Warunki korzystania z generatywnej SI przez użytkowników Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2024 r.

 

Niniejsze Wytyczne dla użytkowników funkcji generatywnej sztucznej inteligencji Adobe („Wytyczne”) regulują korzystanie przez Użytkownika z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oferowanych przez firmę Adobe. Ponadto jeśli umowa użytkownika z Adobe podlega Ogólnym warunkom użytkowania dostępnym pod adresem adobe.com/go/terms_pl, wówczas korzystanie z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji jest również regulowane przez Dodatkowe warunki dotyczące funkcji generatywnej sztucznej inteligencji Adobe dostępne pod adresem adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_pl, które zostają włączone przez przywołanie do niniejszych Wytycznych.


Niniejsze wytyczne mają dwa cele: utrzymanie wysokiej jakości kreatywnej zawartości generowanej przy użyciu pakietu produktów i usług firmy Adobe oraz zapewnienie dostępności produktów i usług Adobe dla użytkowników w angażujący i godny zaufania sposób, który sprzyja kreatywności i produktywności.

 

1. Zakaz szkolenia mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

 

Korzystając z generatywnej SI oferowanej przez Adobe, użytkownik zobowiązuje się, że będzie ich używać wyłącznie do celów swojej pracy twórczej i biurowej, a nie do trenowania modeli sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego.


Oznacza to, że użytkownik nie ma prawa używać ani zezwalać osobom trzecim na używanie żadnych danych, zawartości, informacji wyjściowych lub innych informacji otrzymanych lub uzyskanych z jakichkolwiek funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, w tym danych wyjściowych Firefly, w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia, trenowania, testowania lub innego doskonalenia algorytmów systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji, w tym architektur, modeli i wag.

2. Poszanowanie innych i dbanie o bezpieczeństwo

 

Nie należy używać funkcji generatywnej SI firmy Adobe w próbach tworzenia, przesyłania lub udostępniania materiałów obraźliwych, niezgodnych z prawem albo naruszających prawa innych osób. Może to obejmować m.in.:

 • Materiały pornograficzne lub epatujące nagością;
 • Mowę nienawiści lub wysoce obraźliwe treści, skierowane przeciwko pewnej grupie lub ją dehumanizujące ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, poważną chorobę lub niepełnosprawność, płeć, wiek lub orientację seksualną;
 • Treści epatujące przemocą lub okrucieństwem;
 • Promowanie i gloryfikowanie przemocy lub grożenie jej użyciem;
 • Działania lub towary niezgodne z prawem;
 • Samookaleczanie lub promowanie samookaleczania;
 • Treści przedstawiające osoby nieletnie nago lub w sposób nacechowany seksualnie;
 • Promowanie terroryzmu lub brutalnego ekstremizmu;
 • Rozpowszechnianie treści wprowadzających w błąd, oszukańczych lub niezgodnych z prawdą, które mogą prowadzić do rzeczywistych szkód;
 • Prywatne informacje innych osób

 

Polecenia użytkownika i wyniki generowane przez funkcje generatywnej SI w produktach Creative Cloud mogą być analizowane zarówno metodami zautomatyzowanymi (np. uczenie maszynowe), jak i ręcznymi w celu zapobiegania naruszeniom i filtrowania zawartości.

 

Należy pamiętać, że Adobe może zgłaszać wszelkie materiały w niewłaściwy sposób wykorzystujące osoby nieletnie do organizacji NCMEC (National Center of Missing & Exploited Children — amerykańskiego Krajowego centrum dzieci zaginionych i wykorzystywanych).

 

Jeśli użytkownik uzna, że ktoś naruszył te Wytyczne, powinien zgłosić to Adobe na adres abuse@adobe.com.

 

3.  Wymóg autentyczności

 

Adobe dezaktywuje konta, które podejmują działania wprowadzające w błąd lub szkodliwe, w tym:

 • Podawanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji w swoim profilu;
 • Podszywanie się pod inne osoby lub podmioty;
 • Używanie nieautoryzowanych procesów zautomatyzowanych lub opartych na skryptach (takich jak masowe lub automatyczne przesyłanie zawartości za pomocą skryptu);
 • Uczestnictwo w inicjatywach lub korzystanie z usług stron trzecich w celu zwiększenia parametrów zaangażowania konta (sztuczne zwiększanie liczby ocen, wyświetleń lub innych wskaźników).

