Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
הסכם רישיון תוכנה להתקנים תואמים

1. הגבלת אחריות, הסכם מחייב ותנאים והסכמים נוספים.

1.1 הגבלת אחריות. תוכנה זו ומידע נוסף נמסרים לידיכם 'כמות שהם', על כל הפגמים העשויים להיות בהם. חברת ADOBE, ספקיה ורשויות האישורים אינם מספקים ואין ביכולתם לספק אחריות בכל הקשור לביצועים או לתוצאות שאתם עשויים להשיג כתוצאה משימוש בתוכנה, בשירותי הסמכות המאשרת או בהצעות מסחריות של צד שלישי אחר כלשהו. פרט לאחריות, תנאי, מצג או התניה שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק החל עליכם בתחום השיפוט שלכם, חברת ADOBE, ספקיה ורשויות האישורים אינם מספקים אחריות, תנאים, מצגות או התניות (במפורש או במשתמע, בין אם על פי חוק, על פי המשפט המקובל, על פי הנוהג, על פי השימוש או באופן אחר) ביחס לכל עניין, כולל אך ללא הגבלה, אי-הפרה של זכויות צד שלישי, סחירות, שילוב, איכות משביעת-רצון או התאמה למטרה מסוימת כלשהי. ההוראות הכלולות בסעיפים 1.1 ו-‏10 ישרדו גם לאחר סיום הסכם זה, יהא סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ואולם אין בכך כדי להקנות, במשתמע או בפועל, זכות כלשהי להמשך השימוש בתוכנה לאחר סיום הסכם זה.

1.2 הסכם מחייב: מעצם השימוש, ההעתקה או ההפצה של תוכנת ADOBE, כולה או חלקה, הנכם מקבלים על עצמכם את כל התנאים וההתניות האמורים בהסכם זה, ובכלל זה, ובפרט, את ההוראות הבאות בעניין:

- שימוש (סעיף 3);
- עבירות (סעיף 5);
- קישוריות ושמירת פרטיות (סעיף 7), כולל:
                - עדכון,
                - אחסון מקומי,
                - מנהל הגדרות,
                - טכנולוגיה לעבודה ברשת בסיוע עמיתים,
                - טכנולוגיה להגנה על תוכן, וכן
                - שימוש בשירותים המקוונים של Adobe;
- הגבלת אחריות (סעיף 1.1), וכן;
- הגבלת ח בות (סעיפים 10 ו‏-‏17).

עם קבלתו, הסכם זה יהיה בר-אכיפה לגביכם ולגבי כל ישות שהתוכנה תגיע לידיה ותופעל מטעמה ולמענה. אם אינכם מסכימים עם האמור לעיל, המנעו מלהשתמש בתוכנה זו.

1.3 תנאים והסכמים נוספים. חברת Adobe מתירה לכם להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה בלבד. השימוש בחומרי צד שלישי מסוימים הכלולים בתוכנה, יכול להיות כפוף לתנאים אחרים שבדרך כלל מופיעים בהסכם רישוי נפרד, קובץ "Read Me" המגיע בצירוף לחומרים כאלה או בתוך "הודעות תוכנה של צד שלישי ו/או תנאים והתניות נוספים" הנמצאים ב-http://www.adobe.com/go/thirdparty_il. במקרה של סתירה בין האמור בתנאים ובהגבלות האחרים לבין התנאים וההגבלות שבהסכם זה, התנאים וההגבלות האחרים יחליפו את ההסכם הנוכחי או חלקים ממנו.

2. הגדרות.

המונח "Adobe" משמעו חברת Adobe Systems Incorporated, חברה המאוגדת על פי חוקי מדינת דלאוור ואשר כתובתה היא: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. בתנאי שתת-סעיף 12(א) של הסכם זה הינו בר תוקף; בכל מקרה אחר, פירושו חברת Adobe Systems Software Ireland Limited, שכתובתה‎4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, חברה המאוגדת תחת חוקי אירלנד וחברה מסונפת ומורשית של Adobe Systems Incorporated ומטעמה.

"מערכת הפעלה מורשית" משמעותה גירסה של מערכת ההפעלה הרשומה ב: (א) במקרה של תוכנת Adobe Reader‏, http://www.adobe.com/products/reader/systemreqs, (ב) במקרה של Adobe AIR‏, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_il, (ג) ובמקרה של Flash Player‏, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

המונח "התקן תואם" פירושו התקן התואם את דרישות המערכת של התוכנה, כפי שהן מפורטות בתיעוד.

"התקן" פירושו התקן נייד, טלפון כף-יד, מחשב כף יד PDA או מכשיר אינטרנט דומה באופן מהותי או התקן המחובר לאינטרנט.

