Toevoerketen

De levenscyclus van Adobe-producten begint met het aangaan van relaties met externe leveranciers die onze waarden delen en die zich net als Adobe inzetten voor verantwoorde praktijken op de werkplek. Onze mondiale toevoerketen strekt zich uit over Noord-Amerika, Azië en Europa. Binnen onze toevoerketen hechten wij veel belang aan naleving van de wetgeving op alle niveaus, aan vrijwillige deelname aan sectorbrede activiteiten en aan door bedrijven geleide initiatieven.

Gedragscodes van Adobe
Adobe heeft een uitgebreide zakelijke gedragscodewaarin de normen en verwachtingen ten aanzien van het gedrag van medewerkers op het werk en in de markt worden beschreven. Deze gedragscode is gebaseerd op onze leidende beginselen: integriteit, respect, eerlijkheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid en billijkheid. Wij gaan alleen in zee met zakenpartners en leveranciers die deze beginselen delen. We hebben daarnaast een uitgebreide gedragscode voor zakenpartners ingevoerd, die is afgeleid van het initiatief United Nations Global Compact, en waarin wordt aangegeven wat wij van al onze zakenpartners verwachten. De gedragscode voor zakenpartners heeft onder andere betrekking op integriteit, naleving van wetgeving, arbeidsnormen, milieunormen en diverse procedures.

Anticorruptiewetgeving en anticorruptietraining
Adobe laat zich op geen enkele wijze in met afpersing, omkoping of andere onwettige, onethische of frauduleuze activiteiten. De partners van Adobe mogen geen steekpenningen, geschenken, leningen, vergoedingen, beloningen of andere voordelen aanbieden, geven, beloven of autoriseren aan overheidsfunctionarissen, medewerkers, klanten, Adobe-medewerkers of andere personen met het doel daarmee een zakelijk voordeel te verkrijgen of een actie of beslissing te beïnvloeden. De zakenpartners en leveranciers van Adobe moeten zich houden aan alle van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving ter voorkoming van corruptie, daaronder begrepen de Amerikaanse Wet op buitenlandse corruptieen de Britse Anti-omkopingswet. In het kader hiervan vragen we alle Adobe-medewerkers om een vragenformulier inzake tegenstrijdige belangen in te vullen, overeenkomstig onze Beleidsverklaring inzake tegenstrijdige belangen.
Wet op transparantie in de toevoerketen
Conform de Californische Wet op transparantie in de toevoerketen (SB 657) worden in de informatieverklaring van Adobe onze beleidslijnen en praktijken rond het herkennen en voorkomen van mensenhandel en slavernij in de mondiale toevoerketen uiteengezet. Lees de Beleidsverklaring inzake slavernij en mensenhandel.

Lidmaatschap van Electronic Industry Citizenship Coalition
Adobe is al sinds 2006 lid van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). We hebben de gedragscode van de EICC ingevoerd als raamwerk voor de implementatie van ons ketenverantwoordelijkheidsprogramma. Door uiting te geven aan de hoge normen en visie van de EICC, werken we mee aan het verbeteren van de sociale, economische en milieu-omstandigheden van degenen die bij onze toevoerketen zijn betrokken.

De gedragscode van de EICC telt vijf kerngebieden wat betreft de ketenverantwoordelijkheid: arbeid, veiligheid en gezondheid, milieu, beheersystemen en ethisch gedrag. Op grond van de eisen die door de EICC worden gesteld, doen wij er alles aan om ervoor zorgen dat de werkomstandigheden in onze mondiale toevoerketen veilig zijn, dat de werknemers met respect en waardigheid worden behandeld en dat de productieprocessen milieuverantwoord zijn. Door gebruik te maken van diverse implementatiehulpmiddelen die aan EICC-leden ter beschikking worden gesteld, zijn wij in staat om onze doelstellingen voor de werkomstandigheden te realiseren.

Als betrokken lid van de EICC neemt ons Supply Chain Operations-team deel aan EICC-werkgroepen, die als taak hebben om de gedragscodes steeds verder bij te schaven. Bovendien hanteren we voor alle leveranciers op niveau 1 de EICC-vragenlijst voor zelfbeoordeling door leveranciers. Dit is een uitgebreide vragenlijst aan de hand waarvan potentiële MVO-risico's binnen de mondiale toevoerketen van een bedrijf kunnen vastgesteld. Tot nu toe hebben al onze leveranciers op niveau 1 het vragenformulier ingevuld en zijn bij geen van hen problemen aan het licht gekomen.

Lees de Implementatienormen voor de toevoerketen.