Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Contracte de llicència de software per a dispositius compatibles

1. EXEMPCIÓ DE GARANTIA, CONTRACTE VINCULANT I CLÀUSULES I ACORDS ADDICIONALS.

1.1 EXEMPCIÓ DE GARANTIA. EL PROGRAMARI I LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ES LLIUREN AL CLIENT «TAL COM SÓN» I AMB TOTS ELS SEUS DEFECTES. ADOBE, ELS SEUS PROVEÏDORS I LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO GARANTEIXEN NI PODEN GARANTIR EL FUNCIONAMENT O ELS RESULTATS QUE PUGUEU OBTENIR DE L’ÚS DEL PROGRAMARI, DELS SERVEIS DE LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ O DE QUALSEVOL ALTRA OFERTA DE TERCERS. EXCEPTE EN LA MESURA EN QUÈ UNA GARANTIA, CONDICIÓ, REPRESENTACIÓ O CLÀUSULA NO PUGUI O NO POGUÉS SER EXCLOSA O LIMITADA EN VIRTUT DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE A LA SEVA JURISDICCIÓ, ADOBE I ELS SEUS PROVEÏDORS I LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO CONCEDEIXEN GARANTIES, CONDICIONS, REPRESENTACIONS NI CLÀUSULES (EXPRESSES O IMPLÍCITES TANT PER ESTATUT, JURISPRUDÈNCIA, COSTUM, ÚS O DE QUALSEVOL ALTRE TIPUS) EN RELACIÓ AMB CAP ALTRE ASPECTE, INCLOSES SENSE LIMITACIÓ, LA NO-INFRACCIÓ DELS DRETS DE TERCERS, LA COMERCIABILITAT, LA INTEGRACIÓ, LA QUALITAT SATISFACTÒRIA O L’ADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL FINALITAT ESPECÍFICA. LES DISPOSICIONS DE LES SECCIONS 1.1 i 10 ES MANTINDRAN DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ D'AQUEST CONTRACTE, AMB INDEPENDÈNCIA DE LA CAUSA, PERÒ NO IMPLICARAN O CREARAN UN DRET CONTINU D'ÚS DEL PROGRAMARI DESPRÉS DE LA SEVA FINALITZACIÓ.

1.2 CONTRACTE VINCULANT: Mitjançant l’ús, la còpia o la distribució total o parcial del programari d’Adobe, accepteu totes les clàusules i condicions d’aquest contracte, que inclou, en particular, disposicions sobre:

- Ús (Secció 3);
-
Transferibilitat (Secció 5);
-
Connectivitat i privacitat (Secció 7), la qual inclou:
-
Actualització,
-
Emmagatzemament local,
-
Gestor de configuracions,
-
Tecnologia de xarxa assistida per a iguals,
-
Tecnologia de protecció de contingut, i
-
Ús de serveis en xarxa d’Adobe;
-
Exempció de garantia (Secció 1.1), i;
-
Limitacions de responsabilitat (Seccions 10 i 17).

A partir del moment d'acceptació, aquest contracte us és exigible i també a qualsevol entitat que hagi obtingut el programari i en nom de la qual s'utilitzi. Si no hi esteu d’acord, no empreu el programari.

1.3 CLÀUSULES I CONTRACTE ADDICIONALS. Adobe us permet utilitzar el programari només de conformitat amb les clàusules d’aquest contracte. L’ús de material de tercers que s’inclou al programari pot quedar subjecte a altres clàusules i condicions, que solen trobar-se en un contracte de llicència independent, un arxiu «Llegiu-me» adjunt al material esmentat o els «Avisos de programari de tercers i/o clàusules i condicions addicionals» que es poden trobar a http://www.adobe.com/go/thirdparty_es. Aquestes altres clàusules i condicions substitueixen totes o les altres parts d'aquest contracte en cas de conflicte amb els termes i condicions del mateix.

2. Definicions.

«Adobe» vol dir Adobe Systems Incorporated, una societat de l’Estat de Delaware, amb domicili al núm. 345 Park Avenue, San Jose, Califòrnia 95110, EUA, en cas que sigui d’aplicació la clàusula 12 (a) d’aquest contracte; en cas contrari, «Adobe» vol dir Adobe Systems Software Ireland Limited, amb domicili social a 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublín 24, República d’Irlanda, una societat constituïda de conformitat amb la legislació d’Irlanda i una companyia filial i llicenciatària d’Adobe Systems Incorporated.

