eIDAS je základem legálních elektronických podpisů v Evropě

Pro všechny firmy podnikající v Evropě představuje nařízení eIDAS velkou novinku. Toto nařízení zjednodušuje a standardizuje digitální ID a podpisy v celé Evropě s cílem vytvořit „jednotný digitální trh“. Nyní je pro vás a vaše zákazníky mnohem jednodušší provádět zabezpečené digitální transakce ve vaší zemi a ve všech členských státech Evropské unie.


Co je nařízení eIDAS pro digitální podpisy?

eIDAS je nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení č. 910/2014/EC), které je platné ve všech státech EU a poskytuje konzistentní právní rámec pro používání a uznávání elektronických identit a podpisů. Rovněž zavádí digitální pečeti používané podnikatelskými subjekty. S příchodem eIDAS se evropské organizace usilovně snaží digitalizovat své obchodní procesy. A mají k tomu dobrý důvod. Nedávná studie společnosti Forrester* zjistila, že elektronické podpisy poskytované službou Adobe Acrobat Sign pomáhají organizacím ušetřit značné množství času a peněz.

21x rychleji

50 000 ušetřených hodin

383% návratnost investic
21x rychleji, než je průměrná doba podepsání dokumentu

eIDAS rozlišuje tři typy elektronických podpisů

Nařízení eIDAS poskytuje firmám flexibilitu při výběru z různých způsobů elektronického podpisu. Mezi jeho požadavky patří přísné normy pro ověřování totožnosti signatářů a pravosti podepsaných dokumentů. Nařízení také zavádí elektronické pečeti, které umožňují právnické osobě, například firmě, opatřit dokument pečetí namísto podpisu s identitou konkrétní osoby.

1. Elektronické podpisy

eIDAS vytváří základnu pro všechny elektronické podpisy tím, že tvrdí, že u žádného podpisu nelze odmítnout právní přípustnost pouze proto, že je v elektronické podobě. Tento požadavek lze splnit standardními elektronickými podpisy.

2. Zaručené elektronické podpisy (AdES)

Zaručený elektronický podpis musí být jednoznačně spojen s podepisující osobou a musí umožňovat její identifikaci. Podepisující osoby vytváří podpis pomocí prostředků, které mohou udržet pod svou výhradní kontrolou, a závěrečný podepsaný dokument je chráněn proti padělání. Tento požadavek lze splnit pomocí digitálních podpisů.

3. Kvalifikované elektronické podpisy (QES)

Kvalifikovaný elektronický podpis představuje přísnější formu zaručeného elektronického podpisu (AdES) a jako jediný typ podpisu má stejnou právní hodnotu jako ruční podpisy. Podepisující osoba musí používat digitální certifikát vydaný kvalifikovaným důvěryhodným poskytovatelem služeb v Evropské unii a dále musí používat kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, jako jsou čipové karty, USB tokeny a mobilní aplikace vytvářející jednorázová hesla.

6 miliard transakcí za rok z nás činí experty na soulad s předpisy pro elektronické podpisy

Společnost Adobe má jedinečnou kvalifikaci k tomu, aby vám pomohla dodržovat eIDAS. Jsme nesporným lídrem v oblasti zabezpečení digitálních dokumentů, vyvinuli jsme formát PDF, přispěli jsme ke vzniku otevřených standardů pro digitální podpisy a tyto standardy nadále vylepšujeme v rámci konsorcia  Cloud Signature Consortium.

Právní jistota

Acrobat Sign zajišťuje splnění požadavků nařízení eIDAS u všech typů elektronických podpisů, včetně zaručených a kvalifikovaných elektronických podpisů.

Maximální shoda s předpisy

Maximální shoda s předpisy

Naše řešení elektronických podpisů je jediné, které podporuje všechny akreditované důvěryhodné poskytovatele služeb v Evropě a nabízí svobodnou volbu, pokud jde o zaručené a kvalifikované podpisy.

