Zadnji put ažurirano 1. aprila 2017. U celosti zamenjuje prethodnu verziju.
Ovim uslovima rukovodi se upotreba našeg vebsajta ili usluga poput Creative Cloud (kolektivno, "Usluge") i softvera koji uključujemo u sklopu Usluga, uključujući tu i sve aplikacije, datoteke sadržaja (definisane u donjem tekstu), skripte, pakete sa instrukcijama i svu povezanu dokumentaciju (kolektivno "Softver"). Upotrebom Usluga ili Softvera, vi se slažete sa ovim uslovima. Ako ste stupili u drugi ugovor sa nama u vezi sa specifičnom Uslugom ili Softverom, onda uslovi tog ugovora imaju prednost tamo gde dolazi do konflikta sa ovim uslovima. Kao što je dodatno objašnjeno u Odeljku 3 u nastavku, vi zadržavate sva prava i vlasništvo koje posedujete za svoj vašim sadržaj koji ćete koristiti putem Usluga.
1. Kako ovaj sporazum funkcioniše.
1.1 Izbor zakona. Ako imate prebivalište u Severnoj Americi, vaš odnos je sa Adobe Systems Incorporated, američkim preduzećem, a Uslugama i Softverom se upravlja prema zakonu države Kalifornija, SAD. Ako imate prebivalište izvan Severne Amerike, vaš odnos je sa Adobe Systems Software Ireland Limited, a Uslugama i Softverom se upravlja prema zakonu Irske.Za klijente u Australiji, Adobe Systems Software Ireland Limited postupa kao ovlašćeni agent za Adobe Systems Pty Ltd. i stupa u ovaj ugovor u svom svojstvu agenta za Adobe Systems Pty Ltd. Vi možete po zakonu imati dodatna prava. Mi ne želimo ograničavati ta prava tamo gde je to zabranjeno zakonom.
1.2 Ispunjavanje uslova. Ove Usluge možete da koristite samo ako imate više od 13 godina.
1.3 Privatnost. Smernicama za privatnost na http://www.adobe.com/go/privacy rukovode se sve lične informacije koje nam vi dostavite. Upotrebom Usluga i Softvera vi prihvatate uslove Smernica za privatnost.
1.4 Podaci o upotrebi desktop aplikacija.Vi imate opciju da podelite informacije sa firmom Adobe o tome kako koristite naše desktop aplikacije. Ta opcija upaljena je po zadatoj vrednosti. Te informacije povezane su sa vašim nalogom Adobe i omogućavaju nam da vam obezbeđujemo personaliziranije iskustvo i pomaže nam da unapređujemo kvalitet i karakteristike proizvoda. Možete izmijeniti svoje preference u bilo koje vrijeme na svojoj strani za upravljanje nalogom Adobe. Kako biste saznali više o podacima za upotrebu desktop apliikacije, otiđite na http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
1.5 Dostupnost. Stranice koje opisuju Usluge su dostupne širom sveta ali to ne znači da su sve Usluge ili funkcije usluga dostupne u vašoj državi ili da je sadržaj generisan od strane korisnika koji je dostupan putem Usluga legalan u vašoj državi. Možemo da blokiramo pristup određenim Uslugama (ili određenim funkcijama usluga ili sadržaju) u određenim državama. Vaša je odgovornost da se postarate da upotreba Usluga bude legalna na mestu na kome je koristite. Usluge nisu dostupne na svim jezicima.
1.6 Dodatni uslovi. Neke Usluge ili Softver takođe podliježu i dodatnim uslovima niže u tekstu ( "Dodatni uslovi"). Svi sadržaji koje vam pružamo (kao što su Softver, SDK, uzorci itd.) su licencirani i ne prodaju se vama, i mogu biti podloži Dodatnim uslovima. Novi Dodatni uslovi mogu se dodati povremeno.
