Siedem powodów, dla których warto uaktualnić rozwiązanie Dynamic Tag Management do rozwiązania Adobe Experience Platform Launch

Nowa era zarządzania znacznikami

W 2013 roku firma Adobe nabyła system zarządzania znacznikami, któremu nadała nazwę Dynamic Tag Management (DTM). W chwili nabycia system DTM obsługiwał 30 klientów. Dzisiaj z systemu DTM korzysta ponad 3000 klientów.
W ciągu ostatnich kilku lat internetowe technologie marketingowe upowszechniają się coraz szybciej. Fakt ten jest niezaprzeczalny. Na skutek tego ekosystem technologii używanych przez twórców reklam do dostarczania materiałów dla klientów również się poszerza. Przestarzałe systemy zarządzania znacznikami nie są w stanie obsługiwać tak wielu rozwiązań.
Ci sami inżynierowie, którzy opracowali system DTM, poświęcili niemal dwa lata na stworzenie systemu zarządzania znacznikami następnej generacji. Umożliwia on obsługę i integrację ekosystemu technologii marketingowych. Nowy system nosi nazwę Adobe Experience Platform Launch. Jest to rewolucyjna metoda zarządzania znacznikami, która umożliwia zewnętrznym autorom oprogramowania tworzenie, obsługiwanie i stałe aktualizowanie swoich własnych integracji przy użyciu usługi Adobe Experience Cloud — na zunifikowanej platformie zapewniającej współdziałanie podobnych wszystkich technologii. Interfejs rozwiązania Adobe Launch przypomina sklep z aplikacjami, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą łatwo wdrażać aplikacje internetowe firmy Adobe i innych firm, definiować zachowania klientów, które mają być rejestrowane, a także określać sposób używania danych w stosowanych narzędziach do marketingu cyfrowego.
separator

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania następnej generacji

Uaktualnienie systemu DTM do rozwiązania Adobe Launch warto przeprowadzić nie tylko po to, aby korzystać z najnowszej technologii. Oto siedem powodów, dla których przedsiębiorstwo powinno rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania następnej generacji:

1. SZYBSZE WDRAŻANIE:Wykaz rozszerzeń

1. SZYBSZE WDRAŻANIE: Wykaz rozszerzeń
Oprogramowanie pozwala przeglądać, konfigurować i wdrażać technologie marketingowe opracowane oraz obsługiwane bezpośrednio przez niezależnych dostawców oprogramowania.
Rozwiązanie Adobe Experience Platform Launch zapewnia łatwy dostęp do potrzebnych rozszerzeń — integracji opracowanych i obsługiwanych przez samych dostawców technologii — w jednym centralnym wykazie. Dzięki tym rozszerzeniom witryny mogą obsługiwać większą liczbę technologii internetowych, a przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia informatykom i twórcom reklam ich szybsze konfigurowanie oraz wdrażanie.

2. PROSTE UAKTUALNIENIE:Łącze do kodu osadzenia

Łącza pozwalają przekierować istniejące kody osadzenia systemu DTM, aby wskazywały rozwiązanie Adobe Launch.
Na wczesnym etapie projektowania rozwiązania Adobe Launch przyjęto dla niego dwa konieczne wymagania:
• Utworzenie menedżera znaczników o architekturze na tyle otwartej, że pozwoli ona dostawcom technologii marketingowych na tworzenie rozszerzeń
• Umożliwienie klientom systemu DTM uaktualnienia bez modyfikowania już istniejącego kodu osadzenia
Rozwiązanie Adobe Launch spełnia oba te wymagania. Klienci systemu DTM przy użyciu łączy wczytują w kodzie produkcyjnym biblioteki JavaScript utworzone za pomocą rozwiązania Adobe Launch, zamiast systemu DTM.

