Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Σύμβαση Παροχής Άδειας Χρήσης για Συμβατές Συσκευές

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.

1.1 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ. Η ADOBE, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, Η ADOBE, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, (ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ, Ή ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Ή ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Η ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10 ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΑΙΤΙΟΥ, ΩΣΤΟΣΟ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

1.2 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Με τη χρήση, αντιγραφή ή διανομή ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους του λογισμικού Adobe αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των διατάξεων περί:

- Χρήσης (Ενότητα 3),
-
Δυνατότητας μεταβίβασης (Ενότητα 5),
-
Συνδεσιμότητας και ιδιωτικού απορρήτου (Ενότητα 7), συμπεριλαμβανομένων των εξής όρων και προϋποθέσεων:
-
Ενημέρωση,
-
Τοπική αποθήκευση,
-
Διαχειριστής ρυθμίσεων,
-
Τεχνολογία δικτύωσης υποβοηθούμενης από ομότιμους,
-
Τεχνολογία προστασίας περιεχομένου και
-
Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Adobe,
-
Αποποίησης εγγύησης (Ενότητα 1.1) και
-
Περιορισμών ευθύνης (Ενότητες 10 και 17).

Με την αποδοχή των όρων, η παρούσα συμφωνία είναι εκτελεστή έναντί σας και έναντι κάθε νομικού προσώπου που απέκτησε το Λογισμικό και για λογαριασμό του οποίου γίνεται χρήση αυτού. Εάν δεν συμφωνείτε, μην προβείτε σε Χρήση του Λογισμικού.

1.3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ. Η Adobe σάς επιτρέπει να κάνετε Χρήση του Λογισμικού μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Η χρήση κάποιων υλικών τρίτων που περιέχονται στο Λογισμικό ενδεχομένως να υπόκειται σε άλλους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε κάποια ξεχωριστή συμφωνία παροχής άδειας χρήσης, σε ένα αρχείο «Read Me» που παρέχεται μαζί με τα εν λόγω υλικά ή στις «Ανακοινώσεις Λογισμικού Τρίτων ή/και τους Πρόσθετους Όρους και Προϋποθέσεις» στη διεύθυνση http://www.adobe.com/go/thirdparty_gr. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται στο παρόν υπερέχουν έναντι του όλου ή μέρους της παρούσας συμφωνίας, σε περίπτωση σύγκρουσής τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

2. Ορισμοί.

Με τον όρο «Adobe» νοείται η Adobe Systems Incorporated, εταιρεία συσταθείσα βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας του Delaware, με έδρα στη διεύθυνση 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, σε περίπτωση που ισχύει η υποενότητα 12 (a) της παρούσας συμφωνίας, σε αντίθετη περίπτωση, νοείται η Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία, εταιρεία συσταθείσα βάσει της νομοθεσίας της Ιρλανδίας, θυγατρική, συνεργαζόμενη και έχουσα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λογισμικού δυνάμει αδείας παρασχεθείσας από την Adobe Systems Incorporated.

Με τον όρο «Εξουσιοδοτημένο Λειτουργικό Σύστημα» νοείται μια έκδοση των λειτουργικών συστημάτων τα οποία αναφέρονται στη διεύθυνση: (a) στην περίπτωση του Λογισμικού Adobe Reader, http://www.adobe.com/products/reader/systemreqs, (b) στην περίπτωση του Adobe AIR, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_gr, (c) και στην περίπτωση του Flash Player, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

Με τον όρο «Συμβατή Συσκευή» νοείται μια συσκευή η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συστήματος του Λογισμικού, όπως αυτές καθορίζονται στην Τεκμηρίωση.

Με τον όρο «Συσκευή» νοείται μια κινητή συσκευή, τηλέφωνο χειρός, υπολογιστής τσέπης (PDA) ή άλλη ουσιωδώς όμοια συσκευή εφαρμογών Internet ή άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο Internet.

Με τον όρο «Ηλεκτρονικός υπολογιστής» ή «Η/Υ» νοείται ένα προϊόν υλισμικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί και διατίθεται εμπορικά, προοριζόμενο πρωτίστως για τη διεξαγωγή μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών παραγωγικότητας, ψυχαγωγίας και λοιπών εφαρμογών λογισμικού που παρέχονται από μη σχετιζόμενους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού. Αυτό το προϊόν υλισμικού λειτουργεί βασιζόμενο στη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστή που είναι εξοπλισμένο πλήρως με όλες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του εκάστοτε ευρέως χρησιμοποιούμενου τύπου έκδοσης, με υλισμικό για τη λειτουργία φορητών υπολογιστών γενικής χρήσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και υπολογιστών tablet μεγάλου μεγέθους που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές. Από τον παρόντα ορισμό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή εξαιρούνται τα προϊόντα υλισμικού που έχουν σχεδιαστεί ή/και διατίθενται στο εμπόριο με πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση τουλάχιστον ενός εκ των κατωτέρω: τηλεόραση, δέκτης τηλεόρασης, φορητή μονάδα αναπαραγωγής μέσων, δέκτης ήχου/βίντεο, ραδιόφωνο, ακουστικά, ηχείο, υπολογιστής τσέπης («PDA»), τηλέφωνο ή συναφής συσκευή που βασίζεται στην τηλεφωνία, κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, συσκευή εγγραφής βίντεο («PVR»), συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών ευέλικτων δίσκων («DVD») ή άλλα οπτικά μέσα, κάμερα εγγραφής βίντεο, φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, συσκευή μοντάζ εικόνας βίντεο και μετατροπής μορφής, συσκευή προβολής εικόνας βίντεο και θα εξαιρείται περαιτέρω κάθε τύπος καταναλωτικής, επαγγελματικής ή βιομηχανικής συσκευής.

