Accessibility

ADOBE
Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE: DE SOFTWARE EN DE OVERIGE INFORMATIE WORDEN AAN U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN ("AS IS") EN MET ALLE FOUTEN. ADOBE, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES KUNNEN EN ZULLEN NIET DE PRESTATIES OF RESULTATEN GARANDEREN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE SOFWARE, DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES OF AANBIEDINGEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, VERLENEN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BEPALING (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS) INZAKE WELKE AANGELEGENHEID OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 1.1 EN ARTIKEL 10 BLIJVEN OOK NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST GELDEN, WAT DE OORZAAK VAN DEZE BEËINDIGING OOK IS, MAAR HIERDOOR WORDT GEEN RECHT GEÏMPLICEERD OF IN HET LEVEN GEROEPEN TOT VERDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

BINDENDE OVEREENKOMST: : Door de Adobe-software of een deel hiervan te gebruiken, te kopiëren of te distribueren, stemt u in met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, daaronder met name inbegrepen de bepalingen inzake

Na acceptatie is deze overeenkomst bindend en afdwingbaar jegens u en elke rechtspersoon die de software verkrijgt en namens welke de software wordt gebruikt. Indien u niet hiermee instemt, dient u de software niet te gebruiken.

1.3 AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. Adobe staat u uitsluitend toe de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Ten aanzien van het gebruik van materialen van derden die onderdeel vormen van de software, kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. Deze kunt u over het algemeen vinden in een afzonderlijke licentieovereenkomst, een "Leesmij"-bestand (Read Me) dat zich bij de desbetreffende materialen bevindt of in de "Kennisgevingen over software van derden" (Third Party Software Notices) en/of de "Aanvullende voorwaarden en bepalingen" (Additional Terms and Conditions), te vinden op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl. Dergelijke aanvullende voorwaarden en bepalingen vervangen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, in het geval zij in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

2. Definities.

"Adobe" betekent de naar het recht van Delaware opgerichte vennootschap Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110 (Verenigde Staten), indien lid 12(a) van deze overeenkomst van toepassing is; anders betekent het de naar het recht van Ierland opgerichte vennootschap Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland (Ierland) die aan Adobe Systems Incorporated is gelieerd en licentienemer van Adobe Systems Incorporated is.

"Compatibele computer" betekent een computer die voldoet aan de systeemvereisten van de software zoals aangegeven in de documentatie.

"Computer" betekent een virtuele machine of fysiek persoonlijk elektronisch apparaat dat informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert, teneinde een specifiek resultaat te behalen dat is gebaseerd op een reeks instructies.

"Personal computer" of "pc" betekent een hardwareproduct dat is ontworpen en op de markt gebracht met het primaire doel om als bedieningsplatform te fungeren voor een breed scala aan productiviteits-, entertainment- en andere softwaretoepassingen die worden geleverd door onafhankelijke, externe softwareleveranciers en dat gebruikmaakt van een volledig functioneel computerbesturingssysteem met volledige voorzieningenset van het type dat op dat moment in grote kring wordt gebruikt met hardware voor het bedienen van algemene laptops, desktops, servers en grote tabletcomputers op basis van microprocessoren. Deze definitie van personal computer sluit alle hardwareproducten uit die zijn ontworpen en/of op de markt gebracht met een van de volgende primaire doelen: televisie, televisieontvanger, draagbare mediaspeler, audio/video-ontvanger, radio, audiohoofdtelefoon, audioluidspreker, Personal Digital Assistant ("PDA"), telefoon of vergelijkbaar op telefonie gebaseerd apparaat, spelconsole, persoonlijke videorecorder ("PVR"), speler voor Digital Versatile Disc ("DVD") of andere optische media, videocamera, fotocamera, camcorder, apparaat voor videobewerking en conversie van formaten, videobeeldprojectieapparaat, alsmede elk vergelijkbaar type apparaat voor gebruik door consumenten of professionals, of voor industrieel gebruik.

