compress-pdf
Review url
https://www.adobe.com/reviews-api/dc/production/compress-pdf
Title
I-rate ang experience mo
Hide title
true
Rating verb
boto, mga boto
Rating noun
star, mga star
Comment placeholder
Pakibigay ang feedback mo
Comment field label
Suriin ang Feedback
Submit text
I-send
Thank you text
Salamat sa feedback mo.
Tooltips
Hindi Mahusay, Hindi Masyadong Mahusay, Mahusay, Napakahusay, Talagang Mahusay
Tooltip delay
5
Initial Value
0

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/frictionless/verb-footer/verb-footer-shell