Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Licenční smlouva k programu pro kompatibilní zařízení

1. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK, ZÁVAZNÁ SMLOUVA A DODATEČNÉ PODMÍNKY A DOHODY.

1.1 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK. TENTO PROGRAM A OSTATNÍ ÚDAJE VÁM JSOU DODÁVÁNY „TAK JAK JSOU“ A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEDÁVAJÍ ZÁRUKU A NEMOHOU RUČIT ZA FUNKČNOST NEBO ZA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU, SLUŽEB CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ ČI JINÝCH NABÍDEK TŘETÍCH STRAN. S VÝJIMKOU LIBOVOLNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO VYJÁDŘENÍ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM NEMOHOU BÝT VŮLÍ SMLUVNÍCH STRAN OMEZENY NEBO VYLOUČENY PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA PLATNÉHO VE VAŠÍ ZEMI, ADOBE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ NEBO USTANOVENÍ (VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ, AŤ UŽ ZÁKONEM, OBYČEJEM NEBO ZVYKOVÝM PRÁVEM NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM), VE VZTAHU K LIBOVOLNÉ ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, INTEGROVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. PLATNOST ČLÁNKŮ 1.1 A 10 TRVÁ I PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY Z JAKÉKOLI PŘÍČINY, TÍM VŠAK NENÍ IMPLIKOVÁNO ANI TAK NEVZNIKÁ PRÁVO NA POKRAČUJÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY.

1.2 ZÁVAZNÁ SMLOUVA: Používáním, kopírováním nebo distribuováním celého programu Adobe nebo jeho částí přijímáte podmínky této smlouvy, zahrnující zejména ustanovení o:

- Použití (Článek 3);
-
Přenositelnosti (Článek 5);
-
Připojení k internetu a ochraně soukromí (Článek 7), zahrnující:
-
Aktualizace,
-
Místní ukládání,
-
Správce nastavení,
-
Technologie vytváření sítí rovnocenných partnerů,
-
Technologie pro ochranu obsahu,
-
Použití on-line služeb Adobe;
-
Prohlášení o vyloučení záruk (Článek 1.1); a
-
Omezení odpovědnosti (Články 10 a 17).

V případě akceptace smlouvy je ve vztahu k vám a k jakémukoli subjektu, který program získal a jehož jménem je využíván, tato smlouva vynutitelná. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, tento program nepoužívejte.

1.3 DODATEČNÉ PODMÍNKY A DOHODY. Adobe svoluje k použití tohoto programu pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Použití materiálů třetích stran, obsažených v tomto programu, může být předmětem dalších podmínek zahrnutých obvykle v samostatných licenčních podmínkách, v souboru „Read Me“, umístěném v blízkosti těchto materiálů, nebo v „Oznámeních k programům třetích stran a/nebo Dodatečných podmínkách“, které naleznete na http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz. Pokud by vznikl rozpor mezi takovými podmínkami a podmínkami této smlouvy, mají takové další podmínky vyšší platnost než celá tato smlouva či její části.

2. Definice.

„Adobe“ znamená, platí-li článek 12(a) této smlouvy, Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státu Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110. V ostatních případech znamená Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, společnost založenou dle zákonů Irska, která je přidruženou společností a nabyvatelem licencí Adobe Systems Incorporated.

„Schválený operační systém“ znamená verzi operačních systémů uvedenou: (a) v případě programu Adobe Reader na adrese http://www.adobe.com/cz/products/reader/systemreqs, (b) v případě programu Adobe AIR na adrese http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_cz, (c) a v případě programu Flash Player na adrese http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-cz.

„Kompatibilní zařízení“ znamená zařízení, které odpovídá systémovým požadavkům programu uvedeným v dokumentaci.

„Zařízení“ znamená mobilní zařízení, kapesní počítač, telefon, PDA či jiné v zásadě podobné internetové zařízení či zařízení připojené k internetu.