"מחשב אישי" או "PC" פירושם מוצר חומרה שתוכנן ושווק כשמטרתו העיקרית היא להפעיל מגוון רחב של תוכנות יישומיות, תוכנות בידור ויישומי תוכנה אחרים המסופקים בידי יצרני תוכנה חיצוניים ובלתי קשורים ואשר פעולתו תלויה בשימוש במערכת הפעלה בעלת פונקציות מלאות ומערך תכונות מלא מהסוג או הסוגים שהשימוש בהם נפוץ באותה עת עם פריטי חומרה, כדי לתפעל מערכות שרת ומחשבים שולחניים וניידים רב-תכליתיים ומחשבי לוח בפורמט גדול המבוססים על מיקרו-מעבדים. הגדרה זו של מחשב אישי אינה כוללת מוצרי חומרה שתוכננו ו/או שווקו כשמטרתם הראשית היא אחד (או יותר) מההתקנים הבאים: טלוויזיה, מקלט טלוויזיה, נגן מדיה נייד, מקלט שמע/וידאו, רדיו, אוזניות שמע, רמקול, ארגונית ממוחשבת (PDA), טלפון או התקן דומה מבוסס-טלפוניה, קונסולת משחקים, מקליט וידאו אישי (PVR), נגן לתקליטורי DVD או מדיה אופטית אחרת, מצלמת וידאו, מצלמת סטילס, התקן לעריכת וידאו והמרת פורמט, התקן להקרנת תמונות וידאו; כמו כן לא ייכללו בהגדרה שום סוג של התקן דומה לצרכן הפרטי ושום סוג של התקן דומה מקצועי או תעשייתי.

"תוכנה" פירושה (א) כל התוכן של הקבצים (המסופק בצורה אלקטרונית או על גבי מדיה פיסית), או דיסק(ים) או מדיה אחרת הנלווית להסכם זה, לרבות (i) מידע מחשב או תוכנה של Adobe או של צד שלישי כלשהו, כולל ‎Adobe Reader®‎‎ (להלן "Adobe Reader‏"), Adobe AIR®‎ (להלן "Adobe AIR‏") ו-Adobe Flash® Player‏ (Adobe AIR ו-Flash Player מכונים להלן במאוחד בשם "Adobe Runtimes‏"); (ii) חומרי הסבר בכתב או קבצים קשורים (להלן "תיעוד"); וכן (iii) גופנים; ו-(ב) שדרוגים, גרסאות מותאמות, עדכונים, תוספות ועותקים של התוכנות האמורות לעיל שסופקו לכם על ידי Adobe במועד כלשהו (להלן במאוחד "עדכונים").

"שימוש" פירושו קבלת גישה, התקנה, הורדה, העתקה או הפקת תועלת באופן אחר משימוש ברכיבים פונקציונליים של התוכנה.

3. רישיון תוכנה.

אם השגתם את התוכנה מחברת Adobe או מאחד הגופים המורשים שלה, ובכפוף לביצוע תנאי הסכם זה, כולל ההגבלות שבסעיף 4, חברת Adobe מעניקה לכם רישיון לא-בלעדי להפעיל את התוכנה, בכל המקרים אך ורק לצורך התקנתה והפעלתה של התוכנה ללא שינוי על גבי מערכות ההפעלה המורשות, באופן ולמטרות המתוארות בתיעוד, כדלקמן:

3.1 שימוש כללי. הנכם רשאים להתקין ולעשות שימוש בעותק אחד של התוכנה בהתקן תואם שברשותכם. למידע על הגבלות חשובות החלות על השימוש בתוכנה, ראו סעיף 4.

3.2 הפצה. רישיון זה אינו מעניק לכם זכות להעניק רישיון-משנה לתוכנה או להפיץ את התוכנה. לקבלת מידע בדבר קבלת הזכויות להפצת התוכנה על גבי מדיה פיזית או באמצעות רשת תקשורת פנימית או יחד עם המוצר או השירות שלכם, עיינו באתר http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html לקבלת פרטים על Adobe Reader; או באתר http://www.adobe.com/go/licensing_il לקבלת פרטים על Adobe Runtimes.

3.3 עותק גיבוי. הנכם רשאים להכין עותק גיבוי אחד של התוכנה, ובלבד שאותו עותק גיבוי אינו מותקן ואינו מופעל בשום מחשב אחר, להוציא למטרות אחסון בארכיון. אינכם רשאים להעביר את הזכויות לעותק הגיבוי, אלא אם תבצעו העברה של זכויות התוכנה בכללותן, כפי שמתואר בסעיף 5.

4. התחייבויות והגבלות.

4.1 הגבלות Adobe Runtime. למעט השימוש בתוכנת Adobe Runtime בהתקן תואם עליו פועלת מערכת הפעלה מורשית, חל איסור להשתמש בתוכנת Adobe Runtimes בהתקן שאינו מחשב אישי או בהתקן משובץ או בגרסת התקן של מערכת הפעלה כלשהי. למען הסר ספק וכדוגמה בלבד, אינכם רשאים להשתמש ב-Adobe Runtime במקרים הבאים: (א) ממירי טלוויזיה (STB), קונסולות משחקים, טלוויזיות, נגני DVD, מרכזי מדיה (למעט עם Windows XP Media Center Edition וגרסאות מאוחרות יותר שלו), שלטי חוצות אלקטרוניים או שילוט דיגיטלי אחר, מכשירים אינטרנטיים או התקנים אחרים המחוברים לאינטרנט, התקנים רפואיים, מכשירי כספומט (ATM), התקנים טלמאיםטי, מכונות משחקים, מערכות אוטומציה ביתיות, עמדות מידע, שלטי רחוק או כל מכשיר צריכה אלקטרוני אחר, (ב) מערכות תקשורת ניידת, כבלים, שידורי לוויין או טלוויזיה של ספקי שירותים, או (ג) התקן אחר במעגל סגור. איננו מעניקים זכות או רישיון שימוש בתוכנת Adobe Runtime לשימושים אסורים מהסוג המתואר. למידע בדבר השגת רישיון להפצת Adobe Runtimes במערכות מסוג זה, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/licensing_il.