"Software" betekent (a) alle inhoud van de bestanden (elektronisch of op fysieke media geleverd) of een of meer schijven of andere media waarop deze overeenkomst wordt verstrekt en die het volgende kunnen bevatten: (i) computerinformatie of software van Adobe of derden, zoals Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player en Authorware® Player (gezamenlijk zijn Adobe AIR en de Flash-, Shockwave- en Authorware-spelers de "Adobe Runtimes"); (ii) bijbehorende schriftelijke materialen of bestanden ter uitleg ("Documentatie"); en (iii) lettertypen; en (b) upgrades, gewijzigde versies, updates, aanvullingen en exemplaren van het voorgaande, die aan u op enig moment door Adobe zijn geleverd (gezamenlijk "Updates"). "Gebruik" betekent het openen, installeren, downloaden, kopiëren of op enigerlei andere wijze benutten van de functionaliteit van de software overeenkomstig de documentatie.

3. Softwarelicentie.

Als u de software van Adobe of een van haar licentienemers heeft verkregen, en onder de voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst voor software, inclusief de beperkingen van artikel 4, verleent Adobe u een niet-exclusieve licentie om de software als volgt te gebruiken voor de doeleinden beschreven in de documentatie:

3.1 Algemeen gebruik. U mag één exemplaar van de software op uw compatibele computer installeren en gebruiken. Zie artikel 4 voor belangrijke beperkingen betreffende het gebruik van de software.

3.2 Servergebruik. Volgens deze overeenkomst mag u de software niet installeren of gebruiken op een bestandsserver. Als u meer wilt weten over het gebruik van software op een bestandsserver, gaat u naar http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_nl voor meer informatie over Adobe Reader of naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl voor meer informatie over de Adobe Runtimes.

3.3 Distributie. Deze licentie verleent u niet het recht om de software in sublicentie te verstrekken of te distribueren. Als u wilt weten hoe u het recht verkrijgt om de software te distribueren op tastbare media of via een intern netwerk of met uw product of dienst, gaat u naar http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_nl voor meer informatie over Adobe Reader of http://www.adobe.com/go/licensing_nl voor meer informatie over de Adobe Runtimes.

3.4 Back-upexemplaar. U mag één kopie van de software maken voor back-updoeleinden, mits uw back-upexemplaar niet wordt geïnstalleerd of gebruikt voor andere doeleinden dan archivering. Het is u niet toegestaan de rechten over te dragen ten aanzien van een back-upexemplaar, tenzij u alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de software overdraagt zoals aangegeven in artikel 5.

4. Verplichtingen en beperkingen.

4.1 Beperkingen voor Adobe Runtime. U mag Adobe Runtime niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie: u mag geen Adobe Runtime gebruiken op (a) mobiele apparaten, set-top boxen (STB), draagbare apparaten ("handhelds"), telefoons, spelconsoles, televisies, dvd-spelers, mediacentra (behalve Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, internettoepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, pda's, medische apparatuur, pinautomaten, telematica-apparatuur, gokautomaten, home automation-systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke andere elektronische apparatuur voor consumenten, (b) extern bediende mobiele, kabel-, satelliet- of televisiesystemen, of (c) andere apparatuur met een gesloten systeem. Voor dergelijke verboden toepassingen wordt geen enkel gebruiksrecht of gebruikslicentie voor Adobe Runtime verstrekt. Meer informatie over de softwarelicentievoorwaarden voor niet-pc-versies van Adobe Runtimes kunt u vinden op http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_nl. Als u wilt weten hoe u licenties verkrijgt voor distributie van Adobe Runtimes op deze systemen, gaat u naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl.

