Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Softwarelicentieovereenkomst voor compatibele apparaten

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE INFORMATIE WORDEN AAN U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN (“AS IS”) EN MET ALLE FOUTEN. ADOBE, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES KUNNEN EN ZULLEN NIET DE PRESTATIES OF RESULTATEN GARANDEREN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE SOFWARE, DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES OF AANBIEDINGEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, WORDEN DOOR ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES GEEN GARANTIES GEBODEN, VOORWAARDEN GESTELD, VERKLARINGEN GEDAAN OF BEPALINGEN GEMAAKT (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, UIT GEWOONTE OF ANDERSZINS), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 1.1 EN 10 BLIJVEN OOK NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST GELDEN, ONGEACHT DE REDEN VAN DEZE BEËINDIGING. HIERDOOR WORDT ECHTER NIET GEÏMPLICEERD OF INGESTELD DAT DE SOFTWARE NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST VERDER MAG WORDEN GEBRUIKT.

1.2 BINDENDE OVEREENKOMST. Door de Adobe-software geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren of distribueren stemt u in met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, waaronder met name de bepalingen inzake:

- Gebruik (Artikel 3);
-
Overdraagbaarheid (Artikel 5);
-
Connectiviteit en privacy (Artikel 7), met inbegrip van:
-
Updates,
-
Lokale opslag,
-
Instellingenbeheer,
-
Peer-assisted netwerktechnologie,
-
Technologie van beveiliging van inhoud en
-
Gebruik van de online diensten van Adobe;
-
Afwijzing van garantie (Artikel 1.1) en;
-
Beperkingen van aansprakelijkheid (Artikel 10 en 17).

Na acceptatie is deze overeenkomst bindend en afdwingbaar jegens u en elke rechtspersoon die de software verkrijgt en namens welke de software wordt gebruikt. Als u niet hiermee instemt, dient u de software niet te gebruiken.

1.3 AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. Adobe staat u uitsluitend toe de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Op het gebruik van materialen van derden die onderdeel vormen van de software, kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. Deze kunt u over het algemeen vinden in een afzonderlijke licentieovereenkomst, een bij het desbetreffende materiaal gevoegd ‘Leesmij’-bestand (Readme), de ‘Kennisgevingen over software van derden’ (Third Party Software Notices) en/of de ‘Aanvullende voorwaarden en bepalingen’ (Additional Terms and Conditions) op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl. Dergelijke aanvullende voorwaarden en bepalingen vervangen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ingeval ze in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

2. Definities.

“Adobe” betekent de naar het recht van Delaware opgerichte vennootschap Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110 (Verenigde Staten), indien lid 12(a) van deze overeenkomst van toepassing is; anders betekent het de naar het recht van Ierland opgerichte vennootschap Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland, die aan Adobe Systems Incorporated is gelieerd en licentienemer van Adobe Systems Incorporated is.

“Geautoriseerd besturingssysteem” betekent een versie van de besturingssystemen die zijn vermeld op: (a) http://www.adobe.com/nl/products/reader/systemreqs in het geval van de Adobe Reader-software, (b) http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_nl in het geval van Adobe AIR en (c) http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-nl in het geval van Flash Player.

“Compatibel apparaat” betekent een apparaat dat voldoet aan de systeemvereisten van de software, zoals is aangegeven in de documentatie.

“Apparaat” betekent een mobiel apparaat, draagbare telefoon, PDA of ander grotendeels vergelijkbare internettoepassing of vergelijkbaar apparaat met een internetverbinding.

