Beleidsverklaring Adobe inzake duurzaamheid


8 september 2014

Bij Adobe vinden we dat we verplicht zijn – tegenover onze medewerkers, onze gemeenschappen, onze beleggers, onze klanten en het milieu – om op duurzame wijze zaken te doen.

Actieverklaring
Duurzaamheid bij Adobe is gebaseerd op onze leidende beginselen: het creëren van een gezonde en innovatieve werkomgeving; het verlagen van de bedrijfskosten en het verhogen van de productiviteit door het behoud van hulpbronnen en het verminderen van afval; het op een winstgevende manier zakendoen; het stimuleren van een duurzaamheidscultuur onder medewerkers; en het onze klanten mogelijk maken om door het gebruik van onze producten duurzamer te zijn.

In het bijzonder zal Adobe:
· Digitale producten blijven ontwikkelen om de duurzaamheidsinitiatieven van zowel medewerkers als klanten kracht bij te zetten
· Meer Adobe-software digitaal verkopen, zodat er minder producten hoeven te worden verpakt en verzonden
· De gebruikte verpakking per eenheid verder terugbrengen tot meer dan 90% ten opzichte van het niveau van 2011, en voor de overige fysieke producten zo veel mogelijk gerecycled materiaal inkopen
· Duurzaamheidsmaatregelen in onze producttoevoerketen intensiever bijhouden aan de hand van uitgebreide rapportagecijfers
· Contracten aangaan met derden en leveranciers om op een duurzame manier zaken te doen en de hoeveelheid afval in te dammen
· Medewerkers informeren over duurzaamheid thuis en op het werk door middel van mededelingen, webinars en presentaties
· Werknemers betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven door middel van ons vrijwilligersnetwerk van Green Teams
· Jaarlijks de koolstofuitstoot van scope 1, scope 2 en scope 3 (zakenreizen) meten en strategieën invoeren om deze te beperken
· De mogelijkheid ontwikkelen om alle scope 3-emissies te meten en eraan blijven werken om onze totale koolstofvoetafdruk te verkleinen
· Ervoor zorgen dat we bewust omgaan met energie door energie-efficiëntieprojecten te implementeren en door waar mogelijk te kiezen voor hernieuwbare en alternatieve energiebronnen
· Jaarlijkse streefcijfers vaststellen voor energie, water, vaste afvalstoffen en koolstofuitstoot, en plannen invoeren om die te bereiken
· Bouwmaterialen met volledige informatie over inhoud en bij voorkeur recyclebare materialen aanschaffen
· Ervoor zorgen dat in 2015 minimaal 95% van de vaste afvalstoffen van alle locaties (waar doenlijk) op milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd door een combinatie van compostering, hergebruik en recycling
· Het gebruik van huishoudelijk water voor irrigatiedoeleinden verder terugdringen
· Minimaal één keer per jaar de resultaten van ons duurzaamheidsprogramma bekendmaken aan medewerkers, het management en andere belanghebbenden
· Naleving waarborgen door een combinatie van interne en externe audits en certificeringen

De medewerkers, leveranciers en bezoekers van Adobe zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat alle landspecifieke milieuwetgeving en -regelgeving wordt nageleefd. Bij potentiële milieu-overtredingen, zoals gemorste vloeistoffen, vreemde geurtjes en onjuiste afvoer van chemische stoffen, moeten medewerkers deze melden aan hun Adobe-manager; leveranciers en bezoekers moeten deze melden aan hun contactpersoon bij Adobe. Je kunt ook contact opnemen met Facilities op 6-HELP of met het Global Securities Operations Center op 408-536-4444.

Adobe verwacht van alle werknemers, leveranciers en bezoekers dat zij zich aan de bovenstaande praktijken houden om ervoor te zorgen dat Adobe aan haar duurzaamheidsdoelstellingen kan voldoen. Volg de richtlijnen die in deze beleidsverklaring zijn aangegeven.