Ως «λογισμικό» νοούνται (a) όλα τα περιεχόμενα των αρχείων (που παρέχονται είτε με ηλεκτρονική λήψη, είτε με υλισμικά μέσα ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διανομής) ενός ή περισσοτέρων δίσκων, ή άλλων μέσων που συνοδεύουν την παρούσα συμφωνία, όπως είναι ενδεικτικά (i) πληροφορίες υπολογιστών ή λογισμικά της Adobe ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Adobe Reader® («Adobe Reader»), Adobe AIR® («Adobe AIR») και Adobe Flash® Player (το Adobe AIR και το Flash Player καλούνται συλλήβδην «Χρόνοι εκτέλεσης Adobe»), (ii) το σχετικό επεξηγηματικό έντυπο υλικό ή αρχεία («Τεκμηρίωση») και (iii) οι γραμματοσειρές,·και (b) αναβαθμίσεις, τροποποιημένες εκδόσεις, ενημερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα των ανωτέρω, που σας έχουν παραχωρηθεί από την Adobe οποιαδήποτε στιγμή (συλλήβδην καλούμενα εφεξής «Ενημερώσεις».

Με τον όρο «Χρήση» νοείται η πρόσβαση, η εγκατάσταση, η λήψη, η αντιγραφή ή άλλο όφελος που προκύπτει από τη χρήση της λειτουργικότητας του Λογισμικού.

3. Άδεια Χρήσης Λογισμικού.

Εάν έχετε αποκτήσει το Λογισμικό από την Adobe ή από τρίτους εξουσιοδοτημένους από αυτήν που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης του λογισμικού δυνάμει αδείας, και εφόσον τηρείτε τους όρους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών της Ενότητας 4, η Adobe σάς παρέχει μη αποκλειστική άδεια Χρήσης του Λογισμικού, σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά για την εγκατάσταση και τη Χρήση του μη τροποποιημένου Λογισμικού στα Εξουσιοδοτημένα Λειτουργικά Συστήματα, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Τεκμηρίωση ως ακολούθως:

3.1 Γενική Χρήση. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και η Χρήση ενός αντιγράφου του Λογισμικού στη Συμβατή Συσκευή σας. Ανατρέξτε στη Ενότητα 4 για σημαντικούς περιορισμούς ως προς τη Χρήση του Λογισμικού.

3.2 Διανομή. Με την παρούσα συμφωνία δεν σας παρέχεται άδεια υπεκμίσθωσης ή διανομής του Λογισμικού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων διανομής του Λογισμικού με υλικά μέσα ή μέσω ενός εσωτερικού δικτύου ή μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html για πληροφορίες σχετικά με το Adobe Reader ή στη διεύθυνση http://www.adobe.com/go/licensing_gr για πληροφορίες σχετικά με τους Χρόνους Εκτέλεσης Adobe.

3.3 Αντίγραφο Ασφαλείας. Επιτρέπεται η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας του Λογισμικού, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της αρχειοθέτησης. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων σε ένα αντίγραφο ασφαλείας, εκτός αν μεταβιβάσετε όλα τα δικαιώματα για το λογισμικό, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 5.

4. Υποχρεώσεις και Περιορισμοί.

