreamweaver MX

Om Dreamweaver MX
Nyheter i Dreamweaver MX
Systemkrav
Viktig information och kända problem
     Allmänt
     Integrering mellan flera produkter    
     Macintosh-specifik
     Windows-specifik
     ColdFusion
     ASP.Net
     PHP
     JSP
     
Information, villkor och tillskrivning

 

Om Dreamweaver MX

Macromedia Dreamweaver MX är ett lättanvänt, kraftfullt och öppet utvecklingsverktyg som alla medlemmar i utvecklingsgruppen kan använda för att snabbt skapa stabila webbplatser och Internet-program. Arbeta i samma miljö för att snabbt och enkelt hantera professionella webbplatser, oavsett om de har skapats med HTML, XHTML, XML, webbtjänster, ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP eller PHP. I Dreamweaver MX kombineras de numera välkända visuella layoutverktygen från Dreamweaver med webbprogramfunktionerna från Dreamweaver UltraDev och det omfattande kodredigeringsstödet från HomeSite.

 

Nyheter i Dreamweaver MX

En snabb överblick över nyheterna i Macromedia Dreamweaver MX finns i listan med de tio populäraste funktionerna i Dreamweaver MX. Om du vill läsa mer om nya och förbättrade funktioner kan du gå igenom den interaktiva funktionsturen. Detaljerad information om denna version finns i produktöversikten för Dreamweaver MX.

Titta på produktsjälvstudierna och de många utbildningsresurserna om Dreamweaver MX på Dreamweavers design- och utvecklingscentral. Här får du inspiration från tips, artiklar, självstudier och resurser. Lotsa dina projekt i hamn med hjälp av diskussionsforum, kodexempel, utbyten och referensmaterial.

Systemkrav

Windows Macintosh
300 MHz eller bättre Intel® Pentium® II-processor eller motsvarande
Power Mac® G3 eller bättre
Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT® 4, Windows 2000 eller Windows XP Mac OS 9.1, 9.2.1 eller Mac OS X 10.1 eller senare
MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 eller senare

Apple MRJ (Macintosh Runtime for Java) 2.2.5 eller senare

Om du har Mac OS X har du redan minimiversionen av Java som Dreamweaver kräver installerad.

Netscape Navigator® eller Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare Netscape Navigator® eller Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare
96 MB RAM-minne (128 MB rekommenderas)
96 MB RAM-minne (128 MB rekommenderas)
275 MB tillgängligt hårddiskutrymme 275 MB tillgängligt hårddiskutrymme
Färgskärm med 800x600 upplösning eller bättre (1024x768 och miljoner färger rekommenderas) Färgskärm med 800x600 upplösning eller bättre (1024x768 miljoner färger rekommenderas); färgskärm med 1024x768 upplösning krävs för Mac OS X

 

Viktig information och kända problem

Nedan behandlas problem som fanns vid utgivningen av Dreamweaver MX. Mer information om de senaste nyheterna och kända problem finns på Dreamweavers supportcentral.

Allmänt
Viktig information och kända problem

Paneler med flikar i panelgrupper har ändrats något med avseende på utseende och funktion, även om du fortfarande kan anpassa gränssnittet. Paneler med flikar som kan ordnas om förskjuts nu som sidor i en bok när du växlar mellan dem. Dessa ändringar har att göra med domstolsbeslut i USA. Du kan flytta paneler mellan panelgrupper genom att välja Gruppera panel med på menyn med alternativ i varje maximerad panels namnlist. I Dreamweaver MX och Fireworks MX kan du också ändra panelgruppering med en snabbmeny: Visa snabbmenyn genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) i panelens namnlist. När du försöker dra en flik, visas ett varningsmeddelande som påminner dig om att använda snabbmenyn eller panelens meny med alternativ när du flyttar paneler med flikar mellan panelgrupper.

Vissa problem kan uppstå om du använder Dreamweaver MX på en dator med Zone Labs ZoneAlarm. Om detta inträffar kan du konfigurera ZoneAlarm och tillåta Dreamweaver MX att agera som en server och ansluta sig till Internet. Om problemet kvarstår finns mer information på Dreamweavers supportcentral.

