# Helppokäyttöisyys*

ADOBE® EDGE WEB FONT -PALVELUJEN LISÄKÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty: 1.5.2013.

1. Määritelmät.

Sopimus sisältää isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuja termejä, jotka määritellään osassa 6.

2. Palvelun kuvaus.

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle joukon ilmaisia ja kaupallisia kirjasimia Käyttäjän sivustolla käytettäviksi. Adobe antaa Käyttäjälle siten henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, rajoitetun oikeuden ja lisenssin Käyttää Palvelua seuraavien ehtojen mukaisesti.


2.1 Käyttäjän tai kaikkien Palvelun tietoja käyttävien kolmansien osapuolten tuotteiden käyttöön sovelletaan näitä Lisäkäyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu erityisesti seuraaviin:


2.1.1 Käyttäjän ollessa Jälleenmyyjäpalvelu (määritelty alla kohdassa 6) Käyttäjän on Palvelun käyttämiseksi lähetettävä Adobelle kirjallinen ennakkoilmoitus Käytöstä sähköpostiviestissä, joka sisältää nimesi ja jälleenmyyjäpalvelun nimen, ja jonka Aihe-kentässä lukee ”Reseller Platform Notification”. Viesti lähetetään osoitteeseen support@typekit.com;


2.1.2 lukemaan alla olevan kohdan 5.2 ”Tuki”; ja


2.1.3 lukemaan alla olevan kohdan 5.3 ”Päättäminen”.

 

3. Pääehdot.

3.1 Käyttäjän suhde palveluun. Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä Lisäkäyttöehtoja (”Lisäehdot”), ja ne täydentävät Adobe.com-sivuston käyttöehtoja (”Yleiset ehdot”), jotka löytyvät osoitteesta www.adobe.com/go/terms_fi ja jotka on sisällytetty näihin Lisäehtoihin viittauksella. Jos Yleisten ehtojen ja näiden Lisäehtojen välillä havaitaan ristiriita, ovat nämä Lisäehdot ensisijaisia Palvelua koskevissa asioissa. Adobe voi aika ajoin muuttaa Palvelua ja näitä Lisäehtoja. Näiden Lisäehtojen uusin versio on aina saatavilla yllä mainitussa URL-osoitteessa.

4. Käyttäjän Oikeudet ja Velvollisuudet, Palvelun käytön rajoitukset.

4.1 Palvelun ja Lisensoidun Sisällön käyttö. Adobe myöntää täten Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-luovutettavan, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää Palvelua ja Lisensoitua Sisältöä Julkaistujen Sivustojen suunnitteluun ja kehittämiseen näiden Lisäehtojen mukaisesti:


4.1.1 Sisällytetyt avoimen lähteen komponentit. Osa Palvelua tai Lisensoitua Sisältöä saattaa hyödyntää tai sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja ja ohjelmia. Tällaisten komponenttien käyttöä koskevat lisäksi avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehdot, jotka määritellään tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoitustiedostossa, joka toimitetaan Palvelun tai Lisensoidun Sisällön mukana, julkaistaan Palvelun sivustolla tai sen kautta tai ne sisältyvät oheiseen CSS-tiedostoon, joka on ladattu kullekin Lisensoidulle Kirjasimelle.


4.1.2 Säilytä olemassa olevat ilmoitukset. Palvelu saattaa sisältää Lisensoitua Sisältöä, joka toimitetaan tietyin omistusoikeusilmoituksin, kuten patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoituksin. Käyttäjän on säilytettävä kaikki omistusoikeudelliset ilmoitukset täsmälleen, kuten kaikissa Lisensoidun Sisällön luvallisissa kopioissa on esitetty.


4.2 Käyttäjän luomien web-sivujen Julkaisijoiden Palvelun Käyttö. Käyttäjän luomien Julkaistujen Web-sivujen Julkaisijat voivat jatkaa Julkaistuille verkkosivuille Käyttäjän suunnitteleman Lisensoidun Sisällön käyttämistä, kunhan kukin tällainen Julkaisijan toimesta tapahtuva Lisensoidun Sisällön käyttö on näiden Lisäehtojen mukaista. Käyttäjä sitoutuu toimittamaan kopion näistä Lisäehdoista (saatavissa osoitteesta www.adobe.com/go/terms_fi )Julkaisijoille, joiden puolesta Käyttäjä luo tai on luonut Julkaistuja verkkosivuja.


