ADOBE

Licentieovereenkomst voor Software

 

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER MET NAME BEGREPEN DE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 2; OVERDRAAGBAARHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6 EN 7; AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 8; EN SPECIFIEKE BEPALINGEN EN UITZONDERINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN ELKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WAAROVER U HEEFT ONDERHANDELD EN DIE U HEEFT ONDERTEKEND. DEZE OVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON DIE DE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN EN TEN BEHOEVE WAARVAN DEZE WORDT GEBRUIKT; INDIEN VAN TOEPASSING BIJVOORBEELD UW WERKGEVER. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.  GA NAAR http://WWW.ADOBE.COM VOOR DE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN INZAKE RETOURNERING VAN SOFTWARE EN TERUGBETALING.

 

Het is mogelijk dat u rechtstreeks met Adobe een andere overeenkomst heeft afgesloten (bijvoorbeeld een volumelicentieovereenkomst) die deze overeenkomst of delen daarvan aanvult of vervangt.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Software berusten bij Adobe en haar leveranciers. De Software wordt niet aan u verkocht, maar onder licentie verstrekt. Adobe staat u slechts toe de Software te kopiëren, downloaden, installeren, gebruiken of anderszins te profiteren van de functionaliteit of intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Ten aanzien van het gebruik van materialen van derden die onderdeel vormen van de Software kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn, die u over het algemeen kunt vinden in een afzonderlijke licentieovereenkomst of in een "Read-Me"-bestand ("Lees-Mij") dat zich bij de betreffende materialen bevindt.

 

DE SOFTWARE KAN EEN PRODUCTACTIVERINGSVOORZIENING OF ANDERE TECHNOLOGIE BEVATTEN TER VERHINDERING VAN ONGEOORLOOFD KOPIËREN . DE ACTIVERINGSTECHNOLOGIE KAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VERHINDEREN INDIEN U ZICH NIET HOUDT AAN DE ACTIVERINGSPROCEDURE ZOALS BESCHREVEN IN DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE.Ga naar http://www.adobe.com voor informatie over productactivering.

 

1.        Definities.

"Adobe" betekent Adobe System Incorporated, een naar het recht van Delaware, V.S. gevestigde vennootschap, kantoorhoudende te 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110, indien lid 10(a) van deze overeenkomst van toepassing is; zo niet, betekent het Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republiek Ierland, een naar het recht van Ierland gevestigde vennootschap en een nevenvestiging en licentiehouder van Adobe Systems Incorporated.
"Computer" betekent een computer die informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert teneinde een specifiek resultaat te behalen, gebaseerd op een reeks instructies.
"Intern Netwerk" betekent een particulier netwerk dat uitsluitend toegankelijk is voor werknemers en individuele opdrachtnemers (zoals uitzendkrachten) van een specifieke onderneming of soortgelijke bedrijfseenheid. Tot het Interne Netwerk behoren niet het internet of enige andere openbare netwerkgemeenschap, daaronder begrepen maar niet beperkt tot groepen, verenigingen of soortgelijke organisaties op basis van lidmaatschap of abonnement.

"Software" betekent (a) alle informatie die bij deze overeenkomst wordt verstrekt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) softwarebestanden of andere computerinformatie van Adobe of derden; (ii) voorbeeld- en  meegeleverde foto's, afbeeldingen, clip-art en andere artistieke werken ("Bibliotheekbestanden"); (iii) bijbehorende schriftelijke materialen en bestanden ter uitleg ("Documentatie") en (iv) fonts; en (b) alle eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates en aanvullingen van de Software waarop Adobe u te enigerlei tijdstip een licentie verleent (tezamen te noemen "Updates"), voor zover deze niet in een afzonderlijke overeenkomst zijn opgenomen.

"Toegestane Aantal" betekent één (1), tenzij anders is aangegeven volgens een geldige licentie (zoals een volumelicentie) afgegeven door Adobe. .