4.1.1 AVC-videobeperkingen. De software bevat mogelijk h.264/AVC-videotechnologie. Het gebruik hiervan vereist de volgende kennisgeving van MPEG-LA, L.L.C.:

DEZE SOFTWARE IS GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE LICENTIE VAN HET AVC-PATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (I) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF (II) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE IS BETROKKEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Beperkingen voor Adobe Flash Player. Het is u niet toegestaan Adobe Flash Player te gebruiken met enige toepassing of enig apparaat dat technologische maatregelen omzeilt voor de bescherming van video, audio en of gegevens, met inbegrip van enige RTMP-beveiligingsmaatregelen van Adobe. Voor dergelijke verboden toepassingen wordt geen enkel gebruiksrecht of gebruikslicentie voor Adobe Flash Player verstrekt.

4.3 Beperkingen voor Adobe Reader.

4.3.1 Beperkingen voor conversies. U mag de software niet integreren of gebruiken met een andere software, plug-in of verbetering die gebruikmaakt van of afhankelijk is van de software bij het converteren of het transformeren van PDF-bestanden naar andere indelingen (bijvoorbeeld een PDF-bestand naar een TIFF-, JPEG- of SVG-bestand).

4.3.2 Beperkingen voor plug-ins. U mag Adobe Reader niet integreren of gebruiken met enige plug-in-software die niet conform de Adobe Integration Key License Agreement is ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.adobe.com/go/rikla_program_nl.

4.3.3 Uitgeschakelde opties. Adobe Reader kan opties of functies bevatten die zijn verborgen of die uitgeschakeld of grijs worden weergegeven (de "uitgeschakelde opties"). Uitgeschakelde opties worden alleen geactiveerd wanneer een PDF-document wordt geopend dat is gemaakt met gebruikmaking van ondersteunende technologie die uitsluitend verkrijgbaar is bij Adobe. U mag uitgeschakelde opties alleen gebruiken of proberen te gebruiken via deze ondersteunende technologieën en u mag geen gebruik maken van Adobe Reader om een optie te maken die wezenlijk lijkt op een uitgeschakelde optie of anderszins de technologie te omzeilen waarmee de activering van een dergelijke optie wordt geregeld. Zie http://www.adobe.com/go/readerextensions_nl voor meer informatie over uitgeschakelde opties.

4.4 Kennisgevingen. U mag geen auteursrechtvermeldingen of andere bedrijfsspecifieke kennisgevingen van Adobe die voorkomen op of in de software, wijzigen of verwijderen.

4.5 Geen modificatie of reverse engineering. U mag de software niet wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken vervaardigen die zijn gebaseerd op de software. Het is u niet toegestaan de broncode van de software te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, dan wel anderszins te trachten deze te achterhalen. Als u in de Europese Unie bent gevestigd, raadpleegt u de aanvullende voorwaarden aan het einde van deze overeenkomst onder het kopje "Bepalingen voor de Europese Unie" in artikel 16.

5. Overdracht.

Het is u niet toegestaan de software of enig deel daarvan te verhuren, in lease of in sublicentie te geven, of op de computer van een derde persoon te laten kopiëren, of uw rechten op de software toe te wijzen of over te dragen, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze overeenkomst. U bent daarentegen wel bevoegd al uw rechten op het gebruik van de software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon over te dragen onder de voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de software en alle overige software of hardware die met de software is gebundeld of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen back-ups en kopieën die op een computer zijn opgeslagen, en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een licentie voor de software hebt verkregen. Niettegenstaande het voorgaande mag u geen kopieën van de software overdragen die zijn bestemd voor educatie, op proef zijn verkregen of anderszins niet voor de handel zijn bestemd.

6. Intellectuele eigendom, voorbehouden rechten.

De software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn de intellectuele eigendom van Adobe en haar leveranciers. De opbouw, inrichting en code van de software vormen de op geld waardeerbare intellectuele eigendom (bijv. handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie) van Adobe en haar leveranciers. De software is beschermd door auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de software verleend en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden door Adobe en haar leveranciers.