4.1 Περιορισμοί σχετικοί με τους Χρόνους Εκτέλεσης Adobe. Με την εξαίρεση της Χρήσης ενός Χρόνου Εκτέλεσης Adobe σε μια Συμβατή Συσκευή όπου εκτελείται Εξουσιοδοτημένο Λειτουργικό Σύστημα, δεν θα προβείτε σε Χρήση οποιουδήποτε Χρόνου Εκτέλεσης Adobe σε οποιαδήποτε συσκευή εκτός προσωπικού υπολογιστή (Η/Υ) ή με οποιαδήποτε ενσωματωμένη έκδοση ή μη οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, και όλως ενδεικτικώς, δεν επιτρέπεται η χρήση ενός Χρόνου Εκτέλεσης Adobe σε οποιαδήποτε (a) αποκωδικοποιητή (STB), κονσόλα παιχνιδιών, κινητή συσκευή, τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κέντρο οικιακής ψυχαγωγίας (media center), εξαιρουμένου του Windows XP Media Center Edition και των διαδόχων του, ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων ή άλλες ψηφιακές επιγραφές, συσκευή εφαρμογών Internet ή άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο Internet, ιατρική συσκευή, αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ATM), συσκευές τηλεματικής, μηχανές παιχνιδιών, συστήματα οικιακού αυτοματισμού, περίπτερα, τηλεχειριστήρια ή κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ευρείας χρήσης, (b) κινητά, καλωδιακά, δορυφορικά ή τηλεοπτικά συστήματα που απαιτούν χειριστή, ή (c) άλλες συσκευές κλειστού συστήματος. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια Χρήσης για τη χρήση οποιουδήποτε Χρόνου Εκτέλεσης Adobe για τις εν λόγω απαγορευμένες χρήσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση άδειας χρήσης για τους Χρόνους Εκτέλεσης Adobe στα ανωτέρω συστήματα, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.adobe.com/go/licensing_gr.

4.1.1 Περιορισμοί σχετικά με βίντεο AVC. Το Λογισμικό δύναται να περιέχει τεχνολογία βίντεο H.264/AVC, για τη χρήση της οποίας απαιτείται η παράθεση της ακόλουθης ανακοίνωσης από την MPEG-LA, L.L.C.:

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (I) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (ΕΦΕΞΗΣ «ΒΙΝΤΕΟ AVC») Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ (II) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://www.mpegla.com.

4.2 Περιορισμοί σχετικά με το Adobe Flash Player. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Adobe Flash Player με οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή η οποία παραβιάζει τα τεχνολογικά μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία του περιεχομένου βίντεο, ήχου ή/και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων ασφαλούς RTMP της Adobe. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης για τη χρήση του Adobe Flash Player, για τις εν λόγω απαγορευμένες χρήσεις.

4.3 Περιορισμοί σχετικά με το Adobe Reader.

4.3.1 Περιορισμοί Μετατροπής. Με εξαίρεση τα όσα ενδεχομένως να ορίζονται από τους Πρόσθετους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου Acrobat.com ή άλλους όρους χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών της Adobe, δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση ή η χρήση του Adobe Reader με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, συμπληρωματικό plug-in ή βελτίωση που χρησιμοποιεί ή βασίζεται στον Adobe Reader για τη μετατροπή αρχείων PDF σε διαφορετική μορφή (π.χ., ένα αρχείο TIFF, JPEG ή SVG) ή για τη μετατροπή άλλων μορφών αρχείου π.χ., ένα αρχείο TIFF, JPEG ή SVG) σε αρχείο PDF.

4.4 Ανακοινώσεις. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η αφαίρεση κάθε ανακοίνωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ιδιοκτησίας που εμφανίζεται πάνω ή μέσα στο Λογισμικό.

4.5 Απαγορεύεται η Τροποποίηση ή η Αποσυμπίληση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση ή η δημιουργία παράγωγων έργων με βάση το Λογισμικό. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα ή η με άλλο τρόπο απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέξτε στους πρόσθετους όρους που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας συμφωνίας στην Ενότητα 16 με τον τίτλο «Διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης».

5. Μεταβίβαση.

Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση, η υπεκμίσθωση, η εκχώρηση ή η μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας στο λογισμικό ή η παραχώρηση εξουσιοδότησης για την αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του Λογισμικού στη Συσκευή κάποιου άλλου χρήστη, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται ρητώς από την παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, επιτρέπεται η μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων Χρήσης που διαθέτετε επί του Λογισμικού σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό τις εξής προϋποθέσεις: (a) ότι θα εκχωρήσετε επίσης (i) την παρούσα συμφωνία, και (ii) το λογισμικό και κάθε λογισμικό ή υλισμικό που συμπαρέχεται ή είναι προεγκατεστημένο στο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, των ενημερώσεων και των προηγούμενων εκδόσεων στο εν λόγω πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, (b) ότι δεν διατηρείτε αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας και των αντιγράφων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή Συσκευή, και (c) ότι ο αποδέκτης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς επίσης κάθε άλλον όρο και προϋπόθεση βάσει του οποίου αποκτήσατε νομίμως την άδεια χρήσης του Λογισμικού. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση εκπαιδευτικών αντιγράφων, αντιγράφων προέκδοσης ή αντιγράφων του Λογισμικού που δεν προορίζονται για μεταπώληση.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Επιφύλαξη Δικαιωμάτων.

Το Λογισμικό και νόμιμα αντίγραφα που τυχόν δημιουργείτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Adobe και των προμηθευτών της. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού αποτελούν πολύτιμα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες) της Adobe και των προμηθευτών της. Το Λογισμικό προστατεύεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών, και από τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ρητώς στην παρούσα, η παρούσα συμφωνία δεν σας εκχωρεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν εκχωρούνται ρητώς διατηρούνται υπέρ της Adobe και των προμηθευτών της.