“Personal computer” of “PC” betekent een hardwareproduct dat primair is ontworpen en op de markt is gebracht om als bedieningsplatform te fungeren voor allerlei productiviteits-, entertainment- en andere softwaretoepassingen die worden geleverd door onafhankelijke, externe softwareleveranciers en dat gebruikmaakt van een volledig functioneel computerbesturingssysteem met een volledige functie- en voorzieningenset van het type dat op dat moment op grote schaal met hardware wordt gebruikt om algemene laptops, desktops, servers en grote tabletcomputers met microprocessoren te bedienen. Deze definitie van personal computer sluit alle hardwareproducten uit die primair zijn ontworpen en/of op de markt zijn gebracht als: televisie, televisieontvanger, draagbare mediaspeler, audio/video-ontvanger, radio, audiohoofdtelefoon, audioluidspreker, Personal Digital Assistant (“PDA”), telefoon of vergelijkbaar op telefonie gebaseerd apparaat, gameconsole, persoonlijke videorecorder (“PVR”), speler voor Digital Versatile Disc (“DVD”) of andere optische media, videocamera, fotocamera, camcorder, apparaat voor videobewerking en conversie van formaten, projectieapparaat voor videobeelden alsmede elk vergelijkbaar type apparaat voor gebruik door consumenten of professionals, of voor industrieel gebruik.

“Software” betekent (a) alle inhoud van de bestanden (elektronisch of op fysieke media geleverd), een of meer schijven of andere media waarop deze overeenkomst wordt verstrekt en die het volgende kunnen bevatten: (i) computerinformatie of software van Adobe of derden, zoals Adobe Reader® (“Adobe Reader”), Adobe AIR® (“Adobe AIR”) en Adobe Flash® Player (gezamenlijk zijn Adobe AIR en Flash Player de “Adobe Runtimes”); (ii) bijbehorende schriftelijke materialen of bestanden ter uitleg (“documentatie”); en (iii) lettertypen; en (b) upgrades, gewijzigde versies, updates, aanvullingen en exemplaren van het voorgaande die aan u op enig moment door Adobe zijn geleverd (gezamenlijk “updates”).

“Gebruik” betekent het openen, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins benutten van de functionaliteit van de software.

3. Softwarelicentie.

Als u de software van Adobe of een van haar licentienemers hebt verkregen en op voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst, inclusief de beperkingen van artikel 4, verleent Adobe u een niet-exclusieve licentie om de software als volgt te gebruiken, in alle gevallen alleen voor de installatie en het gebruik van de ongewijzigde software op geautoriseerde besturingssystemen, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en doeleinden die in de documentatie zijn beschreven:

3.1 Algemeen gebruik. U mag één exemplaar van de software op uw compatibele apparaat installeren en gebruiken. Zie artikel 4 voor belangrijke beperkingen betreffende het gebruik van de software.

3.2 Distributie. Deze licentie verleent u niet het recht om de software in sublicentie te verstrekken of te distribueren. Als u wilt weten hoe u het recht verkrijgt om de software te distribueren op tastbare media, via een intern netwerk of met uw product of dienst, gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/reader/rdr_distribution1.html voor meer informatie over Adobe Reader of naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl voor meer informatie over de Adobe Runtimes.

3.3 Back-upexemplaar. U mag één kopie van de software maken voor back-updoeleinden, mits uw back-upexemplaar niet wordt geïnstalleerd of gebruikt voor andere doeleinden dan archivering. Het is niet toegestaan de rechten ten aanzien van een back-upexemplaar over te dragen, tenzij u alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de software overdraagt zoals is aangegeven in artikel 5.

4. Verplichtingen en beperkingen.

4.1 Beperkingen voor Adobe Runtime. Met uitzondering van uw gebruik van Adobe Runtime op een compatibel apparaat met een geautoriseerd besturingssysteem mag u Adobe Runtime niet gebruiken op een ander apparaat dan een pc of met een ander ingesloten of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie: u mag Adobe Runtime niet gebruiken ten behoeve van (a) settopboxen (STB), gameconsoles, televisies, dvd-spelers, mediacentra (behalve Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, internettoepassingen of andere met internet verbonden apparatuur, PDA’s, medische apparatuur, geldautomaten, telematica-apparatuur, gokautomaten, home automation-systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke andere elektronische apparatuur voor consumenten, (b) extern bediende mobiele, kabel-, satelliet- of televisiesystemen of (c) andere apparatuur met een gesloten systeem. Voor dergelijke verboden toepassingen wordt geen enkel gebruiksrecht of gebruikslicentie voor Adobe Runtime verstrekt. Als u wilt weten hoe u licenties verkrijgt voor distributie van Adobe Runtimes op deze systemen, gaat u naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl.