«Sistema operatiu autoritzat» vol dir una versió dels sistemes operatius que apareixen a la llista a: (a) en el cas del programari Adobe Reader, http://www.adobe.com/es/products/reader/systemreqs, (b) en el cas d’Adobe AIR, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_es, (c) i en el cas de Flash Player, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-es.

«Dispositiu compatible» vol dir un dispositiu que compleix amb els requisits del sistema de programari segons s’especifica a la documentació.

«Dispositiu» vol dir un dispositiu mòbil, un telèfon mòbil, PDA o un altre dispositiu d’Internet o connectat a Internet que sigui substancialment semblant.

«Equip personal» o «PC» vol dir un producte de maquinari dissenyat i comercialitzat amb l’objectiu principal de funcionar amb una àmplia gamma de productivitat, d’entreteniment i d’altres aplicacions de programari subministrades per venedors de programari aliens, els quals funcionen segons l’ús d’una funció completa o un sistema operatiu en un equip plenament equipat d'aquest tipus, amb un ús general del programari per funcionar amb caràcter general com a ordinador portàtil, equip de taula, servidor o equip basat en un microprocessador amb taula de gran format. Aquesta definició d’equip personal exclou els productes de maquinari dissenyats i/o comercialitzats amb l’objectiu principal de qualsevol dels equips següents: televisió, receptor de televisió, reproductor multimèdia portàtil, receptor d’àudio/vídeo, ràdio, cascos, altaveus, assistent digital personal («PDA»), telèfon o dispositiu basat en telefonia, consola de jocs, enregistrador de vídeo personal («PVR»), reproductor de disc versàtil digital («DVD») o altres dispositius òptics, càmera de vídeo, càmera estàtica, càmera d'enregistrament, dispositiu d'edició de vídeo o conversió de format, dispositiu de projecció d'imatge de vídeo i també exclourà qualsevol tipus de dispositiu de consum, professional o industrial.

«Programari» vol dir (a) tot el contingut dels arxius (lliurats electrònicament o en un suport físic), o disc(s) o qualsevol altre suport amb el qual aquest contracte es proporcioni, que poden incloure (i) informació computacional o programari d’Adobe o de tercers, inclosos Adobe Reader® («Adobe Reader»), Adobe AIR® («Adobe AIR») i Adobe Flash® Player (conjuntament, Adobe AIR i Flash Player són «Adobe Runtimes»); (ii) material escrit o arxius informatius relacionats («Documentació»); i (iii) fonts; i (b) millores, versions modificades, actualitzacions, addicions i còpies dels materials esmentats anteriorment, que Adobe us proporcioni en qualsevol moment (conjuntament, «Actualitzacions»).

«Ús» vol dir accedir, instal·lar, descarregar, copiar o obtenir qualsevol altre benefici derivat d’emprar les funcions del programari.

3. Llicència del programari.

Si heu obtingut el programari d’Adobe o d’un dels seus llicenciataris autoritzats i subjecte a la seva conformitat amb les clàusules d’aquest contracte, amb les restriccions de la Secció 4 incloses, Adobe us atorga una llicència no exclusiva per emprar el programari, en tots els casos únicament per a la instal·lació i ús del programari no modificat als sistemes operatius autoritzats, de la manera i amb les finalitats descrites a la documentació com s’indica a continuació:

3.1 Ús general. Podeu instal·lar i usar una còpia del programari al vostre dispositiu compatible. Vegeu la secció 4 per a restriccions importants en l’ús del programari.

3.2 Distribució. Aquesta llicència no us permet distribuir el programari ni subatorgar-ne llicències. Per obtenir informació sobre l’obtenció del dret de distribució del programari en suports tangibles o a través d’una xarxa interna o amb un producte o servei, consulteu el lloc web http://www.adobe.com/es/products/reader/rdr_distribution1.html per obtenir informació sobre Adobe Reader; o http://www.adobe.com/go/licensing_es per obtenir informació sobre Adobe Runtimes.

3.3 Còpia de seguretat. Podeu fer una còpia de seguretat del programari sempre que la còpia de seguretat no s’instal·li o s’utilitzi amb fins aliens als d’arxiu. No podeu transferir els drets a una còpia de seguretat llevat que transferiu tots els drets al programari de conformitat a la secció 5.