7. Connectiviteit en privacy. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

7.1 Gebruik van PDF-bestanden. Wanneer u met de software een PDF-bestand opent waarin de weergave van advertenties is ingeschakeld, maakt uw computer mogelijk verbinding met een website die door Adobe, een adverteerder of derden wordt beheerd. Uw IP-adres (Internet Protocol) wordt verzonden wanneer dit gebeurt. De partij die de site host, kan technologie gebruiken voor het verzenden (of "leveren") van reclame of andere elektronische inhoud die in of in de buurt van het geopende PDF-bestand wordt weergegeven. De websitebeheerder kan ook JavaScript, webbeacons (ook actietags of single-pixel GIF's genoemd) en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van reclame te verbeteren en meten en reclame-inhoud te personaliseren. Uw communicatie met Adobe-websites is vastgelegd in het online privacybeleid van Adobe ("Adobe Online Privacy Policy") dat u kunt nalezen op http://www.adobe.com/go/privacy_nl. Adobe heeft mogelijk geen toegang tot of zeggenschap over de functies die derden mogelijk gebruiken en de informatiepraktijken van andere websites vallen niet onder het online privacybeleid van Adobe.

7.2 Updates. Als de computer is verbonden met internet, kan de software automatisch, zonder extra waarschuwing, controleren of er updates beschikbaar zijn om automatisch naar uw computer te downloaden en te installeren, en Adobe laten weten dat de installatie van de software geslaagd is. Voor Reader geldt dat updates automatisch kunnen worden gedownload, maar niet zonder extra kennisgeving kunnen worden geïnstalleerd, tenzij u uw voorkeursinstellingen wijzigt en automatische installatie accepteert. Als dit gebeurt, wordt alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie naar Adobe verzonden, behoudens dat in sommige rechtsgebieden IP-adressen als persoonlijk identificeerbaar kunnen worden beschouwd. Het gebruik van dergelijke informatie, met inbegrip van uw IP-adres, zoals verstrekt via het automatische bijwerkproces, valt onder het online privacybeleid van Adobe. Meer informatie over het wijzigen van de standaardbijwerkinstellingen kunt u vinden in de documentatie of online op http://www.adobe.com/go/settingsmanager_nl voor Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_nl (of opvolger van deze website) voor Reader en http://www.adobe.com/go/air_update_details_nl en http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air voor Adobe AIR.

7.3 Lokale opslag. Flash Player en Adobe AIR staan het derden mogelijk toe bepaalde informatie op uw computer op te slaan in een lokaal gegevensbestand. Dit wordt een "lokaal gedeeld object" genoemd. Het type en de hoeveelheid informatie die de toepassing van derden wil laten opslaan in een lokaal gedeeld object, kan per toepassing variëren en dergelijke verzoeken staan uitsluitend onder controle van de genoemde derden. Meer informatie over lokale gedeelde objecten is te vinden op http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_nl. Voor meer informatie over het beperken of controleren van de opslag van lokale gedeelde objecten op uw computer kunt u terecht op http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_nl.

7.4 Instellingenbeheer. Flash Player en Adobe AIR kunnen ervoor zorgen dat bepaalde gebruikersinstellingen op uw computer worden opgeslagen als lokaal gedeeld object. Deze instellingen zijn gekoppeld aan het exemplaar van Flash Player of Adobe AIR op uw computer, maar bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie die aan u is gekoppeld. Bovendien kunt u bepaalde instellingen binnen de Flash Player configureren, met inbegrip van de mogelijkheid om het opslaan van lokale gedeelde objecten door derden te beperken. Meer informatie over het configureren van uw versie van Flash Player of Adobe AIR, met inbegrip van hoe u lokale gedeelde objecten kunt uitschakelen in Instellingenbeheer voor Flash Player, kunt u vinden op http://www.adobe.com/go/settingsmanager_nl of http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air voor Adobe AIR.