 

2. Softwarelicentie. Adobe verleent u een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken op de wijze en voor de doeleinden die in de Documentatie zijn omschreven, mits u de Software van Adobe of een van haar geautoriseerde licentiehouders heeft verkregen en u de bepalingen van deze overeenkomst naleeft. Zie lid 14 voor specifieke bepalingen in verband met bepaalde componenten.

2.1 Algemeen Gebruik. U mag één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op uw compatibele Computer tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of

2.2 Toepassing op een server. U mag één exemplaar van de Software installeren op één Computer bestandsserver binnen uw Interne Netwerk voor het downloaden en installeren van de Software op andere Computers binnen uw intern computernetwerk tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of

2.3 Servergebruik. U mag één exemplaar van de Software installeren op een Computer bestandsserver binnen uw Interne Netwerk met het doel de Software te gebruiken met behulp van opdrachten, gegevens of instructies (zoals scripts) vanaf een andere Computer die is aangesloten op uw Interne Netwerk, mits het totale aantal gebruikers (niet het aantal gelijktijdige gebruikers) dat de Software gebruikt op, een dergelijke bestandsserver het Toegestane Aantal niet overschrijdt. Enig ander netwerkgebruik is niet toegestaan, hieronder begrepen doch niet beperkt tot het rechtstreeks gebruik van de Software dan wel met behulp van opdrachten, gegevens of instructies van of naar een Computer die niet is aangesloten op uw Interne Netwerk, voor Internet of webhostingdiensten of door enige gebruiker die niet gerechtigd is tot het gebruik van dit exemplaar van de Software middels een geldige licentie van Adobe; en

2.4 Thuisgebruik of gebruik op draagbare Computer.  Naast het enkele backup-exemplaar dat is toegestaan zoals aangegeven in Artikelen 2.1, 2.2 en 2.3, mag de primaire gebruiker van de Computer waarop de Software is geïnstalleerd een tweede kopie maken van de Software voor zijn of haar exclusieve gebruik op een draagbare Computer of op een Computer thuis. De Software mag echter niet op de draagbare Computer of op de Computer thuis worden gebruikt als deze tegelijkertijd ook op de primaire Computer wordt gebruikt.

2.5  Backup-exemplaar.  U mag één kopie van de Software maken voor backup-doeleinden, mits uw backup-exemplaar niet op enige computer wordt geïnstalleerd of Gebruikt. Het is niet toegestaan de rechten over te dragen ten aanzien van een backup-exemplaar, tenzij u alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de Software overdraagt zoals aangegeven in Artikel 4.4.

2.6 Bibliotheekbestanden. Tenzij anders is bepaald in de bij de Bibliotheekbestanden behorende "Lees-Mij"bestanden, die specifieke rechten en beperkingen kunnen bevatten met betrekking tot dergelijke materialen, mag u alle meegeleverde Bibliotheekbestanden weergeven, wijzigen, reproduceren en distribueren. U mag de Bibliotheekbestanden echter niet afzonderlijk of losstaand distribueren, d.w.z. in situaties waarin de Bibliotheekbestanden het hoofdbestanddeel of de voornaamste waarde vormen van het te distribueren product. Bibliotheekbestanden mogen niet worden gebruikt voor de productie van smadelijk, lasterlijk, frauduleus, onzedelijk, obsceen, of pornografisch materiaal of ander materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op anderszins illegale wijze. U kunt geen merkrechten doen gelden met betrekking tot de Bibliotheekbestanden of daaruit of daarvan afgeleide werken.

 

3. Intellectueel eigendom. De Software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn intellectueel eigendom van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot de beschermde, niet openbare en vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen (trade secrets) van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, onder meer door de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de Software verleend, en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden door Adobe en haar leveranciers.

 

4. Beperkingen.

4.1 Kennisgevingen. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor zover bepaald onder artikel 2 en 14. Alle toegestane kopieën die u maakt, dienen dezelfde kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten te bevatten als zijn aangebracht op of in de Software.

4.2 Wijziging niet toegestaan. Behoudens als toegestaan onder lid 14.7, mag u de Software niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag de Software niet aan reverse engineering onderwerpen, decompileren, deassembleren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behoudens voor zover decompileren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijke regelgeving, en nodig is om de Software met een ander softwareprogramma te kunnen gebruiken.