4. Obligacions i restriccions.

4.1 Restriccions d’Adobe Runtime. Amb l’excepció del vostre ús d'un Adobe Runtime en un dispositiu compatible que funcioni en un sistema operatiu autoritzat, no podrà emprar cap Adobe Runtime en cap altre dispositiu que no sigui un PC ni amb cap altra versió de dispositiu o incrustada de cap sistema operatiu. Per evitar dubtes, i només a tall d’exemple, no podeu emprar un Adobe Runtime en cap (a) receptor de televisió digital (STB), consola de jocs, televisor, reproductor de DVD, centre multimèdia (que no tingui Windows XP Media Center Edition i les versions successives), tanca publicitària electrònica ni cap altra senyalització digital, dispositiu d’Internet ni altres aparells de connexió a Internet, aparell mèdic, caixer automàtic, dispositiu telemàtic, màquina de jocs, sistema domòtic, quiosc d’Internet, aparell de control remot, o qualsevol altre aparell electrònic de consum, (b) equips mòbils basats en operador, cable, satèl·lit, o sistema de televisió o (c) cap altre aparell de sistema tancat. No s’atorguen drets o llicències d’ús de cap Adobe Runtime per aquests usos prohibits. Per a més informació sobre llicències d’Adobe Runtimes per distribuir-les en aquests tipus de sistemes, consulteu la pàgina web http://www.adobe.com/go/licensing_es.

4.1.1 Restriccions de vídeo AVC. El programari pot contenir vídeo de tecnologia H.264/AVC, l'ús de la qual requereix la següent informació de MPEG-LA, L.L.C.:

AQUEST PROGRAMARI ES LLICENCIA EN VIRTUT D’UNA LLICÈNCIA DE CARTERA PATENTADA AVC PER A UN ÚS NO COMERCIAL D’UN CONSUMIDOR PER (I) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L’ESTÀNDARD AVC («VÍDEO AVC») I/O (II) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI CODIFICAT UN CONSUMIDOR PARTÍCIP EN UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL I/O QUE L’HAGI OBTINGUT D’UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER PROPORCIONAR UN VÍDEO AVC. NO S’ATORGA NI S'HA DE PRESUMIR L'ATORGAMENT D'UNA LLICÈNCIA PER QUALSEVOL ALTRE ÚS. ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. A http://www.mpegla.com.

4.2 Restriccions d'Adobe Flash Player. No podeu emprar Adobe Flash Player amb cap aplicació o dispositiu amb l’objectiu de saltar-se mesures tecnològiques de protecció de vídeo, àudio i/o contingut de dades, incloent-hi qualsevol mesura RTMP de seguretat d’Adobe. No s’atorguen drets ni llicències d’ús de cap Adobe Flash Player per aquests usos prohibits. 

4.3 Restriccions d’Adobe Reader.

4.3.1 Restriccions de conversió. A excepció del que permetin explícitament les Clàusules d’ús addicionals d'Acrobat.com, o altres clàusules de productes o serveis d’Adobe, no podrà integrar ni emprar Adobe Reader amb cap altre programari, complement ni millora que utilitzi o es basi en Adobe Reader per convertir arxius PDF a un format diferent (per exemple, un arxiu TIFF, JPEG o SVG) ni per convertir un altre format d'arxiu (per exemple, un arxiu TIFF, JPEG o SVG) a un arxiu PDF.

4.4 Avisos. No podeu modificar ni suprimir els avisos de drets d’autor o altres drets de propietat que apareixen al programari.

4.5 Prohibició de modificació i d’enginyeria inversa. No podeu modificar, adaptar, traduir ni crear treballs derivats basats en el programari. No podeu fer enginyeria inversa, descompilar, desmuntar ni intentar descobrir de qualsevol altra forma el codi font del programari. Si us trobeu a la Unió Europea, consulteu les clàusules addicionals al final d’aquest contracte que porta per títol «Clàusules de la Unió Europea», a la secció 16.

5. Transferència.

No podeu llogar, arrendar, subatorgar-ne una llicència, assignar ni transferir els vostres drets sobre el programari, ni autoritzar la còpia total o parcial del programari en un dispositiu d’un altre usuari llevat que aquest contracte ho permeti expressament. No obstant això, podreu transferir tots els vostres drets per emprar el programari a una altra persona física o legal sempre que: (a) transferiu també (i) aquest contracte, i (ii) el programari i tots els altres programes o maquinari empaquetats o preinstal·lats amb el programari, amb totes les còpies, actualitzacions i versions anteriors incloses, a aquesta persona física o legal, (b) no en tingueu cap còpia; això inclou les còpies de seguretat i les còpies desades en un equip o dispositiu personal, i (c) la part que ho rebi accepti els termes i condicions d’aquest contracte i qualsevol altra clàusula i condició d’acord amb les quals vau adquirir una llicència vàlida per al programari. No obstant tot això, no podreu transferir còpies educatives, de prellançament ni còpies que no es poden revendre del programari.