7.5 Peer-assisted netwerktechnologie. Adobe Flash Player en Adobe AIR Runtimes stellen toepassingen die zijn ontwikkeld door derden, in staat om verbinding te maken met een server of service van Adobe en maken directe communicatie tussen twee Adobe Runtime-clients of verbinding met een Adobe Runtime-client als onderdeel van een peer- of gedistribueerd netwerk mogelijk, waardoor een gedeelte van uw hulpbronnen, zoals netwerkbandbreedte rechtstreeks ter beschikking wordt gesteld aan andere deelnemers. Voordat de verbinding met een dergelijk peer- of gedistribueerd netwerk tot stand wordt gebracht, krijgt u de mogelijkheid geboden deze verbinding al dan niet te accepteren. Als u uw peerassisted netwerkinstellingen wilt beheren, gaat u naar Instellingenbeheer op http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_nl. Voor meer informatie over peer-assisted netwerkgebruik kunt u terecht op http://www.adobe.com/go/RTMFP_nl.

7.6 Technologie voor beveiliging van inhoud. Als u de Adobe Runtimes gebruikt om toegang te krijgen tot inhoud die is beveiligd met Adobe Flash Media Rights Management Server of Flash Access-software ("Beveiliging van inhoud"), en u wilt de beveiligde inhoud afspelen, vraagt de software mogelijk automatisch mediagebruiksrechten en individuele rechten aan van een rechtenserver op internet, en worden mogelijk vereiste componenten van de software, met inbegrip van eventueel beschikbare updates voor inhoudsbeveiliging, gedownload en geïnstalleerd. Meer informatie over het beveiligen van inhoud is te vinden op http://www.adobe.com/go/protected_content_nl.

7.7 Gebruik van online diensten van Adobe. Als uw computer is verbonden met internet, vergemakkelijkt de software mogelijk, zonder extra kennisgeving en met tussenpozen of op regelmatige basis, uw toegang tot inhoud en diensten die worden gehost op websites die worden onderhouden door Adobe of aan haar gelieerde vennootschappen ("Online diensten van Adobe"). Voorbeelden van dergelijke online diensten van Adobe, maar hiertoe niet beperkt, zijn: Acrobat.com. In sommige gevallen kan een online dienst van Adobe als functie of uitbreiding binnen de software worden getoond, hoewel de dienst op een website wordt gehost. In sommige gevallen vereist toegang tot een online dienst van Adobe een afzonderlijk abonnement of een andere betaling voor toegang en/of uw akkoord met aanvullende gebruiksvoorwaarden. De online diensten van Adobe zijn wellicht niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van een online dienst van Adobe wijzigen of staken. Adobe behoudt zich ook het recht voor kosten in rekening te gaan brengen voor toegang of gebruik van een online dienst van Adobe die daarvóór gratis werd aangeboden. Als uw computer is verbonden met internet, kan de software bovendien automatisch downloadbaar materiaal bijwerken vanaf deze online diensten van Adobe, zodat deze diensten onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs als u offline bent. Wanneer de software verbinding maakt met internet als onderdeel van een online dienst van Adobe, worden uw IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord mogelijk verzonden naar servers van Adobe en opgeslagen overeenkomstig de aanvullende voorwaarden en bepalingen of het menu Help in de software. Deze informatie kan door Adobe worden gebruikt om berichten over transacties naar u te verzenden teneinde de online dienst van Adobe te bespoedigen. Adobe kan in het product marketingboodschappen weergeven om informatie te verstrekken over de software en andere producten en diensten van Adobe, inclusief maar niet beperkt tot online diensten van Adobe, op basis van bepaalde specifieke functies van de Software, inclusief maar niet beperkt tot de versie van de software, inclusief maar niet beperkt tot platformversie, versie van de software en taal. Zie het menu Help in de software voor meer informatie over marketingboodschappen in het product. Wanneer de software verbinding maakt met internet en met een Adobe-website communiceert, is het online privacybeleid van Adobe van kracht, ongeacht of de verbinding automatisch tot stand is gekomen of op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. Bovendien zullen de gebruiksvoorwaarden van Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_nl) van kracht zijn, tenzij u op dat moment andere gebruiksvoorwaarden hebt ontvangen. Let wel dat het privacybeleid van Adobe traceren van websitebezoek toestaat en dat hierin het onderwerp van traceren en gebruik van cookies, webbeacons en gelijksoortige items uitgebreid wordt beschreven.

