Adobe Inc.
ADOBE AIR SDK
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ADOBE AIR SDK.
 

 

I. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
 

Το Adobe AIR SDK διατίθεται από την Adobe για αναπαραγωγή και διανομή "ΩΣ ΕΧΕΙ" και η Adobe δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη χρήση ή την απόδοσή του. Η ADOBE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SDK, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ADOBE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΡΟΥΣ (ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΘΙΜΟΥ, ΧΡΗΣΗΣ Η ΑΛΛΩΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
 

II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 

Πρόκειται για σύμβαση μεταξύ του [ΟΝΟΜΑ], [ΕΠΩΝΥΜΟ], [ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] που βρίσκεται στη διεύθυνση [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΟΛΗ, ΚΡΑΤΟΣ, ΤΚ, ΧΩΡΑ] ("Διανομέας") και της Adobe Inc.. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει έναντι της Adobe μόνο εάν ο Διανομέας έχει παράσχει στην Adobe πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη διανομή της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Πακέτο αδειοδοτημένων προγραμματιστών με το οποίο θα ομαδοποιήσει τα Στοιχεία SDK και η Adobe έχει επιβεβαιώσει γραπτώς την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας στον Διανομέα. Εάν συνάψετε την παρούσα σύμβαση κατά λάθος, μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή σας πριν από τη διανομή των Στοιχείων SDK επιστρέφοντας την παρούσα γραπτή συμφωνία, μαζί με μια υπογεγραμμένη γραπτή δήλωση της επιθυμίας σας να ακυρώσετε τη συμφωνία, στη διεύθυνση: Adobe Inc., ATTN: General Counsel, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110.
 

1. Ορισμοί.
 

Ο όρος "Εξουσιοδοτημένα Λειτουργικά Συστήματα)" σημαίνει τις εκδόσεις επιτραπέζιων ή τυπικών φορητών υπολογιστών των λειτουργικών συστημάτων που ορίζονται στο Τεκμήριο Α τα οποία, σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Λειτουργικά Συστήματα που παρατίθενται στη διεύθυνση http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/. Ανατρέξτε στην Ενότητα 2.4 (γ) για πληροφορίες σχετικά με συστήματα που σε καμία περίπτωση δεν είναι Εξουσιοδοτημένα Λειτουργικά Συστήματα.
 

"Λογισμικό Runtime" : είναι το λογισμικό της Adobe σε μορφή αντικειμενικού κώδικα με το όνομα "Adobe AIR" που πρόκειται να εγκατασταθεί από τους τελικούς χρήστες και όλες οι ενημερώσεις του εν λόγω λογισμικού που διατίθενται από την Adobe.
 

"Εργαλεία δόμησης" είναι το πλήρες σύνολο αρχείων δόμησης, μεταγλωττιστών, βιβλιοθηκών χρόνου εκτέλεσης και άλλων εργαλείων που περιλαμβάνονται στο Adobe AIR SDK, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των περιεχομένων των καταλόγων Bin, Lib και Runtime, adl.exe, adl.bat, adt.jar.
 

"Τεκμηρίωση" : είναι το πλήρες σύνολο γραπτού υλικού για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της Σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού Adobe AIR SDK, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, τεχνικών προδιαγραφών, τεκμηρίωσης μορφής αρχείου και πληροφοριών διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (API).
 

"Ημερομηνία έναρξης ισχύος" είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Adobe επιβεβαιώνει εγγράφως την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης από τον Διανομέα.
 

"Intranet" : είναι ένας ασφαλής εσωτερικός ιστότοπος ή σύστημα διακομιστή που είναι προσβάσιμος μόνο στους υπαλλήλους, τους εργολάβους ή άλλα άτομα του Διανομέα, στα οποία έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στα εσωτερικά δίκτυα του Διανομέα, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Διανομέα.
 

"Πακέτα προγραμματιστών με άδεια χρήσης" : είναι το Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) ή άλλα εργαλεία προγραμματιστών ή κιτ προγραμματιστών λογισμικού που αναπτύχθηκαν και προσφέρονται από τον Διανομέα, όπως αναφέρεται στο Τεκμήριο A, τα οποία, σε όλες τις περιπτώσεις, λειτουργούν μόνο στα Εξουσιοδοτημένα Λειτουργικά Συστήματα.
 