 

4. Poszanowanie praw osób trzecich

 

Zabronione jest korzystanie z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji Adobe do tworzenia, przesyłania lub udostępniania zawartości, która narusza prawa autorskie, prawo do prywatności, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku publicznego lub inne prawa osób trzecich. Może to obejmować między innymi wprowadzanie poleceń tekstowych służących do generowania zawartości chronionej prawami autorskimi, chronionej prawami do znaków towarowych lub w inny sposób naruszającej prawa osób trzecich, przesyłanie obrazu referencyjnego zawierającego materiały chronione prawem autorskim należącym do osoby trzeciej, generowanie tekstu stanowiącego plagiat materiału należącego do osoby trzeciej lub wykorzystywanie danych osobowych osoby trzeciej z naruszeniem jej praw do prywatności lub ochrony danych. W celu stwierdzenia, czy zawartość narusza prawa osoby trzeciej, należy zasięgnąć porady prawnej lub skorzystać z publicznie dostępnych zasobów informacyjnych w następujących serwisach:

 

Aby zgłosić niewłaściwe wykorzystanie własnego dzieła lub naruszenie własnych praw autorskich przez jednego z użytkowników Adobe, należy skorzystać z następującego serwisu: Zasady usuwania majątku intelektualnego pod adresem https://www.adobe.com/pl/legal/dmca.html. Spory umowne i spory innego rodzaju z użytkownikiem Adobe w związku z zawartością przesłaną przez niego do produktów i usług Adobe należy rozwiązywać bezpośrednio z danym użytkownikiem. Adobe nie może występować w roli moderatora sporów umownych, pracowniczych i innych pomiędzy użytkownikami Adobe a osobami postronnymi.

 

5. Zachowanie racjonalnego osądu

 

Wygenerowane dane wyjściowe mogą niekiedy być niedokładne lub wprowadzać w błąd albo w inny sposób stanowić treści, które nie odzwierciedlają poglądów firmy Adobe. W związku z tym należy oceniać i weryfikować wygenerowane treści, kierując się zwykłymi zasadami zdrowego rozsądku.

 

6. Zakaz traktowania jako źródła profesjonalnej porady

 

Funkcje generatywnej sztucznej inteligencji nie służą do udzielania profesjonalnych porad. Nie należy korzystać z funkcji generatywnej SI w celu uzyskania lub świadczenia porady prawnej, medycznej, finansowej lub innego rodzaju profesjonalnej porady bądź jakichkolwiek opinii, orzeczeń lub zaleceń bez przeprowadzenia własnych niezależnych konsultacji lub badań. Funkcje generatywnej SI nie mogą zastąpić porady udzielonej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie tworzą takiej relacji (np. relacji prawnik-klient).

 

7. Poświadczenia zawartości

 

Firma Adobe może dołączać lub publikować poświadczenia zawartości dotyczące prac tworzonych przy użyciu funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, aby poinformować innych, że zostały one w taki sposób wygenerowane.  Więcej informacji o funkcji Poświadczenia zawartości.

 

8. Użytek komercyjny

 

Dane wyjściowe uzyskane z funkcji generatywnej SI można zasadniczo wykorzystywać komercyjnie. Jeśli jednak firma Adobe wskaże w produkcie lub w innym miejscu, że wersja beta funkcji generatywnej SI nie może być wykorzystywana komercyjnie, wówczas dane wyjściowe wygenerowane w ramach tej funkcji beta będą przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie wolno ich używać komercyjnie.

 

9. Dodatkowe źródła zawartości

 

Dane wyjściowe funkcji generatywnej SI mogą obejmować elementy niegenerowane (takie jak zasoby Adobe Stock), które podlegają warunkom umowy użytkownika z Adobe. Taka zawartość niegenerowana zostanie wskazana w interfejsie użytkownika lub powiązanej dokumentacji.

10. Więcej informacji

 

Adobe może podjąć działania dotyczące konta Adobe Użytkownika, jeśli wykryje treści lub zachowania naruszające te Wytyczne. Więcej informacji na temat działań dozwolonych i zabronionych w związku z korzystaniem z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji Adobe podano w umowie zawartej między użytkownikiem a firmą Adobe.