7. Συνδεσιμότητα και Ιδιωτικό Απόρρητο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε με τα εξής:

7.1 Χρήση αρχείων PDF. Όταν κάνετε χρήση του Λογισμικού για να ανοίξετε ένα αρχείο PDF που επιτρέπει την εμφάνιση διαφημίσεων, υπάρχει το ενδεχόμενο σύνδεσης της Συσκευής σας με ένα δικτυακό τόπο, τον οποίο διαχειρίζεται η Adobe, διαφημιστής ή τρίτοι. Κατά τη σύνδεση αυτή, πραγματοποιείται αποστολή της διεύθυνσης Internet Protocol («Διεύθυνση IP») που διαθέτετε. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία προκειμένου να αποστείλει (ή να «προωθήσει») διαφημιστικό ή άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο που εμφανίζεται εντός ή πλησίον του αρχείου PDF που έχετε ανοίξει. Ο χειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει JavaScript, web beacons (γνωστά και ως αρχεία gif ενός pixel) και άλλες τεχνολογίες προκειμένου να αυξήσει και να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να εξατομικεύσει το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων. Η επικοινωνία σας με δικτυακούς τόπους της Adobe διέπεται από την Πολιτική Ηλεκτρονικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.adobe.com/go/privacy_gr («Πολιτική Ηλεκτρονικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe»). Η Adobe ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση ή έλεγχο επί των λειτουργιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, ενώ οι πρακτικές συλλογής πληροφοριών των δικτυακών τόπων τρίτων δεν καλύπτονται από την Πολιτική Ηλεκτρονικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe.

7.2 Λήψη ενημερώσεων. Εάν η Συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, το Λογισμικό ενδέχεται να προβεί, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, σε έλεγχο για τυχόν Ενημερώσεις συμπεριλαμβανομένων Ενημερώσεων βελτιστοποίησης για μια συγκεκριμένη Συσκευή, οι οποίες είναι διαθέσιμες για αυτόματη λήψη και εγκατάσταση στη Συσκευή σας καθώς και για ενημέρωση της Adobe σχετικά με την επιτυχή εγκατάσταση του Λογισμικού. Κατά την παραπάνω διαδικασία, μεταδίδονται στην Adobe μόνο μη προσωπικά στοιχεία που δεν καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητας, εκτός εάν οι διευθύνσεις IP μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητας σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Η χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που διαθέτετε, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης, διέπεται από την Πολιτική Ηλεκτρονικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe.

7.3 Τοπική Αποθήκευση. Το Flash Player και το Adobe AIR δύνανται να επιτρέψουν σε τρίτους να αποθηκεύσουν ορισμένες πληροφορίες σε ένα τοπικό αρχείο δεδομένων στη Συσκευή σας, γνωστό και ως τοπικό κοινόχρηστο αντικείμενο. Ο τύπος και ο όγκος των πληροφοριών που απαιτεί μια εφαρμογή τρίτων να αποθηκευτούν σε ένα τοπικό κοινόχρηστο αντικείμενο μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή, και οι εν λόγω αιτήσεις ελέγχονται από τρίτους. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα και να μάθετε πώς να περιορίζετε ή να ελέγχετε την αποθήκευση τοπικών κοινόχρηστων αντικειμένων στη συσκευή σας, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Διαχειριστής ρυθμίσεων. Το Flash Player καθώς και προγράμματα τρίτων που χρησιμοποιούν το Adobe AIR ενδέχεται να αποθηκεύουν ορισμένες ρυθμίσεις χρήστη στη συσκευή σας ως τοπικό κοινόχρηστο αντικείμενο. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν περιέχουν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Σχετίζονται με την παρουσία του Flash Player ή του εκάστοτε προγράμματος τρίτων που χρησιμοποιεί το Adobe AIR στη συσκευή σας σας, επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε λειτουργίες χρόνου εκτέλεσης. Ο Διαχειριστής ρυθμίσεων για το Flash Player σάς επιτρέπει να τροποποιείτε ανάλογες ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός της δυνατότητας τρίτων να αποθηκεύουν τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων της έκδοσης του Flash Player που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησης των τοπικών κοινόχρηστων αρχείων στο Διαχειριστή ρυθμίσεων για το Flash Player, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Μπορείτε να καταργήσετε ανάλογες ρυθμίσεις για προγράμματα τρίτων που χρησιμοποιούν το Adobe AIR απεγκαθιστώντας το πρόγραμμα τρίτου μέρους.