4.1.1 הגבלות וידאו מסוג AVC. התוכנה עשויה להכיל רכיבים של טכנולוגיית הווידאו h.264/AVC, שהשימוש בה מחייב את ההודעה הבאה מאת MPEG-LA, L.L.C.‎:

הרישיון למוצר זה ניתן על פי תנאי רישיון תיק הפטנטים של AVC לצורך שימוש אישי ולא-מסחרי על ידי צרכן, למטרות הבאות: (א) קידוד וידאו בהתאם לתקן AVC (להלן "AVC VIDEO") ו/או (ב) פענוח AVC VIDEO שקודד על ידי צרכן שעוסק בפעילות אישית ולא-מסחרית ו/או התקבל מספק וידאו שהורשה לספק AVC VIDEO. לא מוענק רישיון ולא ישתמע מהוראה זו מתן רישיון לכל שימוש אחר. מידע נוסף ניתן לקבל מ-MPEG LA, L.L.C.‎. ראה http://www.mpegla.com.

4.2 Adobe Flash Player - הגבלות. חל איסור להשתמש ב-Adobe Flash Player עם כל סוג של יישום או התקן לעקיפת האמצעים הטכנולוגיים המיועדים להגן על תוכן וידאו, שמע, ו/או נתונים, לרבות אמצעי האבטחה RTMP של Adobe. איננו מעניקים זכות או רישיון שימוש בתוכנת Adobe Flash Player לשימושים אסורים מהסוג המתואר.

4.3 הגבלות Adobe Reader.

4.3.1 הגבלות על המרה. למעט כמאושר במפורש על-ידי תנאי השימוש הנוספים של Acrobat.com, או מוצר או תנאי שירות אחרים של Adobe, אינכם רשאים לשלב או להשתמש ב-Adobe Reader בצרוף כל תוכנה אחרת, תוסף או שיפור המשתמש או המתבסס על Adobe Reader לצורך המרה או שינוי של קובצי PDF לפורמט שונה (למשל קובץ TIFF‏, JPEG‏ או SVG‏) או לצורך המרת סוג אחר של קובץ (למשל קובץ TIFF‏, JPEG‏ או SVG‏) לקובץ PDF.

4.4 הודעות. אינכם רשאים לשנות או להסיר הודעות על זכויות יוצרים או כל הודעה קניינית אחרת המופיעה על גבי או בתוך התוכנה.

4.5 איסור על שינויים או הנדסה לאחור. אינכם רשאים לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התוכנה. אינכם רשאים לבצע פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק או כל פעולה אחרת שתכליתה ניסיון לחשוף את קוד המקור של התוכנה. אם הנכם ממוקמים באיחוד האירופי עיינו בתנאים הנוספים שבסוף הסכם זה, המופיעים תחת הכותרת 'הוראות החלות באיחוד האירופי', בסעיף 16.

5. העברה.

אינכם רשאים להשכיר, להחכיר, להעניק רישיון-משנה, להמחות או להעביר את זכויותיכם בתוכנה, או לאשר את העתקתה של התוכנה - מקצתה או כולה - להתקן של משתמש אחר, למעט כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. עם זאת, באפשרותכם להעביר את מלוא זכויותיכם לשימוש בתוכנה לאדם אחר או לישות משפטית אחרת בתנאי ש: (א) ההעברה לאותו אדם או גוף כאמור תכלול גם את (1) הסכם זה, וכן (2) את התוכנה וכל פריטי התוכנה או החומרה האחרים המסופקים עמה או שהותקנו מראש יחד עם התוכנה, כולל כל העותקים, העדכונים, והגרסאות הקודמות, (ב) לא תמשיכו להחזיק אצלכם שום עותק, כולל עותקי גיבוי ועותקים המאוחסנים במחשב אישי או התקן, וכן (ג) הצד המקבל יקבל על עצמו את התנאים וההגבלות של הסכם זה ואת כל התנאים וההגבלות האחרים שלפיהם רכשתם באופן חוקי רישיון לתוכנה. למרות הנ"ל, אינכם רשאים להעביר העתקים המיועדים למטרות חינוכיות, עותקי קדם-הפצה או עותקים של התוכנה שאינם מיועדים למכירה חוזרת.

6. בעלות על קניין רוחני, שמירת זכויות.

התוכנה וכל עותק מורשה שלה שתכינו הם קניינם הרוחני של חברת Adobe Systems Incorporated ושל ספקיה. המבנה, הארגון והקוד של התוכנה הם קניין רוחני רב-ערך (לדוגמה, סודות מסחריים ומידע סודי) של Adobe ושל ספקיה. התוכנה מוגנת על פי חוק, כולל, ללא הגבלה, חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב ומדינות אחרות, ותנאי אמנות בינלאומיות. הסכם זה אינו מעניק לכם זכויות קניין רוחני בתוכנה, למעט כפי שצוין מפורשות כאן, וכל הזכויות אשר אינן מוענקות לכם באופן מפורש בהסכם זה שמורות בידי Adobe וספקיה.