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms)
 • CC 2013 softver (http://www.adobe.com/go/CCEULA)
 • CS6 softver (http://www.adobe.com/go/CS6EULA)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets)
 • Document Cloud (uključujući Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_uk)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms)
 • Softver uključen kao deo Usluga (http://www.adobe.com/go/softwareterms)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms)

 

1.7 Redosled prvenstva. Ako postoji konflikt između uslova ovog Sporazuma i Dodatnih uslova, onda Dodatni uslovi imaju prvenstvo u vezi sa tom Uslugom ili Softverom.
1.8 Modifikacija Možemo da izmenimo, ažuriramo ili prekinemo pružanje Usluge, Softvera (uključujući bilo koje delove ili funkcije) u bilo kom trenutku bez obaveze po vas ili bilo koga drugog. Međutim, uložićemo razumni napor da vas obavestimo pre obavljanja promene. Takođe ćemo odrediti razumni rok za preuzimanje vašeg sadržaja. Ako prekinemo pružanje Usluge u celini, pružićemo vam refundaciju na osnovu podataka za sve neiskorišćene naknade za tu Uslugu koju ste možda prethodno platili.
2. Korišćenje Usluge.
2.1 Licenca. U skladu sa vašom usklađenošću sa ovim uslovima i zakonom, možete da pristupite i koristite Usluge.
2.2 Intelektualno vlasništvo firme Adobe.Mi (i naši vlasnici licenci) smo jedini vlasnik svih prava, svojine i interesa u Uslugama i Softveru. Zadržavamo sva prava koja nisu data prema ovim uslovima.
2.3 Skladištenje.Kada Usluge omogućavaju skladištenje, preporučujemo vam da nastavite sa redovnom izradom rezervnih kopija podataka. Možemo stvoriti razumna tehnička ograničenja vašeg sadržaja, kao što su ograničenja veličine datoteka, prostora za skladištenje, kapaciteta za obradu i druga tehnička ograničenja. Možemo da suspendujemo Usluge dok se ne uskladite sa ograničenjem prostora za skladištenje povezanim sa vašim nalogom.
2.4 Sadržaj koji generišu korisnici. Možemo da skladištimo sadržaj koji generišu naši korisnici. Ako pristupate našim Uslugama, možete da naiđete na sadržaj koji smatrate nepristojnim ili uznemirujućim. Vaše jedino rešenje je da jednostavno prekinete sa pregledanjem sadržaja. Ako ga ima, možete da kliknete i dugme "Prijaviti" da nama prijavite taj sadržaj.
2.5 Datoteke sadržaja. "Datoteke sadržaja"označavaju uzorke datoteka koje obezbeđuje Adobe, kao što su serijske slike ili zvukovi. Osim ako dokumentacija ili specifična licenca povezana sa datotekama sadržaja ne navodi drugačije, možete da koristite, prikazujete, menjate, reprodukujete i distribuirate sve datoteke sadržaja. Međutim, ne smete samostalno da distribuirate datoteke sadržaja (tj. u okolnostima u kojima datoteke sadržaja čine primarnu vrednost proizvoda koji se distribuira), i ne smete da tražite prava na trgovački znak u datotekama sadržaja ili radovima izvedenim iz datoteka sadržaja.
2.6 Ostali tipovi licenci.
(a) NFR Verzija. Možemo odrediti da Softver ili Usluge budu "probne", "evaluacione", "ne za preprodaju", ili staviti neku drugu sličnu odredbu ( "Verzija NFR"). Možete da instalirate i koristite NFR verziju isključivo tokom perioda i isključivo u svrhe koje smo naznačili prilikom prosleđivanja NFR verzije. Ne smete da koristite materijale koje proizvedete koristeći NFR verziju u bilo koje druge svrhe, osim nekomercijalnih.
(b) Ranije objavljena verzija. Možemo odrediti da Softver ili Usluge, ili karakteristika Softvera ili Usluga, budu ranije objavljene verzije ili beta-verzije ("Ranije objavljene verzije"). Ranije objavljena verzija ne predstavlja finalni proizvod i može da sadrži greške koje mogu izazvati kvar sistema ili drugi kvar i gubitak podataka. Možemo da izaberemo da ne objavimo raniju verziju u komercijalnoj formi. Morate odmah da prekinete sa upotrebom ranije objavljene verzije i da uništite sve kopije ranije objavljene verzije ako to od vas zatražimo ili ako objavimo komercijalnu verziju ranije objavljene verzije. Svaki odvojeni sporazum u koji stupamo sa vama a koji uređuje ranije objavljenu verziju će poništiti odredbe o ranije objavljenoj verziji iz ovog odeljka.
