Přístupnost*

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ADOBE® TYPEKIT®

Poslední revize: 18. června 2014. Úplně nahrazuje verzi z 1. června 2013.

Používáním Služeb Typekit nebo instalací jakékoli části Programu služby vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami. Pečlivě si je pročtěte.

Přehled

 

Typekit

Porovnání Tarifů předplatného

Tarif Individual

Tarif Business

Tarif Enterprise

Základní podmínky

Dodatečná smlouva o úrovni poskytované služby

 

Odškodnění

 

 

1. Definice.

Ve Smlouvě se používají výrazy psané s velkými počátečními písmeny. Výrazy jsou definovány v článku 7 níže.

2. Základní podmínky.

Vaše Užívání Služeb se řídí těmito Dodatečnými podmínkami užívání (dále „Dodatečné podmínky“), které doplňují Podmínky užívání Adobe.com (dále „Všeobecné podmínky“), jež jsou dostupné na adrese www.adobe.com/go/terms_cz a tímto odkazem se začleňují do těchto Dodatečných podmínek.

2.1 Tarify a poplatky předplatného.

2.1.1 Služba se nabízí v rámci bezplatných Tarifů předplatného pro osobní použití, stejně jako zpoplatněných Tarifů předplatného pro osobní, komerční a firemní použití, které Vám umožní přístup k Licencovanému obsahu pro Použití ve Vašich Zveřejněných médiích. Některé zpoplatněné Tarify předplatného jsou zahrnuty ve Zkušebním období.

2.1.2 U některých bezplatných variant Tarifů předplatného nemusíte být vyzváni k zadání o poskytnutí čísla kreditní karty. Pokud se však přihlásíte k placenému tarifu předplatného Individual nebo Business, budete muset uvést číslo kreditní karty a příslušný poplatek za Tarif předplatného vám bude stržen z kreditní karty okamžitě po přihlášení. Následně bude poplatek za Tarif předplatného strháván z kreditní karty zálohově, každý měsíc nebo rok, podle okolností.

2.1.3 Po zaplacení jsou poplatky zaplacené za Tarif předplatného již nevratné. Nelze-li z Vaší kreditní karty strhnout platbu Tarifu předplatného v době splatnosti, pokusíme se Vás kontaktovat. Pokud nebudete reagovat, řádně a včas nám nesdělíte aktuální údaje o kreditní kartě a nezaplatíte příslušné poplatky Tarifu předplatného, vyhrazujeme si právo Váš přístup ke Službám přerušit.

2.1.4 Všechny poplatky za Tarify předplatného se uvádějí bez daní, celních či jiných poplatků uvalených daňovými orgány, za jejichž zaplacení odpovídáte Vy, s výjimkou daní Spojených států (federálních či státních).

2.2 Platba za Tarif předplatného, přechod na vyšší Tarif předplatného, překročení limitu.

2.2.1 Pokud si předplatíte placený tarif předplatného Individual nebo Business, souhlasíte, že budete v zájmu získání přístupu k Licencovanému obsahu poukazovat zálohové platby včas.

2.2.2 Poplatky za Tarif předplatného mohou být změněny oznámením umístěným s 30denním předstihem na web typekit.com. Pokud Adobe změní poplatky za Tarif předplatného na základě oznámení s 30denním předstihem (30 dní před koncem aktuálního období Tarifu předplatného), bude jakékoli Vaše následné Využívání Licencovaného obsahu představovat vyjádření souhlasu s takovými změnami. Pokud jste uprostřed období placeného Tarifu předplatného, bude jakákoli změna poplatků Tarifu předplatného platit od okamžiku obnovení období Vašeho Tarifu předplatného, poté co předplacené období Tarifu předplatného uplyne.

2.2.3 Každý plán předplatného zahrnuje omezení objemu Využívání. Tato omezení platí pro Licencovaný obsah a mohou být uvedena také v profilu vašeho Účtu. Pokud při Použití Licencovaného obsahu překročíte limity stanovené pro Licencovaný obsah nebo pro konkrétní Tarif předplatného (dále „překročení limitu“), ať již jste předplatitel Typekit Enterprise Plan nebo předplatitel Creative Cloud Enterprise, a bez ohledu na to, zda k překročení limitu dojde záměrně, či nezáměrně, vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního rozhodnutí zaslat vám vyúčtování na adresu uvedenou v objednávce Typekit Enterprise Plan nebo Creative Cloud Enterprise či ve vašem Účtu pro Tarif Individual nebo Business a okamžitě strhnout z vaší kreditní karty okamžitě poplatek za překročení limitu, zvýšit úroveň vašeho Účtu na jiný Tarif předplatného, který bude odpovídat míře vašeho Využití obsahu, případně pozastavit váš přístup k Licencovanému obsahu, dokud nedojde k úplnému splacení vašeho Účtu či poplatků za překročení limitu. Zavazujete se, že na vyžádání Nám bezodkladně zaplatíte všechny dlužné částky ve vašem Účtu.

2.2.4 Pokud máte přihlášený bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití, berete na vědomí, že některý Licencovaný obsah, k němuž máte přístup, může přejít k určitému budoucímu datu do placeného Tarifu předplatného. Pak může dojít k tomu, že pro další čerpání přístupu k takovému Licencovanému obsahu budete muset přejít na vyšší Tarif předplatného.