Tack vare säker FTP-inloggning integrerat med MacSSH och PuTTY för Windows kan du använda SSH-aktiverad säker överföring av inloggningsinformation från den integrerade FTP-klienten i Dreamweaver. Instruktioner om hur du skapar en SSH-tunnel för säker verifiering finns i följande tekniska dokument:
  16143 (Macintosh)
  16126 (Windows)

Det finns många nya Dreamweaver MX-mallfunktioner och mallkoder. På grund av ändringar från föregående versioner av Dreamweaver bör du observera följande:

  • Om du skapar en ny mall i Dreamweaver MX fungerar den inte i Dreamweaver 4 eller UltraDev 4. Du kan inte skapa förekomster av mallen eller använda den på en befintlig sida i Dreamweaver 4/UltraDev 4.
  • Om du lägger till en ny ändringsbar region i en Dreamweaver 4/UltraDev 4-mall i Dreamweaver MX kommer mallen fortfarande att fungera i Dreamweaver 4/UltraDev 4, men den nya ändringsbara regionen kommer inte att kännas igen och återges som en HTML-kommentar.
  • Om du lägger till nya ändringsbara regioner i en Dreamweaver 4/UltraDev 4-mall och uppdaterar befintliga sidor som är baserade på mallen i Dreamweaver MX, kommer de mallbaserade sidorna fortfarande att fungera i Dreamweaver 4/UltraDev 4. Om du däremot skapar nya förekomster av mallen i Dreamweaver MX kommer de nya förekomsterna inte fungera i Dreamweaver 4/UltraDev4.
  • Om du använder någon av de nya funktionerna i Dreamweaver MX i en mall (upprepande regioner, valfritt innehåll osv), kommer den mallen inte att fungera i Dreamweaver 4/UltraDev 4.
  • I annat fall kan du fritt byta mallar och mallbaserade sidor som skapats i Dreamweaver 4/UltraDev 4 mellan Dreamweaver 4/UltraDev 4 och Dreamweaver MX. Om du redigerar en Dreamweaver 4/UltraDev 4-mall i Dreamweaver MX blir den inte oanvändbar i Dreamweaver 4/UltraDev 4 om du inte lägger till en ändringsbar region eller använder någon av de nya mallfunktionerna.
  • Spara en säkerhetskopia av mallar som du skapar i tidigare versioner av Dreamweaver innan du redigerar dem i Dreamweaver MX, om du behöver återgå till den ursprungliga filen.

Hjälpen innehåller ett typografiskt fel i kodexemplen i "Skriva ett malluttryck" och "Skapa ett villkor med flera if-satser". Om du vill använda kodexemplen för att skapa egna malluttryck måste du rätta till koden genom att ta bort mellanslaget före och efter likhetstecknet (=).

Det rätta malluttrycket är:

<!-- TemplateExpr expr="ditt uttryck" -->

Tomma celler som ritats i layoutvyn i Dreamweaver 4 visas inte om sidan öppnas i layoutvyn i Dreamweaver MX. Du kommer runt problemet genom att rita om cellen i layoutvyn i Dreamweaver MX. Detta påverkar endast tomma layoutceller.

Det finns kända problem med att installera Dreamweaver MX i en sökväg som innehåller höga ASCII-tecken. Var snäll att installera Dreamweaver i en mapp som bara använder sig av låga ASCII-tecken.

 

Integrering mellan flera produkter
Viktig information och kända problem

Dreamweaver MX levereras med den senaste versionen av insticksprogrammet Flash MX (r29) i mappen Configuration. Detta innebär att du kan spela upp filmer som har skapats med Flash MX i Dreamweavers dokumentfönster. När en nyare version av insticksprogrammet finns tillgänglig kan du uppdatera programmet i Dreamweaver MX i mappen Dreamweaver MX\Configuration\Flash Player.

Macintosh-specifik
Viktig information och kända problem

På vissa datorer kan det hända att följande felmeddelande visas när du startar demoversionen av Dreamweaver MX första gången:

Privilege: Failed to initialize
Privilege (87) for: drmet. Please re-install the product and try again. (Installera om produkten och försök igen.)

Du åtgärdar problemet genom att dubbelklicka på filen VSetupT (i mappen Dreamweaver MX) och sedan starta om Dreamweaver MX. När du dubbelklickar på VSetupT visas ingenting men installationen initieras så att Dreamweaver MX kan startas. Du behöver endast göra detta en gång.