7. קישוריות ושמירת פרטיות. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

7.1 שימוש בקובצי PDF. בעת שימוש בתוכנה לצורך פתיחת קובץ PDF שהותאם להצגת מודעות, ההתקן שברשותכם עשוי להתחבר לאתר אינטרנט שמופעל על ידי חברת Adobe, על ידי מפרסם או על ידי צד שלישי. במקרה כזה, תישלח כתובת ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) שלכם. הצד המארח את האתר עשוי להשתמש בטכנולוגיה שברשותו כדי לשלוח (או "להגיש") פרסומות או תוכן אלקטרוני אחר שמופיעים בתוך קובץ ה-PDF שנפתח או בקרבתו. מפעיל האתר עשוי גם להשתמש ב-JavaScript, במשואות אינטרנט (web beacons) (המכונות גם "תגיות פעולה" או gifs של פיקסל-יחיד) ובטכנולוגיות אחרות, כדי להגביר ולמדוד את מידת האפקטיביות של הפרסומות, וכן כדי לבצע התאמה אישית של התוכן הפרסומי. חילופי התקשורת שלכם עם אתרי האינטרנט של Adobe מתבצעים בכפוף למדיניות שמירת הפרטיות המקוונת של Adobe, המתפרסמת באתר http://www.adobe.com/go/privacy_il (להלן "מדיניות Adobe לשמירת פרטיות מקוונת"). אין לחברת Adobe יכולת גישה או בקרה על מאפיינים שבהם עשוי צד שלישי להשתמש, ומדיניות שמירת הפרטיות המקוונת של Adobe אינה חלה על נוהלי השימוש במידע של אתרי אינטרנט של צד שלישי כאמור.

7.2 עדכונים. אם ההתקן שלכם מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה לבדוק (ללא הצגת הודעה נוספת) אם קיימים עדכונים - כולל עדכונים ספציפיים עבור התקן מסוים - הזמינים להורדה ולהתקנה אוטומטית בהתקן ולהעביר לידי Adobe הודעה על כך שהתוכנה הותקנה בהצלחה. במקרה של הורדה והתקנה אוטומטיות, המידע המועבר לידי Adobe אינו כולל פרטים המאפשרים זיהוי אישי, אלא במידה שכתובות IP עשויות להיחשב לפרטים אישיים מזהים באזורי שיפוט מסוימים. השימוש במידע מסוג זה (לרבות כתובת ה-IP שלכם), כפי שהוא מועבר באמצעות תהליך העדכון האוטומטי, כפוף למדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe.

7.3 אחסון מקומי. תוכנות Flash Player ו-Adobe AIR עשויות לאפשר לצדדים שלישיים לאחסן מידע מסוים בהתקן שלכם, בקובץ נתונים מקומי הקרוי גם 'אובייקט משותף מקומי'. סוג והיקף המידע שהיישומים של אותם צדדים שלישיים מבקשים לאחסן באובייקט משותף מקומי תלוי ביישום; השליטה באותן בקשות נתונה בידי הצד השלישי האמור. לקבלת מידע נוסף אודות אובייקטים משותפים מקומיים וכדי ללמוד כיצד להגביל או לפקח על האחסון של אובייקטים משותפים מקומיים בהתקן, עיינו באתר https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 מנהל הגדרות. Flash Player ותוכנות של צד שלישי המשתמשות ב-Adobe AIR עשויות לשמור הגדרות משתמש מסוימות באמצעות אחסונן בהתקן, במתכונת של אובייקט משותף מקומי. הגדרות אלה אינן מכילות פרטים אישיים מזהים הקשורים אליכם. הגדרות אלה משויכות למופעי Flash Player או לתוכנת הצד השלישי המשתמשת ב-Adobe AIR בהתקן, דבר המאפשר לכם לבצע התאמה אישית של מאפייני runtime. בעזרת מנהל ההגדרות של Flash Player, באפשרותכם לשנות הגדרות אלה, כולל היכולת להגביל את האחסון של מידע באובייקטים משותפים מקומיים על ידי צדדים שלישיים. למידע נוסף לגבי היכולת לבצע הגדרות אישיות בגירסת Flash Player, לרבות מידע אודות אופן ההשבתה של אובייקטים משותפים מקומיים באמצעות מנהל ההגדרות של Flash Player, עיינו באתר https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. באפשרותכם להסיר הגדרות שוות ערך עבור תוכניות של צד שלישי העושות שימוש ב-Adobe AIR, וזאת על-ידי הסרת ההתקנה של תוכנת הצד השלישי.

7.5 טכנולוגיה לעבודה ברשת בעזרת עמיתים. תוכנות Adobe Flash Player ו-Adobe AIR מאפשרות ליישומים של צדדים שלישיים להתחבר לשרת או אל שירות של Adobe ולהתיר תקשורת ישירה בין שתי מערכות לקוח של Adobe Runtime, או לחבר לקוח Adobe Runtime לרשת עמיתים או לרשת מבוזרת, באופן שיאפשר העמדה של חלק מהמשאבים שלכם (כמו רוחב פס ברשת), ישירות לרשות משתתפים אחרים. לפני ההצטרפות לרשת עמיתים או לרשת מבוזרת כאמור, תינתן לכם ההזדמנות לאשר ולקבל קישוריות מסוג זה. באפשרותכם לנהל את ההגדרות של עבודה ברשת בעזרת עמיתים, באמצעות מנהל ההגדרות של Flash Player. לרשותכם מידע נוסף אודות מנהל ההגדרות באתר https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. לרשותכם מידע נוסף אודות עבודה ברשת בעזרת עמיתים באתר http://www.adobe.com/go/RTMFP_il.