6. Drets de propietat intel·lectual, reserva de drets.

El programari i totes les còpies autoritzades que en feu són propietat intel·lectual d’Adobe i dels seus proveïdors. L’estructura, l’organització i el codi del programari són propietat intel·lectual valuosa (p. ex. secrets comercials i informació confidencial) d’Adobe i dels seus proveïdors. El programari està protegit per la llei, i això inclou, però sense limitacions, les lleis de drets d’autor dels Estats Units i altres països, i per les disposicions de tractats internacionals. Llevat que no s’estableixi expressament en aquest document, aquest contracte no us atorga cap dret de propietat intel·lectual sobre el programari i Adobe i els seus proveïdors es reserven tots els drets no atorgats expressament.

7. Connectivitat i privacitat. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

7.1 Ús dels arxius PDF. Quan empreu el programari per obrir un arxiu PDF que ha estat activat per mostrar publicitat, pot ser que el vostre dispositiu es connecti a un lloc web operat per Adobe, un anunciant, o un tercer. Quan passa això, s’envia la vostra adreça de Protocol d’Internet («Adreça IP»). La part que ofereix el lloc web pot emprar tecnologia per enviar (o «servir») publicitat o altres continguts electrònics que apareixen dins l’arxiu PDF obert o al voltant seu. L’operador del lloc web també pot emprar JavaScript, «web beacons» (també coneguts com etiquetes d’acció o arxius GIF d’un únic píxel), i altres tecnologies per augmentar i mesurar l’eficàcia dels anuncis i per personalitzar els continguts publicitaris. La vostra comunicació amb els llocs web d’Adobe es regeix per la Política de privacitat en línia d’Adobe que es pot trobar a http://www.adobe.com/go/privacy_es («Política de privacitat en línia d’Adobe»). Adobe pot no tenir accés ni control sobre característiques que tercers puguin emprar, i les pràctiques informatives dels llocs web de tercers no estan cobertes per la Política de privacitat en línia d’Adobe.

7.2 Actualitzacions. Si teniu l'equip connectat a Internet, el programari pot, sense notificació addicional, comprovar actualitzacions, incloses les actualitzacions optimitzades per a un dispositiu concret, que estiguin disponibles per descarregar-se i instal·lar-se automàticament al vostre dispositiu i permetre a Adobe conèixer si el programari s'ha instal·lat correctament. Quan succeeix això, només es transmet a Adobe informació que no pot identificar-vos personalment, llevat dels casos en què l’adreça IP pot contenir informació personal identificable a algunes jurisdiccions. L’ús d’aquesta informació, inclosa la seva adreça IP, proporcionada pel procés automàtic d’actualització es regeix per la Política de privacitat en línia d’Adobe.

7.3 Emmagatzemament local. Flash Player i Adobe AIR poden permetre a tercers emmagatzemar determinada informació al vostre dispositiu en un arxiu d’informació local conegut com objecte local compartit. El tipus i la quantitat d’informació que sol·licitin tercers per emmagatzemar a un objecte local compartit poden variar amb cada aplicació i aquestes sol·licituds les controlen els tercers. Per obtenir més informació sobre els objectes locals compartits i saber com limitar o controlar l’emmagatzemament d’objectes locals compartits al vostre dispositiu, visiteu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Gestor de configuracions. Flash Player i programes de tercers que utilitzin Adobe AIR poden desar determinades configuracions d’usuari al vostre dispositiu com objectes locals compartits. Aquestes configuracions no contenen informació d’identificació personal que estigui associada amb vós. Estan associades amb la instància de Flash Player o el programa de tercers que utilitza Adobe AIR al vostre dispositiu, el que us permetrà personalitzar les funcions de temps d’execució. El Gestor de configuracions de Flash Player us permet modificar aquestes configuracions, inclosa la capacitat de limitar que tercers puguin emmagatzemar objectes locals compartits. Podeu trobar més informació sobre com configurar la vostra versió de Flash Player, inclosa la informació sobre com deshabilitar els objectes locals compartits amb el gestor de configuracions de Flash Player, a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Es poden eliminar les configuracions equivalents per a programes de tercers mitjançant Adobe AIR si es desinstal·la el programa de tercers.

7.5 Tecnologia de xarxa assistida per a iguals. Adobe Flash Player i Adobe AIR proporcionen la capacitat que aplicacions produïdes per tercers es puguin connectar a Adobe Server o Service i permetre la comunicació directa entre dos clients d'Adobe Runtime o connectar un client d'Adobe Runtime com a part d'una xarxa de distribució o d'iguals que permeti que una part dels recursos, com ara una xarxa de banda ampla, es pugui posar directament a disposició dels altres participants. Abans d’incorporar-vos a la xarxa distribuïda o d’iguals, tindreu l’oportunitat d’acceptar la connectivitat. Es pot gestionar la configuració de la xarxa assistida per a iguals mitjançant el Gestor de configuracions de Flash Player. Obtindrà més informació sobre l’ús del Gestor de configuracions a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Podrà trobar més informació sobre la xarxa assistida per a iguals a http://www.adobe.com/go/RTMFP_es.