Det går inte att använda Förhandsgranska i webbläsare när du vill visa ett XHTML-dokument på en Macintosh med Internet Explorer 5. Du löser problemet genom att använda Internet Explorer 5.1 eller senare.

Användare av Mac OS 9.1 och 9.2 måste installera CarbonLib 1.5. Dreamweaver MX är ett Carbon-baserat program som kräver CarbonLib 1.5 om du använder Mac OS 9. Installationsprogrammet till Dreamweaver MX installerar CarbonLib 1.5. Du kan även hämta installationsprogrammet för CarbonLib 1.5 från Apple på: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120047.

Det går inte att använda CSS-format i kodvyn i ett ColdFusion-dokument. Du löser problemet genom att klicka på designvyn när du har gjort en ändring. Detta utlöser en synkronisering mellan kodvyn och designvyn. Växla sedan tillbaka till kodvyn och använd CSS-formatet.

Paneler och fönster är svarta när bildskärmen är inställd på 256 färger i Mac OS X. Det krävs att du använder inställningen Tusentals färger eller bättre i Mac OS X.

 

Windows-specifik
Viktig information och kända problem

Det går inte att starta Dreamweaver MX i Windows NT. Följande felmeddelande visas: Det dynamiska länkbiblioteket SHLWAPI.dll finns inte i den angivna sökvägen. Du kan lösa problemet genom att installera Microsoft Internet Explorer 5.1 eller senare.

ColdFusion-felsökningsprogrammet är inte kompatibelt med alla webbläsarversioner. Microsoft Internet Explorer version 5.50.4807.2300 är inkompatibel med ColdFusion-felsökningsprogrammet.

Vid installation på Windows 98-datorer som kör antivirusprogrammet F-Secure visas ett felmeddelande som varnar för att filen codee33e.rra kan innehålla ett virus. Du löser problemet genom att installera snabbkorrigering 3 för FSAV 5.30 och sedan installera Dreamweaver MX. Du kan hämta snabbkorrigeringen på:
http://www.europe.f-secure.com/support/top-issues/avwrks-top-issues-page_2002011000.shtml.

 

ColdFusion
Viktig information och kända problem

Easy ColdFusion MX-installation fungerar endast om du har en ColdFusion-server och väljer alternativet Redigera och testa lokalt i guiden Platsdefinition. Om du väljer något annat alternativ kan du inte använda funktionerna i Easy ColdFusion MX-installationen.

Om du redan har installerat ColdFusion MX och väljer Redigera lokalt, överför sedan till fjärransluten testserver i dialogrutan Platsdefinition, kommer testservern att ändras till c:\CFusionMX\wwwroot\folder\ och URL-prefixet till http://localhost. Om du kör ColdFusion MX fristående kan du redigera URL-prefixet med rätt portnummer. Om detta inte fungerar måste du ersätta testserverns sökväg med den verkliga sökvägen till testservern.

URL-prefixet i dialogrutan Platsdefinition fylls inte i korrekt om du har både ColdFusion MX och en annan server installerad på datorn. Guiden känner av om ColdFusion-servrar körs på datorn, om du väljer att använda den lokala ColdFusion-servern. Guiden genererar detaljerad information om platsen, bland annat sökväg till programservern och URL-prefix. Om du har en fristående version av ColdFusion MX installerad och väljer att använda en annan server på datorn (exempelvis IIS) fylls URL-prefixet i på rätt sätt. Den lokala rotmappssökvägen läggs till i slutet av ColdFusion MX URL-prefixet. Om du exempelvis använder en lokal rotmapp med sökvägen "c:\inetpub\wwwroot\mapp" och du väljer att använda en annan server på datorn än den fristående ColdFusion MX-servern, kommer URL-prefixet att bli "http://localhost:8100/inetpub/wwwroot/mapp". Du kan lösa problemet genom att ersätta URL-prefixet med ett korrekt prefix.

Om du vill använda ColdFusion-felsökningsprogrammet måste du ha Microsoft Internet Explorer 5.1 eller senare installerat på datorn.