7.6 טכנולוגיה להגנת תוכן. אם תשתמשו ב-Adobe Runtimes כדי לקבל גישה לתכנים המוגנים באמצעות תוכנות כמו Adobe Flash Media Rights Management Server או Flash Access (להלן "הגנת תוכן"), כדי לאפשר לכם להפעיל את התוכן המוגן, עשויה התוכנה לבקש אוטומטית זכויות שימוש במדיה ואינדיווידואליזציה משרת באינטרנט; כמו כן, התוכנה עשויה להוריד ולהתקין רכיבים דרושים של התוכנה, לרבות עדכונים זמינים של התוכנה להגנת תוכן. באפשרותכם לנקות את מידע רישיון התוכן, באמצעות מנהל ההגדרות של Flash Player. לרשותכם מידע נוסף אודות השימוש במנהל ההגדרות באתר https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. וכן, לרשותכם מידע נוסף על הגנת תוכן באתר http://www.adobe.com/go/protected_content_il.

7.7 שימוש בשירותים המקוונים של Adobe. כאשר ההתקן מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה (ללא הודעה נוספת ומדי פעם או על בסיס קבוע) להקל את הגישה שלכם לתוכן ולשירותים שמתארחים באתרי אינטרנט המנוהלים על ידי Adobe או גורמים המסונפים אליה (להלן "השירותים המקוונים של Adobe"). להלן מספר דוגמאות לשירותים מקוונים של Adobe, אם כי קיימים גם אחרים: Acrobat.com. במקרים מסוימים, שירות מקוון של Adobe עשוי להופיע כמאפיין או כהרחבה במסגרת התוכנה, אף על פי שמדובר בשירות המתארח באתר אינטרנט. במקרים מסוימים, הגישה לשירותים המקוונים של Adobe מותנית בהסדר מנוי נפרד או בתשלום נפרד אחר ו/או בהסכמתכם לתנאי שימוש נוספים. ייתכן שהשירותים המקוונים של Adobe לא יהיו זמינים בכל השפות או לתושבי כל המדינות וחברת Adobe רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות או להפסיק את הזמינות של כל שירות מהשירותים המקוונים של Adobe. כמו כן, שמורה ל-Adobe הזכות להתחיל לגבות תשלום בגין גישה לשירות מקוון של Adobe או בגין שימוש בו, גם אם בעבר הוצע שירות זה חינם. כאשר ההתקן מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה לבצע ללא הודעה נוספת פעולות כמו עדכון של חומרים להורדה מאותם שירותים מקוונים של Adobe, כדי לספק זמינות מיידית של אותם שירותים גם בעת עבודה במתכונת לא מקוונת. בעת התחברות התוכנה לאינטרנט, לא יישלחו שום פרטי מידע העשויים לאפשר זיהוי אישי, אלא במידה שכתובת IP עשויה להיחשב למידע אישי מזהה בתחומי שיפוט מסוימים. למרות האמור לעיל, בכניסה ל-Acrobat.com, ייתכן ששם המשתמש והסיסמה יישלחו גם אל השרתים של Adobe ויישמרו על ידי Adobe בכפוף לתנאי השימוש הנוספים של Acrobat.com. בכל מקרה שבו התוכנה תיצור חיבור לאינטרנט ותתקשר עם אתר אינטרנט של Adobe, בין שהדבר יתבצע אוטומטית ובין כתוצאה מבקשה מפורשת של המשתמש, יחולו התנאים של מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. בנוסף, אם לא סופקו לכם תנאי שימוש נפרדים באותו מועד, יחולו תנאי השימוש של Adobe.com‏ (http://www.adobe.com/go/terms_il). לתשומת לבכם, מדיניות שמירת הפרטיות של Adobe מאפשרת מעקב אחר כניסות לאתרי אינטרנט ומתייחסת בפירוט לנושא המעקב והשימוש בקובצי cookie, במשואות אינטרנט ובכלים דומים.

8. הצעות מסחריות של צד שלישי. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