(c) Verzija za obrazovanje. Ako odredimo za Softver ili Uslugu da su za upotrebu obrazovnih korisnika( "Verzija za obrazovanje"), onda verziju za obrazovanje možete da koristite samo ako ispunjavate obavezne uslove navedene na http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Možete da instalirate i koristite verziju za obrazovanje samo u državama u kojima ste kvalifikovani kao korisnik iz oblasti obrazovanja. Ako imate prebivalište u Evropskom ekonomskom prostoru, onda reč „država“ u prethodnoj rečenici znači Evropski ekonomski prostor.
3. Vaš Sadržaj.
3.1 Vlasništvo. Vi zadržavate sva prava i vlasništvo nad svojim sadržajem. Mi ne potražujemo nikakva vlasnička prava za vaš sadržaj.
3.2 Licence za Vaš sadržaj u cilju korišćenja Usluga.Mi zahtevamo određene licence od vas za vaš sadržaj da biste koristili i omogućili Usluge. Kada otpremite sadržaj u Uslugu, vi dajete neekskluzivnu, globalnu licencu bez naknade, koja se može proslediti kao podlicenca i koja se može preneti u cilju upotrebe, reprodukcije, javnog prikazivanja, distribucije, izmene (na primer, u cilju boljeg prikazivanja vašeg sadržaja), javnog izvođenja i prevođenja sadržaja po potrebi kao odgovor na korisničke radnje (kao što je kada izaberete da skladištite privatno ili da podelite svoj sadržaj sa drugima). Ova licenca je namenjena samo u svrhu korišćenja ili unapređenja Usluga.
3.3 Naš pristup. Mi ćemo pristupati Vašem sadržaju, pregledati ili ga preslušavati na ograničene načine. Na primer, u svrhu obavljanja Usluga, možda ćemo morati da pristupamo Vašem sadržaju, pregledamo ga ili preslušavamo u cilju (a) davanja odgovora na zahteve za podršku; (b) detektovanja, prevencije ili inače rešavanja problematike prevara, nezakonitih ili tehničkih pitanja; te (c) sprovođenja tih stavki. Naši automatizovani sistemi mogu da analiziraju Vaš sadržaj uz pomoć tehnika poput mašinskog učenja. Do te analize može da dođe dok se sadržaj šalje, prima ili onda kada se skladišti. Iz te analize, mi možemo da unapređujemo Usluge. Da biste saznali nešto više o mašinskom učenju koje mi obavljamo, otiđite na http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4 Deljenje Vašeg sadržaja.
(a) Deljenje. Neke Usluge mogu nuditi funkcije koje vam omogućavaju da delite svoj sadržaj sa drugim korisnicima ili da ga učinite javnim. "Deljenje"znači slanje e-poštom, običnom poštom, prenošenje, učitavanje ili inače stavljanje na raspolaganje (bilo nama bilo drugim korisnicima) kroz upotrebu Usluga. Drugi korisnici mogu da koriste, kopiraju, menjaju ili ponovo dele vaš sadržaj na mnogo načina. Pažljivo razmotrite šta birate za deljenje ili za javno objavljivanje jer ste vi u potpunosti odgovorni za sadržaj koji delite.
(b) Nivo pristupa. Mi ne nadgledamo ili kontrolišemo šta drugi rade sa vašim sadržajem. Vi ste odgovorni za određivanje ograničenja koja se postavljaju na vaš sadržaj i primenu odgovarajućeg nivoa pristupa vašem sadržaju. Ako vi ne odaberete odgovarajući nivo koji će se primenjivati na vašem sadržaju, sistem može odrediti kao podrazumevanu vrednost najblažu postavku. Vi imate odgovornost da obavestite druge korisnike kako se vaš sadržaj može deliti i da podesite podešavanje u vezi sa pristupom ili deljenjem vašeg sadržaja.