4.3 Afscheiden is niet toegestaan. De Software kan verschillende toepassingen, hulpprogramma's en onderdelen bevatten, kan meer platforms en talen ondersteunen en kan aan u worden verstrekt op meerdere gegevensdragers of in de vorm van meer exemplaren. De Software is echter ontworpen en wordt aan u verstrekt als een enkel product dat moet worden gebruikt als product op Computers volgens artikel 2 en 14. U bent niet verplicht alle onderdelen van de Software te gebruiken, maar u mag de samenstellende onderdelen van de Software niet afscheiden voor gebruik op verschillende Computers. U mag de onderdelen van de Software niet ontbundelen of opnieuw verpakken voor distributie, overdracht of wederverkoop. Zie artikel 14 voor specifieke uitzonderingen op dit artikel.

4.4 Overdracht niet toegestaan. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN TE VERHUREN, TE VERKOPEN, IN LEASE OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN, OP DE COMPUTER VAN EEN DERDE PERSOON TE LATEN KOPIËREN OF UW RECHTEN OP DE SOFTWARE TE CEDERENN OF OVER TE DRAGEN, BEHOUDENS VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST. U mag daarentegen wel al uw rechten op het gebruik van de Software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon over te dragen, onder de voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de/het serienummer(s), de Software en alle overige software of hardware die met de Software is gebundeld, verpakt of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates, upgrades en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen backups en kopieën die op een computer zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een geldige licentie voor de Software hebt verkregen. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE MAG U GEEN KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVERDRAGEN, DIE ZIJN BESTEMD VOOR EDUCATIE, OP PROEF ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS NIET VOOR DE HANDEL ZIJN BESTEMD. Adobe kan verlangen dat u en de ontvanger vóór de overdracht schriftelijk bevestigen deze overeenkomst na te leven, informatie over uzelf aan Adobe verstrekken en zich als eindgebruiker van de Software registreren. U dient voor de overdracht rekening te houden met 4-6 weken. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/support/ of neem contact op met Adobe's afdeling Customer Support.

 

5. Updates. Indien de Software een upgrade of update van een voorgaande versie van de Software betreft, dient u een geldige licentie te bezitten voor het gebruik van die voorgaande versie om de upgrade of update te mogen gebruiken. Alle upgrades en updates worden aan u verstrekt op basis van een licentiewisseling. U stemt ermee in dat u door een upgrade of update te gebruiken vrijwillig het recht opgeeft om een eerdere versie van de Software te gebruiken. Bij wijze van uitzondering mag u de vorige versie van de Software op uw computer blijven gebruiken uitsluitend ter assistentie bij de overgang naar de upgrade of update op voorwaarde dat: (a) de upgrade of update en de vorige versie(s) van de Software op dezelfde Computer worden geïnstalleerd. Adobe kan aan de verlening van een licentie van upgrades and updates nadere of afwijkende voorwaarden verbinden.

 

6. BEPERKTE GARANTIE. Tenzij anders is aangegeven in artikel 14, garandeert Adobe aan de natuurlijke of rechtspersoon die het eerst een licentie voor de Software heeft verworven voor gebruik op Computers in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf het moment van ontvangst van de Software in hoofdzaak in overeenstemming met de Documentatie zal functioneren als deze op het aanbevolen besturingssysteem en de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de Documentatie gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. Deze beperkte garantie geldt niet voor PATCHES (FOUTHERSTELLINGEN), NAAR EEN ANDERE OPMAAK GECONVERTEERDE FONT SOFTWARE, PRE-RELEASE (BETA), TRYOUT, STARTER- EVALUATIE-, PROEF- en NIET VOOR wederverkoop BESTEMDE EXEMPLAREN VAN SOFTWARE DAN WEL WEBSITES, ONLINEDIENSTEN OF CD-DIENSTEN (Zie artikel 14). Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u de Software, vergezeld van een bewijs van aankoop, binnen voornoemde negentig (90) dagen te retourneren. Indien de Software niet in hoofdzaak volgens de Documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede uw exclusieve verhaalsmogelijkheid en uitsluitende recht, beperkt, ter keuze van Adobe, tot hetzij vervanging van de Software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald. DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE EN NAUW OMSCHREVEN RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD. Voor verdere informatie omtrent garanties, dient u de informatie met betrekking tot specifieke rechtsgebieden aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de Afdeling Customer Support van Adobe.