"Στοιχεία SDK" : είναι καθένα από τα ακόλουθα σύνολα στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Adobe AIR SDK: Εργαλεία δημιουργίας, Τεκμηρίωση, Δείγμα κώδικα, Αρχεία προέλευσης SDK και το Αρχείο άδειας τελικού χρήστη SDK.
 

"Αρχείο άδειας τελικού χρήστη SDK" : είναι το αρχείο εγγράφου .pdf με το όνομα "Άδεια χρήσης SDK" που περιλαμβάνεται στο Adobe AIR SDK.
 

"Αρχεία προέλευσης SDK" : το πλήρες σύνολο των αρχείων πηγαίου κώδικα πλαισίου που περιλαμβάνονται στο Adobe AIR SDK, για παράδειγμα τα αρχεία προέλευσης στα αρχεία φακέλων src, πλαισίων και προτύπων.


"Δείγμα κώδικα" : είναι το πλήρες σύνολο δειγμάτων λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα ή αντικειμενικού κώδικα που περιλαμβάνεται στο Adobe AIR SDK και έχει οριστεί στην Τεκμηρίωση ή στους καταλόγους ως "δείγμα κώδικα", "δείγματα", "δείγμα κώδικα εφαρμογής", "κώδικας γρήγορης εκκίνησης" ή "τμήματα κώδικα".  

 

2. Άδεια, Απαιτήσεις, Περιορισμοί.
 

2.1 Άδεια χρήσης. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών περιορισμών παρακάτω και μόνο για τους σκοπούς της επίτευξης της διανομής που περιγράφεται στο Τεκμήριο Α, η Adobe παραχωρεί στον Διανομέα το μη αποκλειστικό παγκόσμιο, μη μεταβιβάσιμο, μη εκχωρούμενο δικαίωμα για:
 

(α) για την εγκατάσταση ή την αντιγραφή ενός ή περισσότερων Στοιχείων SDK (αλλά όχι μέρος οποιουδήποτε συνόλου στοιχείων) σε διακομιστή αρχείων υπολογιστή με σκοπό τη λήψη και εγκατάσταση των εν λόγω Στοιχείων SDK σε υπολογιστές εντός του Intranet του Διανομέα, μόνο για εσωτερική χρήση,
 

β) τη διανομή ενός ή περισσότερων στοιχείων SDK (αλλά όχι μέρος οποιουδήποτε συνόλου εξαρτημάτων) σε αυτόνομη βάση μόνο σε φυσικά μέσα (όπως CD-ROM, DVD, σκληρό δίσκο κ.λπ.),
 

(γ) για την ομαδοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα Στοιχεία SDK (αλλά όχι ένα τμήμα οποιουδήποτε συνόλου στοιχείων) ως μέρος, με ή σε συνδυασμό με το Πακέτο προγραμματιστή με άδεια χρήσης και τη διανομή του εν λόγω πακέτου σε φυσικά μέσα (όπως CD-ROM, DVD, σκληρό δίσκο κ.λπ.) ή ηλεκτρονικά στους τελικούς χρήστες μέσω πολλαπλών επιπέδων διανομής. , και
 

(δ) να τροποποιήσετε τα αρχεία Προέλευσης SDK και του δείγματος κώδικα (αλλά όχι των εργαλείων κατασκευής ή τεκμηρίωσης) πριν από τη διανομή που επιτρέπεται παραπάνω. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται παραπάνω θα παύουν αμέσως σε περίπτωση παραβίασης από τον Διανομέα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας.
 

2.2. Απαιτήσεις.
 