Lídři v oblasti standardů

Jsme lídři v oblasti poskytování otevřených standardů pro vzdálené cloudové digitální podpisy splňujících požadavky eIDAS, díky nimž lze kvalifikované podpisy používat i na webu a mobilních zařízeních.

Podpora zabezpečovacích zařízení

Podpora zabezpečovacích zařízení

Podporujeme nejširší škálu bezpečných zařízení pro vytváření podpisů (SSCD), včetně čipových karet, USB tokenů a mobilních autentizačních aplikací.

Pružné pracovní postupy

Služba Acrobat Sign umožňuje firmám nasadit libovolnou kombinaci standardních, zaručených a kvalifikovaných elektronických podpisů. Různé podpisy lze používat i v jednom pracovním postupu.

Připraveno pro mobilní použití

Naše řešení splňuje nejvyšší úroveň souladu a jistoty pro mobilní elektronické podpisy. Můžete tak bezpečně odesílat, podepisovat a spravovat smlouvy z webu nebo z mobilního zařízení.

Časté otázky

eIDAS a Acrobat Sign – časté otázky

Ano. Článek 25 nařízení eIDAS zachovává základní právní pravidlo, že všechny elektronické podpisy a ověřovací služby jsou přípustné jako důkazy v soudních řízeních. Přečtěte si další informace o právní závaznosti elektronických podpisů.

Důvěryhodní poskytovatelé služeb nabízejí širokou škálu zabezpečených služeb ověřování identity a transakcí, včetně služeb registrační autority, certifikační autority a časových razítek. Důvěryhodní poskytovatelé služeb jsou odpovědní za vydávání digitálních identit a za poskytování infrastruktury potřebné k vytvoření a ověření zaručených a kvalifikovaných elektronických podpisů. Ve službě Adobe Sign si můžete vybrat důvěryhodného poskytovatele, jehož služby chcete používat při podepisování dokumentů a jejich označování časovými razítky. Můžete tak zajistit shodu s legislativou a předpisy platnými ve vaší zemi nebo oboru podnikání. Během procesu ověřování společnost Adobe rovněž potvrzuje, že certifikační autority použité v dokumentu jsou důvěryhodnými poskytovateli schválenými prostřednictvím globální, regionální nebo oborové akreditace. V řešeních Adobe jsou plně podporovány důvěryhodné seznamy, jako například důvěryhodné seznamy Adobe Approved Trust List (AATL) a důvěryhodné seznamy Evropské unie (EUTL).

Ano. Pokud používáte zaručený elektronický podpis (AdES), můžete využívat libovolného důvěryhodného poskytovatele služeb. Jestliže používáte kvalifikovaný elektronický podpis (QES), musíte si vybrat řešení od některého z akreditovaných poskytovatelů uvedených v seznamu EUTL. Každý členský stát EU dohlíží na poskytovatele působící v daném státě, ale jakmile je nějaký TSP schválen v seznamu EUTL, mohou být jeho služby prodávány v jiných zemích se stejnou úrovní souladu s předpisy.

Důvěryhodné seznamy Evropské unie (EUTL) obsahují přehled 170 aktivních (a 40 neaktivních) důvěryhodných poskytovatelů služeb (TSP), což jsou společnosti akreditované k poskytování služeb splňujících nejpřísnější standardy definované v nařízení eIDAS Evropské unie. Tito poskytovatelé nabízí certifikovaná digitální ID pro jednotlivce, digitální pečeti pro firmy, časová razítka a další služby, které lze využít k vytvoření kvalifikovaných elektronických podpisů (QES). Podle nařízení eIDAS jsou pouze kvalifikované podpisy právně závazné a automaticky rovnocenné ručně psaným podpisům. Je to také jediný typ podpisu automaticky uznávaný při přeshraničních transakcích mezi členskými státy EU.