 

7. UITSLUITING. DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE VERMELDT DE ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID TER ZAKE VAN SCHENDING VAN GARANTIES DOOR ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF HAAR LEVERANCIERS. BEHOUDENS DE VOORNOEMDE BEPERKTE GARANTIE EN ELKE GARANTIE, BEPALING, VERKLARING OF VOORWAARDE WAARVOOR GELDT DAT UITSLUITING OF BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, LEVEREN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT WEBSITES, ONLINE DIENSTEN EN GD-DIENSTEN "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN EN SLUITEN ZIJ UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE  UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE PRESTATIES, BEVEILIGING, AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, ONGESTOORD GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. De bepalingen van artikel 7 en artikel 8 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst.

 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHOUDENS HET HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN EVENTUELE AFWIJKENDE BEPALINGEN IN ARTIKEL 14 ZIJN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, VORDERINGEN OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF TEKORTKOMING IN DE NALEVING VAN EEN EVENTUELE ZORGPLICHT OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZIJ ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW RECHTSGEBIED ZIJN TOEGESTAAN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN VAN HAAR LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING GELDT OOK IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE TEKORTKOMING OF EEN TEKORTKOMING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van Adobefs aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel tengevolge van Adobefs nalatigheid of bedrog (fraude). Adobe treedt op namens haar gelieerde vennootschappen en leveranciers waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie dient u de informatie met betrekking tot specifieke jurisdicties aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de Afdeling Customer Support van Adobe.

 

9. Exportbepalingen. U verbindt zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving (de "Export Laws"). Bovendien, indien de Software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo of met beperkingen (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot Iran, Irak, Syrië, Sudan, Libië, Cuba en Noord-Korea) en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de Software. Alle rechten tot gebruik van de Software zijn verleend onder de voorwaarde dat die rechten vervallen indien u verzuimt de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.

 

10. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd overeenkomstig het van kracht zijnde recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in Japan, China, Korea, of ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals hanzi, kanji of hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals hangul of kana; of (c) in Engeland, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in enige andere staat of rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De rechtbanken respectievelijk in Santa Clara County, Californië, indien Californisch recht van toepassing is, de Tokyo District Court in Japan, indien Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland, indien Engels recht van toepassing is, hebben niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictegels van welke staat of rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten.

 

11. Algemene bepalingen. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen die handelen als consument. Zo geldt bijvoorbeeld voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft dat deze overeenkomst is onderworpen aan de Consumer Guarantees Act. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de Software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software.

 

12. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

12.1 Commercial Items. De Software en de Documentatie zijn "Commercial Item(s)" (commerciële artikelen), zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. artikel 2.101, en omvatten "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer Software Documentation" (documentatie bij commerciële computersoftware) zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. artikel 12.212 respectievelijk 48 C.F.R. artikel 227.7202. overeenkomstig 48 C.F.R. artikel 12.212 respectievelijk 48 C.F.R. artikel 227.7202-1 t/m 227.7202-4, worden de "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation" in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de overheid van de V.S. (a) uitsluitend als "Commercial Items" en (b) uitsluitend met die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze overeenkomst. Rechten op niet-gepubliceerde werken worden voorbehouden krachtens de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

12.2 Licenties van Adobe Technology voor de overheid van de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer licenties van Adobe-software door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika worden aangeschaft, of voor diens aannemers, gaat u ermee akkoord dat de licentieverlening plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen in 48 C.F.R. artikel12.212 (voor niet-militaire instellingen) en 48 C.F.R. artikel 227-7202-1 en 227-7202-4 (voor het Amerikaanse ministerie van Defensie). Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, waaronder mede begrepen, indien van toepassing, de bepalingen van "Executive Order 11246", zoals geamendeerd, "Section 402" van de "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" van 1974 (38 USC 4212) en "Section 503" van de "Rehabilitation Act" van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie van minderheden ingesloten in voorgaande zin worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst.