(α) Αρχείο άδειας τελικού χρήστη SDK. Κατά τη διανομή ενός ή περισσότερων Στοιχείων SDK όπως επιτρέπεται από την Ενότητα 2.1, είτε σε αυτόνομη βάση είτε ομαδοποιημένα με άλλο λογισμικό, ο Διανομέας θα περιλαμβάνει το Αρχείο άδειας χρήσης τελικού χρήστη SDK ως εμφανές τμήμα κάθε τέτοιας διανομής (π.χ. εντός του καταλόγου αρχείων που περιλαμβάνει στοιχεία SDK). Κατά τη διανομή των Στοιχείων SDK με ένα Πακέτο προγραμματιστή με άδεια χρήσης, ο Διανομέας θα περιλαμβάνει μια δήλωση ουσιαστικά παρόμοια με την ακόλουθη είτε στην άδεια χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη βάσει της οποίας διανέμει το εν λόγω πακέτο είτε σε άλλο εμφανές τμήμα του πακέτου του: "Το [όνομα πακέτου προγραμματιστή με άδεια χρήσης] περιλαμβάνει ολόκληρο ή μέρος του Adobe AIR SDK. Η χρήση του Adobe AIR SDK διέπεται από τη σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη του Adobe AIR SDK που μπορείτε να βρείτε [τοποθεσία του αρχείου άδειας χρήσης τελικού χρήστη SDK εντός του Πακέτου για προγραμματιστές με άδεια χρήσης]." Ο Διανομέας δεν θα επιτρέψει την αντιγραφή, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη διανομή οποιουδήποτε Στοιχείου SDK με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τους όρους της παρούσας σύμβασης ή του Αρχείου άδειας τελικού χρήστη του SDK.
 

(b) Έκδοση με δυνατότητα διανομής, ΠρόσβασηΟ Διανομέας θα διανέμει μόνο την έκδοση του Adobe AIR SDK που παρέχεται στον Διανομέα από την Adobe μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συμφωνίας για χρήση στο λειτουργικό σύστημα που αναφέρεται στο Τεκμήριο Α. Ο Διανομέας δεν θα διανέμει καμία έκδοση των Στοιχείων SDK που βρίσκονται αλλού, συμπεριλαμβανομένης της www.Adobe.com ή οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας λήψης στο Διαδίκτυο. Η Adobe μπορεί να παρέχει στον Διανομέα πρόσβαση στην έκδοση του Λογισμικού με δυνατότητα διανομής Adobe AIR SDK μέσω ηλεκτρονικής λήψης σε συγκεκριμένο μη δημόσια ιστοσελίδα. Ο Διανομέας δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία αυτής της ιστοσελίδας σε τρίτους.
 

2.3 Νέες εκδόσεις. Με την κυκλοφορία μιας νέας έκδοσης του Adobe AIR SDK από την Adobe, ο Διανομέας θα σταματήσει κάθε αναπαραγωγή και διανομή της προηγούμενης έκδοσης των στοιχείων SDK κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) την επόμενη έκδοση των αδειοδοτημένων πακέτων ανάπτυξης με τα οποία ο Διανομέας συνδυάζει τα συστατικά στοιχεία SDK ή (β) έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Adobe καθιστά την εν λόγω νέα έκδοση εμπορικά διαθέσιμη. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα ενότητα, ο όρος "νέα έκδοση" σημαίνει μια κύρια νέα έκδοση του Adobe AIR SDK (π.χ., 1.0.x έως 1.1). Η Adobe ενδέχεται να ειδοποιήσει τον Διανομέα όταν κυκλοφορήσουν νέες εκδόσεις.
 

2.4 Περιορισμοί.
 

(α) Μη εξουσιοδοτημένη διανομή. Εάν ο Διανομέας δεν διαθέτει ξεχωριστή γραπτή άδεια από την Adobe, δεν θα διανείμει τα Στοιχεία SDK με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ενότητα 2.1.
 

(β) Εξουσιοδοτημένη Χρήση. Ο Διανομέας επιτρέπεται να διανέμει τα Εργαλεία δόμησης μόνο για σκοπούς ενεργοποίησης της δημιουργίας, της δοκιμής και της εξαγωγής εφαρμογών προγραμματιστών συμβατών με το Λογισμικό Runtime. Ο διανομέας δεν πρέπει να διαμορφώνει ή να διανέμει τα Εργαλεία δόμησης ως αντικατάσταση ή υποκατάστατο του Λογισμικού Runtime. Για παράδειγμα, ο Διανομέας δεν επιτρέπεται να διανέμει τα Εργαλεία δόμησης με σκοπό να επιτρέψει ή να ενθαρρύνει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στα Εργαλεία δόμησης αντί για το Λογισμικό Runtime.
 