4.1.1 AVC-videobeperkingen. De software bevat mogelijk H.264/AVC-videotechnologie. Voor het gebruik hiervan is de volgende kennisgeving van MPEG-LA, L.L.C. vereist:

DEZE SOFTWARE IS GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE LICENTIE VAN HET AVC-PATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (I) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (II) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT BETROKKEN CONSUMENT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com.  

4.2 Beperkingen voor Adobe Flash Player. Het is niet toegestaan Adobe Flash Player te gebruiken met enige toepassing of enig apparaat waarmee technologische maatregelen voor de bescherming van video, audio en/of gegevens worden omzeild, met inbegrip van enige RTMP-beveiligingsmaatregel van Adobe. Voor dergelijke verboden toepassingen wordt geen gebruiksrecht of gebruikslicentie voor Adobe Flash Player verstrekt.

4.3 Beperkingen voor Adobe Reader.

4.3.1 Beperkingen voor conversies. Tenzij zoals mogelijk nadrukkelijk is toegestaan volgens de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Acrobat.com of andere product- of servicevoorwaarden van Adobe, mag u Adobe Reader niet integreren of gebruiken met een andere softwaretoepassing, plug-in of uitbreiding die gebruikmaakt of afhankelijk is van Adobe Reader bij het converteren van PDF-bestanden naar een andere indeling (bijvoorbeeld een TIFF-, JPEG- of SVG-bestand) of van een andere indeling (zoals een TIFF-, JPEG- of SVG-bestand) naar een PDF-bestand.

4.4 Kennisgevingen. U mag geen auteursrechtvermeldingen of andere bedrijfsspecifieke kennisgevingen van Adobe op of in de software wijzigen of verwijderen.

4.5 Geen modificatie of reverse-engineering. U mag de software niet wijzigen, aanpassen of vertalen en hiervan geen afgeleide, op de software gebaseerde werken maken. Het is u niet toegestaan de broncode van de software aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te disassembleren dan wel anderszins te trachten deze broncode te achterhalen. Raadpleeg de aanvullende voorwaarden aan het einde van deze overeenkomst onder het kopje ‘Bepalingen voor de Europese Unie’ in artikel 16 als u in de Europese Unie bent gevestigd.

5. Overdracht.

Het is niet toegestaan de software geheel of gedeeltelijk te verhuren, in lease of in sublicentie te geven of op het apparaat van derden te laten kopiëren noch uw rechten op de software toe te wijzen of over te dragen, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze overeenkomst. U mag wel al uw rechten op het gebruik van de software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon overdragen op voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts) persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de software en alle overige software of hardware die met de software is gebundeld of standaard is geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, inclusief back-ups en kopieën die op een personal computer of apparaat zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden waaronder u een licentie voor de software hebt verkregen. Onverminderd het voorgaande mag u geen onderwijs-, prerelease- of OEM-exemplaren van de software overdragen.

6. Intellectuele eigendom, voorbehouden rechten.

De software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn de intellectuele eigendom van Adobe en haar leveranciers. De opbouw, inrichting en code van de software vormen de waardevolle intellectuele eigendom (bijvoorbeeld handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie) van Adobe en haar leveranciers. De software wordt beschermd door auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst is uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele-eigendomsrechten inzake de software verleend en zijn alle hierbij niet nadrukkelijk verleende rechten voorbehouden aan Adobe en haar leveranciers.

7. Connectiviteit en privacy. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

7.1 Gebruik van PDF-bestanden. Wanneer u met de software een PDF-bestand opent waarin de weergave van advertenties is ingeschakeld, maakt uw apparaat mogelijk verbinding met een website die door Adobe, een adverteerder of derden wordt beheerd. Uw IP-adres (Internet Protocol) wordt verzonden wanneer dit gebeurt. De partij die de site host, kan technologie gebruiken voor het verzenden (of “leveren”) van reclame of andere elektronische inhoud die in of in de buurt van het geopende bestand wordt weergegeven. De websitebeheerder kan ook JavaScript, webbeacons (ook actietags of single-pixel GIF’s genoemd) en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van reclame te verbeteren en te meten en reclame-inhoud te personaliseren. Uw communicatie met Adobe-websites is vastgelegd in het online privacybeleid van Adobe op http://www.adobe.com/go/privacy_nl (“online privacybeleid van Adobe”). Adobe heeft mogelijk geen toegang tot of zeggenschap over de functies die derden mogelijk gebruiken en de informatiepraktijken van andere websites vallen niet onder het online privacybeleid van Adobe.