 

13. Naleving van licenties. Indien u een bedrijf, vennootschap of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of haar bevoegde vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle software van Adobe op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van Adobe.

 

14. Specifieke bepalingen en uitzonderingen. Dit artikel bevat specifieke bepalingen die verband houden met bepaalde onderdelen van de Software en de beperkte uitzonderingen op de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden. Voor zover een bepaling in dit artikel in strijd is met een andere bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst treedt dit artikel in de plaats van een dergelijke andere bepaling of voorwaarde.

14.1 Beperkte garantie voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk. Als u de Software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk, en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één van die landen heeft, is artikel 6 niet van toepassing. In plaats hiervan geeft Adobe de garantie dat de Software de functionaliteit biedt die is beschreven in de Documentatie (de "overeengekomen functionaliteit") voor de periode van de beperkte garantie na ontvangst van de Software wanneer deze wordt gebruikt op de aanbevolen hardware-configuratie. "Periode van de beperkte garantie", zoals dit in dit artikel wordt gebruikt, betekent een (1) jaar wanneer u een bedrijfsmatige gebruiker bent en twee (2) jaar wanneer u geen bedrijfsmatige gebruiker bent. Niet-wezenlijke afwijking van de overeengekomen functionaliteit komt niet in aanmerking en hieraan kunnen geen garantierechten worden ontleend. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR Software DIE GRATIS AAN U IS VERSTREKT, ZOALS UPDATES, pre-release PRODUCTEN, TRYOUT-, starter- OF DEMOVERSIES, PROEFVERSIES, NAAR EEN ANDERE OPMAAK GECONVERTEERDE FONT SOFTWARE, WEBSITES, ONLINE DIENSTEN, CD-DIENSTEN SOFTWARE-EXEMPLAREN DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP (NVW-VERSIES) BESTEMD ZIJN, OF SOFTWARE DIE ZODANIG DOOR U IS GEWIJZIGD DAT HIERDOOR EEN BESCHADIGING IS OPGETREDEN. Indien u aanspraak wilt maken op garantie, moet u tijdens de periode van de beperkte garantie, op onze kosten, de Software retourneren samen met het aankoopbewijs naar de locatie waar u deze hebt verkregen. Als de functionaliteit van de Software wezenlijk afwijkt van de overeengekomen functionaliteit, heeft Adobe het recht -- bij wijze van nakoming en naar eigen goeddunken -- de Software te repareren of vervangen. Als dit mislukt, hebt u recht op een korting op de aanschafprijs (korting) of mag u de aankoopovereenkomst annuleren (ontbinding). Voor verdere garantie-informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support van Adobe.

14.2 Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

14.2.1 Als u de Software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk, en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één dan die landen heeft, is artikel 8 niet van toepassing. In plaats hiervan is, met inachtneming van de bepalingen in artikel 14.2.2, de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen als volgt beperkt: (i) de aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen is beperkt tot het schadebedrag dat normaliter voorzienbaar is op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt afgesloten voor wat betreft schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

14.2.2 De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke aansprakelijkheden, in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de German Product Liability Act, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

14.2.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door backup-exemplaren te maken van de Software en van uw computergegevens in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst.

14.3 Aanvullende voorwaarden voor pre-release Software. Indien de Software een pre-commerciële versie of beta Software ("Pre-release Software") is, is dit artikel van toepassing. Pre-release Software is een pre-release versie en geen eindproduct van Adobe en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. Adobe mag de de Pre-release Software nimmer commercieel uitbrengen. Indien u de Pre-release Software hebt ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products, is uw gebruik van de Software tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. U retourneert of vernietigt op verzoek van Adobe of bij de commerciële uitbrenging van de Software alle Pre-release Software. UW GEBRUIK VAN PRE-RELEASE SOFTWARE GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. Zie artikel 7 en 8 VAN DE GARANTIEUITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DEZE PRE-RELEASE SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN.