4.3 Palvelun myyminen edelleen. Jälleenmyyjäpalvelut saavat käyttää Palvelua (mukaan lukien kaikki Lisensoitu Sisältö) laissa sallitulla tavalla, mukaan lukien tietojen ja ohjelmistojen tuomista ja viemistä koskevat lait, paikalliset lait, tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait ja säännöt, jotka soveltuvat henkilökohtaiseen tai henkilön tunnistamisen mahdollistavaan tietoon.


4.4 Palvelun kielletyt Käytöt. Lukuun ottamatta avoimen lähdekoodin käyttöehtoja, jotka koskevat tiettyä avoimen lähteen Lisensoitua Sisältöä, joka saattaa sisältyä palveluun tai jota saatetaan jakaa Palvelun kanssa tai sen kautta, Käyttäjää kielletään nimenomaisesti tekemästä seuraavia:


4.4.1 Lisensoidun Sisällön ylläpito omalla palvelimellasi tai muulla itse-ylläpitovaihtoehdolla tai –palvelulla.


4.4.2 Lisensoidun Sisällön sisällyttäminen, yhdistäminen, liittäminen, upottaminen tai muunlainen jakelu osana mitä tahansa ohjelmistotiedostopakkausta, digitaalista tai elektronista asiakirjaa tai mobiili- tai tablet-sovellusta.


4.4.3 Toimintojen lisääminen tai lisensoidun sisällön minkään osan muunlainen muuttaminen, mukauttaminen, kääntäminen, konvertointi, modifiointi, luominen sekä johdannaistöiden tekeminen.


4.4.4 Palvelun tai Lisensoidun Sisällön purkaminen, hajottaminen, takaisinmallinnus tai muunlainen yritys paljastaa lähdekoodi tai ylittää, ohittaa tai muutoin kiertää ohjelmiston suojamekanismeja Palvelussa tai Lisensoidussa Sisällössä (paitsi siinä määrin kuin Käyttäjän lainsäädäntöalueen sovellettavat lait nimenomaisesti kieltävät tällaiset rajoitukset, edellyttäen kuitenkin, että Käyttäjä ensin pyytää tiedot Adobelta, ja Adobe voi päätöksensä mukaisesti joko toimittaa kyseiset tiedot tai esittää kohtuullisia ehtoja, mukaan lukien kohtuullisen maksun Ohjelmiston tai Lisensoidun Sisällön käytöstä taatakseen, että Adoben ja/tai sen Lisenssinhaltijoiden Palvelun tai Lisensoidun Sisällön Immateraalioikeudet ovat suojattuja).


4.4.5 Palvelun Käyttöoikeuksien luovuttaminen, vakuusturvan myöntäminen tai muunlainen Palvelun Käyttöoikeuksien siirtäminen.


4.4.6 Yritys käyttää Palvelua tai Lisensoitua Sisältöä muulla tavoin kuin käyttämällä JavaScript-tunnistetta (tai muuta ohjelmistollista mekanismia, jonka Adobe tarjoaa tällaiseen tarkoitukseen).


4.4.7 Palvelun tai Lisensoidun Sisällön käyttö käyttöaikaa jakamalla tai palvelutoimistoperiaatteella, ja


4.4.8 Palvelun tai Lisensoidun Sisällön tavaramerkki-, logo-, tekijänoikeus- tai muun omistusilmoituksen tai selitteiden tai merkintöjen poistaminen tai muuntaminen.

5. Adoben oikeudet ja velvoitteet

5.1 Palvelun toimittaminen. Adobe pyrkii kaupallisesti katsoen kohtuullisin keinoin toimittamaan Palvelun ja antamaan pääsyn Lisensoituun Sisältöön. Tästä huolimatta tulee olemaan tilanteita, joissa Palvelut ja/tai pääsy Lisensoituun Sisältöön keskeytyy ylläpidon, päivitysten tai korjausten ajaksi, tietoliikenneyhteyksien katkeamisen tai Adoben hallinnasta riippumattomien laitevikojen vuoksi. Adobe pyrkii välttämään Adoben kohtuullisessa hallinnassa olevat häiriöt kohtuullisin keinoin.