7.5 Τεχνολογία Δικτύωσης Υποβοηθούμενης από Ομότιμους. Το Adobe Flash Player και το Adobe AIR παρέχουν στις εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών τη δυνατότητα να συνδέονται σε ένα Διακομιστή ή μια Υπηρεσία της Adobe και καθιστούν εφικτή την άμεση επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών-πελατών Χρόνου Εκτέλεσης Adobe ή τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή-πελάτη χρόνου εκτέλεσης Adobe ως μέρος ενός ομότιμου ή κατανεμημένου δικτύου που επιτρέπει την άμεση διαθεσιμότητα ενός μέρους των πόρων σας, όπως π.χ. εύρος ζώνης δικτύου, σε άλλους συμμετέχοντες. Πριν από τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο ομότιμο ή κατανεμημένο δίκτυο, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδεχτείτε την εν λόγω συνδεσιμότητα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις δικτύωσης υποβοηθούμενης από ομότιμους χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή ρυθμίσεων για το Flash Player. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Διαχειριστή ρυθμίσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δικτύωση υποβοηθούμενη από ομότιμους στη διεύθυνση http://www.adobe.com/go/RTMFP_gr.

7.6 Τεχνολογία προστασίας περιεχομένου. Εάν χρησιμοποιείτε τους χρόνους εκτέλεσης Adobe για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από διακομιστή διαχείρισης δικαιωμάτων μέσων του Adobe Flash ή λογισμικό Flash Access (εφεξής «Προστασία περιεχομένου»), για να σας επιτραπεί η αναπαραγωγή του προστατευόμενου περιεχομένου, το λογισμικό ενδέχεται να ζητήσει αυτομάτως δικαιώματα χρήσης μέσων και δικαιώματα εξατομίκευσης από ένα διακομιστή στο Internet και ενδέχεται να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση των απαιτούμενων στοιχείων του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων προστασίας περιεχομένου. Μπορείτε να εκκαθαρίσετε τις πληροφορίες της άδειας χρήσης περιεχομένου χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή ρυθμίσεων για το Flash Player. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Διαχειριστή ρυθμίσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Επίσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία περιεχομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.adobe.com/go/protected_content_gr.

7.7 Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Adobe. Εάν η Συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, χωρίς ειδική ενημέρωση και ανά αραιά ή τακτά χρονικά διαστήματα, το Λογισμικό ενδέχεται να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε περιεχόμενο και διάφορες υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε δικτυακούς τόπους που συντηρούνται από την Adobe ή/και τις θυγατρικές της εταιρείες (εφεξής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Adobe»). Παραδείγματα τέτοιων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Adobe μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: Acrobat.com. Σε μερικές περιπτώσεις, κάποια Ηλεκτρονική Υπηρεσία της Adobe ενδέχεται να παρουσιαστεί ως χαρακτηριστικό ή επέκταση μέσα στο λογισμικό, αν και φιλοξενείται σε κάποιον δικτυακό τόπο. Σε μερικές περιπτώσεις, μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία της Adobe ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή συνδρομή ή άλλο τέλος προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτήν ή/και συγκατάθεσή σας σε πρόσθετους όρους χρήσης. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Adobe ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ή σε κατοίκους άλλων χωρών και η Adobe ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσει ή να διακόψει τη διάθεση οποιασδήποτε Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της Adobe. Η Adobe επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την έναρξη καταβολής τέλους για πρόσβαση ή χρήση σε κάποια Ηλεκτρονική Υπηρεσία της Adobe που προηγουμένως προσέφερε δωρεάν. Εάν η Συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, το λογισμικό σας ενδέχεται να προβεί σε ενημέρωση, χωρίς κάποια ειδική ενημέρωση, των υλικών που λάβατε από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Adobe έτσι ώστε να παρέχει άμεση διαθεσιμότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Adobe ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Όταν το Λογισμικό συνδέεται στο Internet, δεν αποστέλλεται κανένα στοιχείο που δύναται να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, πέραν του βαθμού στον οποίο οι διευθύνσεις IP μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητας σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο Acrobat.com, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας ενδέχεται να αποσταλούν στους διακομιστές της Adobe και να αποθηκευτούν από την Adobe σύμφωνα με τους Πρόσθετους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου Acrobat.com. Κάθε φορά που το Λογισμικό συνδέεται στο Internet και επικοινωνεί με ένα δικτυακό τόπο της Adobe, ανεξάρτητα από το εάν αυτό γίνεται αυτομάτως ή λόγω ρητής απαίτησης του χρήστη, θα ισχύει η Πολιτική Ηλεκτρονικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe. Επιπροσθέτως, εκτός εάν διαθέτετε ξεχωριστούς όρους χρήσης τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ισχύουν οι Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_gr). Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Adobe επιτρέπει την παρακολούθηση των επισκέψεων σε δικτυακούς τόπους και πραγματεύεται λεπτομερώς το θέμα της παρακολούθησης και χρήσης cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων εργαλείων.

