Kestävän kehityksen menettelytapojen lausunto


8. syyskuuta 2014

Uskomme, että meillä on velvollisuus — työntekijöitä, yhteisöjä, investoijia ja ympäristöä kohtaan — toimia kestävyysperiaatteiden mukaisesti.

Toimintalausunto
Kestävä kehitys Adobella perustuu johtaviin periaatteisiin: terveellisen ja innovatiivisen työympäristön luonti; operatiivisten kustannusten vähennys ja tuottavuuden lisäys resurssien säästämisen ja jätteiden vähennyksen avulla; taloudellisesti kannattava toiminta; osallistumisen kulttuurin vaaliminen kestävässä kehityksessä työntekijöiden osallistumisen kautta ja asiakkaiden kestävän kehityksen mahdollistaminen, kun he käyttävät tuotteitamme.

Erityisesti Adobe pyrkii seuraavaan:
· Sellaisten digitaalisten tuotteiden kehityksen jatkaminen, jotka on suunniteltu parantamaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden kestävän kehityksen aloitteita
· Digitaalisesti myytävien Adoben ohjelmistojen määrän lisääminen, mikä vähentää tuotteiden pakkaus- ja kuljetustarvetta
· Yksikköä kohden laskettujen pakkausmateriaalien osuuden vähentäminen suuremmaksi kuin 90 % vuoden 2011 tasoista, ja jäljellä olevien fyysisten tuotteiden osalta mahdollisimman suuressa määrin kierrätettävän sisällön tuottaminen
· Kestävän kehityksen toimenpiteiden seurannan lisääminen koko tuotteen toimitusketjussa kattavien raportoinnin mittareiden avulla
· Sopimus kolmansien osapuolten toimittajien kanssa toimimiseksi kestävyysperiaatteiden mukaisesti ja jätteiden vähentämiseksi
· Työntekijöiden kouluttaminen kestävään kehitykseen sekä kotona että työpaikalla sisäisen viestinnän, webinaarien että toimipaikoilla tapahtuvien esitysten avulla
· Työntekijöiden innostaminen kestävään kehitykseen vapaaehtoisen Green Team -verkoston avulla
· Suorien, energiantuotannosta syntyvien epäsuorien ja muiden epäsuorien (liikematkat) hiilipäästöjen mittaus vuosittain ja strategioiden toteutus niiden vähentämiseksi
· Kaikkien muiden epäsuorien (scope 3) päästöjen mittauskyvyn kehittäminen ja työskentely kokonaishiilijalanjälkemme vähentämiseksi
· Vastuullisen energiankäytön varmistaminen toteuttamalla energiatehokkaita projekteja ja valitsemalla uusiutuvia ja vaihtoehtoisia luonnonvaroja mahdollisuuksien mukaan
· Vuosittaisten säästötavoitteiden asettaminen energialle, vedelle, kiinteälle jätteelle ja hiilipäästöille ja suunnitelmien toteuttaminen niiden saavuttamiseksi
· Sellaisten rakennusmateriaalien hankinta, joiden sisällöstä saadaan myyjältä täydelliset tiedot, mielellään kierrätettäviä materiaaleja
· Kiinteän jätteen vähintään 95 %:n kierrätysasteen saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä kompostoinnin, uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla kaikissa toimipisteissämme soveltuvin osin
· Kasteluveden käytön vähentäminen
· Kestävän kehityksen ohjelmien tulosten raportointi työntekijöille, johtoryhmälle ja muille sidosryhmille vähintään vuosittain
· Sääntöjen noudattamisen varmistaminen itseauditoinnin ja kolmannen osapuolen tekemien auditointien ja sertifiointien avulla

Adoben työntekijöillä, myyjillä ja vierailijoilla on laillinen velvollisuus varmistaa, että kaikkia maakohtaisia ympäristönsuojelun lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Raportoi esimiehellesi, tai Adoben myyjien tai vierailijoiden osalta Adoben yhteyshenkilölle, kaikista mahdollista ympäristörikkeistä, kuten vuodoista, oudoista hajuista, epäasianmukaisesta kemikaalien hävityksestä jne. Voit ottaa yhteyttä myös toimitiloista vastaavaan osastoon numerossa 6-HELP tai Global Securities Operations -keskukseen numerossa +1-408-536-4444.

Adobe odottaa, että jokainen työntekijä, myyjä ja vierailija noudattaa yllä olevia ohjeita, jotta varmistetaan, että Adobe saavuttaa raportoidut kestävän kehityksen tavoitteet. Noudata tässä menettelytapalausunnossa mainittuja ohjeita.