(c) Komentari.Usluge vam mogu dozvoliti da ostavljate komentare za sadržaj. Komentari nisu anonimni i mogu ih videti drugi korisnici. Vaše komentare možete izbrisati vi, drugi korisnici ili mi.
3.5 Terminacija Licence. Vi možete opozvati ovu licencu za svoj sadržaj i okončati naša prava u bilo kom trenutku tako što ćete ukloniti svoj sadržaj iz Usluge. Međutim, neke kopije vašeg sadržaja se mogu zadržati kao deo naših rutinskih postupaka za izradu rezervnih kopija podataka.
3.6 Povratne informacije Vi nemate nikakvu obavezu da nam dajete ideje, sugestije niti prijedloge ( "Povratne informacije"). Međutim, ako nam pošaljete povratne informacije, dajete nam neekskluzivnu, globalnu licencu bez naknade koja se može dati kao podlicenca ili preneti, za upotrebu, prodaju, izradu, ponudu za prodaju, uvoz, reprodukciju, javni prikaz, distribuciju, izmenu i javno izvođenje vaše Povratne informacije.
3.7 Prodaja Vašeg sadržaja. Možemo vam dozvoliti da licencirate vaš sadržaj drugim korisnicima putem naših Usluga. Ako je dostupno, možete da izaberete da licencirate vaš sadržaj preko nas u skladu sa zasebnim sporazumom ili direktno drugim korisnicima prema sporazumu između vas i kupca.
4. Informacije o nalogu.
Vi ste odgovorni za celokupnu aktivnost koja se odvija preko vašeg naloga. Obavestite Korisničku podršku odmah ako primetite neovlašćenu upotrebu svog naloga. Ne smete da (a) delite informacije o svom nalogu (osim ovlašćenom administratoru naloga) ili (b) da koristite nalog druge osobe. Vaš administrator naloga može koristiti informacije o vašem nalogu za upravljanje vašom upotrebom i pristupom Uslugama.
5. Ponašanje Korisnika.
5.1 Odgovorna upotreba.Adobe zajednice se često sastoje od korisnika koji očekuju visok stepen uslužnosti i profesionalizma. Morate odgovorno da koristite Usluge.
5.2 Zloupotreba. Ne smete da zloupotrebite Usluge, Softver ili sadržaj koji vam pružamo kao deo Usluga. Na primer, ne smete da:
(a) kopirate, menjate, hostujete, prosleđujete, podlicencirate ili preprodajete Usluge, Softver ili sadržaj;
(b) omogućavate ili dozvolite drugima da koriste Uslugu, Softver ili sadržaj koristeći vaše informacije o nalogu;
(c) koristite sadržaj ili Softver priložen u Uslugama za konstruisanje bilo koje vrste baze podataka;
(d) pristupite ili pokušate da pristupite Uslugama na bilo koji drugi način osim putem korisničkog okruženja koje smo mi pružili ili odobrili;
(e) zaobiđete bilo koje ograničenje pristupa ili upotrebe čiji je cilj sprečavanje određenih upotreba Usluga;
(f) delite sadržaj ili da se bavite postupcima kojima kršite bilo čija prava intelektualne svojine ( "Prava intelektualne svojine"označavaju autorska prava, moralna prava, trgovinski znak, izgled proizvoda, patent, trgovinsku tajnu, nelojalnu konkurenciju, pravo na privatnost, pravo na javnost i sva druga vlastita prava);
(g) otpremate ili delite bilo koji materijal koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, nedozvoljen, klevetnički, optužujući, vulgaran, razvratan, bezobrazan, narušava nečiju privatnost ili obiluje mržnjom;
(h) imitirate neku osobu subjekta ili da lažno navodite ili na drugi način pogrešno predstavljate svoju vezu sa nekom osobom ili subjektom;
(i) pokušate da onemogućite, ugrozite ili uništite Usluge, softver ili hardver;
(j) prekinete, umešate se ili sprečite druge korisnike da koriste Usluge (kao što je uhođenje, zastrašivanje ili uznemiravanje drugih, podsticanje drugih na činjenje nasilja, ili povređivanje maloletnika na bilo koji način),
(k) učestvujete u lančanim pismima, neželjenoj pošti, piramidalnim šemama, spamovanju ili drugim neželjenim porukama;
(l) postavljate oglas za bilo koje proizvode ili usluge u Uslugama osim sa našim prethodnim pismenim odobrenjem;
(m) koristite traženje podataka ili sličnih metoda za prikupljanje i izdvajanje podataka u vezi sa Uslugama; ili
(n) kršite primenljiv zakon.