8.1 הצעות מסחריות של צד שלישי. התוכנה עשויה לאפשר לכם לקבל גישה ולבצע פעולות באתרי אינטרנט, ביישומי תוכנה ובשירותי נתונים של צד שלישי, לרבות יישומי אינטרנט עשירים (להלן "הצעות מסחריות של צד שלישי"). הגישה שלכם להצעות מסחריות של צד שלישי, לרבות טובין, שירותים או מידע, והשימוש בהם, כפופים לתנאים ולהגבלות החלים על אותם מוצרים ועל חוקי זכויות היוצרים החלים בארצות הברית ובמדינות אחרות. הצעות מסחריות של צד שלישי אינן בבעלותה של חברת Adobe ולא מסופקות על ידה. הנכם מאשרים כי לא תשתמשו בשום הצעה מסחרית של צד שלישי באופן שיש בו משום הפרה של זכויות היוצרים החלות בארצות הברית ובמדינות אחרות. Adobe תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה לשנות או להפסיק את הזמינות של כל הצעה מסחרית של צד שלישי. Adobe אינה שולטת, ממליצה על, או מקבלת על עצמה אחריות בגין הצעות מסחריות של צד שלישי. כל עסקה או התקשרות ביניכם לבין צד שלישי כלשהו, בהקשר עם הצעות מסחריות של צד שלישי, לרבות מדיניות שמירת הפרטיות של אותו צד שלישי ומדיניות השימוש במידע האישי שלכם, אספקה ותשלום תמורת סחורות ושירותים וכל תנאי, הגבלה, אחריות או ייצוג אחרים, הקשורים באותה התקשרות, יהיו אך ורק ביניכם לבין הצד השלישי האמור. ייתכן שההצעות המסחריות של צד שלישי לא יהיו זמינות בכל השפות או לתושבי כל המדינות וחברת Adobe רשאית בכל עת ומכל סיבה לשנות או להפסיק את הזמינות של כל הצעה מסחרית של צד שלישי.

8.2 אלא כפי שהוסכם במפורש על ידי Adobe או על ידי הגורמים המסונפים אליה, או על ידי צד שלישי בהסכם נפרד, השימוש שלכם בשירותים המקוונים של Adobe ובהצעות מסחריות של צד שלישי הוא על אחריותכם בלבד ובכפוף להגבלת החבות ולסייגים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-‏10.

9. אישורים דיגיטליים. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

9.1 שימוש. תוכנת Adobe AIR עשויה להשתמש באישורים דיגיטליים על מנת לסייע לכם לזהות את המוציא-לאור של יישומי Adobe AIR שנוצרו על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, Adobe AIR משתמשת באישורים דיגיטליים כדי לאמת את זהותם של שרתים שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות פרוטוקול TLS (אבטחת שכבת התעבורה), כולל גישה באמצעות HTTPS. ייתכן שההתקן יתחבר לאינטרנט בעת האימות של אישור דיגיטלי, כדי להוריד את רשימות ה-CRL (רשימות אישורים מבוטלים) העדכניות או כדי לעדכן את רשימת האישורים הדיגיטליים. גישה זו אפשר שתתבצע הן על ידי התוכנה והן על ידי היישומים המבוססים עליה. אישורים דיגיטליים מונפקים על ידי צדדים שלישיים המשמשים כסמכויות מאשרות וספקי אינדיווידואליזציה המופיעים באתר http://www.adobe.com/go/protected_content_il (להלן, באופן כללי: "רשויות אישורים"). לחלופין, אישורים דיגיטליים יכולים להיות בחתימה עצמית.

9.2 תנאים והתניות. הרכישה, השימוש וההסתמכות על אישורים דיגיטליים הם באחריותכם ובאחריות רשות האישורים. לפני שתסתמכו על מסמך שאושר, על חתימה דיגיטלית או על שירותי רשות אישורים, מומלץ לעיין בתנאים ובהגבלות שלפיהם מספקת אותה רשות אישורים את שירותיה, לרבות (בין השאר), הסכמי מנוי, הסכמי צד מסתמך, מדיניות אישורים והצהרות על שיטות העבודה. לפרטים על ספקי ה-CDS של Adobe, עיינו בקישורים שבאתר http://www.adobe.com/go/partners_cds_il ועיינו באתר http://www.adobe.com/security/approved‑trust‑list.html, לפרטים על ספקי AATL של Adobe.

9.3 אישורים. הנכם מסכימים בזה כי (א) ייתכן שאישור דיגיטלי בוטל לפני מועד האימות, וכתוצאה מכך החתימה או האישור הדיגיטליים עשויים להיראות תקפים למרות שתוקפם נשלל, (ב) אבטחתו או שלמותו של האישור הדיגיטלי עשויות להיפגע כתוצאה ממעשה או מחדל מצדו של החותם על המסמך, מצד רשות האישורים הרלוונטית, או מצדו של צד שלישי אחר כלשהו, וכן (ג) אישור עשוי להתגלות כאישור בחתימה-עצמית שלא סופק על ידי רשות אישורים. הנכם נושאים באחריות בלעדית בכל הקשור להחלטה אם להסתמך על אישור או לא. אלא אם ניתנה לכם אחריות נפרדת בכתב על ידי רשות אישורים, האחריות לשימוש באישורים דיגיטליים חלה עליכם באופן בלעדי.

9.4 מוטבי צד שלישי. הנכם מסכימים בזה כי כל רשות אישורים שתסתמכו עליה היא בגדר מוטב צד שלישי של הסכם זה ותעמוד לה הזכות לאכוף הסכם זה בשמה היא, כאילו מדובר בחברת Adobe.

9.5 שיפוי. הנכם מסכימים לפטור את Adobe וכל רשות להנפקת אישורים הנוגעת בדבר (למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים ובהוראות של המנפיק) מכל חבות, הפסד, תביעה, נזק או דרישה (לרבות כל ההוצאות, העלויות ושכר טרחת עורכי הדין, במידת הסבירות) אשר ינבעו או יהיו קשורים לכל שימוש או הסתמכות על שירותי אישור מסמכים, לרבות מבלי להגביל את האמור (א) הסתמכות על אישור שפקע או בוטל; (ב) אימות בלתי הולם של אישור; (ג) שימוש באישור שלא בהתאם להרשאה שניתנה בהצהרת המנפיק הנוגעת בדבר, בהסכם זה או על פי חוק; (ד) מחדל בהפעלת שיקול דעת סביר כמתחייב מהנסיבות בהסתמכות על שירותי אישור מסמכים; או (ה) מחדל בביצוען של התחייבויות כלשהן כפי שנדרש בהצהרת המנפיק הנוגעת בדבר.