2.2.5 Pokud byste měli kdykoli měnit bezplatný Tarif předplatného pro osobní použití na placený Tarif předplatného nebo pokud byste měli přecházet z jednoho placeného Tarifu předplatného na vyšší tarif (včetně přechodu během zkušebního období placeného Tarifu předplatného) na dražší Tarif předplatného, bude období v danou dobu platného bezplatného Tarifu předplatného či placeného Tarifu předplatného (včetně jakéhokoli zkušebního období Tarifu předplatného) ukončeno s platností od okamžiku přechodu na vyšší Tarif předplatného a příslušné poplatky za nový placený Tarif předplatného budou strženy z Vaší kreditní karty s okamžitou platností. Následně bude poplatek za Tarif předplatného strháván z Vaší kreditní karty zálohově, pravidelně a způsobem uvedeným v článku 2.1.2  výše.

2.2.6 Pokud byste kdykoli přistoupili k přechodu na nižší placený Tarif předplatného, berete na vědomí, že tento krok může vést ke ztrátě určitých funkcí, případně ke snížení kapacity Využívání či limitů Využívání, které jsou k Vašemu Účtu přiřazeny. Za tuto případnou ztrátu neneseme odpovědnost.

3. Vaše práva a povinnosti; omezení a restrikce Vašeho Užívání Licencovaného obsahu.

3.1 Užívání Licencovaného obsahu z Vaší strany. V závislosti na zvoleném Tarifu předplatného se mohou kategorie pro Vaše Použití dostupného Licencovaného obsahu lišit. Některé prvky či funkce Služeb nebo kategorie Licencovaného obsahu popsané v těchto Dodatečných podmínkách nemusí být k dispozici se všemi Tarify předplatného. Při registraci, přístupu nebo Používání jakékoli části Licencovaného obsahu a v souladu s příslušným Tarifem předplatného, který máte zvolený (a případně za podmínky zaplacení poplatků Tarifu předplatného), Vám společnost Adobe tímto uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, nepřenosné a omezené právo a licenci k přístupu a Využívání Licencovaného obsahu při navrhování a vývoji Zveřejněného média a ve spojitosti s ním, jak to povolují tyto Dodatečné podmínky, a pouze po tak dlouhou dobu, po jakou budete udržovat v nepřerušené platnosti Tarif předplatného a s výhradou následujících podmínek:

3.1.1 Tvorba dokumentů. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Využívání Licencovaného obsahu pro účely tvorby dokumentů,

(a) můžete Používat pouze službu Typekit Desktop (včetně Licencovaného obsahu, který dovolujeme stáhnout a instalovat či který Vám poskytujeme jinak prostřednictvím služby Typekit Desktop) na Povoleném počtu Počítačových zařízení;

(b) jakmile bude služba Typekit Desktop nainstalována na Vašem Počítačovém zařízení, můžete přistupovat k Licencovanému obsahu jejím prostřednictvím, můžete vybírat mezi dostupnými Licencovanými typy písma ty, které si přejete synchronizovat s Vaším Počítačovým zařízením pro Použití při tvorbě dokumentů;

(c) můžete Používat Licencované typy písma, které byly synchronizovány na Vaše Počítačové zařízení za účelem navrhování a vývoje Zveřejněných dokumentů a můžete začleňovat Licencované typy písma do svých Zveřejněných dokumentů a distribuovat je s nimi, takže když budou ostatní osoby zobrazovat, tisknout či provádět interakci s Vašimi Zveřejněnými dokumenty, uvidí Váš obsah zobrazený v Licencovaných typech písma tak, jak si přejete (a budou moci upravovat části Vašich Zveřejněných dokumentů, jako například zadávat text do polí formuláře, lze-li použít);

(d) můžete vkládat pouze ty znaky (např. dílčí sady) Licencovaných typů písma, které jsou nezbytné pro zobrazování, tisk a prohlížení (či případně úpravy) zveřejněného dokumentu; a

(e) smíte Používat a distribuovat Licencované typy písma vložené do Vašich Zveřejněných dokumentů, jak se uvádí v článku 3.1.1.

3.1.2 Tvorba webových stránek. Pokud Váš Tarif předplatného povoluje Využívání Licencovaného obsahu pro účely tvorby webových stránek,

(a) smíte používat Licencovaný obsah pro účely návrhu a vývoje Vašich Zveřejněných webových stránek či webů (a musíte Použít případnou Sadu, kterou pro takové účely vyžadujeme) a můžete odkazovat či začlenit odkaz na vybrané Licencované typy písma v rámci Zveřejněné webové stránky, aby když ostatní osoby zobrazí či budou provádět interakci s Vaší Zveřejněnou webovou stránkou, viděly Váš obsah zobrazený pomocí Licencovaných typů písma, jak si přejete; a

(b) ve svých Zveřejněných webových stránkách smíte Používat Licencované typy písma pouze způsobem uvedeným v článku 3.1.2.

3.2 Užívání Licencovaného obsahu Vydavateli, jejichž jménem vytváříte Zveřejněná média. Vydavatelé, jejichž jménem vytváříte Zveřejněná média, mohou pokračovat v přístupu a Používání Licencovaného obsahu, který jste navrhli pro dané Zveřejněné médium, pokud je takový Vydavatel předplatitelem Služeb nebo podepíše se společností Adobe samostatnou smlouvu o přístupu ke Službám. Zavazujete se, že poskytnete svým klientům-Vydavatelům kopii těchto Dodatečných podmínek či oznámení o nich (jsou přístupné na adrese www.adobe.com/go/terms_cz.