14.4 Extra voorwaarden voor tryout versies, demo- en proefversies en NVW-versies. Indien de Software een tryout, starter- demo-, proef- of NVW-versie van de Software ("Tryout Software") is, is het volgende artikel van toepassing. De Tryout Software kan beperkt van functionaliteit zijn en dient uitsluitend te worden gebruikt als demonstratie en evaluatie en is niet voor commercieel gebruik door u bestemd. Het gebruik van try-out software door u geschiedt volledig op eigen risico. zie artikel 7 en 8 voor de garantieuitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die op de tryout software van toepassing zijn.

14.5 TIME OUT SOFTWARE. Indien de Software een timeoutversie is, wordt de werking daarvan na een aangewezen periode of aantal keren gebruik na installatie gestaakt. De licentie eindigt na een dergelijke periode of dergelijk aantal keren gebruik na installatie, tenzij deze door Adobe na de verwerving van een volledige eindgebruikerslicentie wordt verlengd. TOEGANG TOT BESTANDEN OF MET DEZE SOFTWARE VERVAARDIGDE UITVOER GESCHIEDT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO.

14.6 Educatieve Softwareproducten. Indien de Software die u bij deze overeenkomst hebt ontvangen Educatieve Software is (Software die is vervaardigd en verspreid voor uitsluitend gebruik door Educative Eindgebruikers van het educatieve kanaal van Adobe), mag u de Software niet gebruiken tenzij u in uw jurisdictie kwalificeert als een Educatieve Eindgebruiker. Ga na http://www.adobe.com/education/purchasing om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Om een bevoegde leverancier van academische Adobe-producten te vinden in uw regio, gaat u naar http://www.adobe.com/store en raadpleegt u de koppeling voor de wereldwijde verkoop van producten ("Buying Products Worldwide").

14.7 Font Software. Indien deze Software font software bevat:

14.7.1 mag u de font software gebruiken op Computers als bedoeld in artikel 2 en de font software uitvoeren naar elk uitvoerapparaat dat met een of meer van dergelijke Computers is verbonden;

14.7.2 indien het Toegestane Aantal Computers vijf of minder bedraagt, mag u de font software downloaden naar het geheugen (harde schijf of RAM) van een uitvoerapparaat dat is verbonden met ten minste een van dergelijke Computers, met het doel de font software resident in een dergelijk uitvoerapparaat te hebben, en in één bijkomend uitvoerapparaat voor elk veelvoud van vijf dat wordt vertegenwoordigd door het Toegestane Aantal Computers;

14.7.3 mag u een kopie van de door u voor een bepaald bestand gebruikte fonts naar een commerciële printer of ander servicebureau maken; een dergelijk servicebureau kan de font(s) gebruiken om uw bestand te verwerken, mits een dergelijk servicebureau beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van die bepaalde fontsoftware;

14.7.4. mag u de fontsoftware converteren en installeren in een andere opmaak voor gebruik in een andere omgeving, mits u de volgende voorwaarden naleeft. Een Computer waarop de geconverteerde fontsoftware wordt gebruikt of geïnstalleerd, wordt beschouwd als één van het Toegestane Aantal Computers. Het gebruik van de fontsoftware die u heeft geconverteerd, geschiedt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Dergelijke geconverteerde fontsoftware mag alleen worden gebruikt voor uw eigen gebruikelijke interne bedrijfsactiviteiten of persoonlijk gebruik en mag voor geen enkel ander doel worden verspreid of overgebracht, uitgezonderd conform het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst.

14.7.5 mag u kopieën van de fontsoftware ten behoeve van het afdrukken en bekijken van het document inbedden in uw elektronische documenten. Indien de door uw ingebedde font software wordt herkend als "gelicentieerd voor redigeerbaar inbedden" op Adobe's website http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html mag u ook kopieën van de fontsoftware ten behoeve van redactie van uw elektronische documenten inbedden. Onder deze licentie worden geen andere rechten op inbedden geïmpliceerd of toegestaan.

