Logo Adobe

Học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận chiết khấu dành cho học sinh, sinh viên, bạn phải từ 13 tuổi trở lên và đăng ký một trong những trường sau:

  • Đại học hoặc cao đẳng - trường đại học hoặc cao đẳng công lập hoặc tư thục được công nhận (bao gồm cả cao đẳng cộng đồng, cao đẳng hoặc cao đẳng nghề) cấp bằng với yêu cầu học tương đương tối thiểu hai năm học toàn thời gian*
  • Trường tiểu học hoặc trung học - trường tiểu học hoặc trung học công lập hoặc tư thục được công nhận, cung cấp chương trình giảng dạy toàn thời gian*
  • Học tại nhà - được xác định theo các quy định về giáo dục tại nhà của tiểu bang

 

Bằng chứng về tính đủ điều kiện là gì?

Sử dụng địa chỉ email do trường cấp: Nếu bạn cung cấp địa chỉ email do trường cấp trong quá trình mua hàng, bạn sẽ được xác minh ngay lập tức. (Địa chỉ email trường học có thể bao gồm .edu, .k12 hoặc các tên miền email khác do các tổ chức giáo dục tài trợ). Nếu bạn không có địa chỉ email do trường cấp hoặc không thể xác minh địa chỉ email của mình, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về tính đủ điều kiện sau khi mua.

 

Học sinh, sinh viên và giáo viên tại các trường được công nhận

Bằng chứng về tính đủ điều kiện phải là một tài liệu do tổ chức cấp có tên của bạn, tên tổ chức và ngày hiện tại. Các loại bằng chứng ghi danh bao gồm:

  • Thẻ ID trường học
  • Thẻ báo cáo
  • Bảng điểm
  • Hóa đơn hoặc bảng sao kê học phí

 

Học sinh, sinh viên học tại nhà

Bằng chứng đủ điều kiện có thể bao gồm:

  • Bản sao bức thư về ý định học tại nhà có ngày tháng
  • ID thành viên hiện tại của một hiệp hội trường học tại nhà (ví dụ: Hiệp hội bảo vệ pháp lý trường học tại nhà)
  • Bằng chứng xác thực về việc mua giáo trình cho năm học hiện tại

*Các trường được công nhận là những trường được chấp thuận bởi một hiệp hội được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ/Hội đồng Giáo dục Tiểu bang hoặc Bộ Giáo dục Canada/Sở Giáo dục tỉnh công nhận và giảng dạy học sinh là trọng tâm chính của họ. Tại Hoa Kỳ, các hiệp hội như vậy bao gồm: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

 

† Các tài liệu có ngày trong vòng sáu tháng qua được coi là tài liệu hiện tại.