3.3 Další prodej Služeb.

3.3.1 Pokud jste Agentura (jak se definuje v článku 7 níže), máte omezené právo na další prodej Služeb (pouze ve spojitosti se službami, které poskytujete jako Agentura vlastním zákazníkům či klientům), společnost Adobe však může určit omezení ohledně počtu Zveřejněných médií, která mohou být registrována ke Službám Agenturou, případně rozsah služeb poskytovaných takovou Agenturou.

3.3.2 Pokud jste Prodejní platforma (jak se definuje v článku 7 níže), souhlasíte, že bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe nebudete Používat žádnou část Licencovaného obsahu. Pokud jste Prodejní platforma a Využíváte jednu z našich bezplatných služeb typů písma, postačuje, pokud společnosti Adobe předem písemně zašlete zprávu elektronické pošty s uvedením svého jména a názvu své Prodejní platformy a do předmětu uvedete „oznámení o Prodejní platformě“, přičemž použijete toto adresu: support@typekit.com.

3.3.3 Prodejní platformy musí Užívat Licencovaný obsah v souladu se zákonem, a to včetně místních zákonů o omezení dovozu či vývozu dat či softwaru, jakož i zákonů o ochraně soukromí a předpisů platných pro osobní či osobně identifikovatelné údaje.

3.4 Závazky, omezení, restrikce a zakázané použití Licencovaného obsahu.

3.4.1 Pořizování kopií Dokumentace. Můžete si pořídit kopie Dokumentace, maximálně však v množství rozumně nezbytném pro Vaše interní referenční použití ve spojitosti s Vaším Užíváním Licencovaného obsahu.

3.4.2 Nepřetržitý přístup k Licencovanému obsahu. Pro nepřetržitý přístup k Licencovanému obsahu může být nutné připojení k internetu, jež se využívá k poskytnutí, aktivaci či synchronizaci Licencovaného obsahu nebo k autorizaci, obnovování či ověřování Vašeho přístupu k Licencovanému obsahu. V některých případech Licencované typy písma, které začleníte do určitého Zveřejněného média, budete moci zobrazit Vy i třetí strany, které budou mít přístup či možnost prohlížet Zveřejněná média pouze po tak dlouhou dobu, po jakou budete bez přerušení udržovat v platnosti Tarif předplatného (včetně zaplacení všech poplatků za Tarif předplatného, lze-li použít).

3.4.3 Zpětný odkaz na Služby. Bezplatné Tarify předplatného pro osobní použití nebo placené Tarify předplatného ve zkušebním období mohou zahrnovat Licencovaný obsah poskytovaný s doprovodným symbolem či jiným logem se zpětným odkazem. Takové prvky budou automaticky přidávány na jakoukoli stránku, která bude načítat Služby, případně mohou být doprovázeny pokyny pro určité značkové prvky či požadavky týkajícími se zobrazování. Odstraňování či zakrývání požadovaného symbolu nebo loga zpětného odkazu na Službu je zakázáno. Zavazujete se k zobrazování jakéhokoli symbolu či loga a k dodržování souvisejících pokynů týkajících se značkových prvků, jež Vám byly poskytnuty.

3.4.4 Začleněné komponenty s otevřeným zdrojem. Části Licencovaného obsahu mohou využívat nebo obsahovat softwarové komponenty a programy s otevřeným zdrojem. Vaše Využívání takového Licencovaného obsahu se bude dále řídit podmínkami licence k otevřenému zdroji stanovenými v souborech s oznámením o autorských právech či licencích, které jsou k takovému Licencovanému obsahu přiloženy.

3.4.5 Zachování stávajících oznámení. Licencovaný obsah Vám může být poskytován s určitými oznámeními o vlastnictví, včetně oznámení o patentech, autorských právech či ochranné známce. Musíte veškerá taková oznámení o vlastnictví zobrazená v Licencovaném obsahu nebo na něm zachovat přesně v podobě, v jaké Vám byla poskytnuta (a nijak je neodstraňovat ani neměnit).

3.4.6 Zakázané Použití Licencovaného obsahu. S výjimkou případů povolených na základě licenčních podmínek týkajících se určitých komponent s otevřeným zdrojem, které mohou být zahrnuty v Licencovaném obsahu nebo s Licencovaným obsahem či jeho prostřednictvím distribuovány, se Vám výslovně zakazuje:

(a) hostování Licencovaného obsahu na Vašem vlastním serveru nebo v rámci jiné varianty či služby vlastního hostingu;

(b) začleňování, spojování, vkládání či jiná forma distribuce Licencovaného obsahu s Vašimi Zveřejněnými médii, případně poskytování podlicencí na Váš přístup k Použití jakékoli části Licencovaného obsahu jakékoli další osobě, s výjimkou případů popsaných v článku 3.1 těchto Dodatečných podmínek;

(c) umožnění vnějšího výstupu Licencovaného obsahu z Vašeho Zveřejněného média, případně distribuce jakékoli části Licencovaného obsahu samostatně nebo způsobem, který by jiné osobě umožňoval Využívat Licencovaný obsah k vytváření nového obsahu mimo Vaše Zveřejněné médium;