8. Προσφορές από Τρίτους. Αποδέχεστε και συμφωνείτε με τα εξής:

8.1 Προσφορές από Τρίτους. Το Λογισμικό ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση και τη διαλειτουργικότητα με περιεχόμενο, εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες δεδομένων τρίτων, όπως εμπλουτισμένες εφαρμογές Internet (Rich Internet Application) (εφεξής «Προσφορές από Τρίτους»). Η πρόσβαση και χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε Προσφοράς από Τρίτους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις εν λόγω προσφορές καθώς και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών. Οι Προσφορές από Τρίτους δεν ανήκουν στην Adobe και δεν παρέχονται από αυτήν. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εκ των Προσφορών από Τρίτους κατά παράβαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών.Η Adobe ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσει ή να διακόψει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε εκ των Προσφορών από Τρίτους. Η Adobe δεν ελέγχει, υιοθετεί ή αποδέχεται ευθύνη για Προσφορές από Τρίτους. Όλες οι συναλλαγές ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με μια Προσφορά από Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πολιτικής τρίτων και της χρήσης προσωπικών σας πληροφοριών, παράδοσης και πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εν λόγω τρίτο. Οι Προσφορές από Τρίτους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ή σε κατοίκους όλων των χωρών και η Adobe ή ο τρίτος ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσει ή να διακόψει τη διάθεση οποιασδήποτε Προσφοράς από Τρίτους.

8.2 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ADOBE Ή ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ADOBE ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1.1 ΚΑΙ 10.

9. Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Αποδέχεστε και συμφωνείτε με τα εξής:

9.1 Χρήσης. Το Adobe AIR μπορεί να χρησιμοποιήσει ψηφιακά πιστοποιητικά προκειμένου να σας διευκολύνει στον εντοπισμό του εκδότη των εφαρμογών του Adobe AIR που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους. Επιπλέον, το Adobe AIR χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά για να εξακριβώσει την ταυτότητα των διακομιστών, οι οποίοι προσπελάζονται μέσω του πρωτοκόλλου Transport Layer Security (TLS), συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης μέσω HTTPS. Η Συσκευή σας δύναται να συνδεθεί στο Internet κατά τη χρονική στιγμή της επικύρωσης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού για να λάβει τις τρέχουσες λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών ή για να ενημερώσει τη λίστα των ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτή η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από το λογισμικό όσο και από τις εφαρμογές που βασίζονται στο Λογισμικό. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται από τρίτες αρχές πιστοποίησης και εταιρείες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.adobe.com/go/protected_content_gr (εφεξής συλλήβδην καλούμενες “Αρχές Πιστοποίησης”) ή μπορεί να είναι αυτο-υπογεγραμμένα.

9.2 Όροι και Προϋποθέσεις. Η αγορά, η χρήση και η επίδειξη εμπιστοσύνης σε ψηφιακά πιστοποιητικά είναι ευθύνη αφενός δική σας και αφετέρου της Αρχής Πιστοποίησης. Πριν επιδείξετε εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο έγγραφο, ψηφιακή υπογραφή ή υπηρεσία Αρχής Πιστοποίησης, θα πρέπει να διαβάσετε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών της εκάστοτε Αρχής Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επί παραδείγματι οποιωνδήποτε συμβάσεων εγγραφής, συμβάσεων αξιόπιστου μέρους, πολιτικών πιστοποιητικού και δηλώσεων πρακτικής. Ανατρέξτε στους συνδέσμους στη διεύθυνση http://www.adobe.com/go/partners_cds_gr για πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών πιστοποιημένων εγγράφων της Adobe (CDS) και στη διεύθυνση http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html για πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών της λίστας εγκεκριμένων και αξιόπιστων παρόχων της Adobe (AATL).

9.3 Βεβαίωση. Αποδέχεστε ότι (a) ένα ψηφιακό πιστοποιητικό μπορεί να έχει ακυρωθεί πριν από την επαλήθευση και συνεπώς το ψηφιακό πιστοποιητικό ή η ψηφιακή υπογραφή να εμφανίζονται ως έγκυρα χωρίς να είναι στην πραγματικότητα, (b) η ασφάλεια ή η ακεραιότητα ενός ψηφιακού πιστοποιητικού μπορεί να διακινδυνεύονται εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης εκ μέρους του υπογράφοντος το έγγραφο, της ισχύουσας Αρχής Πιστοποίησης ή οποιουδήποτε τρίτου, και (c) ένα πιστοποιητικό μπορεί να είναι αυτο-υπογεγραμμένο και συνεπώς να μην έχει χορηγηθεί από Αρχή Πιστοποίησης. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

9.4 Τρίτοι Δικαιούχοι. Αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε Αρχή Πιστοποίησης στην οποία βασίζεστε αποτελεί τρίτο δικαιούχο της παρούσας συμφωνίας και έχει το δικαίωμα να την εκτελέσει στο όνομά της σαν να ήταν η Adobe.