6. Naknade i plaćanje.
6.1 Porezi i naknade trećim licima. Vi morate platiti sve važeće poreze, te sve važeće naknade trećim licima (uključujući, na primer, naknade za troškove telefona, naknade za nosioce mobilne telefonije, naknade za ISP, naknade za planove podataka, naknade za kreditne kartice, naknade za valutne konverzije, naknade za strane transakcije). Mi nismo odgovorni za ove naknade. Obratite se svojoj finansijskoj instituciji sa pitanjima o naknadama. Možemo da preduzmemo korake da naplatimo naknade koje nam dugujete. Vi ste odgovorni za sve troškove i naknade povezane sa prikupljanjem. Ako se nalazite u drugoj zemlji u odnosu na važeći subjekt firme Adobe sa kojim vršite transakcije (tj. Adobe Systems Incorporated za severnoameričke klijente i Adobe Systems Software Ireland Limited za klijente u svim drugim zemljama), vaša plaćanja će se vršiti prema stranom subjektu.
6.2 Informacije o kreditnoj kartici. Ako nas ne obavestite o izmenama u vezi sa vašim načinom plaćanja, da biste izbegli prekid pružanja usluge, možemo učestvovati u programima koje podržava vaš pružalac usluga za kreditne kartice da bismo ažurirali vaše informacije o plaćanju, a vi nam dajete ovlašćenje da nastavimo da vršimo naplatu sa vašeg računa pomoću ažuriranih informacija koje dobijamo.
7. Vaša garancija i obaveza za odštetu.
7.1Garancija.Učitavanjem svog sadržaja u Usluge, vi se slažete da imate: (a) sve neophodne licence i dozvole za upotrebu i deljenje svog sadržaja, te (b) prava neophodna za davanje licenci u tom smislu.
7.2 Obeštećenje. Vi ćete obeštetiti nas i naše podružnice, filijale, službenike, zastupnike, zaposlene i vlasnike licenci za sve zahteve, potražnje, gubitke i štetu, uključujući i razumne naknade pravnih zastupnika, koji proističu iz ili su povezani sa vašim sadržajem, vašom upotrebom Usluga ili Softvera ili vašim kršenjem ovih uslova.
8. Uslovi poništavanja garancija.
8.1 Osim ako nije navedeno u Dodatnim uslovima, Usluge i Softver se pružaju "U VIĐENOM STANJU". U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, mi se odričemo svih izričitih ili impliciranih garancija, uključujući i implicirane garancije za nenarušavanje prava, mogućnost plasiranja na tržištu ili pogodnosti za određenu svrhu. Ne preuzimamo nikakve obaveze u vezi sa sadržajem u Uslugama. Dalje, mi ne prihvatamo nikakvu garanciju da će (a) Usluge ili Softver zadovoljiti vaše potrebe ili biti neprekidno dostupni, bez prekida, blagovremeni, bezbedni i bez greški; (b) rezultati koji se mogu dobiti iz upotrebe Usluga ili Softvera biti efektivni, precizni ili pouzdani; (c) kvalitet Usluga ili Softvera zadovoljiti vaša očekivanja; ili (d) sve greške ili nedostaci kod Usluga ili Softvera biti ispravljeni.