„Osobní počítač“ nebo „PC“ znamená hardwarový výrobek, který je určen a uváděn na trh s primárním účelem provozování široké škály produktivních, zábavních a dalších programových aplikací, které poskytují dodavatelé programů jako nespřízněné třetí strany, který funguje v závislosti na využívání kompletního souboru funkcí a vlastností počítačového operačního systému, jenž typem odpovídá všeobecnému využití, spolu s hardwarem pro obsluhu počítačů na bázi mikroprocesorů ve formě notebooků, stolních počítačů, serverů a velkoformátových tabletů pro obecné použití. Tato definice osobních počítačů vylučuje hardwarové výrobky, které jsou navrženy a/nebo uváděny na trh s tím, že jejich primárním účelem je fungovat jako jakékoli z následujících zařízení: televizor, televizní přijímač, přenosný přehrávač médií, zvukový/obrazový přijímač, rádio, zvuková sluchátka, zvukový reproduktor, osobní digitální asistent („PDA“), telefon či podobné zařízení na bázi telefonie, herní konzola, osobní videorekordér („PVR“), přehrávač digitálních disků („DVD“) či jiných optických médií, videokamera, fotoaparát, camcorder, zařízení pro úpravu videa a konverze formátů, zařízení pro projekci videa a dále vylučuje veškeré obdobné typy spotřebitelských, profesionálních či průmyslových zařízení.

„Program“ znamená (a) veškerý obsah souborů (poskytnutý v elektronické podobě nebo na fyzickém nosiči), disků nebo jiných nosičů, se kterými je tato smlouva dodávána, zejména (i) počítačových informací nebo programů Adobe nebo třetích stran, zejména Adobe Reader® („Adobe Reader“), Adobe AIR® („Adobe AIR“) a Adobe Flash® Player (Adobe AIR a přehrávač Flash Player se dále společně nazývají „moduly Runtime Adobe“); (ii) souvisejícího vysvětlujícího tištěného materiálu a souborů (dále „Dokumentace“); a (iii) písem; a (b) upgrady, upravené verze, aktualizace, doplňky a jejich kopie, které vám kdykoli poskytne společnost Adobe (společně dále „Aktualizace“).

„Užití/Použití“ nebo „Užívání/Používání“ znamená přístup, instalaci, stažení, kopírování nebo jiné získávání užitku z používání funkcí programu.

3. Licence k programu.

Pokud jste získali program od společnosti Adobe nebo jejích oprávněných držitelů licence a dokud budete plnit podmínky této smlouvy, včetně omezení uvedených v části 4, uděluje vám Adobe nevýhradní licenci k užití tohoto programu, ve všech případech výhradně pro instalaci a použití neupraveného programu na schválených operačních systémech, způsobem a pro účely popsané v dokumentaci, a to takto:

3.1 Všeobecné podmínky použití. Na svém kompatibilním zařízení smíte instalovat a používat jedinou kopii programu. Důležitá omezení týkající se použití programu naleznete v části 4.

3.2 Distribuce. Tato licence vám neuděluje právo k sublicencování ani distribuci programu. Informace ohledně získání práva k distribuci programu na nosičích nebo prostřednictvím interní sítě, popřípadě společně s vaším produktem či službou naleznete na adrese http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html (pro aplikaci Adobe Reader) nebo na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz (pro moduly Runtime Adobe).

3.3 Záložní kopie. Za předpokladu, že nebude nainstalována nebo používána pro jiné než archivní účely, si smíte vytvořit jednu záložní kopii programu. Práva k záložní kopii se nesmějí převádět, pokud současně nebudou převedena všechna práva k programu, jak je stanoveno v článku 5.

4. Povinnosti a omezení.

4.1 Omezení pro moduly Adobe Runtime. S výjimkou případů, v nichž používáte modul Runtime Adobe na kompatibilním zařízení, které používá schválený operační systém, nesmíte používat modul Runtime Adobe na žádném zařízení jiném než počítači ani s jakýmkoli včleněným operačním systémem nebo jeho verzí pro takovéto zařízení. Aby nedošlo k pochybnostem, nesmíte žádný modul Runtime Adobe používat například v (a) set-top boxech (STB), herních konzolách, televizorech, přehrávačích DVD, mediálních centrech (kromě Windows XP Media Center Edition a jeho nástupců), elektronických billboardech či jiných digitálních vývěskách, internetových zařízeních či jiných zařízeních připojených k internetu, zdravotnických zařízeních, bankomatech, telematických zařízeních, herních přístrojích, systémech domácí automatizace, kioscích, zařízeních dálkového ovládání či jakýchkoli jiných zařízeních spotřební elektroniky, (b) mobilních, kabelových, satelitních či televizních systémech provozovaných operátorem nebo (c) jiných zařízeních s uzavřeným systémem. K použití jakéhokoli modulu Adobe Runtime takovým zakázaným způsobem se neposkytuje právo ani licence. Informace o licencování modulů Runtime Adobe pro distribuci v těchto systémech naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz.