10. הגבלת חבות.

בשום מקרה לא תחול על חברת ADOBE, ספקיה או רשויות האישורים אחריות כלפיכם בגין נזקים, תביעות או עלויות מכל סוג ומין, לרבות נזקים תוצאתיים, עקיפים ונלווים, או אובדן כלשהו של רווחים או של חסכונות, וזאת אף אם נמסרה הודעה לנציג של ADOBE על אפשרות קיומם של הפסד, נזקים או תביעות כאמור. המגבלות הנ"ל והחריגים הנ"ל ישימים במידה שתותר על פי החוק הישים ברשות השיפוטית שלכם. האחריות המצרפית של ADOBE ושל ספקיה ורשויות האישורים על פי הסכם זה או בהקשר אליו, תוגבל לסכום ששולם עבור התוכנה, אם בכלל. אין באמור בהסכם כדי להגביל את האחריות של Adobe כלפיכם במקרה של מוות או נזק גוף כתוצאה מרשלנות של Adobe או בגין עוולה של תרמית (הונאה). חברת Adobe פועלת מטעם ספקיה ורשויות האישורים במטרה לסייג, להחריג ו/או להגביל את ההתחייבות, האחריות והחבות כפי שהוצגו בהסכם זה, אך לא בהקשרים אחרים ולא לשום מטרה אחרת. למידע נוסף, אנא עיינו במידע הספציפי לרשות השיפוטית בסוף הסכם זה (אם יש), או פנו אל מחלקת התמיכה בלקוחות של חברת Adobe.

11. כללי יצוא.

הנכם מסכימים בזה כי התוכנה לא תישלח, לא תועבר ולא תיוצא למדינה כלשהי, וכי לא ייעשה בה שום שימוש האסור על פי חוק רשות הייצוא של ארה"ב (United States Export Administration Act) או על פי חוקים, מגבלות או תקנות כלשהם, המתייחסים לייצוא (להלן, באופן כללי: "חוקי הייצוא"). בנוסף לכך, אם התוכנה מזוהה כפריט ייצוא מבוקר על פי חוקי היצוא, הנכם מצהירים ומתחייבים שאינכם אזרחים, ואף אינכם ממוקמים באופן אחר במדינה שהוטל עליה חרם מסחרי (כולל, מבלי להגביל את האמור: אירן, סוריה, סודן, קובה וצפון קוריאה) וכי אין עליכם איסור אחר לקבל את התוכנה על פי חוקי היצוא. כל הזכויות לשימוש בתוכנה מוענקות בכפוף להתניה, שלפיה יחולטו ויבוטלו כל הזכויות הללו במקרה של אי ציות או התאמה להוראות הסכם זה.

12. החוק החל על ההסכם.

על הסכם זה יחול הדין המהותי, והוא יתפרש על פי הדין המהותי החל ב: (א) מדינת קליפורניה, אם הרישיון לתוכנה נרכש בעת שהותכם בארצות הברית, קנדה או מקסיקו; או (ב) יפן, אם הרישיון לתוכנה נרכש בעת שהותכם ביפן, סין, קוריאה או מדינה אחרת בדרום מזרח אסיה, שבה כל השפות הרשמיות נכתבות בכתב אידיאוגרפי (לדוגמא: הנזי, קנג'י או הנג'ה), ו/או כתב אחר המבוסס על כתב אידיאוגרפי או שיש לו מבנה דומה לכתב אידיאוגרפי, כגון הנגול או קאנה; או (ג) אנגליה, אם הרישיון לתוכנה נרכש בעת שהותכם בכל תחום שיפוט אחר מאלה המתוארים לעיל. בתי המשפט של מחוז סנטה קלרה שבקליפורניה כאשר יחולו חוקי קליפורניה, בית המשפט של מחוז טוקיו ביפן, כאשר יחולו חוקי יפן, ובתי המשפט המוסמכים של אנגליה, כאשר יחולו חוקי אנגליה, בהתאמה, יהיו כל אחד מהם בעלי סמכות שיפוטית שאינה-בלעדית לדון בכל הסכסוכים הקשורים להסכם זה. על הסכם זה לא תחול ברירת הדין של תחום שיפוט כלשהו או אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי והחלתם על הסכם זה נשללת במפורש.

13. תנאים כלליים.

אם חלק כלשהו של הסכם זה יתברר כמבוטל או כבלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על התוקף של יתרת ההסכם הנוכחי, שיישאר בתוקף ובר-אכיפה בהתאם לתנאיו. הסכם זה לא יגרע מהזכויות הסטטוטוריות של צד כלשהו הפועל כצרכן. אפשר יהיה לשנות הסכם זה רק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי נושא משרה מורשה של Adobe. אפשר ש-Adobe תעניק לכם רישיון לעדכונים בתנאים נוספים או שונים. הסכם זה הוא ההסכם המלא והשלם בין Adobe לביניכם בהקשר עם התוכנה והוא מחליף ומבטל כל הצהרה, דיון, התחייבות, תקשורת או פרסום קודמים בהקשר עם התוכנה.