8.2 Mi se konkretno odričemo svaku odgovornost za sve akcije koje za rezultat imaju upotrebu bilo koje Usluge ili Softvera. Možete da koristite i pristupate Uslugama ili Softveru po sopstvenom nahođenju i riziku i vi ste jedini odgovorni za sva oštećenja vašeg računarskog sistema ili gubitak podataka koji proističu iz upotrebe i pristupa bilo kojoj Usluzi ili Softveru.
9. Ograničenje odgovornosti.
9.1 Osim ako nije navedeno u Dodatnim uslovima, mi nismo odgovorni prema Vama niti prema ikom drugom za: (bilo kakav gubitak upotrebe, podataka, gudvila ili dobiti, bilo da su oni predvidljivi ili ne; te (b) blo koje posebne, slučajne, indirektne, posljedične ili kaznene štete (čak i ukoliko smo obaviješteni o mogućnosti te štete), uključujući i onu (x) koja nastane iz gubitka upotrebe, podataka ili dobiti, bilo da su oni predvidljivi ili ne, (y) na osnovu bilo koje teorije odgovornosti, uključujući tu i kršenje ugovora ili garancije, nemar ili drugi deliktni postupak, ili (z) koja proistekne iz bilo kog potraživanja koje proistekne iz ili u vezi sa upotrebom ili pristupom Uslugama ili Softveru. Ništa u ovim uslovima ne ograničava ili izuzima vašu odgovornost za izuzetan nemar, za naše namerne malverzacije (ili naših zaposlenih), ili za smrt ili fizičku povredu.
9.2 Naša ukupna odgovornost u bilo kom pitanju koje proističe ili je vezano za te uslove ograničena je na US $100 ili kumulativni iznos koji ste platili za pristup Usluzi ili Softveru tokom tromjesečnog perioda koji je nastupio pre događaja koji je doveo do odgovornosti, koje god od toga je veće. Ovo ograničenje će važiti čak i ako nam je predočena mogućnost da odgovornost prekorači iznos i bez obzira na odsustvo primene osnovne svrhe ograničenog obeštećenja.
9.3 Ograničenja i isključenja u ovom Odeljku 9. primenjuju se do maksimalnog iznosa dozvoljenog zakona.
10. Okončanje sporazuma.
10.1 Obustavljanje od strane vas. Možete prestati sa upotrebom Usluge u bilo koje vreme. Obustavljanje naloga neće vas osloboditi bilo koje obaveze da platite ostvarene naknade.
10.2 Obustavljanje od strane nas. Ako prekinemo ove uslove iz drugih razloga, onda ćemo uložiti razumni napor da vas obavestimo najmanje 30 dana pre prekida ugovora putem e-adrese koju nam pošaljete sa uputstvima za vraćanje vašeg sadržaja. Osim ako nije navedeno u Dodatnim uslovima, mi možemo u svako vreme obustaviti Vaše pravo na upotrebu i pristup Uslugama i Softveru ako:
(a) vi prekršite neku odredbu iz Uslova (ili se ponašate na način koji jasno pokazuje da ne nameravate ili niste u mogućnosti da se povinujete Uslovima);
(b) vi kasnite sa uplatama naknada za Softver ili Uslugu, ako postoje;
(c) se od nas zahteva da to učinimo po zakonu (na primer, tamo gde je pružanje Usluga ili Softvera vama nezakonito ili takvo postane);
(d) mi odlučimo da prekinemo Usluge ili Softver, u celini ili delom, (poput onda kada nama postane nepraktično da nastavimo nuditi Usluge u Vašem regionu zbog izmena u zakonu); ili
(e) došlo je do dužeg perioda neaktivnosti na Vašem besplatnom nalogu.
10.3 Obustavljanje od strane grupnog administratora. Grupni administratori za Uslugu kao što je „Creative Cloud za tim“ mogu prekinuti pristup korisnika Usluzi u bilo kom trenutku. Ako administrator grupe okonča vaš pristup, više nećete moći da pristupite sadržaju koji ste vi ili drugi korisnici grupe podelili u radnom prostoru u okviru te Usluge.