(γ) Εξουσιοδοτημένα λειτουργικά συστήματα. Σε καμία περίπτωση ο Διανομέας δεν θα διανείμει οποιοδήποτε Στοιχείο SDK για χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή εκτός υπολογιστή ή για χρήση σε οποιαδήποτε ενσωματωμένη έκδοση ή έκδοση συσκευής οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος. Για την αποφυγή αμφιβολιών και μόνο για παράδειγμα, ο Διανομέας δεν θα διανείμει κανένα Στοιχείο SDK για χρήση σε οποιαδήποτε (A) κινητή συσκευή, αποκωδικοποιητή (STB), φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο, web pad, tablet ή Tablet PC (που δεν εκτελούν Windows XP ή Windows Vista Tablet PC Edition), κονσόλα παιχνιδιών, τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κέντρο πολυμέσων (εξαιρουμένων των Windows XP και Windows Vista Media Centre Edition και των διαδόχων τους), ηλεκτρονική πινακίδα ή άλλη ψηφιακή σήμανση, συσκευή Διαδικτύου ή άλλη συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, PDA, ιατρική συσκευή, ATM, τηλεματική συσκευή, παιγνιομηχανή, σύστημα οικιακού αυτοματισμού, περίπτερο, συσκευή τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ευρείας κατανάλωσης, (Β) κινητό, καλωδιακό, δορυφορικό ή τηλεοπτικό σύστημα που βασίζεται σε χειριστή, (Γ) άλλη συσκευή κλειστού συστήματος ή (Δ) οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα που δεν είναι Εξουσιοδοτημένο Λειτουργικό Σύστημα.
 

(δ) Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ούτε η αντίστροφη μηχανική.  Ο Διανομέας δεν θα τροποποιήσει κανένα στοιχείο SDK εκτός από τα Αρχεία προέλευσης SDK και το δείγμα κώδικα χωρίς να λάβει ξεχωριστή γραπτή άδεια από την Adobe. Ο Διανομέας δεν πρέπει να διαχωρίσει ή να τροποποιήσει τα Εργαλεία δόμησης. Ο Διανομέας δεν θα δημιουργήσει παράγωγα έργα, αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση ή άλλη προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα οποιουδήποτε Στοιχείου SDK που παρέχεται σε αντικειμενικό κώδικα ή μεταγλωττισμένη μορφή.
 

(ε) Δεν επιτρέπεται η αυτόνομη διανομή στο διαδίκτυο. Ο Διανομέας δεν θα διαθέσει κανένα Στοιχείο SDK στο Διαδίκτυο σε αυτόνομη βάση. 

 

3. Χρήση εμπορικού σήματος.


3.1 Χορήγηση άδειας χρήσης εμπορικού σήματος
Δια του παρόντος, η Adobe παραχωρεί στον Διανομέα και ο Διανομέας αποδέχεται ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, των λογοτύπων "Υποστηρίζει το Adobe AIR" και "Υποστήριξη Adobe AIR" ή των πρόσθετων ή υποκατάστατων λογοτύπων που ενδέχεται να παρέχει η Adobe στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης (τα "Εμπορικά σήματα"), σε ετικέτα CD/DVD, συσκευασία προϊόντος, ιστοσελίδες και βιβλιογραφία προϊόντος που σχετίζονται με το Πακέτο Διανομέα με άδεια χρήσης.