7.2 Updates. Als uw apparaat is verbonden met internet, kan automatisch zonder extra waarschuwing worden gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn om automatisch naar een specifiek apparaat te downloaden en hierop te installeren, waarna Adobe op de hoogte wordt gesteld of de installatie van de software is geslaagd. Als dit gebeurt, wordt alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie naar Adobe verzonden, behalve dat in sommige rechtsgebieden IP-adressen als persoonlijk identificeerbaar kunnen worden beschouwd. Het gebruik van dergelijke informatie, met inbegrip van uw IP-adres, zoals verstrekt via het automatische bijwerkproces, valt onder het online privacybeleid van Adobe.

7.3 Lokale opslag. Flash Player en Adobe AIR staan het derden mogelijk toe bepaalde informatie op uw apparaat op te slaan in een lokaal gegevensbestand. Dit wordt een lokaal gedeeld object genoemd. Het type en de hoeveelheid informatie die de toepassing van derden wil opslaan in een lokaal gedeeld object kan per toepassing variëren. Dergelijke verzoeken staan onder controle van voornoemde derden. Voor meer informatie over lokale gedeelde objecten en het beperken of controleren van de opslag van lokale gedeelde objecten op uw apparaat kunt u terecht op https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Instellingenbeheer. Flash Player en programma's van derden die gebruikmaken van Adobe AIR kunnen bepaalde gebruikersinstellingen opslaan door deze instellingen op uw apparaat als lokaal gedeeld object op te slaan. Deze instellingen bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie die aan u is gekoppeld. Ze zijn gekoppeld aan het exemplaar van Flash Player of het programma van derden dat gebruikmaakt van Adobe AIR op uw apparaat, zodat u runtimefuncties kunt aanpassen. Met Instellingenbeheer van Flash Player kunt u dergelijke instellingen aanpassen, zodat u onder andere kunt voorkomen dat derden lokale gedeelde objecten opslaan. Voor meer informatie over het configureren van instellingen van uw versie van Flash Player, zoals het uitschakelen van lokale gedeelde objecten met behulp van Instellingenbeheer van Flash Player, gaat u naar https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. U kunt equivalente instellingen voor programma's van derden die gebruikmaken van Adobe AIR verwijderen door het desbetreffende programma te de-installeren.

7.5 Peer-assisted netwerktechnologie. Dankzij Adobe Flash Player en Adobe AIR kunnen door derden ontwikkelde toepassingen verbinding maken met een server of service van Adobe en wordt directe communicatie tussen twee Adobe Runtime-clients of verbinding met een Adobe Runtime-client als onderdeel van een peer- of gedistribueerd netwerk mogelijk. Zodoende wordt een gedeelte van uw hulpbronnen, zoals netwerkbandbreedte, rechtstreeks ter beschikking gesteld aan andere deelnemers. Voordat de verbinding met een dergelijk peer- of gedistribueerd netwerk tot stand wordt gebracht, krijgt u de mogelijkheid deze verbinding al dan niet te accepteren. U kunt peer-assisted netwerkinstellingen beheren met behulp van Instellingenbeheer van Flash Player. Voor meer informatie over het gebruik van Instellingenbeheer gaat u naar https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Voor meer informatie over peer-assisted netwerkgebruik gaat u naar http://www.adobe.com/go/RTMFP_nl.

7.6 Technologie voor beveiliging van inhoud. Als u de Adobe Runtimes gebruikt om toegang te krijgen tot inhoud die is beveiligd met Adobe Flash Media Rights Management Server of Flash Access-software ("Beveiliging van inhoud") en u wilt de beveiligde inhoud afspelen, vraagt de software mogelijk automatisch mediagebruiksrechten en individualisatie aan van een server op internet, en worden mogelijk vereiste componenten van de software, met inbegrip van eventueel beschikbare updates voor inhoudsbeveiling, gedownload en geïnstalleerd. U kunt de licentie-informatie met betrekking tot inhoud wissen met behulp van Instellingenbeheer van Flash Player. Voor meer informatie over het gebruik van Instellingenbeheer gaat u naar https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. En meer informatie over het beveiligen van inhoud is te vinden op http://www.adobe.com/go/protected_content_nl.