10.4 Ostanak na snazi. Nakon isteka ili prekida ovih uslova, sve trajne licence koje ste dobili, vaše obaveze obeštećenja, naša odricanja od garancije ili ograničenja odgovornosti i odredbe za rešavanje sporova navedene ovim uslovima će ostati na snazi. Nakon isteka ili prekida Usluga, neki ili sav Softver može prestati sa radom bez prethodnog obaveštenja.
11. Istraživanja.
11.1 Provera. Mi ne pregledamo sav sadržaj koji se otprema u Usluge, ali možemo da koristimo dostupne tehnologije ili procese za proveru određenih vrsta nezakonitog sadržaja (na primer, dečija pornografija) ili drugog uvredljivog sadržaja ili ponašanja (na primer, obrasci aktivnosti koji ukazuju na slanje neželjene pošte ili „pecanje“ ili ključne reči koje naznačavaju da je sadržaj za odrasle objavljen izvan prostora za odrasle).
11.2 Otkrivanje. Možemo da pristupimo ili otkrijemo informacije o vama, o vašoj upotrebi Usluga, (a) kada je to zahtevano u skladu sa zakonom (na primer, kada primimo zahtev za otkrivanjem ili nalog za pretragu); (b) da bismo odgovorili na vaše zahteve za korisničkom podrškom; ili (c) kada mi, po našem nahođenju, smatramo da je neophodno da zaštitimo prava na svojinu i ličnu bezbednost nas, naših korisnika ili javnosti.
12. Zakoni o Kontroli Izvoza.
Softver, Usluge, sadržaj i vaša upotreba Softvera, Usluga i sadržaja su podložni američkim i međunarodnim zakonima, ograničenjima i propisima koji mogu regulisati uvoz, izvoz i upotrebu Softvera, Usluga i sadržaja. Vi se slažete da ćete postupati u skladu sa svim zakonima, ograničenjima i propisima.
13. Rešenje spora.
13.1 Proces.Za bilo koju žalbu ili spor koji možete imati, slažete se da ćete prvo pokušati da rešite žalbu neformalnim putem tako što ćete nas kontaktirati. Ako se spor ne reši za 30 dana od podnošenja, vi ili kompanija Adobe morate da rešite sve žalbe u vezi sa ovim uslovima, Uslugama ili Softverom putem krajnje i obavezujuće arbitraže, osim toga što vi možete da potraživanje podnesete sudu za mala potraživanja ako se vaše potraživanje tako kvalifikuje.
13.2 Pravila. Ako stanujete u Severnoj ili Južnoj Americi, JAMS će upravljati arbitražom u Okrugu Santa Klara u Kaliforniji u skladu sa Pravilima i procedurama temeljne arbitraže. Ako stanujete u Australiji, Novom Zelandu, Japanu, kopnenom delu Kine, Hong Kongu, Makau, Tajvanu, Južnoj Koreji, Indiji, Šri Lanki, Bangladešu, Nepalu ili državi članici Asocijacije jugoistočnih azijskih nacija (ASEAN), onda će Međunarodni centar za arbitražu u Singapuru (SIAC) voditi arbitražu u Singapuru po svojim Pravilima za arbitražu, a smatra se da će ta pravila bili uključena spomimanjem u ovom odeljku. U suprotnom, Londonski sud za međunarodnu arbitražu (LCIA) će upravljati arbitražom u Londonu prema Pravilima arbitraže LCIA. Postojaće jedan arbitar koji vi i Adobe birate. Arbitraža će biti obavljena na engleskom jeziku, ali svi svedoci čiji maternji jezik nije engleski mogu da svedoče na maternjem jeziku svedoka, sa simultanim prevođenjem na engleski (troškove pokriva strana koja izvodi svedoka). Odluka o obeštećenju koju donese arbitar može se podneti bilo kom nadležnom sudu i biće pravosnažna u svim sudovima u toj nadležnosti koji imaju jurisdikciju nad stranama.
13.3 Nema grupnih akcija. Sporove možete da rešavate samo sa nama i na pojedinačnoj osnovi, i ne možete da podnesete žalbu kao tužilac ili kao učesnik u grupnoj, konsolidovanoj ili reprezentativnoj tužbi.
