Adobe Media Server 5:快速入門
 
請依照下列指示,安裝您的試用版產品。   
儲存 Akamai DLM 安裝程式
1. 儲存 Akamai DLM 安裝程式
按一下「儲存檔案」,以儲存用來安裝 Akamai Download Manager 的二進位檔案。
安裝 Akamai 應用程式
2. 安裝 Akamai DLM 安裝程式
按兩下已儲存的二進位檔案,然後依照指示在系統中安裝 Akamai DLM。
安裝 Adobe Media Server 5
3. 安裝 Adobe Media Server 5
下載 Adobe Media Server 5 的 30 天免費試用版

需要協助嗎?
如果您遇到問題, 請嘗試重新開始下載作業
Adobe Media Server: 支援
Adobe Media Server 5: 系統需求
Adobe Media Server 技術概觀指南