Adobe Document Cloud и Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Какво е ОРЗД и как влияе върху използването на Document Cloud от вашия бизнес?

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е новият закон на Европейския съюз за защита на личните данни, който хармонизира и модернизира изискванията за защита на данните в целия Европейски съюз. Въпреки че има много нови и повишени изисквания в сравнение с предишни закони за поверителност на ЕС, основните принципи остават същите. Новите правила дават по-широко определение за лични данни и имат широк обхват, засягащ всяка компания, която предлага продукти или услуги на лица в ЕС. Като надеждно лице, обработващо вашите данни, ние се ангажираме да ви помагаме във вашето пътешествие за спазване на ОРЗД.

Готовност на ОРЗД: Споделена отговорност.

ОРЗД е споделено пътешествие за съответствие, като регламентът определя задълженията за различните страни. За потребителите на Document Cloud примерът по-долу определя ролите за доставчици на технологии (Обработващи данни) на предприятия и институции (Администратори на данни) и местата, където може да се наложи Обработващият данни да помогне или да си партнира с Администратора на данни чрез инструменти, процеси или документация в помощ на администратора на данни.

Корпоративен администратор
Отговорност на предприятието

Силна основа за сигурност и съответствие с поверителността.

Внедрихме набор от сертифицирани процеси и контроли за сигурност, наречени Adobe Common Controls Framework, за да помогнем за защитата на поверените ни данни. Тази рамка ни помага да изпълняваме изискванията на няколко сертификати, стандарти и разпоредби за сигурност и поверителност, включително SOC 2, ISO 27001 и Privacy Shield за ЕС-САЩ.

Изтеглянето започна

Поверителност по дизайн

Adobe има дългогодишна практика за включване на проактивни усилия за разработване на продукти, което означава, че мислим за поверителността от самото начало, когато става въпрос за жизнения цикъл на нашия софтуер. Това също е известно като „поверителност по дизайн“.

Намерете Acrobat Pro

Прехвърляне на данни

Ние сме сертифицирани за рамките на Privacy Shield за ЕС-САЩ и Швейцария-САЩ за данни, свързани с клиенти. Това предоставя на нашите клиенти възможността да разчитат на тези рамки или да сключат стандартни договорни клаузи (известни също като моделни клаузи на ЕС) за прехвърляне на данни от ЕС към САЩ. Можете да намерите повече информация за това в нашия Център за поверителност, заедно с информация как да поискате стандартни договорни клаузи.

Намерете Acrobat Pro

Договорни условия

Ние актуализирахме споразумението за обработка на данни на Adobe, за да се вземат предвид изискванията на ОРЗД.

Намерете Acrobat Pro

Записи на обработка

Ние работим върху по-официално документиране на практиките за поверителност, които имаме, за да спазваме изискванията за подобрено водене на отчетност.

Намерете Acrobat Pro

Екип за защита на данни

В момента имаме главен служител по поверителността, ирландски служител по защита на данните и специален екип по поверителността и ще продължим да преценяваме дали трябва да предприемем допълнителни стъпки по отношение на новите изисквания.

Намерете Acrobat Pro

Иновация на продукти и процеси

Ние непрекъснато се вслушваме в нашите клиенти и търсим начини да опростим и допълнително да автоматизираме нашите предложения за продукти и услуги, за да поддържаме по-добре техните нужди от ОРЗД.

Онлайн услугите на Adobe са налични само за потребители над 13-годишна възраст и изискват приемане на допълнителните условия за използване и правилата за поверителност на Adobe. Онлайн услугите не са налични във всички държави или на всички езици, може да изискват потребителска регистрация и да се прекратяват или променят изцяло или отчасти без предизвестие. Възможно е да бъдат начислявани допълнителни абонаментни или други такси.