3.2 Χρήση εμπορικού σήματος.
 Ο Διανομέας μπορεί να χρησιμοποιεί τα Εμπορικά σήματα αποκλειστικά σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες μορφές διανομής των Στοιχείων SDK που καθορίζονται στην Ενότητα 2 της παρούσας συμφωνίας, εφόσον η εν λόγω χρήση συμμορφώνεται επίσης με τις Οδηγίες χρήσης των λογοτύπων "Υποστηρίζει το Adobe AIR" και "Υποστήριξη Adobe AIR" που παρέχονται στον Διανομέα από την Adobe και τις "Οδηγίες περί εμπορικών σημάτων της Adobe για τρίτους που χορηγούν άδεια χρήσης, χρησιμοποιήστε ή ανατρέξτε στα εμπορικά σήματα της Adobe", που διατίθενται από την τοποθεσία web της Adobe (http://www.adobe.com/misc/agreement.html). Οι εν λόγω οδηγίες ενδέχεται να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή από την Adobe και ο Διανομέας θα παραμείνει ανά πάσα στιγμή σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των οδηγιών. Η χρήση των Εμπορικών σημάτων δεν παρέχει στον Διανομέα κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί των Εμπορικών σημάτων, εκτός από τα δικαιώματα άδειας χρήσης που παραχωρούνται στο παρόν. Ο Διανομέας δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια οποιουδήποτε δικαιώματος εμπορικού σήματος που παραχωρείται στο παρόν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Adobe. Ο Διανομέας συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τα Εμπορικά Σήματα με οποιονδήποτε τρόπο που θα υποτιμήσει την Adobe ή τα προϊόντα της, θα βλάψει τη φήμη της Adobe για υψηλή ποιότητα ή θα μειώσει ή θα βλάψει με άλλο τρόπο την καλή θέληση της Adobe στα Εμπορικά Σήματα ή θα παραβιάσει την πνευματική ιδιοκτησία της Adobe. Ο Διανομέας αναγνωρίζει την εγκυρότητα των Εμπορικών Σημάτων και την αποκλειστική ιδιοκτησία της Adobe επί των Εμπορικών Σημάτων και ότι η Adobe διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον επί των Εμπορικών Σημάτων. Ο Διανομέας αναγνωρίζει την αξία της υπεραξίας που σχετίζεται με τα Εμπορικά Σήματα και αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υπεραξία είναι αποκλειστικά προς όφελος της Adobe και ανήκει σε αυτήν. Ο Διανομέας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χρήση των Εμπορικών σημάτων με τρόπο που δεν παρεκκλίνει από τα δικαιώματα της Adobe επί των Εμπορικών σημάτων και δεν θα προβαίνει σε καμία ενέργεια που θα παρεμβαίνει ή θα μειώνει τα δικαιώματα της Adobe επί των Εμπορικών σημάτων. Ο Διανομέας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Εμπορικά σήματα με οποιονδήποτε τρόπο ως έγκριση ή χορηγία από την Adobe οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο Διανομέας συμφωνεί να μην υιοθετήσει ή χρησιμοποιήσει ένα εμπορικό σήμα, ένα σήμα υπηρεσίας ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό παρόμοιο με τα Εμπορικά Σήματα. Επιπλέον, ο Διανομέας συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Εμπορικά Σήματα μόνο σε σχέση με προϊόντα τα οποία: (α) πληρούν ή υπερβαίνουν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί επισήμανσης και συσκευασίας των ΗΠΑ και του εξωτερικού, (β) διαφημίζονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί δίκαιης διαφήμισης των ΗΠΑ και του εξωτερικού, (γ) συμμορφώνονται με όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί δίκαιης διαφήμισης των ΗΠΑ και του εξωτερικού, (δ) υποστηρίζουν προϊόντα της Adobe, εάν αυτό αναφέρεται στη συσκευασία ή/και στο διαφημιστικό υλικό για τα προϊόντα του Διανομέα, (ε) είναι ποιότητας και φήμης που συνάδουν με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Adobe και (στ) διαφημίζονται με τρόπο που συνάδει με τα πρότυπα του κλάδου. Κατόπιν εύλογου αιτήματος της Adobe, ο Διανομέας θα ειδοποιεί την Adobe για τις τοποθεσίες χρήσης των Εμπορικών Σημάτων από μέρους του και θα εφοδιάζει την Adobe με κατάλληλα δείγματα της εν λόγω χρήσης. Εάν το ζητήσει η Adobe, ο Διανομέας συμφωνεί να υποβάλει στην Adobe οποιεσδήποτε χρήσεις των Εμπορικών σημάτων για έγκριση από την Adobe πριν από τη διάδοση αυτού του υλικού, η εν λόγω έγκριση δεν θα παρακρατείται αδικαιολόγητα. Ο διανομέας συμφωνεί να λάβει τα μέτρα που εύλογα μπορεί να ζητήσει η Adobe για να βοηθήσει στην παρακολούθηση και τη διατήρηση της ποιότητας και της μορφής χρήσης των Εμπορικών Σημάτων. Η Adobe μπορεί να ελέγξει τη χρήση των Εμπορικών σημάτων από τον Διανομέα ανά πάσα στιγμή για να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ποιότητας που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση. Εάν οποιαδήποτε στιγμή η Adobe διαπιστώσει ότι ο Διανομέας δεν τηρεί επαρκή πρότυπα ποιότητας, ο Διανομέας θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα σύμβαση και υπόκειται στις διατάξεις καταγγελίας της Ενότητας 12. Ο Διανομέας πρέπει να αποκαταστήσει αμέσως τυχόν ουσιώδεις ελλείψεις στη χρήση των Εμπορικών Σημάτων κατόπιν εύλογης ειδοποίησης από την Adobe. Η Adobe δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τα Εμπορικά Σήματα. Η Adobe δεν θα φέρει ευθύνη έναντι του Διανομέα για τυχόν επακόλουθες, τυχαίες ή ειδικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας επιχειρηματικών κερδών) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των Εμπορικών σημάτων από τον Διανομέα, ακόμη και αν η Adobe έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν η Adobe παράσχει στον Διανομέα υποκατάστατα Εμπορικά Σήματα, ο Διανομέας θα φέρει κάθε ευθύνη για τη συνέχιση της χρήσης των προηγούμενων Εμπορικών Σημάτων.