4.1.1 Omezení pro AVC Video. Program může obsahovat obrazovou technologii H.264/AVC, jejíž použití vyžaduje uvedení následujícího oznámení společnosti MPEG LA L.L.C.:

TENTO PROGRAM JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ LICENCE PORTFOLIA PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM KE (I) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (II) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE S LICENCÍ K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ POSKYTOVÁNA ANI URČENA K JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L. L. C. NA ADRESE http://www.mpegla.com.

4.2 Omezení pro Adobe Flash Player. Nesmíte používat Adobe Flash Player s žádnou aplikací či zařízením, které obcházejí technologická opatření pro ochranu obrazového, zvukového a/nebo datového obsahu, včetně opatření zabezpečeného protokolu RTMP společnosti Adobe. K použití přehrávače Adobe Flash Player takovým zakázaným způsobem se neposkytuje právo ani licence.

4.3 Omezení pro Adobe Reader.

4.3.1 Omezení při převádění. S výjimkou případů, kdy to výslovně povolují Další podmínky použití webových stránek Acrobat.com nebo jiné podmínky vztahující se k jinému produktu či službě Adobe, nesmíte integrovat ani používat program Adobe Reader s jinými programy, moduly plug-in či vylepšeními využívajícími či opírajícími se o program Adobe Reader za účelem převádění souborů PDF do jiného formátu (např. formátu TIFF, JPEG nebo SVG) nebo za účelem převádění souborů jiného formátu (např. formátu TIFF, JPEG nebo SVG) do formátu souboru PDF. 

4.4 Oznámení. Nesmíte pozměnit ani odstranit oznámení o autorských právech či jiná oznámení o vlastnictví zobrazená v programu.

4.5 Zákaz úprav či zpětné analýzy. Nesmíte modifikovat, upravovat, překládat ani vytvářet odvozené práce na základě programu. Nesmíte provádět zpětný překlad, zpětné dešifrování, rozklad ani jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu programu. Pokud pobýváte v Evropské unii, projděte si doplňující podmínky uvedené na konci této smlouvy pod nadpisem „Ustanovení týkající se Evropské unie“ v článku 16.

5. Převod.

Nesmíte pronajmout, prodat, sublicencovat, postoupit nebo převést vaše práva k tomuto programu nebo povolit zkopírování libovolné části tohoto programu do zařízení jiného uživatele, vyjma případů výslovně uvedených v této smlouvě. Veškerá práva k používání tohoto programu však smíte převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že: (a) převedete také (i) tuto smlouvu, (ii) sériová čísla programu a dalšího softwaru nebo hardwaru dodaného v jednom balení nebo předinstalovaného u tohoto programu, včetně všech kopií, aktualizací a předchozích verzí, (b) si neponecháte žádné kopie, včetně záložních kopií uložených v osobním počítači nebo v zařízení a (c) příjemce akceptuje všechny podmínky této smlouvy a všechny další podmínky, na základě kterých byla zakoupena platná licence k programu. Bez ohledu na výše uvedené není dovoleno převádět výukové nebo zkušební verze nebo verze programu, které nejsou určeny k prodeji.

6. Duševní vlastnictví, vyhrazení práv.

Program a všechny povolené kopie, které vytvoříte, jsou duševním vlastnictvím společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Struktura, organizace a zdrojový kód programu představují cenné duševní vlastnictví (např. obchodní tajemství a utajované skutečnosti) společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Program je chráněn zákony, zejména zákony Spojených států amerických a dalších zemí, na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, na základě této smlouvy vám nevznikají žádná práva duševního vlastnictví tohoto programu a veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Adobe a její dodavatelé.

7. Připojení a ochrana osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

7.1 Používání souborů PDF. Použijete-li program k otevření souboru PDF, který umožňuje zobrazení reklam, může se vaše zařízení připojit k webové stránce provozované společností Adobe, inzerentem nebo jinou třetí stranou. V takovém případě bude odeslána vaše adresa internetového protokolu („adresa IP“). Strana hostující daný server může používat technologii pro odesílání (nebo „nabízení“) reklamy či jiného elektronického obsahu, který se zobrazí v otevřeném souboru PDF, případně v jeho blízkosti. Správce webového serveru může dále používat skript JavaScript, funkční odkazy (nazývané též „action tags“ či „single-pixel gifs“) a další technologie pro zvýšení a měření efektivity reklamy a přizpůsobení reklamního obsahu. Vaše komunikace s webovými servery společnosti Adobe se řídí zásadami ochrany soukromí Adobe on-line, které naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz („Zásady ochrany soukromí Adobe on-line“). Společnost Adobe nemusí mít přístup ani kontrolu nad funkcemi, které může používat třetí strana, a na strategii ochrany informací na webových serverech této třetí strany se nevztahují zásady ochrany soukromí Adobe on-line.

7.2 Aktualizace. Je-li vaše zařízení připojeno k internetu, může program bez dalšího oznamování kontrolovat aktualizace, včetně aktualizací optimalizovaných pro konkrétní zařízení, které jsou k dispozici k automatickému stažení a instalaci do vašeho zařízení, a poskytnout společnosti Adobe oznámení o úspěšné instalaci programu. V takovém případě budou společnosti Adobe předány pouze informace neosobního charakteru, s tou výjimkou, že v některých jurisdikcích může být adresa IP považována za informaci umožňující osobní identifikaci. Použití takových informací, včetně adresy IP, poskytovaných v rámci procesu automatických aktualizací se řídí zásadami ochrany soukromí Adobe on-line.

7.3 Místní ukládání. Programy Flash Player a Adobe AIR mohou umožnit třetím stranám, aby ukládaly určité informace na vašem zařízení v místním datovém souboru označovaném místní sdílený objekt. Typ a množství informací, které aplikace třetí strany požaduje uložit v místním sdíleném objektu, se může v různých aplikacích lišit a takové požadavky kontroluje dotyčná třetí strana. Další informace o místních sdílených objektech a o tom, jak omezit nebo kontrolovat ukládání místních sdílených objektů ve vašem zařízení, naleznete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Manažer nastavení. Aplikace Flash Player a programy třetích stran využívající Adobe AIR mohou ukládat určitá uživatelská nastavení ve vašem zařízení jako místní sdílený objekt. Tato nastavení neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace, které se týkají se vaší osoby. Týkají se aplikace Flash Player nebo programu třetí strany využívající Adobe AIR na vašem zařízení, díky čemuž je možné individuálně upravovat funkce modulu runtime. Správce nastavení programu Flash Player umožňuje měnit určitá nastavení, včetně možnosti omezit třetím stranám ukládání místních sdílených objektů. Další informace o tom, jak konfigurovat nastavení ve vaší verzi programu Flash Player, včetně informací o tom, jak zakázat místní sdílené objekty ve Správci nastavení programu Flash Player, naleznete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Ekvivalentní nastavení programů třetích stran můžete odstranit pomocí aplikace Adobe AIR tak, že odinstalujete příslušný program třetí strany.

7.5 Technologie vytváření sítí rovnocenných partnerů. Programy Adobe Flash Player a Adobe AIR poskytují možnosti pro aplikace tvořené třetími stranami, které se připojují k serveru Adobe nebo k službám Adobe a umožňují přímou komunikaci mezi dvěma klienty modulů Runtime Adobe nebo připojení klienta modulu Runtime Adobe v rámci sítě rovnocenných partnerů nebo distribuované sítě, jež umožňuje, aby byla část vašich prostředků, například šířka pásma, přímo poskytována jiným účastníkům. Před připojením k takové síti rovnocenných partnerů nebo k distribuované síti budete mít možnost takové připojení schválit. Nastavení sítě rovnocenných partnerů můžete spravovat pomocí Správce nastavení programu Flash Player. Další informace o použití Správce nastavení naleznete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Další informace o sítích rovnocenných partnerů naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/RTMFP_cz.

7.6 Technologie ochrany obsahu. Pokud Používáte moduly Adobe Runtimes pro přístup k obsahu, který je chráněn pomocí technologie Adobe Flash Media Rights Management Server nebo programem Flash Access („Ochrana obsahu“) za účelem přehrání chráněného obsahu, mùže Program automaticky vyžadovat ověření práv pro použití médií a práv individualizace ze serveru z Internetu a může stahovat a instalovat požadované součásti Programu, včetně jakýchkoli dostupných Aktualizací ochrany obsahu. Informace o licenci k obsahu můžete vymazat pomocí Správce nastavení programu Flash Player. Další informace o použití Správce nastavení naleznete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Další informace o Ochraně obsahu naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_cz.

7.7 Použití on-line služeb Adobe. Je-li vaše zařízení připojeno k internetu, může program bez dalšího oznamování občasně nebo pravidelně usnadňovat přístup k obsahu a službám poskytovaným na webových serverech společnosti Adobe nebo přidružených společností („On-line služby Adobe“). Mezi takové on-line služby Adobe patří mimo jiné: Acrobat.com. V některých případech se může on-line služba Adobe jevit jako vlastnost nebo rozšíření v rámci programu, byť je poskytována z webových stránek. V některých případech může přístup k on-line službám Adobe vyžadovat zaplacení samostatného předplatného či jiného poplatku a/nebo váš souhlas s rozšířenými podmínkami použití. On-line služby Adobe nemusejí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit on-line služby Adobe nebo ukončit jejich dostupnost. Adobe si rovněž vyhrazuje právo zpoplatnit přístup k on-line službě Adobe či použití on-line služby Adobe, jež byla dříve nabízena bezplatně. Je-li vaše zařízení připojeno k internetu, může program bez dalšího oznamování aktualizovat materiály stahovatelné z těchto on-line služeb Adobe, abyste měli tyto služby k okamžité dispozici, i když právě nejste připojeni. Když se program připojí k internetu, nejsou posílány žádné informace umožňující osobní identifikaci, pouze s tou výjimkou, že v některých jurisdikcích může být adresa IP považována za informaci umožňující osobní identifikaci. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud se přihlásíte na server Acrobat.com, mohou být vaše uživatelské jméno a heslo odeslána na servery Adobe a uložena společností Adobe v souladu s Dalšími podmínkami použití webových stránek Acrobat.com. Kdykoli program uskuteční připojení k internetu a komunikuje s internetovými stránkami Adobe, platí - ať již automaticky nebo na základě výslovného požadavku uživatele - zásady ochrany soukromí Adobe on-line. Dále, pokud v danou dobu neobdržíte samostatné podmínky použití, platí podmínky použití webových stránek Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_cz). Pamatujte prosím, že zásady ochrany soukromí Adobe umožňují sledovat vaše návštěvy na internetových stránkách a že se podrobněji zabývají problematikou sledování a používání souborů „cookies“, funkčních odkazů a podobných zařízení.

8. Nabídky třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

8.1 Nabídky třetích stran. Program vám může umožnit přístup a komunikaci s obsahem třetích stran, softwarovými aplikacemi a datovými službami včetně internetových aplikací (dále jen „Nabídky třetích stran“). Přístup a použití libovolné nabídky třetí strany včetně veškerého zboží, služeb či informací se řídí podmínkami týkajícími se těchto nabídek a autorskými zákony platnými ve Spojených státech a v dalších zemích. Společnost Adobe nevlastní ani neposkytuje nabídky třetích stran. Souhlasíte, že nebudete používat žádné takové nabídky třetí strany v rozporu s autorskými zákony platnými ve Spojených státech a v dalších zemích.Adobe nebo třetí strana může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit dostupnost jakékoli nabídky třetí strany. Adobe nabídky třetích stran nekontroluje, nedoporučuje ani za ně nepřijímá odpovědnost. Jakákoli jednání mezi vámi a jakoukoli třetí stranou ve spojitosti s nabídkou třetí strany, včetně zásad ochrany soukromí a použití osobních informací, doručování zboží a poskytování služeb a plateb za ně, a jakákoli další ujednání, podmínky, záruky nebo prohlášení spojená s takovými jednáními jsou vedena výhradně mezi vámi a předmětnou třetí stranou. Nabídky třetích stran nemusejí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nabídky třetích stran nebo ukončit jejich dostupnost. 

8.2 S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÝCH ADOBE, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO TŘETÍ STRANOU V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ UŽÍVÁTE NABÍDKY SPOLEČNOSTI ADOBE I TŘETÍCH STRAN NA VLASTNÍ RIZIKO DLE USTANOVENÍ ČLÁNKŮ 1.1 A 10.

9. Digitální certifikáty. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

9.1 Použití. Adobe AIR může používat digitální certifikáty pro usnadnění identifikace vydavatele aplikací Adobe AIR vytvořených třetími stranami. Program Adobe AIR navíc využívá digitální certifikáty pro ověření totožnosti serverů, k nimž přistupuje prostřednictvím protokolu Transport Layer Security (TLS), včetně přístupu prostřednictvím protokolu HTTPS. Vaše zařízení se může připojovat k internetu v okamžiku ověřování digitálního certifikátu, aby stáhlo aktuální seznamy zrušených certifikátů (CRL) nebo aktualizovalo seznam digitálních certifikátů. Tento přístup může provádět jak program, tak aplikace z programu vycházející. Digitální certifikáty jsou vydávány certifikačními úřady třetích stran a prodejci individuálních řešení uvedenými na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_cz (souhrnně „Certifikační úřady“), nebo mohou být podepsány sebou samými.

9.2 Podmínky. Za nákup digitálních certifikátů, jejich používání a spoléhání se na ně nesete odpovědnost vy a příslušný certifikační úřad. Dříve než se spolehnete na jakýkoli certifikovaný dokument, digitální podpis nebo služby certifikačních úřadů, pročtěte si platné podmínky, na jejichž základě příslušný certifikační úřad poskytuje své služby, včetně například ujednání o předplatném, dohod smluvních stran, prohlášení o zásadách certifikace a bezpečnosti. Více informací o prodejcích služeb CDS (Certified Document Services) společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_cz; o prodejcích uvedených na seznamu důvěryhodných prodejců schválených společností Adobe (AATL) na adrese http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

9.3 Potvrzení. Souhlasíte s tím, že (a) digitální certifikát může být před okamžikem ověření zrušen, což způsobí, že digitální podpis nebo certifikát se jeví jako platný, i když ve skutečnosti není, (b) k narušení bezpečnosti a integrity digitálního certifikátu může dojít z důvodu nějaké činnosti či opomenutí podepsané osoby tohoto certifikátu, příslušného certifikačního úřadu nebo jiné třetí strany a (c) certifikát může být certifikátem, jenž může být podepsán sebou samým, který neposkytuje certifikační úřad. ZA ROZHODOVÁNÍ O SPOLEHLIVOSTI ČI NESPOLEHLIVOSTI DANÉHO CERTIFIKÁTU NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VY SAMI. POKUD VÁM DANÝ CERTIFIKAČNÍ ÚŘAD NEPOSKYTNE SAMOSTATNOU PÍSEMNOU ZÁRUKU, POUŽÍVÁTE DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY NA VLASTNÍ RIZIKO.

9.4 Oprávněné třetí strany. Souhlasíte s tím, že všechny certifikační úřady, na něž se spoléháte, jsou třetí oprávněnou stranou této dohody a mají právo uplatnit nároky z této dohody svým jménem tak, jako by šlo o společnost Adobe.

9.5 Odškodnění. Zavazujete se, že odškodníte Adobe a všechny příslušné certifikační úřady (s výjimkou případů výslovně uvedených v jeho podmínkách) ve vztahu k veškerým závazkům, ztrátám, úkonům, škodám, případně nárokům (včetně důvodných výdajů, nákladů a poplatků právního zastoupení) vyplývajícím nebo se vztahujícím na jakékoliv případy využívání (či spolehnutí se) služby tohoto úřadu, zejména (a) spolehnutí se na certifikát, jehož platnost uplynula, případně byla zrušena, (b) nesprávné ověření certifikátu, (c) použití certifikátu, který není povolen příslušnými podmínkami, touto smlouvou nebo příslušným zákonem, (d) nesprávné posouzení okolností při využívání služeb či certifikátů vydavatele nebo (e) nesplnění závazků požadovaných příslušnými podmínkami, které se vztahují k této službě.

10. Omezení odpovědnosti.

ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY, NÁKLADY ANI ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTU ÚSPOR, A TO ANI TEHDY, POKUD BYL ZÁSTUPCE ADOBE NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ZTRÁT, ŠKOD NEBO NÁROKŮ UPOZORNĚN. PŘEDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ A VÝJIMKY PLATÍ V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA VE VAŠÍ ZEMI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH DODAVATELŮ A CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA TENTO PROGRAM. Žádné ustanovení obsažené v této smlouvě neomezuje odpovědnost společnosti Adobe ve vztahu k vám v případě smrti nebo úrazu v důsledku opomenutí Adobe nebo záměrného uvedení v omyl (podvodu). Adobe jedná jménem svých přidružených společností, dodavatelů a certifikačních úřadů za účelem popření, vyloučení a omezení závazků, záruk a odpovědností dle této smlouvy, avšak v žádném dalším ohledu ani za žádným dalším účelem. Další informace jsou k dispozici v rámci specifických zákonných informací na konci této smlouvy, případně je možno se obrátit na oddělení péče o zákazníky Adobe.

11. Pravidla pro vývoz.

Souhlasíte s tím, že nebudete tento program přepravovat, přenášet nebo vyvážet do žádné země nebo používat způsobem zakázaným zákony USA o kontrole vývozu nebo jinými zákony, omezeními či předpisy regulujícími podmínky vývozu (společně jen „Exportní zákony“). Navíc, pokud je podle exportních zákonů tento program identifikován jako kontrolovaná položka, prohlašujete tímto a zaručujete se, že nejste občanem země nebo nesídlíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo nebo jiná omezení (včetně, bez nároku na úplnost, Íránu, Sýrie, Súdánu, Kuby a Severní Koreje) a že v souvislosti s exportními zákony nemáte zakázáno tento program přijmout. Všechna práva na používání programu jsou vám zaručena s tím, že pokud porušíte podmínky této smlouvy, můžete těchto práv pozbýt.

12. Rozhodné právo.

Tato smlouva se řídí a byla sestavena v souladu s platným právem: (a) státu Kalifornie, pokud je licence k tomuto programu získána na území Spojených států, Kanady nebo Mexika nebo (b) Japonska, pokud je licence k tomuto programu získána na území Japonska, Číny, Koreje, nebo jiné země jihovýchodní Asie, kde jsou všechny úřední jazyky zapisovány ideografickým písmem (např. hanzi, kandži nebo handža) a/nebo jiným písmem, které vychází nebo má podobnou strukturu jako ideografické písmo, např. hangul nebo kana nebo (c) Anglie, pokud je licence k tomuto programu pořízena na území, které patří pod libovolnou jinou jurisdikci, než je uvedeno výše. Příslušné soudy v regionu Santa Clara v Kalifornii, aplikuje-li se právo státu Kalifornie, okresní soud v Tokiu v Japonsku, aplikuje-li se japonské právo, a příslušné soudy v Londýně v Anglii, aplikuje-li se anglické právo, mají nevýlučnou soudní pravomoc ke všem sporům týkajícím se této smlouvy. Tato smlouva se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce ani Vídeňskou úmluvou OSN o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

13. Všeobecná ustanovení.

Pokud bude kterýkoliv článek této smlouvy shledán bezobsažným a nevynutitelným, platnost zbylých článků smlouvy nebude nijak dotčena a tyto články zůstanou i nadále v platnosti a budou vynutitelné v souladu se svými podmínkami. Zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele nejsou touto smlouvou dotčena. Tato smlouva může být změněna pouze písemně a musí být podepsána oprávněným zástupcem společnosti Adobe. Za dalších nebo odlišných podmínek může Adobe poskytnout upgrade a aktualizace. Toto je úplné ujednání mezi vámi a Adobe, týkající se programu, a nahrazuje všechna předchozí vyjádření, jednání, opatření a reklamní prohlášení, týkající se tohoto programu.