(d) přidávání jakýchkoli funkcí k Licencovanému obsahu či jakékoli jiné pozměňování, upravování, adaptování, překládání, konvertování, modifikování, vytváření či pořizování jakýchkoli Odvozených děl z jakékoli části Licencovaného obsahu;

(e) demontáž, dekompilace, reverzní inženýrství či jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Služeb či Licencovaného obsahu, případně překonávání, obcházení či jiné formy obejití jakýchkoli softwarových ochranných mechanismů ve Službách či v Licencovaném obsahu (s výjimkou případů, kdy zákony platné ve Vaší jurisdikci aplikaci takových omezení výslovně zakazují, s tím, že musíte nejprve požádat o příslušné informace společnost Adobe, přičemž My Vám můžeme na základě vlastního úsudku buď poskytnout takové informace, nebo stanovit rozumné podmínky, včetně přiměřeného poplatku, ohledně Užívání Programu či Licencovaného obsahu, aby byla zajištěna ochrana práv k duševnímu vlastnictví společnosti Adobe a/nebo jejího Poskytovatele licence ve vztahu ke Službám);

(f) postoupení práv k Užívání Licencovaného obsahu, udělení zástavního nároku ve vztahu k těmto právům nebo jiná forma převodu jakýchkoli práv k Užívání Licencovaného obsahu;

(g) pokusy o kopírování, přesouvání či odstraňování Licencovaného obsahu z míst či složek na Vašem Počítačovém zařízení, kde jsme My takový Licencovaný obsah nainstalovali, případně jiné pokusy o přístup či Použití Licencovaného obsahu jinak než na základě přímého předplacení Služeb s využitím prostředků, které pro takové účely poskytujeme; a

(h) kopírování či distribuování Licencovaného obsahu (s výjimkou případů výslovně povolených ve vztahu k Licencovaným typům písma začleněným do určitých typů Zveřejněných médií v souladu s článkem 3.1.1 těchto Dodatečných podmínek) k Použití prostřednictvím obslužného střediska, například u poskytovatele komerčních tiskových služeb.

3.4.7 Dodržování těchto Dodatečných podmínek. Společnost Adobe je oprávněna s přiměřeným předstihem požadovat záznamy o tom, jak dodržujete tyto Dodatečné podmínky. Zavazujete se, že takové záznamy poskytnete společnosti Adobe ve lhůtě třiceti (30) dnů od obdržení naší žádosti.

3.5 Práva, která udělujete společnosti Adobe ve vztahu k Typům písma zákazníka, která zpřístupníte prostřednictvím Služeb. Mohou nastat příležitosti, kdy poskytnete Typy písma zákazníka společnosti Adobe k hostování prostřednictvím Služeb, Licencovaného obsahu nebo Zveřejněného média, případně s jejich pomocí nebo ve spojitosti s nimi. Protože společnost Adobe neprohlašuje, že má vlastnické právo k Vašim Typům písma zákazníka, potřebujeme od Vás získat určitá práva, abychom mohli reagovat na Vaše požadavky a přispívat k lepšímu užívání Služby z Vaší strany i ze strany jiných osob, a to z těchto důvodů:

3.5.1 Ve vztahu k Typům písma zákazníka, které poskytnete společnosti Adobe k hostování prostřednictvím Služeb, poskytujete tímto společnosti Adobe celosvětovou, nevýhradní, přenositelnou, bezplatnou a plně splacenou licenci k přístupu, používání, kopírování, úpravám, adaptaci, překladu, reformátování, reprodukování, zveřejňování, šíření, distribuci, veřejnému provozování a veřejnému zobrazování Typů písma zákazníka, včetně nevýhradního práva a licence, s možností udělování podlicencí, ke všem právům duševního vlastnictví týkajícím se takových Typů písma zákazníka, stejně jako ke grafickým prvkům v nich obsaženým, uplatňovat speciální úpravy společnosti Adobe vyhlazování a redukce písma, programová kódovací pravidla a pokyny, techniky zakrývání, segmentace a tvorby podsouborů, algoritmy a další procesy, stejně jako veškeré související zdroje a dokumentaci (souhrnně „Optimalizace typů písma Adobe“), jak je to nezbytné pro účely modifikace a konverze Typů písma zákazníka do více formátů, aby mohly být využívány, reprodukovány, zobrazovány, zveřejňovány, hostovány a distribuovány společností Adobe prostřednictvím služeb ve spojitosti se Zveřejněnými médii; a

3.5.2 Prohlašujete a zaručujete, že jste nesjednali žádná ujednání ani další ujednání, která by Vám poskytnutí práv poskytnutých v tomto oddílu znemožňovala.

3.5.3 Přestože si uchováte práva k Typům písma zákazníka, které poskytnete společnosti Adobe k hostování prostřednictvím Služeb, berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Adobe bude vlastníkem veškeré Optimalizace typů písma Adobe, kterou použije Adobe na Typy písma zákazníka. Aby nedošlo k pochybnostem, společnost Adobe bude vlastníkem všech Práv k duševnímu vlastnictví, jež se vážou k Optimalizacím typů písma Adobe, úpravám a k jiným činnostem provedeným společností Adobe za účelem převodu Typů písma zákazníka na různé formáty tak, aby je bylo možné prostřednictvím Služby v různých prostředích distribuovat a používat.