4. Αποζημίωση.
 

Ο Διανομέας θα αποζημιώσει, θα απαλλάξει και θα υπερασπιστεί την Adobe από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών, ζημιών, εξόδων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή προκύπτουν από την αναπαραγωγή ή τη διανομή των Στοιχείων SDK από τον Διανομέα ή τη χρήση ή/και διανομή των Εμπορικών Σημάτων από τον Διανομέα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η υποχρέωση αποζημίωσης του Διανομέα δεν θα ισχύει για αξιώσεις ή αγωγές που προκύπτουν από αξίωση ότι είτε τα Στοιχεία SDK, από μόνα τους ή σε συνδυασμό με λογισμικό ή υλικό που δεν παρέχεται από τον Διανομέα ή τα Εμπορικά σήματα, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους. Η παραπάνω εξαίρεση δεν θα ισχύει για αξιώσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό των Στοιχείων SDK ή των Εμπορικών σημάτων με άλλο λογισμικό που παρέχεται από τον Διανομέα. Η Adobe θα ειδοποιεί εγκαίρως τον Διανομέα για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή για την οποία ισχύει η υποχρέωση αποζημίωσης του Χρήστη και θα συνεργάζεται με τον Διανομέα, με έξοδα του, για την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση της εν λόγω αξίωσης ή αγωγής.
 

5. Κυριότητα πνευματικής ιδιοκτησίας, Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 

Τα Στοιχεία SDK και τυχόν εξουσιοδοτημένα αντίγραφα που δημιουργεί ο Διανομέας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Adobe Inc. και των προμηθευτών της και ανήκουν σε αυτήν. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας των τμημάτων του αντικειμενικού κώδικα των Στοιχείων SDK αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της Adobe Inc. και των προμηθευτών της. Το Στοιχείο SDK προστατεύεται νομικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών, και από των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, η παρούσα Σύμβαση δεν παρέχει στον Διανομέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Στοιχείων SDK και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την Adobe και τους προμηθευτές της.
 

6. Τεχνική υποστήριξη.
 

Η Adobe δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη στον Διανομέα, τους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες του. Για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη του Adobe AIR και του Adobe AIR SDK, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.adobe.com/go/airsdk_support.


7. Αντίγραφα του προϊόντος στην Adobe.
 

Εάν τα Στοιχεία SDK δεν διανέμονται μέσω του Intranet του Διανομέα, κατόπιν αιτήματος της Adobe, ο Διανομέας θα παρέχει στην Adobe δύο (2) αντίγραφα του Πακέτου για προγραμματιστές με άδεια χρήσης δωρεάν εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από το αίτημα της Adobe. Αυτό θα διευκολύνει την επίλυση πιθανών προβλημάτων διασφάλισης ποιότητας με την ενσωμάτωση Στοιχείων SDK από τον Διανομέα. Σε περίπτωση που το Πακέτο για προγραμματιστές με άδεια χρήσης περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες του Διανομέα, η Adobe θα συνεργαστεί για τη σύναψη συμφωνίας εμπιστευτικότητας με τον Διανομέα.
 