13.4 Sudska odšteta. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju vašeg neovlašćenog pristupa Uslugama ili sadržaju ili njihovog korišćenja odnosno neovlašćenog pristupa ili korišćenja od strane drugih osoba na način koji krši Uslove, slažete se da mi imamo pravo da podnesemo zahtev za sudskom odštetom (ili bilo kojom ekvivalentnom vrstom hitne pravne pomoći) u bilo kom nadležnom sudu.
14. Usklađenost sa licencama.
Ako ste preduzeće, kompanija ili organizacija, onda možemo jedanput na svakih 12 meseci, nakon najave 7 dana pre, da pošaljemo naše osoblje ili nezavisnog revizora koji je u obavezi da održi poverljivost, da pregleda (uključujući ručni pregled, elektronske metode ili oba) vaše zapisnike, sisteme i objekte u cilju provere da li je vaša instalacija i upotreba bilo kog i svih Softvera i Usluga u skladu sa važećim licencama koje smo vam pružili. Pred toga, vi ćete nam proslediti sve zapisnike i informacije koje zatražimo da bismo proverili da li je instalacija i upotreba bilo kog ili svih Softvera i Usluga u skladu sa važećim licencama koje smo vam pružili u roku od 30 dana od našeg zahteva. Ako se proverom utvrdi nedostatak licenci za Softver ili Usluge, odmah ćete kupiti potrebne licence, pretplate i primenljivo održavanje i podršku. Ako neplaćene naknade prekoračuju 5% vrednosti naplaćenih naknadi za licence, onda ćete takođe platiti razumni trošak za sprovođenje provere.
15. Izmena.
Možemo da izmenimo ove uslove ili bilo koje dodatne uslove koji važe za Uslugu ili Softver tako da, na primer, odražavaju promene u zakonu ili promene u našim Uslugama ili Softveru. Treba redovno da proveravate ove uslove. Objavljivaćemo obaveštenja o izmenama u ovim uslovima na ovoj strani. Objavićemo obaveštenje o izmenjenim dodatnim uslovima za relevantne Usluge ili Softver. Nastavkom upotrebe ili pristupanja Uslugama ili Softveru nakon što revizije stupe na snagu, vi se slažete da budete obavezani ovim revidiranim uslovima.
16. Razno.
16.1 Engleska verzija. Engleska verzija uslova biće verzija koja će se koristiti prilikom interpretacije i analiziranja ovih uslova.
16.2 Obavesti za Adobe. Možete slati obavesti nama na sledeću adresu: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, na pažnju: generalni branilac.
16.3 Obavest za vas. Možemo vas obavestiti putem e-pošte, standardne pošte, objava u okviru Usluga ili drugih zakonski prihvatljivih načina.
16.4 Celokupni ugovor. Ovi uslovi čine celokupan sporazum između vas i nas u vezi sa vašom upotrebom Usluga i Softvera i poništavaju prethodne sporazume između vas i nas u vezi sa Uslugama.
16.5 Nedodeljivanje Ne možete da dodelite ili na drugi način da prenesete ove uslove ili vaša prava i obaveze u skladu sa ovim uslovima, u celini ili delom, bez naše pisane saglasnosti i svaki takav pokušaj će biti nevažeći. Možemo da prenesemo naša prava u skladu sa ovim odredbama trećoj strani.
16.6 Razdvojivost. Ako se određeni uslov ne može sprovesti, nemogućnost sprovođenja tog uslova neće uticati na druge uslove.
16.7 Neodricanje.Naš neuspeh u sprovođenju ili ostvarivanju bilo kojih od ovih uslova ne predstavlja odricanje od tog odeljka.
17. DMCA.
Mi poštujemo prava intelektualne svojine drugih i to isto očekujemo i od svojih korisnika. Mi ćemo reagovati na jasna obaveštenja o kršenju autorskih prava u skladu sa Milenijumskim zakonom o digitalnim autorskim pravima („DMCA“). Možete da saznate više o smernicama i praksama za uklanjanje IP-a kompanije Adobe ovde: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornija 95110-2704
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200