7.6 Tecnologia de protecció de contingut. Si empreu Adobe Runtimes per accedir a contingut que ha estat protegit amb Adobe Flash Media Rights Management Server o un programari de Flash Access («Protecció de contingut»), per tal que pugueu reproduir el contingut protegit, el programari us pot sol·licitar automàticament drets d'ús dels mitjans i individualització d’un servidor a Internet i potser heu de descarregar i instal·lar els components necessaris del programari, incloent-hi qualsevol actualització disponible de protecció de contingut. Es pot esborrar la informació sobre la llicència de contingut mitjançant el Gestor de configuracions de Flash Player. Obtindrà més informació sobre l’ús del Gestor de configuracions a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. I es pot trobar més informació sobre protecció de continguts a http://www.adobe.com/go/protected_content_es.

7.7 Ús de serveis en xarxa d’Adobe. Si el vostre dispositiu es connecta a Internet, el programari pot, sense notificació addicional i de forma intermitent o regular, facilitar-vos accés a contingut i serveis allotjats a llocs web mantinguts per Adobe o les seves filials («Serveis en línia d’Adobe»). Els serveis en línia d’Adobe poden ser, entre d’altres: Acrobat.com. En alguns casos un servei en línia d’Adobe pot aparèixer com a característica o extensió dins el programari, encara que estigui allotjat a un lloc web. En alguns casos, l’accés a un servei en línia d’Adobe pot requerir una subscripció independent o una altra tarifa per accedir-hi, i/o el vostre consentiment addicional als termes d’ús. Els serveis en línia d'Adobe poden no estar disponibles en totes les llengües o per a tots els residents de tots els països i Adobe pot, en qualsevol moment i per qualsevol causa, modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol dels serveis en línia d'Adobe. Adobe també es reserva el dret de començar a cobrar per accedir o emprar un servei en línia d'Adobe que anteriorment s'oferia gratuïtament. Si el vostre dispositiu es troba connectat a Internet, el programari pot, sense notificació addicional, actualitzar els materials que es poden descarregar des dels serveis en línia d’Adobe per oferir immediatament aquests serveis disponibles, fins i tot quan esteu sense connexió. Quan el programari es connecta a Internet, no es remet cap informació d’identificació personal, a excepció d’allò que les adreces IP puguin considerar com a identificació personal en algunes jurisdiccions. Independentment del que s’ha esmentat prèviament, si es registra a Acrobat.com, el vostre nom d’usuari i contrasenya poden ser enviats als servidors d’Adobe per al seu emmagatzemament segons les Clàusules d'ús addicionals d'Acrobat.com. Quan el programari es connecti a Internet i es comuniqui amb un lloc web d'Adobe, ja sigui de forma automàtica o amb el consentiment explícit de l'usuari, s'aplicarà la Política de privacitat en línia d'Adobe. A més s'apliquen, llevat que hàgiu acceptat unes condicions d’ús separades en aquell moment, les condicions d’ús d’Adobe (http://www.adobe.com/go/terms_es). Tingueu en compte que la política de privacitat d’Adobe permet fer un seguiment dels llocs web visitats i les seves adreces en detall, el seguiment dels temes i l'ús de les galetes, web beacons i dispositius semblants. 

8. Ofertes de tercers. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

8.1 Ofertes de tercers. El programari us pot permetre accedir i interactuar amb continguts, aplicacions de programari i serveis de dades de tercers, entre els quals s’inclouen aplicacions enriquides d’Internet («Ofertes de tercers»). L’accés i l’ús de qualsevol oferta de tercers, inclosos qualsevol bé, servei o informació, es regeix per les clàusules i condicions referides a aquestes ofertes i la legislació de drets d’autor dels Estats Units d’Amèrica i altres països. Les ofertes de tercers no són propietat ni les proporciona Adobe. Accepteu que no utilitzareu cap d’aquestes ofertes de tercers incomplint les lleis de drets d’autor dels Estats Units d’Amèrica o altres països.Adobe o els tercers poden, en qualsevol moment i per qualsevol causa, modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol de les ofertes de tercers. Adobe no controla, aprova ni accepta cap responsabilitat per les ofertes de tercers. Qualsevol transacció entre vós i tercers en relació amb ofertes de tercers, incloses les polítiques de privacitat de tercers i l'ús de la vostra informació personal, el subministrament o el pagament de béns i serveis, i qualsevol altra clàusula, condició, garantia o reclamació vinculada amb aquestes transaccions, són exclusivament entre vós i els tercers. Les ofertes de tercers poden no estar disponibles en totes les llengües o per a tots els residents de tots els països i Adobe o tercers poden, en qualsevol moment i per qualsevol causa, modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol dels serveis en línia d'Adobe.