5.2 Tuki. Käyttäjälle ei tarjota Palvelun yhteydessä ylläpitoa eikä teknistä tai muunlaista tukea. Adobe ei ole velvoitettu toimittamaan päivityksiä Palveluun tai Palvelua varten.


5.3 Päättyminen.


5.3.1 Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu, että Käyttäjän oikeudet ja lisenssit Käyttää tiettyä Lisensoitua Sisältöä ja Lisensoidun Sisällön sisällyttäminen Julkaistuille Web-sivuille ovat Adoben Käyttäjälle myöntämiä alilisenssejä ja Adobe on yksi useiden Lisensoijien lisenssinsaajista. Käyttäjän oikeudet tällaisiin Lisensoituihin Sisältöihin ovat riippuvaisia Adoben ja sen Lisensoijien sopimusten jatkuvasta lainvoimaisuudesta ja soveltuvuudesta. Jos Adoben ja sen Lisensoijien asianmukaiset sopimukset umpeutuvat tai ne päätetään, Käyttäjä ymmärtää, että tällä ei ole enää oikeutta käyttää Lisensoijan Lisensoitua Sisältöä (mukaan lukien Lisensoitu Sisältö, jonka Käyttäjä jo saattanut suunnitella Julkaistulle Sivustolle).


5.3.2 Adobe pidättää oikeuden milloin tahansa ilmoittaen tai ilmoittamatta väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittaa, muokata, keskeyttää tai lopettaa Palvelun (tai sen jonkin osan) tai pääsyä Palveluun tai Lisensoituun Sisältöön tai Palvelun Käyttöliittymiin. Adobe ei ole vastuussa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle tällaisista Palvelun, Lisensoidun Sisällön tai niihin pääsyn rajoituksista, muokkauksista, keskeytyksistä tai lopettamisista.


5.3.3 Adobe voi keskeyttää tai lopettaa Käyttäjän oikeuden Käyttää Palvelua ja/tai Palvelun kautta jaeltua Lisensoitua Sisältöä, jos Käyttäjä rikkoo näitä Lisäehtoja.


5.3.4 Adobe voi oman harkintansa mukaisesti keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Käyttäjän pääsyn Palvelun käyttöliittymiin, jos Adobe päättelee, että on tapahtunut väärinkäyttöä, liikaa Palveluun kohdistuvia toistuvia pyyntöjä tai muunlaista Palvelun Käyttöliittymien liikakäyttöä.


5.3.5 Kaikki yritykset häiritä Palvelun tai Lisensoidun Sisällön toimintaa millä tahansa tavalla voivat aiheuttaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä ja johtaa tutkimuksiin ja syytteiden nostamiseen.

6. Määritelmät.

Tässä tekstissä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on seuraavat merkitykset. Niillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole muutoin määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi.

6.1 ”Adobe” tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä delawarelaista yhtiötä (osoite: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA), mikäli tämä sopimus astuu voimaan ollessasi Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa; muussa tapauksessa se tarkoittaa Irlannin lainsäädännön alaista Adobe Systems Software Ireland Limited -nimistä yhtiötä (osoite: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland).


6.2 ”JavaScript-tunniste” tarkoittaa Käyttäjän Palvelun kautta konfiguroimaa JavaScript-tunnistetta, joka sisältää Käyttäjän omat asetukset, lisensoitujen kirjasimien valinnat ja muodot, tyylisivut ja muut ohjelmistokoodit sekä kevyen JavaScriptin, joka toimitetaan Palvelun kautta tyylisivujen ja Lisensoitujen Kirjasimien lataamiseksi sekä Lisensoidun Sisällön hallitsemiseksi ja Käytön seuraamiseksi Julkaistun Sivuston yhteydessä.


6.3 ”Lisensoija(t)” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka on lisensoinut Adobelle jotain Lisensoitua Sisältöä, jonka Adobe tarjoaa Käyttäjän käyttöön.