14. הודעה למשתמשי קצה הנמנים על ממשלת ארצות הברית.

Adobe מסכימה, ככל שהדבר נוגע למשתמשי קצה הנמנים על ממשלת ארצות הברית, לקיים את כל החוקים העוסקים בשוויון הזדמנויות לרבות, ככל שהדבר מתאים, להוראות צו נשיאותי מספר 11246, כפי שתוקן, סעיף 402 של חוק ההתאמות לסיוע לחיילים משוחררים מתקופת מלחמת וייטנאם משנת 1974 (38 USC 4212) וסעיף 503 של חוק השיקום משנת 1973, כפי שתוקן, והתקנות בחלקים 60-1 ועד 60-60, 60-250 וכן 60-741 של 41 CFR. סעיף הפליה מתקנת והתקנות שפורטו לעיל ייכללו על דרך האזכור בהסכם זה.

15. ציות לרישיונות.

אם הנכם בית עסק או ארגון, הנכם נותנים את הסכמתכם לכך שלפי דרישה מחברת Adobe או מנציג מוסמך של Adobe, הינכם מחויבים לתעד ולאשר באופן מלא, בתוך שלושים (30) יום, שהשימוש בכל תוכנה נכון למועד הדרישה עולה בקנה אחד עם הרישיונות התקפים שהוענקו לכם על ידי Adobe.

16. הוראות החלות באיחוד האירופי.

אין באמור בהסכם זה (לרבות האמור בסעיף 4.5) כדי להגביל זכות שאין אפשרות לסייגה להפוך את ההידור של התוכנה אשר אפשר כי היא מוקנית לכם על פי החוק המחייב. לדוגמה, אם אתם ממוקמים באיחוד האירופי (EU), אפשר שמוקנית לכם, בכפוף לתנאים מסוימים הכלולים בחוק הרלוונטי, הזכות לבצע הידור לאחור (דה-קומפילציה) של התוכנה אם יש צורך בכך כדי להגיע ליכולת פעולה הדדית (אינטראופרביליות) של התוכנה עם תוכנה אחרת, ולאחר שביקשתם תחילה מ-Adobe בכתב לספק את המידע הדרוש כדי להגיע לאותה יכולת פעולה הדדית ו-Adobe לא העמידה לרשותכם את המידע האמור. בנוסף, רק אתם או גורם אחר הזכאי להשתמש בעותק של התוכנה מטעמכם מורשים לבצע את ההידור לאחור. ל-Adobe מוקנית הזכות להטיל התניות סבירות לפני שהיא מספקת את המידע האמור. כל מידע כזה שתספק Adobe וכל מידע שתשיגו על פי האמור במסמך זה, ישמש בידכם אך ורק למטרה שתוארה כאן ואין לגלותו לשום צד שלישי, או להשתמש בו כדי ליצור תוכנה הדומה באופן מהותי לביטויי התוכנה, או לכל פעולה אחרת שיש בה כדי להפר את זכויות היוצרים של Adobe או של הגורמים המעניקים לה רישיונות.

17. תנאים וחריגים מיוחדים.

17.1 הגבלה על חבות עבור משתמשים המתגוררים בגרמניה ואוסטריה.

17.1.1 אם רכשתם את התוכנה בגרמניה או באוסטריה ואם הנכם מתגוררים באחת מהמדינות הללו דרך קבע, אזי סעיף 10 אינו חל עליכם. במקום זאת, בכפוף להוראות סעיף 17.1.2, החבות הסטטוטורית של Adobe לגבי נזקים תוגבל כמפורט להלן: (א) Adobe תישא באחריות אך ורק עד לסכום של פיצויים אופייניים שהיה אפשר לחזותם במועד החתימה על ההסכם הרישיון, בהקשר עם נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרה של התחייבות מהותית על פי ההסכם שיסודה ברשלנות קלה; וכן (ב) לא תחול על Adobe אחריות לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהפרה של התחייבות לא מהותית על פי ההסכם, שיסודה ברשלנות קלה.

17.1.2 הגבלת החבות האמורה לא תחול על חבות חוקית מחייבת כלשהי, במיוחד חבות על פי חוק חבות המוצר הגרמני (German Product Liability Act), חבות בגין קבלת אחריות ספציפית או חבות בגין פציעות אישיות שנגרמו באופן בו ניתן לראות בעליל את האשם.

17.1.3 הנכם נדרשים לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת ולהקטנת נזקים, ובפרט להכין עותקי גיבוי של התוכנה ושל הנתונים המאוחסנים במחשב שלכם בכפוף להוראות הסכם זה.

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להסכם זה או אם ברצונכם לבקש מידע מ-Adobe אנא השתמשו בכתובת ובמידע הנכלל במוצר זה, או היעזרו באתר שכתובתו http://www.adobe.com/il כדי ליצור קשר עם המשרד של Adobe המעניק שירותים לתחום השיפוט שלכם.

Adobe‏, Adobe AIR‏, AIR‏, Flash ו-Reader הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

PlatformClients_Device_WWEULA-he_IL-20110809_1400