8.2 LLEVAT D'ACORD EN CONTRARI PER ADOBE O LES SEVES FILIALS O TERCERS A UN CONTRACTE SEPARAT, L’ÚS D’ADOBE I LES OFERTES DE TERCERS CORREN AL VOSTRE RISC EN VIRTUT DE LES LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT I GARANTIA DE LES SECCIONS 1.1 I 10.

9. Certificats digitals. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

9.1 Ús. Adobe AIR pot emprar certificats digitals per ajudar-vos a identificar l’editor de les aplicacions d’Adobe AIR creades per tercers. A més, Adobe AIR utilitza certificats digitals per establir la identitat dels servidors als quals s’ha accedit a través del protocol de Transport Layer Security (TLS), incloent-hi l’accés a través d’HTTPS. El vostre dispositiu es pot connectar a Internet en el moment de validació d'un certificat digital per descarregar les llistes de revocació de certificats vigents (CRL) o per actualitzar la llista de certificats digitals. Aquest accés es pot fer per part del programari o per part d’aplicacions basades en el programari. Els certificats digitals són emesos per autoritats de certificació de tercers i proveïdors d’individualització inclosos a http://www.adobe.com/go/protected_content_es (conjuntament, «Autoritats de certificació»), o poden estar autosignats.

9.2 Clàusules i condicions. L’adquisició, l’ús i la confiança en els certificats digitals és responsabilitat vostra i d’una Autoritat de certificació. Abans que confieu en la validesa de qualsevol document certificat, signatura digital o serveis d’una autoritat de certificació, haureu de revisar les clàusules i condicions aplicables segons les quals l’autoritat de certificació esmentada ofereix els serveis, entre els quals, per exemple, pot haver-hi qualsevol contracte de subscriptor, contractes de dependència recíproca entre les parts, polítiques de certificació i declaracions de pràctiques. Vegeu els enllaços a http://www.adobe.com/go/partners_cds_es per a més informació sobre els proveïdors CDS (Certified Document Services) d’Adobe i http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html per a més informació sobre els proveïdors AATL (Adobe Aproved Trust List) d’Adobe.

9.3 Acceptació. Accepteu que (a) es pot haver revocat un certificat digital abans del moment de verificar-lo, cosa que faria que la signatura o el certificat digital semblés vàlid quan en realitat no ho és, (b) la seguretat o integritat d’un certificat digital es pot veure compromesa a causa d’un acte o omissió per part del signant del document, l’autoritat de certificació pertinent, o tercers i (c) un certificat pot ser un certificat autosignat no proporcionat per una autoritat de certificació. SOU L’ÚNIC RESPONSABLE DE DECIDIR SI CONFIEU O NO EN LA VALIDESA DEL CERTIFICAT. LLEVAT QUE UNA AUTORITAT DE CERTIFICACIÓ US PROPORCIONI UNA GARANTIA PER ESCRIT INDEPENDENT, HAUREU D’EMPRAR ELS CERTIFICATS DIGITALS A COMPTE I RISC ÚNICAMENT VOSTRE.

9.4 Tercers beneficiaris. Accepteu que qualsevol autoritat de certificació en la qual confieu és un tercer beneficiari d’aquest contracte i tindrà el dret de fer complir aquest contracte en nom seu com si fos Adobe.

9.5 Indemnització. Accepteu alliberar Adobe i qualsevol Autoritat de certificació pertinent (llevat que s’especifiqui expressament a les seves clàusules i condicions) de totes i cadascuna de les responsabilitats, pèrdues, judicis, danys o reclamacions (entre les quals s’inclouen totes les despeses, costos i honoraris d’advocacia raonables) derivats o relacionats amb qualsevol ús de, o dependència sobre qualsevol servei d’aquesta autoritat, inclosos, però sense limitació, (a) la confiança sobre un certificat revocat o vençut, (b) la verificació incorrecta d’un certificat, (c) l’ús d’un certificat que no sigui el permès pels termes i condicions pertinents, aquest contracte o la legislació aplicable, (d) en cas que no s’exerceixi un judici raonable en les circumstàncies a l’hora de confiar en els serveis o certificats de l’emissor o (e) que no es compleixin totes les obligacions que s’estableixen en els termes i condicions relacionats amb els serveis.