14.8 Onlinediensten

14.8.1 De software kan uitgaan van, of uw toegang vergemakkelijken tot, websites die worden onderhouden door Adobe, aan haar gelieerde vennootschappen of derden die goederen, informatie, software en diensten aanbieden (de "Onlinediensten"). Op uw toegang en gebruik van een website zijn de bepalingen, voorwaarden, disclaimers en kennisgevingen op een dergelijke site van toepassing, bijvoorbeeld de gebruiksvoorwaarden op http://www.adobe.com/misc/copyright.html. Adobe kan de beschikbaarheid van een website en Onlinediensten te allen tijde wijzigen of staken ongeacht de reden daarvoor.

14.8.2 Adobe heeft geen zeggenschap, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor websites of Onlinediensten van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde in verband met een website of Onlinedienst, daaronder begrepen de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke derde.

14.8.3 UITGEZONDERD ALS UITDRUKKELIJK BIJ AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST OVEREENGEKOMEN DOOR ADOBE OF AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN WEBSITES EN ONLINEDIENSTEN VOOR EIGEN RISICO. U WORDT VERZOCHT ARTIKEL 7 EN 8 TE LEZEN INZAKE DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDS-BEPERKINGEN DIE VOOR WEBSITES EN ONLINEDIENSTEN GELDEN.

14.9 After Effects Professional Render Engine. Indien de Software de volledige versie van Adobe After Effects Professional bevat, mag u een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op Computers die deel uitmaken van uw Intern Netwerk waarin ten minste één Computer de volledige versie van de Adobe After Effects Professional Software bevat. De aanduiding "Render Engine" betekent een installeerbaar deel van de Software waarmee After Effects kunnen worden vervaardigd, maar dat niet kan worden gebruikt voor het aanmaken of wijzigen van projecten en niet de volledige After Effects gebruikersinterface bevat.

14.10 GoLive Co-Author. Indien de Software Adobe Creative Suite of Adobe GoLive software bevat waarin het GoLive Co-Author softwareonderdeel is opgenomen dan kunt u als alternatief voor het installeren en gebruiken van één exemplaar van GoLive Co-Author met andere Softwareonderdelen zoals onder artikel 2.1 is toegestaan, ofwel (a) de GoLive Co-Author software installeren en gebruiken op het Toegestane Aantal van uw Computers waarop de andere Softwareonderdelen niet zijn geïnstalleerd, ofwel (b) een kopie van de GoLive Co-Author software verspreiden onder het Toegestane Aantal natuurlijke of rechtspersonen voor de installatie en het gebruik door elk van dergelijke natuurlijke of rechtspersonen op één Computer, mits elk van dergelijke natuurlijke of rechtspersonen de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en de overige bepalingen en voorwaarden waaronder u een geldige licentie voor de Software heeft afgenomen accepteert. Een dergelijke natuurlijke of rechtspersoon mag de GoLive Co-Author software niet verder verspreiden. Indien de Software GoLive Co-Author software is die u als "standalone" versie heeft afgenomen (derhalve niet als onderdeel van Adobe Creative Suite of GoLive software), dan is dit artikel niet van toepassing.

14.11 Version Cue Software. Indien de Software Adobe Creative Suite software en Version Cue software bevat, dan kunt u als alternatief voor het installeren en gebruiken van één kopie van het Version Cue werkgeheugenonderdeel met het andere onderdeel van de Software, zoals onder artikel 2.1 toegestaan, het Version Cue werkgeheugen installeren op één Computer file server die deel uitmaakt van uw eigen Intern Netwerk waarin ten minste één computer is opgenomen waarop Adobe Creative Suite is geïnstalleerd. U mag het Version Cue werkgeheugen alleen gebruiken voor het bedienen van een werkgeheugen dat uitsluitend toegankelijk is voor Computers op een dergelijk Intern Netwerk. Ander netwerkgebruik is verboden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het mogelijk maken van Internet of op het web gehoste werkgroepen of diensten.