3. NIEUSTANNE INNOWACJE:Rozszerzenia innych firm

Niezależni dostawcy oprogramowania uzyskują dostęp do niemal samoobsługowej metody tworzenia swoich własnych integracji, zarządzania nimi i ich aktualizowania — tak zwanych rozszerzeń.
Rozwiązanie Adobe Launch to jedyny system zarządzania znacznikami umożliwiający dostawcom technologii marketingowych bezpośrednie opracowywanie i obsługiwanie swoich własnych integracji. Oprócz modyfikowania interfejsów użytkownika utworzonych przez siebie rozszerzeń dostawcy mogą także dodawać nowe funkcje. Na przykład dostawcy technologii marketingowych mogą osadzić cały proces rejestracji lub nawet produkt SaaS w swoich rozszerzeniach rozwiązania Adobe Launch. Teraz dostawcy mogą opracowywać nowe aplikacje, tworzyć nowe rodzaje rozszerzeń i dostarczać innowacje bezpośrednio do przedsiębiorstw, które ich potrzebują.

4. ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE MARKETINGOWE:Konstruktor reguł

Zintegruj dane oraz funkcje technologii marketingowych i reklamowych, aby połączyć odrębne produkty.
Konstruktor reguł w rozwiązaniu Adobe Launch został całkowicie przeprojektowany, aby ułatwić tworzenie reguł i zapoznawanie się z nimi. To nie wszystkie wprowadzone ulepszenia. Konstruktor reguł to w istocie sieć łącząca wszystkie technologie marketingowe wdrażane przy użyciu rozwiązania Adobe Launch. Stanowi on centralne środowisko, w którym można integrować funkcje z jednej technologii marketingowej z funkcjami innych technologii marketingowych.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono, jak dane z usług Adobe Analytics i Google Analytics oraz sama strona są używane do osadzenia klipu wideo z serwisu YouTube na określonej stronie internetowej w czasie rzeczywistym. To współdziałanie między różnymi technologiami marketingowymi jest możliwe za pośrednictwem rozszerzeń. Dostawcy technologii marketingowych mogą wstawiać nowe dane lub dodawać funkcje do dowolnych z czterech elementów konstruktora reguł: zdarzeń, warunków, wyjątków i operacji. Ponieważ rozszerzenia mogą dodawać funkcje bezpośrednio do konstruktora reguł, poszczególnych technologii marketingowych nie trzeba już łączyć przy użyciu kodu niestandardowego. Zamiast tego ich integracja jest oparta na wspólnej platformie.
Rysunek 1. Konfigurowanie reguły
Rysunek 1.Konfigurowanie reguły
Rysunek 2. Wybór i konfiguracja rozszerzenia YouTube jako operacji
Rysunek 2.Wybór i konfiguracja rozszerzenia YouTube jako operacji

5. ZAUTOMATYZOWANE IMPLEMENTACJE:Otwarte interfejsy API

Automatyzacja podstawowych wdrożeń technologii
Typową praktyką dostawców technologii marketingowych jest tworzenie w pierwszej kolejności podstawowego produktu, a następnie opracowywanie interfejsów API na jego podstawie. W przypadku rozwiązania Adobe Launch przyjęto inne podejście: opracowano podstawowy produkt w oparciu o interfejsy API. Każde kliknięcie przycisku, wypełnienie pola czy dodanie funkcji do interfejsu użytkownika jest obsługiwane przy użyciu interfejsu API. Dzięki temu wszystko, co można zrobić w interfejsie użytkownika, można także wykonać automatycznie niezależnie od interfejsu.
Jeśli na przykład firma ma tę samą podstawową implementację usług Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai i Adobe Target lub modyfikuje szatę graficzną wszystkich domen, w celu utworzenia nowej domeny zwykle wdraża wszystkie technologie marketingowe przy użyciu interfejsu użytkownika systemu zarządzania znacznikami. Rozwiązanie Adobe Launch umożliwia pisanie skryptów korzystających z jego interfejsów API w celu automatycznego wdrażania tych technologii. W ten sposób proces, który zajmował dni, tygodnie lub miesiące, teraz może trwać zaledwie kilka sekund.

6. PUBLIKOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE:Publikowanie oparte na składnikach

Aby publikować tylko to, co trzeba, można łączyć reguły, elementy dane i rozszerzenia należące do bibliotek.
Rozwiązanie Adobe Launch używa bibliotek do określania, co ma zostać opublikowane w etapach programowania, wdrażania i produkcji. Biblioteki te zawierają określone składniki, takie jak reguły, elementy dane i rozszerzenia wybrane przez użytkownika. Możliwość określania na najbardziej szczegółowym poziomie, które składniki zostaną opublikowane, oferuje przedsiębiorstwom większą kontrolę nad tym, jakie zmiany należy wprowadzić w środowisku produkcyjnym, wgląd w te zmiany, a także bezpieczeństwo ich wprowadzania. Proces publikowania w rozwiązaniu Adobe Launch obejmuje poniższe etapy:
Rozwiązywanie konfliktów między użytkownikami
Rozwiązywanie konfliktów między użytkownikami
Oprogramowanie Adobe Launch powiadamia użytkownika, gdy inna osoba wprowadzi zmiany dotyczące reguły w bibliotece, które ten użytkownik właśnie publikuje.
Konstruktor bibliotek
Konstruktor bibliotek
Użytkownicy posiadający prawa do publikowania mogą łatwo znajdować, dodawać lub usuwać reguły, elementy danych i rozszerzenia w bibliotece, a także przeprowadzać ich inspekcje.
Publikowanie w czterech etapach
Publikowanie w czterech etapach
W ramach procesu publikowania użytkownicy mogą przeprowadzać biblioteki przez cztery etapy: Opracowywane, Przesłane, Zatwierdzone i Opublikowane. W razie wystąpienia jakichkolwiek konfliktów w obrębie składników w bibliotece użytkownicy, których dotyczą konflikty, są o nich powiadamiani.
Środowiska programistyczne bez ograniczeń
Środowiska programistyczne bez ograniczeń
Rozwiązanie Adobe Launch udostępnia działowi informatycznemu nieograniczoną liczbę wystąpień środowisk programistycznych i wdrożeniowych. Dzięki temu wszystkie wdrożenia w środowisku produkcyjnym mogą być realizowane bez obaw.

7. PEŁNA KONTROLA:Zarządzanie prawami

Oprogramowanie pozwala tworzyć prawa do publikowania, dodawania rozszerzeń, uzyskiwania do nich dostępu i wykonywania wielu innych zadań, a następnie przyznawać te prawa użytkownikom.
Za pomocą mechanizmów kontroli zarządzania prawami można tworzyć grupy, które mają dokładnie określone prawa. Następnie można dodawać użytkowników do tych grup. Definiowanie dostępu na podstawie praw zamiast przyznawania go określonym użytkownikom ułatwia organizacjom sprawdzanie, kto ma dostęp do określonych elementów, oraz wprowadzanie w razie potrzeby zbiorczych modyfikacji. Na przykład zamiast drobiazgowo przeglądać poszczególnych użytkowników, aby dowiedzieć się, kto może publikować, rozwiązanie Adobe Launch pozwala kliknąć prawo do publikowania i wyświetlić wszystkie osoby, które mają przyznane to prawo.
separator

Odpowiednie narzędzia decydują o sukcesie

 

 

 

 

 

Rozwiązanie Adobe Experience Platform Launch oferuje całkowicie nowe podejście do zarządzania znacznikami. Opracowane od podstaw rozwiązanie Adobe Launch nie tylko zapewnia organizacjom bardziej skalowalny i elastyczny sposób obsługi bieżących i przyszłych technologii internetowych, ale także wprowadza ułatwienia w kilku innych aspektach zarządzania znacznikami — na przykład w zakresie konfigurowania reguł, zarządzania prawami i integracji technologii w obrębie ekosystemu narzędzi cyfrowych. Nawet jeśli funkcje dostępne dzisiaj w systemie DTM są wystarczające, w przyszłości pojawią się nowe technologie i problemy, z którymi nie poradzą sobie systemy zarządzania znacznikami pierwszej generacji. Dzięki rozwiązaniu Adobe Experience Platform Launch przedsiębiorstwo może od razu zacząć korzystać z zalet zintegrowanego ekosystemu technologii internetowych.
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html. Można też skontaktować się z kierownikiem firmy Adobe ds. sukcesów klienta.

 

separator