Poslední aktualizace: 7. srpna 2017
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobepopisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webových stránek a aplikací společnosti Adobe, včetně služby Typekit. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se službou Typekit naleznete níže.
Služba Typekit poskytuje přístup do knihovny písem.
 
Jak služba Typekit používá soubory cookie?
Při poskytování webové stránky Typekit ( www.typekit.com) používáme soubory cookiev souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
Při zajišťování služby Typekit neumisťujeme soubory cookie na webové stránky k poskytování našich typů písma a ani tyto cookie nevyužíváme.
 
Jaké informace služba Typekit shromažďuje?
Za účelem poskytování služby Typekit může Adobe shromažďovat informace o písmech, která jsou pro váš web poskytována. Tyto informace slouží pro účely fakturace a dodržování podmínek a mohou zahrnovat následující:
 • Poskytnutá písma
 • ID sady
 • Verze jazyka JavaScript sady (řetězec)
 • Typ sady (řetězec „konfigurovatelná“ nebo „dynamická“)
 • ID účtu (identifikuje zákazníka, o jehož sadu jde)
 • Služba poskytující písma (např. Typekit nebo Edge Web Fonts)
 • Aplikace požadující písma (např. Adobe Muse)
 • Server poskytující písma (například servery Typekit nebo Enterprise CDN)
 • Jméno hostitele stránky pro načítání písem
 • Čas, který webový prohlížeč potřebuje ke stažení písem
 • Jak dlouho trvá prohlížeči stažení písem před jejich použitím
 • Zda je nebo není nainstalován nástroj pro blokování reklamy, aby bylo možné určit, zda není jeho přítomností ovlivněna přesnost sledování zobrazení stránky
Jak společnost Adobe nakládá se získanými informacemi?
Společnost Adobe používá informace získané z webových stránek třetích stran, které používají písma Typekit, k zajišťování služby Typekit. Tyto informace se používají také k diagnostice problémů s dodáním a stahováním a k platbám tvůrcům písem.
 
Sdílí služba Typekit mé osobní údaje?
Společnost Adobe při poskytování typů písma prostřednictvím služby Typekit spolupracuje s tvůrci typů písma. Kromě toho mohou tito tvůrci typů písma prostřednictvím služby Typekit nabízet typy písma k prodeji na tržišti Typekit Marketplace. V tomto případě poskytne společnost Adobe tvůrcům typů písma informace, jako jsou vaše kontaktní údaje a souhrn nákupu licencovaných typů písma, aby mohl příslušný tvůrce typů písma ověřit, zda máte k typům písma získaným na tržišti Typekit Marketplace platnou licenci.