14.12 Gecertificeerde documenten. Indien de Software u in staat stelt gecertificeerde documenten aan te maken en te valideren is dit artikel van toepassing.

14.12.1 Gecertificeerde Documenten en GD-diensten. Een "Gecertificeerd Document" of "GD" is een PDF-bestand dat digitaal is ondertekend met gebruikmaking van (a) de GD-functionaliteit van de Software, (b) een certificaat en (c) een "privé" coderingssleutel die overeenkomt met de "openbare" sleutel in het certificaat. Voor het maken van een GD moet u een certificaat aanvragen bij een geautoriseerde GD Service Provider. De "GD Service Provider" is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat is vermeld op http://www.adobe.com/security/partners_cds.html. Voor het valideren van een GD zijn GD Diensten benodigd van de GD Service Provider die het certificaat heeft verleend. "GD Diensten" zijn diensten die worden verstrekt door GD Service Providers, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) certificaten die worden verleend door een GD Service Provider voor gebruik met de GD-functionaliteit van de Software, (b) diensten die betrekking hebben op het verlenen van certificaten en (c) andere diensten die betrekking hebben op certificaten, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot verificatiediensten.

14.12.2 GD Service Providers. Ofschoon de Software validatie- en ontwerpfuncties voor GD's bevat, levert Adobe niet de GD Diensten die vereist zijn voor het gebruik van deze functies. Het aanschaffen en de beschikbaarheid van, alsmede de verantwoordelijkheid voor de GD Diensten is een aangelegenheid tussen u en de GD Service Provider. Voordat u vertrouwt op een GD, een hierop toegepaste digitale handtekening en/of hieraan gerelateerde GD Diensten, dient u eerst de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring en deze Overeenkomst door te lezen en te accepteren. Met "Uitgeversverklaring" worden de bepalingen en voorwaarden bedoeld waaronder elke GD Service Provider GD Diensten aanbiedt (zie de links op http://www.adobe.com/security/partners_cds.html), waaronder bijvoorbeeld overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, verklaringen omtrent beleid en praktijk ten aanzien van certificaten, en artikel 14.1van deze overeenkomst. Door een GD te valideren met gebruikmaking van GD Diensten, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat (a) het certificaat dat wordt gebruikt om een GD digitaal te ondertekenen kan worden ingetrokken op het moment van verificatie, waardoor de digitale handtekening op de GD geldig lijkt terwijl dit niet zo is, (b) de beveiliging of integriteit van een GD kan zijn aangetast door een handeling of een nalatigheid van degene die de GD ondertekent, de desbetreffende GD Service Provider of een andere derde partij; en (c) dat u de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring moet lezen en begrijpen, en hieraan gebonden bent.

14.12.3 Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid. GD Service Providers bieden GD Diensten uitsluitend aan in overeenstemming met de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring. BEHOUDENS ALS IN EEN UITGEVERSVERKLARING VERMELD, GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN GD DIENSTEN VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 7 EN 8 INZAKE DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE VOOR WEBSITES EN ONLINEDIENSTEN GELDEN.

14.12.4 Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Adobe en elke van toepassing zijnde GD Service Provider (tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de Uitgeversverklaring van de GD Service Provider) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (daaronder mede begrepen redelijke onkosten en advocatenhonoraria) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een GD Dienst, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste verificatie van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door een van toepassing zijnde Uitgeversverklaring, deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de GD Diensten; of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in een van toepassing zijnde Uitgeversverklaring.

14.12.5 Begunstigde derde partijen. U gaat ermee akkoord dat elke GD Service Provider die u gebruikt een derde begunstigde is met betrekking tot artikel 14.12.5 van deze overeenkomst, en dat deze GD Service Provider het recht heeft die bepalingen in eigen naam af te dwingen als ware de GD Service Provider Adobe.

 

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u gebruikmaken van de bij het product gevoegde adres- en contactinformatie om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw land.

 

Adobe, After Effects, Co-Author, GoLive and Version Cue zijn (gedeponeerde) merken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 

 

 

Gen_WWCombined_Nederlands_08.29.03_11:13