9.5 Απαλλαγή. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Adobe και την εκάστοτε Αρχή Πιστοποίησης (με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στους όρους και προϋποθέσεις της) για οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης, ζημιές, ή απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των εύλογων δαπανών, και των αμοιβών δικηγόρων) που θα προκύψουν από ή σχετικά με κάθε χρήση, ή επίδειξη εμπιστοσύνης σε κάθε υπηρεσία της εν λόγω αρχής, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά (a) την επίδειξη εμπιστοσύνης σε πιστοποιητικό που έχει λήξει ή ανακληθεί (b) εσφαλμένη επικύρωση πιστοποιητικού (c) χρήση πιστοποιητικού άλλου από αυτό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, την παρούσα συμφωνία ή το εφαρμοστέο δίκαιο (d) αδυναμία άσκησης εύλογης κρίσης υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις για επίδειξη εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες έκδοσης ή σε πιστοποιητικά ή (e) αδυναμία εκτέλεσης όλων των υποχρεώσεων ως απαιτείται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.

10. Περιορισμός της Ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ADOBE Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ADOBE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΞΙΩΣΕΩΝ. ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ADOBE ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ. Τίποτα από τα αναφερόμενα στην παρούσα συμφωνία δεν περιορίζει την ευθύνη της Adobe ενώπιόν σας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλεται σε αμέλεια της Adobe ή για την διάπραξη απάτης. Η Adobe ενεργεί για λογαριασμό των προμηθευτών της και των Αρχών Πιστοποίησης μόνο όσον αφορά την αποποίηση, τον αποκλεισμό ή/και τον περιορισμό των υποχρεώσεων, εγγυήσεων ή άλλων υποχρεώσεων ως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, αλλά δεν ενεργεί για λογαριασμό τους όσον αφορά οτιδήποτε άλλο ή για οποιονδήποτε σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες περί δικαιοδοσίας που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας συμφωνίας, αν υφίστανται, ή απευθυνθείτε στο τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Adobe.

11. Κανόνες περί Εξαγωγών.

Συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα αποσταλεί, μεταφερθεί η εξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή δεν θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται από τον Νόμο περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, περιορισμό ή κανονισμό περί εξαγωγών (συλλήβδην εφεξής «Νόμοι περί Εξαγωγών»). Επιπροσθέτως, αν το Λογισμικό προσδιοριστεί ως αγαθό ελεγχόμενης εξαγωγής βάσει των Νόμων περί Εξαγωγών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε υπήκοος ή άλλως δεν κατοικείτε σε χώρα στην οποία έχει ασκηθεί εμπορικός αποκλεισμός (όπως είναι ενδεικτικά το Ιράν, η Συρία, το Σουδάν, η Κούβα και η Βόρεια Κορέα) και ότι δεν σας έχει απαγορευτεί με άλλον τρόπο, βάσει των Νόμων περί Εξαγωγών, η παραλαβή του Λογισμικού. Όλα τα δικαιώματα Χρήσης του Λογισμικού σάς παραχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας συμφωνίας καταργούνται τα παραπάνω δικαιώματα.

12. Ισχύον Δίκαιο.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ισχύον ουσιαστικό δίκαιο: (a) της πολιτείας της Καλιφόρνια, αν αποκτήθηκε η άδεια χρήσης του λογισμικού κατά την παραμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά ή το Μεξικό, ή (b) της Ιαπωνίας, εάν η άδεια χρήσης του Λογισμικού αποκτήθηκε κατά την παραμονή σας στην Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα ή άλλη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου όλες οι επίσημες γλώσσες χρησιμοποιούν ιδεογράμματα (π.χ. χαρακτήρες Hanzi, Kanji, ή Hanja), ή/και άλλες γραφές όπως είναι οι Hangul ή Kana, ή (c) της Αγγλίας, εάν η άδεια χρήσης του Λογισμικού αποκτήθηκε κατά την παραμονή σας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν αναφέρεται παραπάνω. Τα αντίστοιχα δικαστήρια της Κομητείας της Santa Clara, στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που ισχύει το δίκαιο της εν λόγω πολιτείας, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τόκιο στην Ιαπωνία, σε περίπτωση που ισχύει το Ιαπωνικό δίκαιο, και τα αρμόδια δικαστήρια του Λονδίνου, στην Αγγλία, σε περίπτωση που ισχύει το Αγγλικό δίκαιο, θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με την παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία δεν διέπεται από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οποιασδήποτε χώρας ή από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, η εφαρμογή των οποίων αποκλείεται ρητά.

13. Γενικές Διατάξεις.

Η ακυρότητα και αδυναμία εφαρμογής μέρους της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την εγκυρότητα και την ισχύ της υπόλοιπης συμφωνίας, η οποία παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και πρέπει να προσυπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Adobe. Ενδέχεται να σας παρασχεθεί άδεια για τις ενημερώσεις από την Adobe με επιπρόσθετους ή διαφορετικούς όρους. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ της Adobe και υμών σχετικά με το Λογισμικό και υπερισχύει οιωνδήποτε προγενέστερων δηλώσεων, συζητήσεων, δεσμεύσεων, ανακοινώσεων ή διαφημίσεων σχετικά με το Λογισμικό.