8. Χωρίς εγγύηση.
 

Το Adobe AIR SDK διατίθεται από την Adobe για αναπαραγωγή και διανομή "ΩΣ ΕΧΕΙ" και η Adobe δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη χρήση ή την απόδοσή του. Η ADOBE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SDK, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ADOBE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΡΟΥΣ (ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΘΙΜΟΥ, ΧΡΗΣΗΣ Η ΑΛΛΩΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SDK. Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί θα ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη και αν οποιοδήποτε ένδικο μέσο αποτύχει στον ουσιαστικό σκοπό του.
 

9. Περιορισμός ευθύνης.
 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ADOBE Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ Η ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SDK ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ADOBE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ Η ΕΞΟΔΩΝ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Adobe ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. ($50,00). Τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα συμφωνία δεν περιορίζει την ευθύνη της Adobe ή των προμηθευτών της απέναντί σας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκύπτει από αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά (απάτη). Η Adobe ενεργεί για λογαριασμό των προμηθευτών της μόνο όσον αφορά την αποποίηση, αποκλεισμό ή/και περιορισμό των υποχρεώσεων, εγγυήσεων ή άλλων υποχρεώσεων ως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, αλλά δεν ενεργεί για λογαριασμό τους όσον αφορά οτιδήποτε άλλο ή για οποιονδήποτε σκοπό.
 

10. Κανόνες εξαγωγής.
 

Ο Διανομέας συμφωνεί και θα διασφαλίσει ότι οι διανομείς και οι μεταπωλητές του συμφωνούν ότι τα Στοιχεία SDK δεν θα παραδοθούν, μεταφερθούν ή εξαχθούν σε οποιαδήποτε χώρα ή δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται από τον Νόμο περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουσδήποτε άλλους νόμους, περιορισμούς ή κανονισμούς περί εξαγωγών (συλλογικά οι "Νόμοι περί Εξαγωγών"). Επιπλέον, εάν τα Στοιχεία SDK αναγνωριστούν ως είδος ελεγχόμενο από εξαγωγές σύμφωνα με τους Νόμους περί Εξαγωγών, ο Διανομέας δηλώνει και εγγυάται ότι ο Διανομέας δεν είναι πολίτης ή δεν βρίσκεται με άλλο τρόπο εντός ενός έθνους στο οποίο έχει επιβληθεί εμπάργκο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Ιράν, της Συρίας, του Σουδάν, της Κούβας και της Βόρειας Κορέας) και ότι ο Διανομέας δεν απαγορεύεται με άλλον τρόπο, σύμφωνα με τους Νόμους περί Εξαγωγών, να διανείμει τα Στοιχεία SDK. Όλα τα δικαιώματα που παραχωρούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης παραχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δικαιώματα εκπίπτουν εάν ο Διανομέας δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο.
 

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ουσιαστικό δίκαιο που ισχύει στην Πολιτεία της California. Τα αντίστοιχα δικαστήρια της Κομητείας Santa Clara της California θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα συμφωνία δεν διέπεται από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οποιασδήποτε χώρας ή από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, η εφαρμογή των οποίων αποκλείεται ρητά.
 

12. Διάρκεια.
 

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (“Διάρκεια”) εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 12. Η Adobe έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως την παρούσα σύμβαση και όλες τις άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν, εάν ο Διανομέας δεν συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας. Μετά από οποιονδήποτε τέτοιο τερματισμό, ο Διανομέας πρέπει να διακόψει κάθε αναπαραγωγή και διανομή των Στοιχείων SDK, οποιαδήποτε χρήση των Εμπορικών σημάτων και, κατόπιν αιτήματος της Adobe, να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα των Στοιχείων SDK που έχει στην κατοχή του ο Διανομέας μαζί με την πιστοποίηση της εν λόγω καταστροφής. Ωστόσο, εκτός από την περίπτωση παραβίασης της Ενότητας 2.4 ή 3, ο Κάτοχος θα έχει στη διάθεσή του εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες, για να διανείμει υλικά αντίγραφα του Πακέτου Διανομέα με άδεια χρήσης και, στη συνέχεια, στο απόθεμά του και να χρησιμοποιήσει την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Στοιχείων SDK στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των τελικών χρηστών του.