10. Limitació de responsabilitat.

EN CAP CAS ADOBE, ELS SEUS PROVEÏDORS O LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO SERAN RESPONSABLES DAVANT VOSTRE DE CAP DANY, RECLAMACIÓ NI COSTS DE CAP TIPUS, ENTRE ELS QUALS S’INCLOUEN ELS DANYS CONSEQÜENTS, INDIRECTES I INCIDENTALS, NI DE LA PÈRDUA DE BENEFICIS O ESTALVIS, FINS I TOT EN EL CAS QUE UN REPRESENTANT D’ADOBE HAGUÉS ESTAT AVISAT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTES PÈRDUES, DANYS O RECLAMACIONS. LES LIMITACIONS I EXCLUSIONS ESMENTADES S’APLICARAN EN LA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE EN LA VOSTRA JURISDICCIÓ. LA RESPONSABILITAT TOTAL D’ADOBE I DELS SEUS PROVEÏDORS I AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT O EN RELACIÓ AMB AQUEST CONTRACTE ES LIMITARÀ A LA QUANTITAT PAGADA PEL PROGRAMARI, SI S’ESCAU. Cap dels continguts d’aquest contracte no limita la responsabilitat d’Adobe davant vostre en cas de mort o de danys personals resultat de la negligència d’Adobe o per perjudicis causats per engany (frau). Adobe actua en nom dels seus proveïdors i autoritats de certificació amb la finalitat d’eximir, excloure i/o limitar obligacions, garanties i responsabilitat tal com es preveu en aquest contracte, però en cap altre aspecte i per cap altra causa. Per a més informació, consulteu la informació específica de cada jurisdicció al final d’aquest contracte, si s’escau, o poseu-vos en contacte amb el Departament d’Atenció al Client d’Adobe.

11. Regles d’exportació.

Accepteu que el programari no podrà ser enviat, transferit, ni exportat a cap altre país, ni es podrà emprar de cap manera que prohibeixi la Llei d’administració d’exportacions dels Estats Units d’Amèrica o qualsevol altra llei, restricció o reglaments d’exportació (conjuntament, «Lleis d’exportació»). Així mateix, si el programari s’identifica com a element controlat d’exportació segons les Lleis d’exportació, declarareu i garantireu que no sou ciutadà, i que no us trobeu en cap altra situació dins un país sota embargament (inclosos, sense limitació, Iran, Síria, Sudan, Cuba, i Corea del Nord) i que les Lleis d’exportació no li prohibeixen de cap altra manera rebre el programari. Tots els drets d’ús del programari s’atorguen amb la condició que es perdran si no compliu els termes d’aquest contracte.

12. Llei aplicable.

Aquest contracte es regirà i s’interpretarà de conformitat amb la legislació substantiva vigent a: (a) l’Estat de Califòrnia, si la llicència del programari s’ha obtingut als Estats Units d’Amèrica, al Canadà, o a Mèxic; o (b) el Japó, si la llicència del programari s’ha obtingut al Japó, la Xina, Corea o qualsevol altre país del Sud-est asiàtic en què la llengua oficial s’escriu tant en ideogrames (per exemple, hanzi, kanji o hanja), i/o en altres caràcters basats en ideogrames o amb una estructura semblant, com ara hangul o kana; o (c) Anglaterra, si la llicència per al programari s’ha obtingut des de qualsevol altra jurisdicció no esmentada amb anterioritat. Els tribunals respectius del comtat de Santa Clara, a Califòrnia, als EUA, quan s’apliqui la legislació de Califòrnia; el tribunal del districte de Tòquio al Japó, quan la legislació japonesa s’apliqui, i els tribunals competents d’Anglaterra, quan s’apliqui la legislació anglesa, tindran, cadascun d’ells, jurisdicció no exclusiva sobre totes les controvèrsies relacionades amb aquest contracte. Aquest contracte no es regirà per la norma de conflicte de cap jurisdicció ni per la Convenció de les Nacions Unides sobre Contractes de compravenda internacional de béns, l’aplicació de la qual s’exclou expressament.