ColdFusions serverfunktionskoder har ändrats för Dreamweaver MX. I Dreamweaver MX finns det nya och förbättrade serverfunktioner. På grund av att koden är annorlunda kan inte dessa nya serverfunktioner samexistera på samma sida som koder som har skapats i UltraDev 4. Varje fil får endast innehålla Dreamweaver MX ColdFusion-serverfunktioner eller UltraDev 4-serverfunktioner. Du kan ange om du vill att platsen ska innehålla Dreamweaver MX-sidor, UltraDev 4-sidor eller både och i dialogrutan Platsdefinition. Om du väljer att använda både och uppmanas du att bestämma vilken typ av serverfunktioner som ska användas när en ny sida skapas.

RDS-filbläddring stöder inte utökade ASCII- eller dubbel-byte-teckenuppsättningar. RDS-filbläddring fungerar endast med låga ASCII-teckenuppsättningar.

ColdFusion känner inte igen kolumnrubriksnamn som innehåller ett mellanslagstecken i en Microsoft Access-databas. Undvik problemet genom att inte använda kolumnrubriknamn som innehåller mellanslagstecken i Microsoft Access-databaser.

ASP.Net
Viktig information och kända problem

När du använder en SQL Server-anslutning använder SQL-satser parametrar med namngivna platshållare, inte frågetecken, som är fallet med OLE DB-anslutningar. Exempel:

SQL Server: SELECT * FROM foo WHERE xyz=@myParam
OLE DB: SELECT * FROM foo WHERE xyz=?

Anslutningssträngar och annan information om anslutningar är kvar i filen web.config i roten till Dreamweaver-platsen.

När du skapar eller ändrar Add Key-koder i filen web.config (används när du skapar en anslutning) måste du behålla samma ordning på nycklarna som Dreamweaver använder. Ordningen ska vara:

<add key="MM_CONNECTION_HANDLER_foo" value="default_oledb.htm eller sqlserver.htm" />
<add key="MM_CONNECTION_STRING_foo" value="anslutningssträngen" />
<add key="MM_CONNECTION_DATABASETYPE_foo" value="OleDb eller SQLServer" />
<add key="MM_CONNECTION_SCHEMA_foo" value="tom sträng eller ett schemanamn" />
<add key="MM_CONNECTION_CATALOG_foo" value="tom sträng eller ett katalognamn" />

Om du vill använda serverfunktioner i ASP.NET måste du kopiera en kodfil från Macromedia till katalogen bin på testservern. Du kan kopiera filen genom att klicka på distributionslänken som visas på panelen Serverfunktioner eller panelen Bindningar. Du kan även välja Plats > Distribuera stödfiler. En dialogruta visas där du kan välja överföringsmetod och placering av testserverns bin-katalog. Ange den lokala/nätverks- eller FTP-sökvägen till serverns bin-katalog (exempelvis c:\Inetpub\wwwroot\bin) och klicka på Distribuera så överförs filen till den angivna katalogen. Om katalogen inte finns så skapas den inte. Du måste själv skapa bin-katalogen innan du distribuerar filen.

Filen web.config distribueras inte eller slår samman anslutningsdata automatiskt i filen web.config på testservern eller fjärrservern. Du måste kanske skicka (kopiera) filen till servern manuellt om du vill köra ASP.NET-sidor som använder anslutningar. Detta är inget problem om du använder Förhandsgranska i webbläsare eller Live Data-läget. Det är endast ett problem när du kör sidan på servern.

Om du vill använda Dreamweaver MX:s uppsättning av egna koder i din egen ASP.NET-kod måste du ta med följande direktiv högst upp på varje .aspx-sida som använder koderna:

<%@ Register TagPrefix="MM" Namespace="DreamweaverCtrls" Assembly="DreamweaverCtrls,version=1.0.0.0,publicKeyToken=836f606ede05d46a, culture=neutral" %>

Direktivet kanske redan finns på sidan om den innehåller en Dreamweaver-serverfunktion. När du lägger till serverfunktioner till ASP.NET-sidor, läggs Register-direktivet till automatiskt, om det behövs.