3.5.4 Bez ohledu na licence udělené Vámi v tomto článku společnosti Adobe potvrzujete a souhlasíte s tím, že s myšlenkami, koncepty, know-how a technikami, které jí poskytnete, může společnost Adobe za jakýmkoli účelem volně nakládat bez povinnosti poskytnout Vám za to náhradu a že je oprávněna ve svých propagačních materiálech a na svých webových stránkách uvádět skutečnost, že jste jejím zákazníkem.

4. Další práva a povinnosti.

4.1 Podpora. Technická podpora se poskytuje pouze účastníkům placených Tarifů předplatného, v souladu s úrovní předplacených služeb. V souvislosti s poskytováním technické podpory může dojít k tomu, že s Vámi nebo s Vašimi pracovníky budeme muset komunikovat a žádat o přístup k Vašim systémům či sítím. Pokud Nám takovou součinnost neposkytnete, může to omezit rozsah podpory, kterou Vám budeme moci poskytnout.

4.2 Ukončení.

4.2.1 Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vaše právo a Vaše licence k užívání určitého Licencovaného obsahu a k začlenění Licencovaného obsahu do Zveřejněných médií představují sublicence, které Vám jako nabyvatel licence různých poskytovatelů licence k obsahu poskytla Společnost Adobe, a dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vaše práva k takovému Licencovanému obsahu závisí na trvání vymahatelnosti a platnosti smluv mezi společností Adobe a jejími poskytovateli licence k obsahu. Berete na vědomí, že v případě ukončení či uplynutí platnosti příslušných smluv mezi společností Adobe a jejími Poskytovateli licence zaniká Vaše právo užívat Licencovaný obsah těchto Poskytovatelů licence jinak, než jak jste je užívali před ukončením dané smlouvy či před uplynutím její platnosti.

4.2.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli, na základě oznámení i bez něj, a z jakéhokoli důvodu dočasně či natrvalo omezit, upravit, pozastavit či přerušit poskytování Služeb nebo jejich cen (nebo jejich části), Vašeho přístupu ke Službám, jakéhokoli Licencovaného obsahu či Rozhraní služeb. Adobe vůči Vám ani žádné třetí osobě neponese odpovědnost za žádné takové omezení, takovou úpravu, pozastavení či přerušení poskytování Služeb, Licencovaného obsahu či Vašeho přístupu k nim.

4.2.3 Jsme oprávněni Váš Účet a Vaše právo užívat Služby a/nebo Licencovaný obsah přerušit nebo ukončit, jestliže tyto Dodatečné podmínky kdykoli porušíte, nebudete mít platný Účet v řádném stavu nebo nezaplatíte požadované poplatky Tarifu předplatného.

4.2.4 Na základě svého výhradního uvážení jsme oprávněni dočasně či trvale přerušit přístup Vašeho Účtu k Rozhraní služeb, pokud zjistíme, že přes Rozhraní služeb došlo ke zneužití, k nadměrně častým požadavkům na Služby nebo k jinému nadměrnému užívání.

4.2.5 Pokus o manipulaci s provozem Služeb nebo Licencovaného obsahu s sebou může nést trestněprávní postih a může se stát předmětem vyšetřování a stíhání.

4.3 Zrušení a vracení plateb a poplatků.

4.3.1 Chcete-li svůj Účet Služeb zrušit, odpovídáte za to, že zrušení provedete řádným způsobem. Účet Služeb můžete kdykoli zrušit tak, že se na svůj Účet přihlásíte a bez jakýchkoli dalších dotazů kliknete na příslušný odkaz „zrušit můj účet“. Telefonická žádost o zrušení Účtu ani žádost o zrušení Účtu zaslaná elektronickou poštou se za zrušení nepovažují.

4.3.2 Pokud zrušíte předplatné placeného Tarifu předplatného a zrušíte svůj Účet či Tarif předplatného před datem splatnosti následující platby, bude mít Vaše zrušení okamžitou účinnost a další platba už Vám nebude naúčtována.

4.3.3 Pokud si zřídíte jakýkoli bezplatný Tarif předplatného nebo placený Tarif předplatného zahrnující zkušební období a později svůj Účet zrušíte ještě během zkušebního období, nebude Vám naúčtován žádný poplatek.

4.3.4 V souvislosti se zrušením, snížením úrovně či jinou změnou předplaceného Tarifu předplatného se žádné finanční částky nevracejí. V zájmu spravedlivého zacházení se ze zásad o vracení finančních částek v souvislosti se Službami a/nebo zrušením žádné výjimky neudělují.

4.4 Účinek ukončení nebo zrušení.

4.4.1 Ukončíte-li svůj Účet, nebo ukončíme-li Váš Účet My pro porušení Vašich povinností podle těchto Dodatečných podmínek, Váš Účet bez dalšího oznámení uzavřeme.

4.4.2 Ukončením či zrušením Vašeho Účtu nebo Vašeho Užívání Služeb nebo Vašeho přístupu k nim dojde k okamžité deaktivaci nebo smazání Vašeho Účtu a k propadnutí a smazání veškerého obsahu, který na Vašem Účtu je, a to včetně veškeré konfigurace Služeb a všech dat souvisejících s grafickým provedením webové stránky. Po smazání již není možné tyto informace obnovit ani získat zpět.

4.4.3 Po ukončení Vašeho Účtu, Vašeho předplatného nebo po ukončení jejich platnosti se všechny Vaše závazky vůči společnosti Adobe stanou okamžitě splatnými.