 

13. Ειδοποίηση.
 

Όλα τα αιτήματα και οι ειδοποιήσεις που δίνονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα είναι γραπτά και θα γίνονται με προσωπική παράδοση ή με πιστοποιημένο ή συστημένο ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής (ή, στην περίπτωση ειδοποιήσεων από την Adobe προς τον Διανομέα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα θεωρείται ότι έχουν δοθεί κατά την προσωπική παράδοση, πέντε (5) ημέρες μετά την στο ταχυδρομείο ή με την αποστολή μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης. Οι ειδοποιήσεις από τον Διανομέα προς την Adobe θα αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Adobe Inc., 345 Park Avenue, Σαν Χοσέ, Καλιφόρνια 95110, Προσοχή: Γενικός Νομικός Σύμβουλος. Οι ειδοποιήσεις από την Adobe προς τον Διανομέα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που παρέχει ο Διανομέας στην Adobe με την παρούσα Σύμβαση. Ο Διανομέας εγγυάται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχε με την παρούσα σύμβαση είναι ακριβείς και ενημερωμένες από την ημερομηνία που ο Διανομέας παρείχε τις εν λόγω πληροφορίες.
 

14. Γενικές Διατάξεις.
 

Η ακυρότητα και αδυναμία εφαρμογής μέρους της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την εγκυρότητα και την ισχύ της υπόλοιπης συμφωνίας, η οποία παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και πρέπει να προσυπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Adobe. Η Adobe ενδέχεται να παρέχει άδεια χρήσης ενημερώσεων στον Διανομέα με πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους. Πρόκειται για τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Adobe και του Διανομέα σχετικά με την αναπαραγωγή και τη διανομή των Στοιχείων SDK και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες δηλώσεις, συζητήσεις, δεσμεύσεις, επικοινωνίες ή διαφημίσεις που σχετίζονται με τα Στοιχεία SDK.
 

15. Δικαίωμα Ελέγχου.
 

Ο Διανομέας συμφωνεί ότι, κατόπιν αιτήματος της Adobe ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Adobe, ο Διανομέας εντός τριάντα (30) ημερών θα τεκμηριώνει πλήρως και θα πιστοποιεί ότι ο Διανομέας συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο Διανομέας θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διατηρεί ένα πλήρες, σαφές και ακριβές αρχείο του αριθμού των αντιγράφων των Στοιχείων SDK που διανέμει κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με τρόπο επαρκή ώστε να επιτρέπει στην Adobe να επαληθεύει τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η Adobe θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία και αρχεία του Διανομέα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και τη διανομή των Στοιχείων SDK. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε σχέση με τον έλεγχο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιβολή των δικαιωμάτων της Adobe και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης του Διανομέα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Οποιοσδήποτε τέτοιος έλεγχος μπορεί να διενεργείται κατόπιν ειδοποίησης τουλάχιστον επτά (7) ημερών στα γραφεία του Διανομέα κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες και με τρόπο που να μην παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Διανομέα.


Εάν ο Διανομέας έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία ή εάν ο Διανομέας επιθυμεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από την Adobe, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Adobe στη διεύθυνση  http://www.adobe.com.
 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ A (θα συμπληρωθεί στην τελική σύμβαση)

Όνομα και περιγραφή του πακέτου αδειοδοτημένου Διανομέα


Εξουσιοδοτημένα λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες


Κατά προσέγγιση αριθμός αντιτύπων που θα διανεμηθούν τους επόμενους 12 μήνες


Εγκεκριμένος τρόπος διανομής και χρήσης


Ημερομηνία έναρξης ισχύος


AdobeAIRSDK_WWDistribution_EN_US_20080212_1424


Βρείτε το πρόγραμμα Creative Cloud που είναι κατάλληλο για εσάς.

 

Αγορά μέσω τηλεφώνου: +44 203 0277 764