Gói và giá cho ứng dụng Creative Cloud và hơn thế nữa.
Mở khóa các tính năng Generative AI trong Firefly, Photoshop, Illustrator, v.v. bằng các khoản tín dụng tạo sinh, hiện có trong nhiều gói Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm


Mua cho nhóm? Quản lý giấy phép dễ sử dụng. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 chuyên trách. Xem tất cả các gói cho doanh nghiệp