4.4.4 V případě dotazů v souvislosti se Službou nebo těmito Dodatečnými podmínkami prosím využijete stránku podpory Služby, která se nachází na adrese https://typekit.com/help.

5. Tarify Business.

Pokud si předplatíte Služby v rámci Tarifu předplatného Business (jak je takový tarif definován nebo popsán na adrese https://typekit.com/plans a pokud jsou takové popsané vlastnosti či funkce Služeb nebo kategorie Licencovaného obsahu v rámci Vašeho předplaceného Tarifu předplatného k dispozici), budete se řídit podmínkami použití, jak jsou stanoveny v článcích 1 až 4 výše a dále v tomto článku 5, s výjimkou případů, kdy uzavřete samostatnou komerční smlouvu, smlouvu firemní nebo smlouvu o zveřejňování typů písma a licenci k nim, případně jiný dokument se společností Adobe, kdy platí, že podmínky takové smlouvy a jakýchkoli souvisejících prodejních objednávek či jiných objednávkových  formulářů mají platnost vyšší než tyto Dodatečné podmínky.

5.1 Smlouva o úrovni poskytované služby. Následující podmínky platí samostatně pro jakýkoli Tarif předplatného Business:

5.1.1 Dostupnost služeb. „Dostupnost služeb“ je definována jako čas, kdy Služby jsou schopny přijímat a zpracovávat požadavky a reagovat na ně (vyjadřuje se jako procentuální podíl získaný vydělením počtu minut, kdy Služby byly dostupné během daného kalendářního měsíce, celkovým počtem minut v daném kalendářním měsíci), a to na základě měření prováděných každý měsíc monitorovací službou Pingdom, s vyloučením plánované údržby Služeb prováděné společností Adobe a událostí vyšší moci, jimiž se rozumí zásah vyšší moci, terorismus, stávka, požár, povodeň, zemětřesení, zásah, nařízení nebo omezení státního orgánu, počítačový útok a jiné jednání s úmyslem způsobit škodu, porucha funkčnosti či jiná příčina nedostupnosti Služeb, která leží mimo kontrolu společnosti Adobe.

5.1.2 Cílová dostupnost služeb. Společnost Adobe bude vyvíjet přiměřené úsilí, aby zajistila, že služba bude provozuschopná po 99,9 % času na základě měsíčních měření.

5.1.3 Záruka dostupnosti služeb. Není-li v daném měsíci Cílové dostupnosti Služeb popsané v článku 5.1.2 dosaženo a své povinnosti podle těchto Dodatečných podmínek v jiných ohledech nadále plníte, pak za každý den daného měsíce, kdy výpadek dostupnosti Služeb přesáhne nepřetržitou dobu čtyř (4) hodin, máte nárok na jeden (1) kreditní den čerpání Služeb, s výhradou požadavků tohoto článku 5, který bude na Vašem Účtu uplatněn při uzavření k danému okamžiku aktuálního období čerpání Služeb.

(a) Při výpočtu Cílové dostupnosti Služeb bude společnost Adobe Služby považovat za „nedostupné“ pouze tehdy, pokud do tří (3) pracovních dnů od výpadku dostupnosti Služeb tento výpadek nahlásíte oddělení podpory Služeb.

(b) K získání kreditní doby za případy, kdy společnost Adobe nedodrží Cílovou dostupnost Služeb, o ni musíte písemně požádat v průběhu kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výpadku dostupnosti Služby, na jehož základě o připsání kreditní doby žádáte.

(c) V případě rozporu mezi údaji Vašich záznamů a údaji záznamů společnosti Adobe platí údaje společnosti Adobe.

(d) Kreditní doba nabízená v souvislosti se Službou v tomto oddílu je Vaší jedinou a výlučnou náhradou za výpadek Služby, jakož i za případy, kdy společnost Adobe nesplní Cílovou dostupnost Služeb. Ukončením Služeb nebo ukončením smlouvy o Vašem Tarifu předplatného nevyužitá kreditní doba Služeb zaniká.

(e) Pro nahlášení nedostupnosti či výpadku Služeb nebo pro nahlášení jiných potíží zašlete zprávu na e-mailovou adresu podpory Služeb, která je uvedena ve Vašem Tarifu předplatného, nebo na adresu: support@typekit.com. Ve zprávě uveďte popis problému, den a dobu výpadku či nedostupnosti. Můžete případně uvést i adresu URL příslušné zprávy sledovací služby Pingdom, pokud jej máte k dispozici.

6. Tarify Typekit Enterprise

Pokud si předplatíte Služby v rámci Tarifu předplatného Typekit Enterprise Plan (jak je takový tarif definován nebo popsán na adrese https://typekit.com/plans/enterprise a pokud jsou vám takové popsané vlastnosti či funkce Služeb nebo kategorie Licencovaného obsahu v rámci vašeho předplaceného Tarifu předplatného nabídnuty), budete se řídit podmínkami použití, jak jsou stanoveny v článcích 1 až 5 výše a dále v tomto článku 6, s výjimkou případů, kdy uzavřete samostatnou komerční smlouvu, smlouvu firemní nebo smlouvu o zveřejňování typů písma a licenci k nim, případně jiný dokument se společností Adobe, kdy platí, že podmínky takové smlouvy, včetně jakýchkoli souvisejících prodejních objednávek či jiných objednávkových formulářů, mají platnost vyšší než tyto Dodatečné podmínky. Aby nevznikly pochybnosti, plán předplatného Typekit Enterprise Plan je samostatný a liší se od jiných nabídek podnikových plánů, včetně jakéhokoli plánu Creative Cloud Enterprise, který vám může být nabídnut nebo zpřístupněn za doplňujících či odlišných licenčních a cenových podmínek.

6.1 Společnost Adobe prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že dle jejího nejlepšího vědomí (a) vlastní nebo má práva k Licencovaným typům písma a Licencovanému obsahu a že (b) její poskytování Služeb (včetně licencí udělovaných společností Adobe uživatelům Služeb) (i) neporušuje smlouvu uzavřenou s třetí osobou, (ii) neporušuje Práva k duševnímu vlastnictví ani věcná práva, práva na ochranu komerčního využívání vlastní osoby ani práva na ochranu soukromí třetí osoby, (iii) neporušuje platné právní předpisy ani (iv) nemá za následek rozšiřování počítačových virů či jiného počítačového kódu, souborů nebo programů, které mohou přerušit, zničit či omezit funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení.

6.2 Společnost Adobe bude pro tarif Enterprise poskytovat VIP podporu, jejíž součástí je přednostní e-mailové a telefonické řešení problémů v pracovní době.

6.3 Bez ohledu na podmínky stanovené v článku 3.5.4 výše, pokud jde o publicitu, nebude společnost Adobe ve svých propagačních materiálech ani na svých webových stránkách uvádět skutečnost, že jste zákazníkem společnosti Adobe, aniž by k tomu od Vás předem získala souhlas.

7. Definice.

Výrazy, které se v těchto Dodatečných podmínkách používají s velkým počátečním písmenem, mají níže uvedený význam. Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou jinak vymezeny v těchto Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách, které můžete nalézt na adrese www.adobe.com/go/terms_cz.

7.1Účtem“ se rozumí účet (včetně případně Adobe ID a uživatelského profilu), který si založíte, když se poprvé registrujete pro Službu, včetně unikátních klíčů či identifikátorů, které Vám Adobe poskytne nebo které jinak využívá k přiřazení Vás k vašemu účtu.

7.2 Výrazy „Adobe“, „My“ nebo „Nám/Nás“ označují Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státě Delaware, 345 Park Avenue, San José, Kalifornie 95110, jestliže se při uzavírání této smlouvy nacházíte ve Spojených státech, Kanadě nebo Mexiku; v ostatních případech označuje Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika.

7.3Agenturou“ se rozumí osoba nebo obchodní společnost, která poskytuje webové, grafické, reklamní, marketingové či obdobné služby vlastním zákazníkům nebo klientům a jejíž služby zahrnují tvorbu a/nebo údržbu Zveřejněných médií.

7.4Typy písma zákazníka“ se rozumí typy písma a/nebo skupiny typů písma, pro jejichž užívání v rámci Služby podle této Smlouvy jste samostatně získali licenci přímo od třetí strany.

7.5Počítačovým zařízením“ se rozumí virtuální či fyzické zařízení nebo zařízení interní sítě (tj. privátní, soukromý síťový prostředek přístupný pouze Vašim zaměstnancům či smluvním partnerům a specificky vylučující internetovou či jakoukoli jinou síťovou komunitu otevřenou veřejnosti) s doporučovaným operačním systémem, hardwarem či jinou konfigurací, které přijímá informace a nakládá s nimi s cílem dosáhnout určitého výsledku na základě souboru pokynů, včetně mimo jiné stolních počítačů, notebooků, tabletů, telekomunikačních zařízení, zařízení připojených k internetu a hardwarových výrobků schopných provozovat širokou škálu produktivních, zábavních a dalších programových aplikací.

7.6Odvozeným dílem či odvozenými díly“ se rozumí binární data založená či vyvozená z Licencovaného obsahu (včetně jakékoli části Licencovaného programu) v jakékoli podobě, do které mohou taková binární data být přetvořena, transformována či upravena, včetně mj. binárních dat v jakémkoli formátu, do něhož může být Licencovaný obsah konvertován.

7.7 Dokumentací“ se rozumí vysvětlující písemné materiály a soubory a/nebo další uživatelská dokumentace přiložená k Licencovanému obsahu, případně taková, kterou zveřejňuje, zpřístupňuje či jinak Vám poskytuje společnost Adobe ve spojitosti s Vaším Užíváním Služeb.

7.8Sadou“ se rozumí počítačový, webový či jiný s médiem kompatibilní programový balíček vytvořený Vámi prostřednictvím služeb, který obsahuje Vaše upřednostňované nastavení, výběr Licencovaných typů písma a formáty, seznamy stylů a další softwarový kód spolu s jakoukoli verzí JavaScriptu, jenž je dodáván prostřednictvím Služeb za účelem vytvoření balíčku a identifikace Sady a příslušného Vydavatele a dále pro účely správy a sledování Užívání Licencovaných typů písma ve spojitosti se Zveřejněným médiem.

7.9Poskytovatelem/Poskytovateli licence“ se rozumí třetí osoba, která poskytla společnosti Adobe licenci na jakýkoli Licencovaný obsah, který Adobe zpřístupňuje pro účely Vašeho Užívání.

7.10Licencovaným obsahem“ se rozumí Licencované typy písma, Licencovaný software a dále Služby, Rozhraní služby a Token rozhraní služby.