14. Υπενθύμιση προς τους Τελικούς Χρήστες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τους Τελικούς Χρήστες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Adobe συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ίσων ευκαιριών, περιλαμβανομένων, εάν κρίνεται κατάλληλο, των διατάξεων της Εκτελεστικής Εντολής 11246, ως έχει τροποποιηθεί, Ενότητα 402 του Νόμου περί Αναπροσαρμογής της Ενίσχυσης προς τους βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ του 1974 (38 USC 4212), και Ενότητα 503 του Νόμου περί αναπροσαρμογής του 1973 ως έχει τροποποιηθεί, και των κανονισμών της 41 CFR Μέρη 60-1 έως 60-60, 60-250, και 60-741. Η ρήτρα θετικής διάκρισης και οι κανονισμοί που περιέχονται στην προηγούμενη πρόταση ενσωματώνονται εξ’ αναφοράς και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

15. Συμμόρφωση με τις Άδειες Χρήσης.

Εάν είστε επιχείρηση ή οργανισμός, συμφωνείτε ότι εφόσον σας ζητηθεί από την Adobe ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Adobe θα παράσχετε μέσα σε 30 ημέρες πλήρη στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η Χρήση κάθε Λογισμικού είναι κατά τη στιγμή της διατύπωσης του αιτήματος σύμφωνη με την έγκυρη άδεια χρήσης που έχετε αποκτήσει από την Adobe.

16. Διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουδεμία εκ των διατάξεων που περιέχεται στην παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της Ενότητας 4.5) δεν θα περιορίζει οποιοδήποτε υποχρεωτικό δικαίωμα για την αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού το οποίο ενδεχομένως έχετε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε υποχρεωτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για παράδειγμα, εάν είστε κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα δυνάμει ορισμένων προϋποθέσεων που καθορίζονται στο ισχύον δίκαιο να αποσυμπιλίσετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, εάν είναι απαραίτητο να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα του Λογισμικού με ένα άλλο πρόγραμμα λογισμικού και ενώ έχετε πρώτα ζητήσει εγγράφως από την Adobe να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη της εν λόγω διαλειτουργικότητας και η Adobe δεν σας διέθεσε τις εν λόγω πληροφορίες. Επιπλέον, η εκτέλεση της εν λόγω αποσυμπίλησης του πηγαίου κώδικα δύναται να διενεργείται μόνον από εσάς ή από άλλο πρόσωπο το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένα αντίγραφο του Λογισμικού για λογαριασμό σας. Η Adobe έχει το δικαίωμα να επιβάλει εύλογους όρους πριν να σας παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες. Οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες παρέχονται από την Adobe ή αποκτάτε εσείς, όπως προβλέπεται από την παρούσα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία και δεν θα είναι δυνατό να ανακοινώνονται σε τρίτους ή να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού που είναι ουσιωδώς όμοιο στην έκφραση με το Λογισμικό ή να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Adobe ή των χορηγών αδείας αυτής.

17. Ειδικές Διατάξεις και Εξαιρέσεις.

17.1 Περιορισμός της Ευθύνης για χρήστες που διαμένουν στη Γερμανία και στην Αυστρία.

17.1.1 Εάν αποκτήσατε το Λογισμικό στη Γερμανία ή στην Αυστρία, και έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη χώρα αυτή, τότε η Ενότητα 10 δεν ισχύει. Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις στην Ενότητα 17.1.2 η εκ του νόμου υποχρέωση της Adobe για αποζημίωση, περιορίζεται ως ακολούθως: (a) Η Adobe φέρει ευθύνη μόνο μέχρι το ποσό των ζημιών που συνήθως είναι προβλέψιμες κατά τη σύναψη της συμφωνίας άδειας αναφορικά με ζημίες που οφείλονται σε παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου λόγω ελαφράς αμέλειας και (b) η Adobe ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημιές που οφείλονται σε παράβαση μη ουσιώδους συμβατικού όρου λόγω ελαφράς αμέλειας.

17.1.2 Ο ως άνω αναφερθείς περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε ευθύνη προς αποζημίωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, ειδικότερα όσον αφορά την ευθύνη που προβλέπεται από το Γερμανικό Νόμο περί ευθύνης για Ελαττωματικά Προϊόντα και στις περιπτώσεις εγγυητικής ευθύνης ή ευθύνης λόγω τραυματισμών εξ υπαιτιότητας.

17.1.3 Απαιτείται να λάβετε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή και τη μείωση των ζημιών, ειδικότερα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Λογισμικού και των δεδομένων του υπολογιστή σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία ή εάν επιθυμείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες από την Adobe, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται με αυτό το προϊόν ή μέσω του παγκόσμιου ιστού μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.adobe.com/gr για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία της Adobe που εξυπηρετεί τη χώρα σας.

Τα Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash και Reader αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

PlatformClients_Device_WWEULA-el_GR-20110809_1400