7.7 Gebruik van online diensten van Adobe. Als uw apparaat is verbonden met internet, vergemakkelijkt de software mogelijk, zonder extra kennisgeving en met tussenpozen of op regelmatige basis, uw toegang tot inhoud en diensten die worden gehost op door Adobe of aan haar gelieerde vennootschappen onderhouden websites (“online diensten van Adobe”). Een voorbeeld van dergelijke online diensten van Adobe is Acrobat.com. In sommige gevallen kan een online dienst van Adobe als functie of uitbreiding binnen de software worden weergegeven, hoewel de dienst op een website wordt gehost. In sommige gevallen moet u voor een online dienst van Adobe een afzonderlijk abonnement afsluiten, bijkomende kosten voor toegang betalen en/of aanvullende gebruiksvoorwaarden accepteren. De online diensten van Adobe zijn wellicht niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van een online dienst van Adobe wijzigen of staken. Adobe behoudt zich ook het recht voor kosten in rekening te gaan brengen voor de toegang tot of het gebruik van een online dienst van Adobe die voorheen gratis werd aangeboden. Als uw apparaat is verbonden met internet, kan bovendien automatisch downloadbaar materiaal van deze online diensten van Adobe worden bijgewerkt, zodat deze diensten onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs als u offline bent. Als de software verbinding maakt met internet, worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzonden, behalve voor zover IP-adressen in bepaalde rechtsgebieden als persoonlijk identificeerbare gegevens worden beschouwd. Niettegenstaande het voorafgaande worden mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord naar de servers van Adobe verzonden en door Adobe opgeslagen in overeenstemming met de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Acrobat.com als u zich aanmeldt bij Acrobat.com. Wanneer de software verbinding maakt met internet en met een Adobe-website communiceert, is het online privacybeleid van Adobe van kracht, ongeacht of de verbinding automatisch of op uw uitdrukkelijke verzoek tot stand is gekomen. Bovendien zijn de gebruiksvoorwaarden voor Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_nl) van kracht, tenzij u op dat moment andere gebruiksvoorwaarden ontvangt. Volgens het privacybeleid van Adobe mogen bezoeken aan websites worden gevolgd. In dit beleid wordt gedetailleerd het volgen van bezoeken en het gebruiken van cookies, webbeacons en soortgelijke apparaten beschreven. 

8. Aanbiedingen van derden. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

8.1 Aanbiedingen van derden. Met de software kunt u mogelijk inhoud, softwaretoepassingen en gegevensdiensten van derden openen en gebruiken, waaronder geavanceerde internettoepassingen (“aanbiedingen van derden”). Uw toegang tot en gebruik van een aanbieding van derden, waaronder goederen, diensten of informatie, vallen onder de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot dergelijke aanbiedingen en de auteurswetten van de Verenigde Staten en andere landen. Aanbiedingen van derden zijn geen eigendom van Adobe en worden niet verstrekt door Adobe. U gaat ermee akkoord geen aanbiedingen van derden te gebruiken die in strijd zijn met de auteurswetten van de Verenigde Staten of andere landen.Adobe of de desbetreffende derde partij kan de beschikbaarheid van eventuele aanbiedingen van derden te allen tijde wijzigen of staken, ongeacht de reden daarvoor. Adobe heeft geen zeggenschap over, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor aanbiedingen van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde partij in verband met een aanbieding van derden, inclusief het privacybeleid van een dergelijke derde partij en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke derde partij. Aanbiedingen van derden zijn wellicht niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe of de desbetreffende derde kan op elk gewenst moment en ongeacht de reden de beschikbaarheid van een aanbieding van derden wijzigen of staken.

8.2 BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VIA EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST IS OVEREENGEKOMEN DOOR ADOBE, HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE PARTIJ GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN AANBIEDINGEN VAN ADOBE EN DERDEN OP EIGEN RISICO KRACHTENS DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ARTIKEL 1.1 EN 10.