8. Aanbiedingen van derden. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

8.1 Aanbiedingen van derden. Met de software kunt u mogelijk inhoud, softwaretoepassingen en gegevensdiensten van derden openen en gebruiken, waaronder geavanceerde internettoepassingen ("Aanbiedingen van derden"). Uw toegang tot en gebruik van een aanbieding van derden, waaronder goederen, diensten of informatie, vallen onder de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot dergelijke aanbiedingen en de auteurswetten van de Verenigde Staten en andere landen. Aanbiedingen van derden zijn geen eigendom van Adobe en worden niet verstrekt door Adobe. U gaat ermee akkoord om geen aanbiedingen van derden te gebruiken die in strijd zijn met de auteurswetten van de Verenigde Staten of andere landen. Adobe of de desbetreffende derde kan de beschikbaarheid van eventuele aanbiedingen van derden te allen tijde wijzigen of staken ongeacht de reden daarvoor. Adobe heeft geen zeggenschap over, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor aanbiedingen van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde in verband met een aanbieding van derden, daaronder begrepen het privacybeleid van een dergelijke derde en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke derde. Aanbiedingen van derden zijn wellicht niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe of de desbetreffende derde kan op elk gewenst moment en ongeacht de reden de beschikbaarheid van een aanbieding van derden wijzigen of staken.

8.2 UITGEZONDERD ALS UITDRUKKELIJK BIJ AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST OVEREENGEKOMEN DOOR ADOBE OF AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN AANBIEDINGEN VAN ADOBE EN DERDEN VOOR EIGEN RISICO KRACHTENS DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ARTIKEL 1.1 EN 10.

9. Digitale certificaten. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

9.1 Gebruik. In Adobe AIR worden digitale certificaten gebruikt om u te helpen bij het identificeren van Adobe AIR-toepassingen die door derden zijn gemaakt. Bovendien wordt in Adobe AIR gebruikgemaakt van digitale certificaten om de identiteit vast te stellen van servers waartoe via het TLS-protocol (Transport Layer Security) toegang is verkregen. Hiertoe is ook toegang via HTTPS inbegrepen. In Adobe Reader worden digitale certificaten gebruikt om PDF-documenten te ondertekenen, alsmede om dergelijke handtekeningen en gecertificeerde PDF-documenten te valideren. In Adobe Runtimes worden digitale certificaten gebruikt om beveiligde inhoud te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Mogelijk maakt uw computer bij de validatie van een digitaal certificaat verbinding met internet om actuele lijsten voor het intrekken van certificaten (CRL's) te downloaden of om de lijst met digitale certificaten bij te werken. Deze toegang kan worden geïnitieerd door de software of door toepassingen die zijn gebaseerd op de software. Digitale certificaten worden uitgegeven door externe certificerende instanties, zoals Adobe CDS-leveranciers (Certified Document Services) die worden vermeld op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl, AATL-leveranciers (Adobe Approved Trust List) die worden vermeld op http://www.adobe.com/go/aatl_nl, en individualisatieleveranciers die te vinden zijn op http://www.adobe.com/go/protected_content_nl (gezamenlijk "certificerende instanties" genoemd), of kunnen zelfondertekend zijn.

9.2 Voorwaarden en bepalingen. Als u digitale certificaten aanschaft, gebruikt en erop vertrouwt, bent uzelf en een certificerende instantie hiervoor verantwoordelijk. Voordat u een gecertificeerd document, een digitale handtekening of de diensten van een certificerende instantie vertrouwt, dient u na te gaan onder welke voorwaarden en bepalingen de desbetreffende certificerende instantie diensten aanbiedt, zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, verklaringen omtrent beleid en praktijk ten aanzien van certificaten. Klik op de koppelingen op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl voor meer informatie over CDS-leveranciers van Adobe en op http://www.adobe.com/go/aatl_nl voor meer informatie over AATL-leveranciers van Adobe.