13. Disposicions generals.

Si alguna part d’aquest contracte és nul·la i no es pot fer complir, no afectarà la validesa de la resta del contracte, que es mantindrà vàlid i amb efecte de conformitat amb els seus termes. Aquest contracte no perjudicarà els drets legals de cap part que hi actuï com a consumidora. Aquest contracte només es pot modificar per escrit firmat per un agent autoritzat d’Adobe. Adobe pot llicenciar-vos les actualitzacions amb clàusules addicionals o diferents. Aquest contracte representa l’acord sencer entre Adobe i vós pel que fa al programari i substitueix qualsevol representació, discussió, compromís, comunicació o publicitat anteriors relacionats amb el programari.

14. Avís als usuaris finals del Govern dels EUA.

Per als usuaris finals del Govern dels EUA, Adobe accepta complir totes les lleis d’igualtat d’oportunitats aplicables, entre les quals s’inclouen, si escau, les disposicions de l’Ordre executiva 11246, amb les esmenes corresponents; la Secció 402 de la Llei de readaptació dels veterans del Vietnam de 1974 (38 USC 4212), i la Secció 503 de la Llei de rehabilitació de 1973, amb les esmenes corresponents, i les disposicions del 41 CFR, parts 60-1 fins a 60-60, 60-250, i 60-741. La clàusula i reglaments de discriminació positiva que conté la frase anterior s’incorporaran per referència en aquest contracte. 

15. Compliment de llicències.

Si representeu un negoci o una organització, accepteu que en el cas que Adobe o un representant autoritzat d’Adobe us ho sol·liciti, documentareu i certificareu per complet, en un termini de trenta (30) dies, que l’ús de tot el programari en el moment de la petició disposa de les llicències vàlides d’Adobe.

16. Clàusules de la Unió Europea.

Cap de les disposicions contingudes en aquest contracte (inclosa la secció 4.5) pot limitar cap dels drets no renunciables per descompilar el programari dels quals pugueu gaudir en virtut de la legislació imperativa. Per exemple, si us trobeu a la Unió Europea (UE), podeu tenir el dret, amb certes condicions especificades a la legislació aplicable, per descompilar el programari, si és necessari fer-ho, per tal d'aconseguir l’interoperabilitat del programari amb un altre programa, i heu demanat primer a Adobe per escrit que us proporcioni la informació necessària per tal d’assolir-la i Adobe no ha posat aquesta informació a la vostra disposició. A més, aquesta descompilació només podeu fer-la vós o una persona autoritzada per emprar una còpia del programari en nom vostre. Adobe té el dret d’imposar condicions raonables abans de proporcionar-vos aquesta informació. Qualsevol informació que us proporcioni Adobe o que obtingueu, conforme a les dades especificades anteriorment, només podeu utilitzar-la als efectes descrits en aquest document i no podeu difondre-la a tercers ni utilitzar-la per crear qualsevol programari substancialment similar a l’expressió del programari o utilitzar-la amb qualsevol altra finalitat que vulneri els drets d’autor d’Adobe o dels seus llicenciataris.

17. Disposicions específiques i excepcions.

17.1 Limitació de responsabilitat per als usuaris residents a Alemanya i Àustria.

17.1.1 Si heu obtingut el programari a Alemanya o Àustria i hi residiu habitualment, la secció 10 no s’aplica. En el seu lloc, de conformitat amb les disposicions de la secció 17.1.2, la responsabilitat legal d’Adobe pels danys i perjudicis té les limitacions següents: (a) Adobe només serà responsable de la quantitat de danys habitualment previsibles en el moment de signar el contracte de llicència pel que fa a danys causats per una negligència lleu d’una obligació contractual material i (b) Adobe no serà responsable dels danys causats per una negligència lleu d’una obligació contractual no material.

17.1.2 La limitació de responsabilitat esmentada no s’aplicarà a cap responsabilitat legal obligatòria, especialment, a la responsabilitat segons la Llei de responsabilitat sobre els productes alemanys, una responsabilitat que implica assumir una garantia específica o responsabilitat per danys personals causats de manera culpable.

17.1.3 Teniu l’obligació de prendre totes les mesures raonables per evitar i reduir danys, en particular, de fer còpies de seguretat del programari i de les vostres dades informàtiques subjectes a les disposicions d’aquest contracte.

Si teniu cap pregunta pel que fa a aquest contracte o si desitgeu sol·licitar qualsevol tipus d’informació a Adobe, feu servir l’adreça i la informació de contacte incloses en el producte o a través del web a http://www.adobe.com/es per posar-vos en contacte amb l’oficina d’Adobe que cobreix la vostra jurisdicció.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash i Reader són marques registrades o comercials d’Adobe Systems Incorporated als Estats Units d’Amèrica i/o a altres països.

PlatformClients_Device_WWEULA-ca_ES-20110809_1400