9. Digitale certificaten. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

9.1 Gebruik. In Adobe AIR worden mogelijk digitale certificaten gebruikt om u te helpen bij het identificeren van Adobe AIR-toepassingen die door derden zijn gemaakt. Bovendien wordt in Adobe AIR gebruikgemaakt van digitale certificaten om de identiteit van servers vast te stellen waartoe via het TLS-protocol (Transport Layer Security) toegang is verkregen, inclusief toegang via HTTPS. Mogelijk maakt uw apparaat bij de validatie van een digitaal certificaat verbinding met internet om actuele lijsten voor het intrekken van certificaten (CRL’s) te downloaden of om de lijst met digitale certificaten bij te werken. Deze toegang kan tot stand worden gebracht door de software of door toepassingen die zijn gebaseerd op de software. Digitale certificaten worden uitgegeven door externe certificerende instanties en individualisatieleveranciers die zijn vermeld op http://www.adobe.com/go/protected_content_nl (gezamenlijk “certificerende instanties”) of kunnen zelfondertekend zijn.

9.2 Voorwaarden en bepalingen. Als u digitale certificaten aanschaft, gebruikt en erop vertrouwt, bent uzelf en een certificerende instantie hiervoor verantwoordelijk. Vertrouw een gecertificeerd document, een digitale handtekening of de diensten van een certificerende instantie pas nadat u hebt nagegaan onder welke voorwaarden en bepalingen de desbetreffende certificerende instantie diensten aanbiedt, zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen en verklaringen omtrent het beleid en de praktijk ten aanzien van certificaten. Klik op de koppelingen op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl voor meer informatie over CDS-leveranciers (Certified Document Services) van Adobe en op http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html voor meer informatie over AATL-leveranciers (Adobe Approved Trust List) van Adobe.

9.3 Verklaring. U gaat ermee akkoord dat (a) een digitaal certificaat kan zijn ingetrokken voorafgaand aan de verificatie, waardoor de digitale handtekening of het digitale certificaat geldig lijkt terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is, (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal certificaat in gevaar kan komen doordat de ondertekenaar van het document, de desbetreffende certificerende instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten en (c) een certificaat een zelfondertekend certificaat kan zijn dat niet door een certificerende instantie is verstrekt. U DIENT VOLLEDIG ZELF TE BEPALEN OF U AL DAN NIET VERTROUWT OP EEN CERTIFICAAT. TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE, SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN U IS VERSTREKT DOOR EEN CERTIFICERENDE INSTANTIE, GEBRUIKT U DIGITALE CERTIFICATEN OP EIGEN RISICO.

9.4 Begunstigde derde partijen. U gaat ermee akkoord dat iedere certificerende instantie waarop u vertrouwt, een begunstigde derde partij van deze overeenkomst is en het recht heeft deze overeenkomst op eigen initiatief af te dwingen alsof de certificerende instantie Adobe is.

9.5 Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Adobe en elke van toepassing zijnde certificerende instantie (tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de betreffende voorwaarden en bepalingen) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (inclusief redelijke onkosten en advocaatkosten) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een dienst van een certificerende instantie, inclusief maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste verificatie van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan volgens toepasselijke bepalingen, deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving; (d) het redelijkerwijs niet aanwenden van gezond verstand in gegeven omstandigheden bij het gebruik van de diensten van de uitgever of certificaten of (e) het niet nakomen van de verplichtingen die zijn beschreven in de voorwaarden in verband met de diensten.

10. Beperking van aansprakelijkheid.

ADOBE, HAAR LEVERANCIERS OF CERTIFICERENDE INSTANTIES ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, VORDERING OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, WINSTDERVING OF GEMISTE BESPARINGEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE TEVOREN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE OF VORDERINGEN. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE ZIJN TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van de aansprakelijkheid van Adobe jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid of bedrog (fraude) door Adobe. Adobe treedt op namens haar leveranciers en certificerende instanties teneinde verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid af te wijzen, uit te sluiten en/of te beperken, zoals is bepaald in deze overeenkomst, doch niet voor andere zaken of doeleinden. Als u meer hierove wilt weten, kunt u de informatie over specifieke rechtsgebieden aan het eind van deze overeenkomst raadplegen, indien aanwezig, of contact opnemen met de afdeling Customer Support van Adobe.