9.3 Verklaring. U gaat ermee akkoord dat (a) een digitaal certificaat kan zijn ingetrokken voorafgaand aan de verificatie, waardoor de digitale handtekening of het digitale certificaat geldig lijkt terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is, (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal certificaat in opspraak kan raken doordat de ondertekenaar van het document, de desbetreffende certificerende instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten, en (c) een certificaat een zelfondertekend certificaat kan zijn dat niet door een certificerende instantie is verstrekt. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF U AL DAN NIET VERTROUWT OP EEN CERTIFICAAT. TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE, SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN U IS VERSTREKT DOOR EEN CERTIFICERENDE INSTANTIE, GEBRUIKT U DIGITALE CERTIFICATEN OP EIGEN RISICO.

9.4 Begunstigde derde partijen. U gaat ermee akkoord dat iedere certificerende instantie waarop u vertrouwt, een begunstigde derde partij van deze overeenkomst is en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen initiatief af te dwingen alsof de certificerende instantie Adobe is.

9.5 Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Adobe en elke van toepassing zijnde certificerende instantie (tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de desbetreffende voorwaarden en bepalingen) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (daaronder mede begrepen redelijke onkosten en advocaatkosten) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen, door u of enige derde partij die een document van u ontvangt met een digitaal certificaat, op een dienst van een certificerende instantie, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste verificatie van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door van toepassing zijnde bepalingen, deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de diensten van de uitgever of certificaten; of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de bepalingen in verband met de diensten.

10. Beperking van aansprakelijkheid.

ADOBE, HAAR LEVERANCIERS OF CERTIFICERENDE INSTANTIES ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE OF VORDERINGEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE ZIJN TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van Adobe's aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van Adobe's nalatigheid of bedrog (fraude). Adobe treedt op namens haar leveranciers en certificerende instanties waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, zoals bepaald in deze overeenkomst, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie kunt u de informatie omtrent specifieke jurisdicties aan het eind van deze overeenkomst raadplegen, indien aanwezig, of contact opnemen met de afdeling Customer Support van Adobe.

11. Exportbepalingen.

U verbindt zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving (de "Export Laws"). Indien de software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u bovendien dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo (inclusief maar niet beperkt tot Iran, Syrië, Sudan, Cuba en Noord-Korea) en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de software. Alle rechten op het gebruik van de software zijn verleend onder de voorwaarde dat die rechten vervallen indien u verzuimt de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.

12. Toepasselijk recht.

Als u een consument bent die de software uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden gebruikt, valt deze overeenkomst onder de wetgeving van het land waarin u de licentie voor het gebruik van de software hebt aangeschaft. Als u geen dergelijke consument bent, valt deze overeenkomst onder en zal deze worden uitgelegd in overeenstemming met het van kracht zijnde recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft; of (b) Japan, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in Japan bent; of (c) Singapore, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in een lidstaat van de Association of Southeast Asian Nations, Volksrepubliek China (inclusief Hongkong SAR en Macau SAR), Taiwan of de Republiek Korea bent; of (d) Engeland, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in een rechtsgebied bent dat niet hierboven is beschreven. De respectieve rechtbanken in Santa Clara County, Californië, indien Californisch recht van toepassing is, de Tokyo District Court in Japan, indien Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland, indien Engels recht van toepassing is, hebben niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Wanneer de wetgeving van Singapore van toepassing is, zal elk geschil ten gevolge van of in verband met deze overeenkomst, inclusief elke kwestie betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door een bemiddelaar in Singapore overeenkomstig de arbitrageregels van de Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") zolang deze gezag heeft. Deze regels worden bij verwijzing geacht te zijn opgenomen in deze paragraaf. Er is slechts één bemiddelaar, die gezamenlijk wordt geselecteerd door de partijen. Als de bemiddelaar niet binnen 30 dagen na het schriftelijke verzoek tot bemiddeling door een partij is geselecteerd, zal de voorzitter van de SIAC de keuze maken. De bemiddeling zal plaatsvinden in het Engels. Onverminderd enige bepaling in deze overeenkomst kan enige juridische, administratieve of andere autoriteit door Adobe of u worden verzocht om een voorlopige of verduurzamende maatregel te treffen, inclusief dwangmiddelen, specifieke prestaties of andere soortgelijke middelen, voorafgaand aan de inwerkingstelling van juridische of arbitraire procedures of gedurende de procedures, voor het behoud van rechten en belangen van Adobe of u of om specifieke voorwaarden af te dwingen die geschikt zijn voor tijdelijke rechtsmiddelen. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictregels van welk rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten.