6.4 ”Lisensoitu Sisältö” tarkoittaa Lisensoituja kirjasimia, Lisensoitua ohjelmistoa ja Palvelua, Palvelun käyttöliittymiä ja Palvelun käyttöliittymän tunnuksia.


6.5 ”Lisensoidut kirjasimet” tarkoittavat kirjasimia ja/tai kirjasinperheitä, jotka Adobe lisensoi tai muutoin tarjoaa Käyttäjän käyttöön Palvelun kautta tämän Sopimuksen mukaisesti.


6.6 ”Lisensoitu ohjelmisto” tarkoittaa Palvelua ja mitä tahansa ohjelmistoa, jonka kanssa tämä sopimus toimitetaan, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen kaikki ohjelmistotiedostot, jotka sisältävät Lisensoituja Kirjasimia ja komentosarjoja, komentosarjalogiikkaa tai muita koodeja, joita käytetään Palvelussa tai jotka on upotettu vietyihin tiedostomuotoihin (ja kaikkia edellisiin liittyviä päivityksiä ja dokumentaatioita), jotka Adobe tarjoaa Käyttäjän käytettäväksi Palvelun kautta, jotta käyttäjä voi käyttää ja vastaanottaa Lisensoitua Sisältöä.


6.7 ”Julkaisija” tarkoittaa yksilöä tai entiteettiä (Käyttäjä tai Käyttäjän asiakas, jonka puolesta Käyttäjä saattaa toimia), joka hallinnoi Julkaistulla Sivustolla näkyvää sisältöä.


6.8 ”Julkaistu sivusto” tarkoittaa sivustoja, Internet-sivuja ja sivuston sisältöä, jonka Käyttäjä suunnittelee, kehittää tai luo ja joka julkaistaan ja joka sisältää, käyttää ja julkisesti esittää Palvelua tai Lisensoitua Sisältöä.


6.9 ”Jälleenmyyjäpalvelu” on mikä tahansa palvelu, joka sallii asiakkaidensa valita kirjasimia sivustoille tai muille tuotteille, joita se ylläpitää heidän puolestaan (esim. blogipalvelut, sosiaalisen median profiilit yms.).


6.10 ”Palvelu(t)” tarkoittavat Adobe Edge Web Font -verkkopalvelua ja kaikkia muita ominaisuuksia ja sisältöä, joka toimitetaan tai jota voidaan käyttää Adobe Edge Web Font Service -sivuston kautta.


6.11 ”Palvelun käyttöliittymä(t)” tarkoittaa kaikkia laajennuksia ja sovellusten käyttöliittymiä, jotka tarjotaan Palvelun toimesta tai kautta ja joilla Käyttäjä voi ohjelmoida Palvelun toimintoja ja sallii Käyttäjän esikatsella Lisensoitua Sisältöä tai muutoin luoda, konfiguroida, muuntaa ja julkaista JavaScript-merkintöjä ja noutaa metatietoja kirjasimista Palvelun kirjasinkirjastosta.


6.12 ”Päivitykset” tarkoittavat päivityksiä, tarkastuksia, muutoksia tai lisäyksiä, jotka Adobe saattaa toteuttaa tai tarjota Käyttäjälle milloin tahansa Palvelun päivittämiseksi, laajentamiseksi tai parantamiseksi laajuudessa, jota erilliset ehdot eivät kata. Adobe ei ole korvausvelvollinen käyttäjälle missään muodossa tällaisista päivityksistä.


6.13 ”Käyttö” tai ”Käyttäminen” tarkoittaa Palvelun käyttöä Käyttäjän toimesta Lisensoitua Sisältöä ladattaessa, integroitaessa, käytettäessä, synkronoitaessa tai esitettäessä.


6.14 ”Käyttäjä” tarkoittaa yksilöä tai entiteettiä, joka käyttää Palveluita omiin tarkoituksiinsa tai asiakkaan puolesta Julkaistujen Sivustojen yhteydessä.


EWFS ATOU-fi_FI-20130501-1200

Muita termejä

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONT
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adoben Premium-ominaisuudet Flash Playerille

Juridiset tiedot