11. Exportregelgeving.

U verbindt zich ertoe de software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act van de Verenigde Staten of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving (de “Export Laws”). Indien de software is aangemerkt als artikel dat onder de Export Laws valt, garandeert u bovendien dat u geen ingezetene of anderszins inwoner van een natie onder embargo bent (inclusief maar niet beperkt tot Iran, Syrië, Soedan, Cuba en Noord-Korea) en dat u de software volledig mag ontvangen volgens de Export Laws. Alle rechten op het gebruik van de software zijn verleend op voorwaarde dat deze vervallen indien u zich niet houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst.

12. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het toepasselijke recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in Japan, China, Korea of een ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals Hanzi, Kanji of Hanja) en/of in een ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals Hangul of Kana; of (c) in Engeland, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in een ander rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De rechtbanken in respectievelijk Santa Clara County (Californië) indien het Californische recht van toepassing is, de arrondissementsrechtbank van Tokio in Japan indien het Japanse recht van toepassing is en de bevoegde rechtbanken van Engeland indien het Engelse recht van toepassing is, hebben niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen in verband met deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictregels van welk rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten.

13. Algemene bepalingen.

Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de toepasselijke bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van partijen die als consument handelen. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. Updates kunnen door Adobe in licentie aan u worden verstrekt met aanvullende of andere voorwaarden. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de software. 

14. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, inclusief, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, paragraaf 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en paragraaf 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De in de voorgaande zin ingesloten clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst.

15. Naleving van licenties.

Indien u een bedrijf of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of de bevoegde vertegenwoordiger van Adobe binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van Adobe.

16. Bepalingen voor de Europese Unie.

Niets in deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 4.5) vormt een beperking voor enig onvervreemdbaar recht om de software te decompileren dat u geniet onder dwingend recht. Als u bijvoorbeeld bent gevestigd in de Europese Unie (EU), hebt u het recht om onder bepaalde, in de toepasselijke wetgeving gespecificeerde voorwaarden de software te decompileren als dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de software compatibel is met een ander softwareprogramma en u eerst Adobe schriftelijk hebt verzocht de informatie te verschaffen die nodig is om deze interoperabiliteit te realiseren en Adobe deze informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Afgezien daarvan is een dergelijke decompilatie alleen toegestaan door uzelf of iemand anders die het recht heeft namens u gebruik te maken van een exemplaar van de software. Adobe heeft het recht redelijke voorwaarden op te leggen alvorens dergelijke informatie ter beschikking te stellen. Alle informatie die door Adobe wordt verstrekt en alle informatie die u hebt verkregen in verband met een dergelijke toegestane decompilatie, mag alleen worden gebruikt voor het bovengenoemde doel en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden gebruikt om software te maken die grotendeels gelijk is aan de software. Ook mag dergelijke informatie niet worden gebruikt voor enig ander doel dat een inbreuk vormt op het auteursrecht van Adobe of haar licentiegevers.

17. Bijzondere bepalingen en uitzonderingen.

17.1 Aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van in Duitsland of Oostenrijk woonachtige gebruikers.

17.1.1 Als u de software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk en u normaal gesproken uw verblijfplaats in een van deze landen hebt, is artikel 10 niet van toepassing. In plaats hiervan is, met inachtneming van de bepalingen in artikel 17.1.2, de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe als volgt beperkt: (a) de aansprakelijkheid van Adobe is beperkt tot het schadebedrag dat normaliter voorzienbaar is op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt gesloten voor wat betreft schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting en (b) Adobe is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

17.1.2 De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke aansprakelijkheden, in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de Duitse productaansprakelijkheidswet, de aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

17.1.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door back-upexemplaren van de software en uw computergegevens te maken in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst.

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie van Adobe wenst, kunt u contact opnemen met de vestiging van Adobe in uw land via de bij het product gevoegde adres- en contactinformatie of via het web op http://www.adobe.com/nl.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PlatformClients_Device_WWEULA-nl_NL-20110809_1400