13. Algemene bepalingen.

Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van partijen die handelen als consument. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. Updates kunnen door Adobe in licentie aan u worden verstrekt met aanvullende of andere voorwaarden. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de software.

14. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, waaronder mede begrepen, indien van toepassing, de bepalingen van "Executive Order 11246", zoals geamendeerd, "Section 402" van de "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" van 1974 (38 USC 4212) en "Section 503" van de "Rehabilitation Act" van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie van minderheden ingesloten in voorgaande zin worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst.

15. Naleving van licenties.

Indien u een bedrijf of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of de bevoegde vertegenwoordiger van Adobe binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van Adobe.

16. Bepalingen voor de Europese Unie.

Niets in deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 4.5) vormt een beperking voor enig onvervreemdbaar recht om de software te decompileren welk u geniet onder dwingend recht. Als u bijvoorbeeld bent gevestigd in de Europese Unie (EU), hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden die worden gespecificeerd in de van toepassing zijnde wetgeving de software te decompileren als dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de software compatibel is met een ander softwareprogramma en u eerst Adobe schriftelijk hebt verzocht de informatie te verschaffen die nodig is om deze interoperabiliteit te bereiken en Adobe deze informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Afgezien daarvan is een dergelijke decompilatie alleen toegestaan door uzelf of iemand anders die het recht heeft namens u gebruik te maken van een exemplaar van de software. Adobe heeft het recht om redelijke voorwaarden op te leggen alvorens dergelijke informatie ter beschikking te stellen. Alle informatie die door Adobe wordt verstrekt en alle informatie die u hebt verkregen in verband met een dergelijke toegestane decompilatie, mag alleen worden gebruikt voor het bovengenoemde doel en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden gebruikt om software te maken die grotendeels gelijk is aan de software. Ook mag dergelijke informatie niet worden gebruikt voor enig ander doel dat een inbreuk vormt op het auteursrecht van Adobe of haar licentiegevers.

17. Bijzondere bepalingen en uitzonderingen.

17.1 Aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van in Duitsland of Oostenrijk woonachtige gebruikers.

17.1.1 Als u de software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één van die landen hebt, is artikel 10 niet van toepassing. In plaats hiervan is, met inachtneming van de bepalingen in artikel 17.1.2, de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe als volgt beperkt: (a) de aansprakelijkheid van Adobe is beperkt tot het schadebedrag dat normaliter voorzienbaar is op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt afgesloten voor wat betreft schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting, en (b) Adobe is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

17.1.2 De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke aansprakelijkheden, in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de Duitse productaansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

17.1.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door back-upexemplaren van de software en van uw computergegevens te maken in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst.

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw land gebruikmaken van de bij het product gevoegde adres- en contactinformatie of via het web op http://www.adobe.com/nl. Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader en Shockwave zijn hetzij gedeponeerde merken dan wel merken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. PlatformClients_PC_WWEULA-nl_NL-20100625_1419