Ano. Společnost Adobe nabízí službu časového razítka, která je certifikována podle EUTL. Kromě toho služba Acrobat Sign automaticky pracuje s každým digitálním ID založeným na certifikátu a může být nakonfigurována tak, aby spolupracovala i s jinými časovými razítky. Implementace služby Acrobat Sign v Evropě automaticky přidává kvalifikované časové razítko ke každému dokumentu podepsanému digitálními podpisy. Časové razítko společnosti Adobe zaručuje dlouhodobou platnost až po dobu 10 let.

Ne. Společnost Adobe spolupracuje s více než 200 TSP po celém světě a spolupracuje se všemi poskytovateli uvedenými v seznamu EUTL. Můžete se tak dostatečně pružně rozhodovat, které řešení splní vaše vlastní požadavky na soulad s předpisy. Naši partneři TSP jsou odborníci na zabezpečení a splňují nejpřísnější požadavky na předběžnou kontrolu a zabezpečení identity. Zaujímáme také přední místo v oblasti bezpečnostních technologií a s tím, jak se vyvíjejí stále silnější metody zabezpečení, očekáváme, že TSP budou rychle vyvíjet špičková řešení, která poskytnou našim zákazníkům dnes i v budoucnosti.

Cloudové digitální podpisy, neboli cloudové podpisy, představují novou generaci digitálních podpisů využívajících otevřené standardy. Společnost Adobe a další přední společnosti prosazují cloudové podpisy v rámci sdružení Cloud Signature Consortium. „Tradiční“ digitální podpisy jsou určeny pro použití s počítačovým softwarem a zpravidla vyžadují, aby signatář použil USB token nebo čipovou kartu obsahující certifikát a pak zadal osobní kód PIN za účelem ověření totožnosti podepisující osoby. Naproti tomu cloudové digitální podpisy jsou navrženy tak, aby byly snadno použitelné na počítači, webu i na mobilních zařízeních. Certifikáty jsou bezpečně uloženy v cloudu akreditovanými důvěryhodnými poskytovali služeb (TSP) nebo certifikačními autoritami (CA) a signatáři používají svůj osobní kód PIN plus další ověřovací metody (např. jednorázové mobilní heslo) k ověření identity při podpisu. Přečtěte si stručnou zprávu.

Cloud Signature Consortium (CSC) je skupina průmyslových a akademických organizací, které vytvářejí nové standardy pro cloudové digitální podpisy, jež budou podporovat webové a mobilní aplikace a budou splňovat nejnáročnější předpisy pro elektronické podpisy na světě. Sdružení CSC vytvořilo společnou technickou specifikaci, díky níž budou jednotlivá řešení kompatibilní a vhodná pro jednotné přijetí na globálním trhu. Toto úsilí bylo inspirováno potřebou splnit požadavky na vzdálené podpisy nařízení eIDAS Evropské unie, ale jeho dopad by měl být globální.

Na standardech založené digitální podpisy v cloudu odstraňují překážky bránící přijímání elektronických podpisů v Evropě i po celém světě. Poskytují následující výhody:

  • Uspokojují poptávku trhu po snadno použitelných řešeních, které lze jednoduše nasadit v podnikovém prostředí.
  • Eliminují potíže při instalaci počítačového softwaru, stahování dokumentů a připojování USB tokenů nebo čipových karet.
  • Přináší nejvyšší úroveň souladu s eIDAS do webových aplikací a mobilních zařízení, například zaručené elektronické podpisy (AdES) a kvalifikované elektronické podpisy (QES).
  • Poskytují konzistentní a kompatibilní rámec pro práci s digitálními ID a řešeními pro elektronický podpis. Společnosti tak mohou s důvěrou investovat do této technologie, protože vědí, že nebudou omezeny na práci s několika málo proprietárními aplikacemi.

*The Total Economic Impact of Acrobat Sign (Celkový ekonomický dopad služby Acrobat Sign), studie provedená společností Forrester Consulting na objednávku společnosti Adobe