โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*นักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปและครูที่มีสิทธิ์สามารถซื้อการสมัครใช้งานแผน Complete ของ Adobe Creative Cloud ในราคาที่ลดเหลือ    (  ) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) สำหรับปีแรก เมื่อซื้อจาก Adobe Store หรือโทรหาคอลเซ็นเตอร์ Adobe ในภูมิภาค จำกัด: 1 การสมัครใช้งานต่อลูกค้าหนึ่งราย ต้องมีข้อผูกมัด 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามอัตราราคาการสมัครใช้งานมาตรฐาน ปัจจุบันอยู่ที่    (  ) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือ Volume Licensing

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย