Accessibility

ADOBE
Softwarelicensaftale til kompatible enheder

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AFTALE OG YDERLIGERE VILKÅR OG AFTALER.

1.1 ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN OG ANDRE INFORMATIONER LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES OG MED ALLE FEJL. ADOBE ELLER SELSKABETS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE FOR FUNKTIONALITETEN ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN, CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDERS TJENESTER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. BORTSET FRA DEN GRAD I HVILKEN EN GARANTI, BETINGELSE, ANBRINGELSE ELLER ET VILKÅR IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, FORPLIGTER ADOBE OG DETS ASSOCIEREDE ENHEDER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER SIG IKKE TIL AT HONORERE NOGEN GARANTIER, BETINGELSER ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF LOV, SÆDVANERET, SÆDVANE, SKIK ELLER PÅ ANDEN VIS) I HENSEENDE TIL NOGET FORHOLD, HERUNDER BLANDT ANDET, MEN UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. BESTEMMELSERNE I AFSNIT 1.1 OG 10 VIL FORTSAT VÆRE GÆLDENDE EFTER AFTALENS OPHØR UANSET ÅRSAG. DETTE INDEBÆRER DOG IKKE EN FORTSAT RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN EFTER DENNE AFTALES OPHØR.

1.2 BINDENDE AFTALE. Ved at benytte, kopiere eller distribuere hele eller dele af Adobe softwaren accepterer du alle aftalens vilkår og betingelser, herunder i særdeleshed bestemmelserne om:

- Anvendelse (afsnit 3)
-
Overdragelse (afsnit 5)
-
Konnektivitet og privatliv (afsnit 7) inklusive:
-
Opdatering
-
Lokal lagring
-
Indstillingsmanager
-
Peer-baseret netværksteknologi
-
Teknologi til indholdsbeskyttelse
-
Brug af Adobe online-tjenester
-
Garantifraskrivelse (afsnit 1.1)
-
Ansvarsbegrænsning (afsnit 10 og 17).

Du accepterer, at denne aftale har retskraft over for dig og enhver enhed, som har erhvervet softwaren, og på hvis vegne den benyttes. Hvis du ikke er indforstået hermed, må du ikke benytte softwaren.

1.3 YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER. Adobe tillader dig udelukkende at bruge softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Brug af visse materialer fra tredjepart, der følger med softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, der normalt findes i en særskilt licensaftale, en ”Read Me”-fil i det pågældende materiale eller i ”Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions” på http://www.adobe.com/go/thirdparty_dk. Disse øvrige vilkår og betingelser erstatter nærværende aftale helt eller delvist i tilfælde af uoverensstemmelse med aftalens vilkår og betingelser.

2. Definitioner.

”Adobe” betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab registreret i staten Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, såfremt denne aftale er reguleret af underafsnit 12 (a). I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, et selskab, der er oprettet i henhold til irsk ret og er et affilieret selskab til og licenstager fra Adobe Systems Incorporated.

”Certificeret operativsystem” betyder en version af de operativsystemer, der er beskrevet på: (a) for Adobe Reader Software http://www.adobe.com/dk/products/reader/systemreqs, (b) for Adobe AIR http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_dk, og (c) for Flash Player http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

”Kompatibel enhed” er en enhed, der opfylder softwarens systemkrav i henhold til dokumentationen.

”Enhed” betyder en mobil enhed, håndholdt telefon, PDA eller andet internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, der i væsentlighed svarer hertil.

”Personlig computer” eller ”PC” betyder et hardwareprodukt, som er designet og markedsføres med det primære formål at betjene en lang række produktivitets-, underholdnings- og øvrige softwareapplikationer fra andre tredjepartsleverandører, og som anvendes afhængigt af brugen af hele funktionen af og hele computerens styresystem af den eller de typer, der er udbredt med hardwaren til at betjene laptop, desktop, server og storformat tablet-mikroprocessorcomputere. Denne definition af personlig computer udelukker hardwareprodukter, som designes og/eller markedsføres til et primært formål, der omfatter følgende: fjernsyn, fjernsynsmodtager, bærbar medieafspiller, lyd/video-modtager, radio, hovedtelefon, højttaler, PDA-enhed (Personal Digital Assistant), telefon eller tilsvarende telefonienhed, spillekonsol, videooptager, dvd-afspiller eller andet optisk udstyr, videokamera, fotokamera, camcorder, videoredigerings- og formatkonverteringsenhed eller videobilledprojekteringsudstyr, og definitionen udelukker endvidere en tilsvarende slags enhed til privat, professionel eller industriel brug.

”Software” betyder (a) det fulde indhold af filerne (som leveres enten via elektronisk overførsel eller på et fysisk medie) eller andre medier omfattet af denne aftale, hvilket kan omfatte (i) computerinformation eller software fra Adobe eller andre firmaer, herunder Adobe Reader® (”Adobe Reader”), Adobe AIR® (”Adobe AIR”), Adobe Flash® Player (samlet benævnt, Adobe AIR og Flash-afspiller er ”Adobe Runtimes”), (ii) tilhørende skriftligt materiale eller filer (”Dokumentation”) samt (iii) skrifttyper, og (b) opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af foranstående leveret til dig af Adobe på et hvilket som helst tidspunkt (herefter samlet benævnt ”Opdateringer”).

”Brug” betyder at have adgang til, installere, hente fra internettet, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge funktionaliteten i softwaren.

3. Softwarelicens.

Under forudsætning af at du har erhvervet softwaren fra Adobe eller en af Adobes autoriserede licenshavere, og at du overholder betingelserne i denne aftale, herunder også begrænsningerne i afsnit 4, giver Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren, i alle tilfælde udelukkende til fuld installation og brug af den umodificerede software på de certificerede operativsystemer, og til de formål, der er beskrevet i dokumentationen som følger.

3.1 Generel brug. Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af softwaren på din kompatible enhed. Se begrænsningerne i afsnit 4 vedrørende brugen af softwaren.

3.2 Distribution. Denne licens giver dig ikke ret til at viderelicensere eller distribuere softwaren. For information om at erhverve retten til at distribuere softwaren på et fysisk medie eller over et internetnetværk eller sammen med dit produkt eller din service se venligst http://www.adobe.com/dk/products/reader/rdr_distribution1.html for Adobe Reader eller http://www.adobe.com/go/licensing_dk for Adobe Runtimes.

3.3 Sikkerhedskopi. Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes. Du er ikke berettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi, medmindre du overdrager alle rettigheder til softwaren som beskrevet i afsnit 5.

4. Forpligtelser og begrænsninger.

4.1 Begrænsninger vedrørende Adobe Runtime. Med undtagelse af din brug af en Adobe Runtime på en kompatibel enhed, der kører på et certificeret operativsystem, må du ikke anvende nogen som helst Adobe Runtime på en anden enhed end en personlig computer eller med en integreret eller enhedsversion af et operativsystem. Du må for eksempel ikke bruge en Adobe Runtime på nogen form for (a) STB-boks (Set Top Box), spillekonsol, tv, dvd-afspiller, mediecenter (dog ikke Windows XP Media Center Edition og senere versioner), elektronisk opslagstavle eller andre former for digitale skilte, internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, medicinsk udstyr, betalingsautomat, telematisk udstyr, spillemaskine, system til automatisering af hjemmet, kiosk, fjernbetjeningsenhed eller anden elektronisk enhed, (b) operatørbaseret mobiltelefon, kabel, satellit eller tv-system eller (c) en anden enhed i et lukket system. Der gives ingen rettighed eller licens til at bruge Adobe Runtime til brug, der ikke tillades. For information om licens til Adobe Runtimes til distribution på disse systemer henvises til http://www.adobe.com/go/licensing_dk.

4.1.1 AVC Video-begrænsninger. Softwaren kan indeholde H.264/AVC-videoteknologi, hvis anvendelse kræver følgende meddelelse fra MPEG-LA, L.L.C.:

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS TIL EN FORBRUGER UNDER AVC PATENT LICENS PORTEFØLJEN TIL PERSONLIG IKKE-KOMMERCIEL BRUG TIL AT (i) INDKODE VIDEO OVERHOLDENDE AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”) OG/ELLER (ii) AFKODE VIDEO, SOM ER BLEVET INDKODET AF EN FORBRUGER UNDER UDØVELSE AF EN PRIVAT IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEO-LEVERANDØR MED LICENS TIL AT UDBYDE AVC-VIDEO. DER MEDDELES ELLER ANTYDES INGEN LICENS FOR NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com.

4.2 Adobe Flash Player-begrænsninger. Du må ikke anvende Adobe Flash Player med en applikation eller enhed, som omgår teknologiske foranstaltninger til at beskytte video, lyd og/eller dataindhold samt Adobes sikre RTMP-foranstaltninger. Der gives ingen rettighed eller licens til at bruge Adobe Runtime til brug, der ikke tillades.

4.3 Begrænsninger vedrørende Adobe Reader.

4.3.1 Konverteringsbegrænsninger. Undtagen i det omfang det måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til Acrobat.com Additional Terms of Use eller andet Adobe produkt eller andre servicevilkår, er du ikke berettiget til at integrere eller bruge Adobe Reader med anden software, plug-in eller forbedring, der bruger eller bygger på Adobe Reader, til at konvertere PDF-filer til et andet format (f.eks. en TIFF-, JPEG- eller SVG-fil) eller konvertere et andet filformat (f.eks. en TIFF-, JPEG- eller SVG-fil) til en PDF-fil.

4.4 Oplysninger. Du må ikke ændre eller fjerne en meddelelse om ophavsret eller ejendomsret, der fremgår af eller i softwaren.

4.5 Ingen ændring eller reverse engineering. Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker på baggrund af softwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at afsløre softwarens kildekode. Hvis du er uden for EU, skal du læse de yderligere vilkår, der står i slutningen af aftalen under overskriften ”EU-bestemmelser” i afsnit 16. 

5. Overdragelse.

Du er ikke berettiget til at udleje, lease, viderelicensere, tildele eller overdrage dine rettigheder til softwaren eller bemyndige kopiering af hele eller dele af softwaren til en anden brugers enhed, undtagen i det omfang det måtte være udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Du er dog berettiget til at overdrage alle dine rettigheder til brug af softwaren til en anden person eller juridisk enhed under forudsætning af, at: (a) du også overdrager (i) denne aftale og (ii) softwaren og al anden software eller hardware bundlet eller præinstalleret med softwaren, herunder alle kopier, opdateringer og tidligere versioner, til en sådan person eller juridisk enhed, (b) du ikke beholder kopier, herunder sikkerhedskopier og kopier lagret på en computer eller enhed og (c) modtageren accepterer denne aftales vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser, som var gældende for din lovformelige erhvervelse af en licens til softwaren. Uanset det foranstående er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, ”pre-release”- og ”not for resale”-kopier af softwaren.

6. Ejendomsretten til immaterielle rettigheder, forbehold for rettigheder.

Software og godkendte kopier, som du laver, er Adobes og dets leverandørers intellektuelle ejendom. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifuld intellektuel ejendom (f.eks. forretningshemmeligheder og fortrolig information), der ejes af Adobe og dets leverandører. Softwaren er retsligt beskyttet, herunder af, men ikke begrænset til, den i Danmark, USA og andre lande gældende lovgivning om ophavsret samt internationale konventionsbestemmelser. Medmindre det er udtrykkeligt angivet heri, giver denne aftale dig ingen immaterielle rettigheder til softwaren, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Adobe og dets leverandører.

7. Konnektivitet og privatliv. Du anerkender og accepterer følgende:

7.1 Brug af PDF-filer. Når du ved hjælp af softwaren åbner et PDF-dokument, der er blevet aktiveret til at vise annoncer, kan din enhed oprette forbindelse til en hjemmeside drevet af Adobe, en annoncør eller anden tredjepart. Din IP-adresse sendes, hvis det sker. Den part, som hoster siden, kan benytte teknologi til at sende (eller ”serve”) annoncering eller andet elektronisk indhold i eller i nærheden af den åbnede PDF-fil. De, der driver hjemmesiden, kan også benytte JavaScript, web beacons (også kendt som action tags eller single-pixel gifs) og andre teknologier for at fremme og måle effektiviteten af annoncer og for at målrette annonceindhold. Din kommunikation med Adobe hjemmesider er underlagt Adobe Online Privacy Policy, der findes på http://www.adobe.com/go/privacy_dk (”Adobe Online Privacy Policy”). Adobe har hverken adgang til eller kontrol med de faciliteter, som tredjepart måtte bruge, og tredjeparts hjemmesiders praksis med henblik på informationsbrug er ikke omfattet af Adobe Online Privacy Policy.

7.2 Opdatering. Hvis din enhed tilsluttes internettet, kan softwaren uden yderligere meddelelse søge efter opdateringer, herunder opdateringer, der er optimeret til en bestemt enhed, som er klar til automatisk download og installation på din enhed, og give Adobe besked om, at softwaren er installeret. Kun ikke-personhenførbare oplysninger vil i disse tilfælde blive sendt til Adobe. Dog kan IP-adresser i visse retsområder opfattes som personhenførbare. Brug af denne information samt din IP-adresse, som stammer fra den automatiske opdateringsproces, er underlagt Adobe Online Privacy Policy.

7.3 Lokal opbevaring. Flash Player og Adobe AIR kan give tredjemand lov til at gemme visse oplysninger på din enhed i en lokal datafil i form af et lokalt delt objekt. Typen og størrelsen af denne information, som tredjemand beder om at gemme i et lokalt delt objekt, kan være forskellig afhængigt af applikationen og styres af tredjemand. Du kan få flere oplysninger om lokalt delte objekter og lære at begrænse eller styre lagring af lokalt delte objekter på din enhed ved at besøge https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Indstillingsmanager. Flash Player og tredjepartsprogrammer, der anvender Adobe AIR, kan gemme visse brugerindstillinger ved at lagre dem som et lokalt delt objekt på din enhed. Disse indstillinger indeholder ikke personhenførbar information om dig. De er forbundne med instansen af Flash Player eller et tredjepartsprogram, der anvender Adobe AIR på din enhed, således at du kan tilpasse runtime-funktioner. Med Flash Player Settings Manager kan du konfigurere disse indstillinger, herunder muligheden for at begrænse tredjeparter i at lagre lokale delte objekter. Du kan få flere oplysninger om, hvordan man konfigurerer indstillingerne i din version af Flash Player, herunder hvordan man deaktiverer lokalt delte objekter med Flash Player Settings Manager, på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Du kan fjerne tilsvarende indstillinger for tredjepartsprogrammer, der anvender Adobe AIR, ved at afinstallere tredjepartsprogrammet.

7.5 Peer-baseret netværksteknologi. Adobe Flash Player og Adobe AIR giver mulighed for, at applikationer, der udvikles af tredjemand, kan oprette forbindelse til en Adobe server eller service og tillade direkte kommunikation mellem to Adobe Runtime-klienter eller oprette forbindelse til en Adobe Runtime-klient i form af et peer- eller distribueret netværk, hvorved en del af dine ressourcer, f.eks. båndbredden af netværket, gøres direkte tilgængelige for andre brugere. Inden du deltager i et peer-baseret eller distribueret netværk, får du mulighed for at acceptere forbindelsen. Du kan skifte indstillinger for peer-baseret netværk med Flash Player Settings Manager. Du kan få flere oplysninger om brugen af Settings Manager på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Du kan få flere oplysninger om peer-baseret netværk på http://www.adobe.com/go/RTMFP_dk.

7.6 Teknologi til indholdsbeskyttelse. Hvis du bruger Adobe Runtimes til at tilgå indhold, som beskyttes med Adobe Flash Media Rights Management Server- eller Flash Access-software (“indholdsbeskyttelse”) for at kunne afspille beskyttet indhold, så kan Softwaren automatisk bede om rettigheder til mediebrug og individualisering fra en internetserver og kan downloade og installere de nødvendige komponenter til Softwaren samt tilgængelige opdateringer af indholdsbeskyttelse. Du kan slette indholdslicensoplysningerne med Flash Player Settings Manager. Du kan lære mere om at bruge Settings Manager på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Du kan desuden få flere oplysninger om indholdsbeskyttelse på http://www.adobe.com/go/protected_content_dk.

7.7 Brug af Adobes online-tjenester. Hvis din enhed tilsluttes internettet, kan softwaren uden yderligere meddelelse og med mellemrum eller regelmæssigt give dig adgang til indhold og services, der hostes på hjemmesider, der vedligeholdes af Adobe eller dets partnere (”Adobe Online Services”). Eksempler på sådanne Adobe online-tjenester kan omfatte, men er ikke begrænset til: Acrobat.com. I nogle tilfælde kan en Adobe online-tjeneste fremkomme som en facilitet eller udvidelse i softwaren, selvom den er anbragt på en hjemmeside. I nogle tilfælde kan adgang til en Adobe online-tjeneste kræve et særskilt abonnement eller anden form for betaling, og/eller du skal samtykke i ekstra betingelser for brug. Adobe online-tjenester er eventuelt ikke tilgængelige på alle sprog eller for indbyggere i alle lande, og Adobe kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse modificere eller afbryde adgangen til enhver Adobe online-tjeneste. Adobe forbeholder sig også ret til at begynde at kræve betaling for adgang til eller brug af en Adobe online-tjeneste, der tidligere var gratis. Hvis din enhed tilsluttes internettet, kan softwaren uden yderligere meddelelse opdatere materiale, der kan downloades fra disse Adobe online-tjenester, for at give øjeblikkelig adgang til disse Adobe online-tjenester, selvom du er offline. Når softwaren kobler på internettet, sendes der ingen personligt identificerbare oplysninger, bortset fra i den udstrækning IP-adresser kan betragtes som personligt identificerbare i nogle retsområder, og uanset ovenstående kan dit brugernavn og din adgangskode, når du logger på Acrobat.com, blive sendt til Adobes servere og gemmes af Adobe i henhold til Acrobat.com Additional Terms of Use. Når softwaren kobler på internettet og kommunikerer med en Adobe hjemmeside, uanset om det sker automatisk eller på brugerens anmodning, er Adobe Online Privacy Policy gældende. Desuden, medmindre du på det pågældende tidspunkt har fået leveret særskilte betingelser for brug, skal Adobe.com Terms of Use (betingelser for brug) (http://www.adobe.com/go/terms_dk) være gældende. Bemærk, at Adobe Privacy Policy tillader sporing (tracking) af besøg på hjemmesider, og den giver udførlig information om emnerne sporing (tracking) og brug af cookies, web beacons og lignende.

8. Tredjepartstilbud. Du anerkender og accepterer følgende:

8.1 Tredjepartstilbud. Softwaren kan give dig adgang til tredjeparts hjemmesider, softwareprogrammer og datatjenester samt ”rich Internet applications” (”tredjepartstilbud”). Din adgang til og mulighed for at anvende tredjepartstilbud, inkl. varer, tjenester eller information, er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tilbud. Tredjepartstilbud ejes ikke og leveres ikke af Adobe. Du accepterer ikke at anvende tredjepartstilbud i strid med gældende copyright-lovgivning i USA eller andre lande.Adobe kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse modificere eller afbryde adgangen til tredjeparts online-tjenester. Adobe kontrollerer ikke, indestår ikke for og accepterer ikke ansvar for tredjeparts online-tjenester. Enhver transaktion mellem dig og tredjepart i tilknytning til en tredjeparts online-tjeneste, herunder sådan tredjeparts politik vedrørende privatliv (Privacy Policy) og brug af dine personlige oplysninger, levering af og betaling for varer og tjenesteydelser samt andre vilkår, betingelser, garantier eller indeståelser associeret med en sådan transaktion, vedrører alene og er alene indgået mellem dig og sådan tredjepart. Tredjeparts online-tjenester er eventuelt ikke tilgængelige på alle sprog eller for indbyggere i alle lande, og Adobe kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse modificere eller afbryde adgangen til enhver tredjeparts online-tjeneste.

8.2 BORTSET FRA HVOR DET ER UDTRYKKELIGT AFTALT MED ADOBE ELLER DETS ASSOCIEREDE ENHEDER ELLER MED TREDJEPART I EN SEPARAT AFTALE, SKER DIN BRUG AF ADOBE OG TREDJEPARTS ONLINE-TJENESTER FOR DIN EGEN RISIKO OG ER UNDERGIVET DEN GARANTI OG DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER FREMGÅR AF AFSNIT 1.1 OG 10.

9. Digitale certifikater. Du anerkender og accepterer følgende:

9.1 Brug. Adobe AIR kan bruge digitale certifikater for at hjælpe dig med at identificere udgivere af Adobe AIR applikationer skabt af tredjeparter. Endvidere anvender Adobe AIR digitale certifikater til at fastlægge identiteten af servere, der tilgås via TLS-protokollen (Transport Layer Security) samt HTTPS-adgang. Din enhed kan koble sig på internettet ved validering af et digitalt certifikat for at downloade aktuelle lister med tilbagekaldte certifikater eller opdatere listen med digitale certifikater. Adgangen kan ske både via softwaren og applikationer baseret på softwaren. Digitale certifikater udstedes af tredjemands certifikatudstedende myndigheder og individualiseringsleverandører, som kan findes på http://www.adobe.com/go/protected_content_dk (kaldes samlet for ”certifikatudstedende myndigheder”), eller de kan være selvsignerede. 

9.2 Vilkår og betingelser. Ansvaret for køb af, brug af og tillid til digitale certifikater ligger hos dig og en certifikatudstedende myndighed. Inden du stoler på noget certificeret dokument, bør du gennemgå alle gældende vilkår og betingelser, under hvilke den relevante certifikatudstedende myndighed leverer tjenester, inklusive eksempelvis abonnementaftaler, aftaler med den part, der skal have tillid, samt regler og praksis for certifikater. Se links på http://www.adobe.com/go/partners_cds_dk for information om Adobes CDS-leverandører (Certified Document Services) og http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html for information om Adobes AATL-leverandører (Approved Trust List).

9.3 Anerkendelse. Du er indforstået med, at (a) et digitalt certifikat muligvis kan være tilbagekaldt på verificeringstidspunktet, hvilket betyder, at en digital signatur eller et certifikat kan fremstå som gyldigt, selvom det i virkeligheden ikke er det, (b) en digital signaturs sikkerhed eller integritet er muligvis kompromitteret på grund af handlinger eller udeladelser fra den, der har signeret dokumentet, den pågældende certifikatudstedende myndighed eller anden tredjepart og (c) et certifikat kan være selvsigneret og ikke udstedt af en certifikatudstedende myndighed. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT AFGØRE, OM DU VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT ELLER EJ. MEDMINDRE EN SÆRSKILT SKRIFTLIG GARANTI UDSTEDES AF EN CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHED, BRUGER DU DIGITALE CERTIFIKATER PÅ EGEN RISIKO.

9.4 Tredjepartbegunstigede. Du er indforstået med, at enhver certifikatudstedende myndighed, som du stoler på, er en tredjepartbegunstiget i forhold til denne aftale og vil være berettiget til at håndhæve denne aftale i eget navn som værende Adobe.

9.5 Skadesløsholdelse. Du er indforstået med at holde Adobe og enhver relevant certifikatudstedende myndighed (medmindre andet er udtrykkeligt angivet i vilkår og betingelser) skadesløs, hvad angår enhver form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse med brugen af eller tilliden til enhver sådan myndighed, herunder, men ikke begrænset til, (a) tillid til et udløbet eller tilbagekaldt certifikat, (b) urigtig verificering af et certifikat, (c) brug af et certifikat på måder, der ikke er tilladte under gældende vilkår og betingelser, denne aftale eller gældende lov, (d) undladelse af at udvise rimelig dømmekraft i situationer, hvor der stoles på udstedende tjeneste eller certifikater eller (e) undladelse af at gennemføre nogen af forpligtelserne, som er påkrævede i henhold til vilkår og betingelser for tjenesterne.

10. Ansvarsbegrænsning.

I INTET TILFÆLDE ER ADOBE, SELSKABETS LEVERANDØRER ELLER CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SKADER, KRAV, TAB ELLER OMKOSTNINGER UANSET DISSES ART, HERUNDER DRIFTSTAB, INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB, OG UANSET OM EN ADOBE-REPRÆSENTANT MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADER ELLER KRAV. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE TILLADER DET. DEN SAMLEDE HÆFTELSE FOR ADOBE, LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN, OM NOGET. Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Adobes uagtsomhed eller svig. Adobe optræder på vegne af sine leverandører og certifikatudstedende myndigheder i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Yderligere oplysninger kan eventuelt findes i afsnittet med oplysninger om dit retsområde sidst i denne aftale eller kan fås ved henvendelse til Adobes Customer Support Department.

11. Eksportregler.

Du accepterer, at softwaren ikke må sendes, overføres eller eksporteres til noget land eller på nogen måde bruges på en måde, som er forbudt af United States Export Administration Act eller anden eksportlovgivning samt andre restriktioner eller regulativer (samlet kaldet ”Eksportlovgivningen”). Såfremt softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud (herunder uden begrænsning Iran, Syrien, Sudan, Cuba og Nordkorea), og at det ikke er dig i medfør af gældende eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage softwaren. Alle rettigheder til brug af softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

12. Lovvalg.

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret: (a) i staten Californien, hvis en licens til softwaren anskaffes, mens du opholder dig i USA, Canada eller Mexico; (b) i Japan, hvis en licens til softwaren anskaffes, mens du opholder dig i Japan, Kina, Korea eller et andet land i Sydøstasien, hvor alle officielle sprog skrives med enten ideografisk skrift (f.eks. hanzi, kanji eller hanja) og/eller anden skrift baseret på eller med samme struktur som ideografisk skrift som f.eks. hangul eller kana; eller (c) England, hvis en licens til softwaren anskaffes, mens du opholder dig i et andet retsområde, der ikke er beskrevet ovenfor. Domstolene i henholdsvis Santa Clara County i Californien, såfremt aftalen er underlagt californisk ret, Tokyo District Court i Japan, såfremt aftalen er underlagt japansk ret, og domstolene i London, England, såfremt aftalen er underlagt engelsk ret, skal hver have ikke-eksklusiv jurisdiktion i henseende til alle tvister vedrørende denne aftale. Nærværende aftale er hverken underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller de Forenende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG), hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket ved nærværende aftale.

13. Generelle bestemmelser.

Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af denne aftales status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Adobe dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra Adobe med yderligere eller ændrede vilkår. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem Adobe og dig i henseende til softwaren, og den træder i stedet for enhver form for tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende softwaren.

14. Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning.

For så vidt angår slutbrugere i den amerikanske forvaltning forpligter Adobe sig til at overholde alle love om ligebehandling, herunder bestemmelserne i Executive Order 11246, med senere ændringer, paragraf 402 i loven ”Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act” fra 1974 (38 USC 4212) og paragraf 503 i loven “Rehabilitation Act” fra 1973, med senere ændringer, samt reglerne i 41 CFR Parts 60-1, 60-60, 60-250 og 60-741. Reglen om positiv særbehandling og bestemmelserne i foregående afsnit skal ved henvisning dertil udgøre en del af denne aftale.

15. Overholdelse af licensvilkår.

Hvis du er en virksomhed eller en organisation, accepterer du hermed, at du på anmodning fra Adobe eller fra en af Adobe bemyndiget repræsentant inden for tredive (30) dage vil dokumentere og bekræfte, at brugen af al software på tidspunktet for henvendelsen er i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra Adobe.

16. EU-bestemmelser.

Intet i nærværende aftale (herunder afsnit 4.5) må begrænse en ret, der ikke kan tilsidesættes, og som du måtte have i henhold til gældende lov, til at dekompilere softwaren. Hvis du befinder dig i EU, kan du f.eks. med visse betingelser i henhold til gældende lov have ret til at dekompilere softwaren, hvis det er nødvendigt for, at den kan virke med et andet softwareprogram, og du forinden skriftligt har spurgt Adobe om de nødvendige oplysninger til at opnå denne funktion, men Adobe ikke har givet dig disse oplysninger. Endvidere må denne dekompilering kun udføres af dig eller en person, som har ret til at bruge en kopi af softwaren på dine vegne. Adobe har ret til at stille rimelige betingelser, før sådanne oplysninger gives. Alle disse oplysninger, som gives af Adobe, eller som du modtager, må alene anvendes af dig til det heri beskrevne formål og må ikke bringes til tredjemands kendskab eller anvendes til at fremstille software, som i al væsentlighed svarer til den oprindelige software, eller anvendes til et andet formål, som er i strid med Adobes eller licenshaveres rettigheder.

17. Specifikke bestemmelser og undtagelser.

17.1 Ansvarsbegrænsning for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig

17.1.1 Hvis du har anskaffet softwaren i Tyskland eller Østrig, og du normalt er bosiddende i et af disse lande, gælder afsnit 10 ikke for dig. Under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 17.1.2 er Adobes og dets associerede enheders lovmæssige erstatningsansvar i stedet begrænset, som følger: (a) For så vidt angår erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en væsentlig kontraktforpligtelse er Adobe udelukkende ansvarlig over for dig op til det erstatningsbeløb, der typisk kan forudsiges på tidspunktet for licensaftalens indgåelse, og (b) Adobe er ikke ansvarlig for erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en ikke-væsentlig kontraktforpligtelse.

17.1.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke obligatoriske, lovbestemte ansvar, herunder særligt ikke ansvar under tysk lov om produktansvar, ansvar i forbindelse med indeståelsen for en specifik garanti eller ansvar for uagtsomt påførte personskader. 

17.1.3 Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse skader. Særligt skal du sørge for at foretage sikkerhedskopiering af software og data på den computer, der er genstand for bestemmelserne i denne aftale.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale, eller du ønsker yderligere oplysninger fra Adobe, beder vi dig bruge den adresse og de kontaktoplysninger, der følger med dette produkt, når du kontakter det Adobe kontor, der betjener dit retsområde. Du kan også kontakte Adobe via internettet på http://www.adobe.com/dk.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash og Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

PlatformClients_Device_WWEULA-da_DK-20110809_1400