14. Poznámka pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA.

Pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA Adobe prohlašuje, že dodržuje všechny platné zákony, včetně ustanovení prováděcího příkazu 11246 v platném znění, oddílu 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 (38 USC 4212) a oddílu 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973 v platném znění a vyhlášky 41 CFR, oddíl 60-1 až 60-60, 60-250 a 60-741. Ustanovení a články týkající se afirmativní akce uvedené v předchozí větě jsou v této smlouvě uvedeny odkazem.

15. Shoda s licencemi.

Pokud jste firma, společnost nebo organizace, souhlasíte s tím, že na základě žádosti Adobe nebo jejího oprávněného zástupce předložíte do třiceti (30) dní úplnou dokumentaci a prokážete, že v okamžiku žádosti používáte všechny programy Adobe ve shodě s platnými licencemi Adobe.

16. Ustanovení týkající se Evropské unie.

Nic, co tato smlouva obsahuje (včetně odstavce 4.5), nemůže omezit žádná práva na dekompilování programu, jichž se nelze vzdát a jež vám mohou náležet na základě všeobecně závazného zákona. Pokud například pobýváte v Evropské unii (EU), můžete mít právo za určitých podmínek specifikovaných v platných zákonech dekompilovat program, pokud je to nezbytné za účelem dosažení interoperability programu s jiným softwarovým programem a pokud jste nejprve požádali Adobe o poskytnutí informací nezbytných pro dosažení takové interoperability, avšak společnost Adobe takové informace neposkytla. Navíc takovou dekompilaci můžete provádět pouze vy nebo někdo jiný, kdo je oprávněn používat kopii programu vaším jménem. Adobe má právo před poskytnutím takových informací stanovit přiměřené podmínky. Jakékoli informace dodané společností Adobe nebo vámi získané způsobem zde uváděným můžete používat pouze vy a pro účely zde popsané a nesmí být sděleny žádné třetí straně ani použity pro vytvoření programu, který je v zásadě podobný formě tohoto programu, ani nesmí být použity pro žádné jiné činy, které porušují autorská práva společnosti Adobe a jejích poskytovatelů licencí.

17. Specifická ustanovení a výjimky.

17.1 Omezení odpovědnosti pro uživatele sídlící v Německu a Rakousku.

17.1.1 Pokud jste program získali v Německu nebo Rakousku, kde také sídlíte, neplatí ustanovení článku 10. Namísto toho, podle ustanovení článku 17.1.2, bude zákonná odpovědnost společnosti Adobe omezena následujícím způsobem: (a) Adobe a její přidružené společnosti odpovídají za škody pouze do výše rozumně předvídatelné v čase uzavření licenční smlouvy vzhledem ke škodám způsobeným mírným porušením podstatných smluvních povinnosti z nedbalosti a (b) Adobe a její přidružené společnosti neodpovídají za škody způsobené mírným nedbalostním porušením nepodstatných smluvních povinností. 

17.1.2 Výše uvedené omezení záruky se nevztahuje na žádnou zákonnou statutární odpovědnost, jako je zejména odpovědnost z německého zákona o záruce na zboží, odpovědnost za zajištění zvláštní záruky nebo odpovědnost za zaviněné škody na zdraví.

17.1.3 Jste povinni přijmout všechna přiměřená opatření za účelem zabránění a omezení škod, zvláště pak vytvoření záložní kopie programu a svých počítačových dat, jež jsou předmětem této smlouvy.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud se chcete od Adobe dozvědět cokoliv jiného, použijte prosím adresu a kontaktní informace obsažené v tomto produktu nebo na internetové adrese http://www.adobe.com/cz pro kontaktování kanceláře Adobe, která je kompetentní pro vaši zemi.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash a Reader jsou zapsané ochranné známky nebo chráněné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

PlatformClients_Device_WWEULA-cs_CZ-20110809_1400