7.11Licencovanými typy písma“ se rozumí typy písma a/nebo skupiny typů písma, které Vám Adobe poskytuje na základě licence prostřednictvím Služeb k Vašemu Užívání dle těchto Dodatečných podmínek.

7.12Licencovaným programem“ se rozumí Služby a jakékoli Programy, k nimž se tato Smlouva poskytuje, včetně mj. jakýchkoli programových souborů obsahujících Licencované typy písma a jakýchkoli skriptů, logiky skriptů či jiného kódu použitého v rámci Služeb či spojeného s funkcí Typekit Desktop, začleněného do formátů exportovaných souborů (a jakékoli aktualizace a upgradů či dokumentace týkající se čehokoli z výše uvedeného), které Vám Adobe poskytuje prostřednictvím Služeb za účelem umožnění Vašeho přístupu k Licencovanému obsahu a jeho příjmu.

7.13Povoleným počtem počítačových zařízení“ se rozumí maximální počet Počítačových zařízení, na kterých je možné instalovat aplikaci Typekit Desktop (včetně počtu relací či simultánních Použití povolených na základě Vašeho konkrétního Tarifu předplatného) a z nichž je možné přistupovat ke Službám.

7.14Vydavatelem“ se rozumí jakákoli osoba či jakýkoli subjekt (Vy, Váš klient či zákazník, jehož jménem můžete jednat), který vlastní nebo má pod kontrolou obsah, kromě Licencovaného obsahu, zobrazovaný na Zveřejněném médiu.

7.15Zveřejněným dokumentem / Zveřejněnými dokumenty“ se rozumí digitální dokumenty ve veřejně distribuované podobě (např. Word, PDF, EPUB apod.), využívající Licencované typy písma, bez ohledu na to, zda jsou začleněné, či nikoli, včetně jejich využití pro účely zobrazení, prohlížení či konzumace ze strany jakékoli osoby, která má ke Zveřejněnému dokumentu přístup.

7.16Zveřejněnými médii“ se rozumí jednotlivě či souhrnně jakýkoli Zveřejněný dokument nebo jakákoli Zveřejněná webová stránka.

7.17Zveřejněnými webovými stránkami“ se rozumí příslušné zveřejněné webové stránky, web či weby nebo obsah webu, který Vy navrhnete, vyvinete či vytvoříte, které integrují, využívají a veřejně zobrazují Licencované typy písma pomocí webu Typekit.

7.18Prodejní platformou“ se rozumí služba, která svým zákazníkům či klientům umožňuje výběr typu písma pro webové stránky nebo jiné produkty, jež pro ně poskytuje (např. platformy pro psaní blogů, profily sociálních sítí apod.).

7.19Službou či Službami“ se rozumí web služby Typekit přístupný na adrese www.typekit.com, včetně funkcí Typekit Desktop, Typekit Web a dalších služeb, funkcí či obsahů zpřístupněných z webu služby Typekit, případně jeho prostřednictvím.

7.20Rozhraním(i) služby se rozumí jakékoli zásuvné moduly či aplikační rozhraní poskytované Službou či prostřednictvím Služby, jež Vám umožňují programatický přístup k funkcím Služby a umožňují Vám prohlížet Licencovaný obsah nebo jinak vytvářet, konfigurovat, upravovat a zveřejňovat Sady a získávat metadata o typech písma v knihovně typů písma Služby.

7.21Tarifem/Tarify předplatného“ se rozumí jednotlivé varianty Tarifů předplatného služeb, včetně zkušebních verzí, stejně jako jakékoli související Podmínky použití, kvóty, limity, omezení a poplatky, jak jsou pro jednotlivé předplatitelské tarify popsány na stránce https://typekit.com/plans, které se tímto začleňují formou odkazu do těchto Dodatečných podmínek.

7.22Typekit Desktop“ znamená funkce Služeb zpřístupňované prostřednictvím stažení nebo instalace programů Adobe na Vaše Počítačové zařízení, které Vám usnadňují přístup a užívání Služeb či Licencovaného obsahu pro účely tvorby dokumentů (tj. pro vytváření Zveřejněných dokumentů).

7.23Typekit Web“ znamená ty funkce Služeb, které Vám usnadňují přístup a užívání Služeb či Licencovaného obsahu (včetně verzí Licencovaných typů písma ve formátu pro web) pro účely tvorby Zveřejněných webových stránek.

7.24Aktualizacemi a Upgrady“ se rozumí jakékoli aktualizace, revize, úpravy či doplňky, které může Adobe kdykoli provést a aplikovat či poskytnout Vám za účelem upgradování, doplnění či vylepšení Služeb, ovšem za podmínky, že se tak neděje na základě samostatně určených podmínek. Společnost Adobe v souvislosti s takovými změnami nemá vůči Vám žádnou odpovědnost.

7.25Užívání“, „Použití“ či „Používání“ znamená jakékoli Vaše použití Služby ve spojitosti s Vámi prováděným stahováním, integrací, přístupem, synchronizací, použitím či zobrazováním Licencovaného obsahu.

7.26Vy“ a “Váš” znamená jakoukoli osobu, jakýkoli subjekt či Agenturu vytvářející a využívající účet k přístupu ke Službám svým jménem nebo jménem svých klientů nebo zákazníků ve spojitosti se Zveřejněnými médii.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-cs_CZ-20141806