Kopiera sedan filen DreamweaverCtrls.dll till katalogen bin på platsen i fråga eller till katalogen bin under en virtuell katalog som använder sitt eget programutrymme. Du kan även lägga DLL-filen i GAC (Global Assembly Cache). Mer information om GAC finns i Microsofts webbplats på http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmag01/html/buildapps2.asp. DLL-filen som innehåller logiken för de egna koderna finns i följande mapp i Dreamweaver MX-mappen på hårddisken:

Dreamweaver MX/Configuration/ServerBehaviors/Shared/ASP.Net/Scripts/DreamweaverCtrls.dll

Om du har lagt till serverfunktioner till andra ASP.NET-sidor på platsen kanske filen redan finns i mappen.

Den dynamiska menyn och de dynamiska alternativknapparna som genereras av objektet Update Server lägger felaktigt till ett semikolon. Kompileringsfelet "Compiler Error Message: BC30037: Character is not valid." (Kompileringsfel: BC30037: Felaktigt tecken) uppstår. Rätta till felet genom att ta bort semikolonet från slutet av raden. Detta inträffar endast på ASP.Net VB-sidor som använder webbformulärkontroller. Med normala HTML-formulärobjekt inträffar inte felet.

Om du anger reserverade SQL-ord som kolumnnamn när du lägger till postuppsättningar eller serverfunktioner på sidan, infogas citattecken runt de reserverade orden i SQL-satsen så att inte koden bryts upp. Om du använder en Microsoft Access-databas kan citattecknen orsaka att koden bryts upp vid körning. Du kan undvika detta problem genom att inte använda reserverade SQL-ord som kolumnnamn. En lista med reserverade ord finns på Microsofts webbplats (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dndao/html/daotoadoupdate_topic16.asp).

 

PHP
Viktig information och kända problem

Dreamweaver MX är inte kompatibelt med PHP version 4.1.0 på grund av av ett fel i mysql_pconnect(). Du kan använda PHP 4.0.6 eller tidigare eller PHP 4.1.1 och senare.

I PHP-program lägger Dreamweaver till citattecken runt kolumnnamn som matchar reserverade SQL-ord. Dessa tecken är tyvärr inte implementerade på rätt sätt, vilket resulterar i ett kompileringsfel. Du kan rätta till koden genom att placera ett omvänt snedstreck (\) före alla citattecken i SQL-satsen eller också kan du undvika kolumnnamn som matchar reserverade SQL-ord. Reserverade SQL-ord: catalog, data, date, day, default, desc, group, hour, identity, level, names, parameter, path, prefix, result, statement, time, value, values, year.

Hjälpen till dialogrutan Lägg till parameter för PHP-dokumenttypen är ofullständig. I dialogrutan kan du definiera parametrar som finns i en SQL-sats genom att ange parameterns namn, standardvärde och körtidsvärde. Så här definierar du en SQL-parameter för en PHP-dokumenttyp:

1. Ange ett parameternamn i textrutan Namn.
2. Ange ett standardvärde för parametern i textrutan Standardvärde. Standardvärdet är det värde som parametern ska anta om inget körtidsvärde returneras.
3. Ange ett körtidsvärde för parametern i textrutan Körtidsvärde. Körtidsvärdet är vanligtvis en URL- eller formulärparameter som anges av en användare i ett HTML-formulärfält.
4. Klicka på OK.

 

JSP
Viktig information och kända problem

I hjälpen beskrivs hur du undersöker en webbtjänstproxy med hjälp av .NET Framework. Samma dialogruta och procedur gäller även för JSP-dokument .

Så här väljer du en proxyklassläsare för en JSP-sida:

1. Klicka på plusknappen (+) på komponentpanelen.
2. Välj Lägg till med proxyklasser på snabbmenyn som visas. Dialogrutan Lägg till med proxyklasser visas.
3. Ange i textrutan sökvägen till mappen som innehåller filerna till proxyklassen. Du kan bläddra till mappen genom att klicka på Bläddra, till höger om textrutan.
4. Markera proxyläsaren i listrutan. Standardläsaren för JSP-dokumenttyper är Java-klassläsaren.
5. Klicka på OK.

Information, villkor och tillskrivning

Programmet kan innehålla kod från andra företag som kräver information och/eller fler villkor. Sådana underrättelser och/eller villkor som krävs av andra företag är införlivade i licensavtalet för detta program.