Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Softvérová licenčná zmluva pre kompatibilné zariadenia

1. VYLÚČENIE NÁROKOV ZO ZÁRUKY, ZÁVÄZNÁ ZMLUVA A DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A DOHODY.

1.1 VYLÚČENIE NÁROKOV ZO ZÁRUKY. TENTO SOFTVÉR A OSTATNÉ INFORMÁCIE SÚ VÁM DODANÉ V STAVE, V „AKOM SÚ“, SO VŠETKÝMI PRÍPADNÝMI NEDOSTATKAMI. SPOLOČNOSŤ ADOBE, JEJ DODÁVATELIA A CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY NERUČIA A NEMÔŽU RUČIŤ ZA VÝKON ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ALEBO PONÚK TRETÍCH STRÁN. S VÝNIMKOU ZÁRUKY NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA PODĽA PRÁVNEHO PORIADKU PLATNÉHO VO VAŠEJ KRAJINE, SPOLOČNOSŤ ADOBE, CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY A JEJ DODÁVATELIA VYLUČUJÚ VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA (VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO IMPLICITNE VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONOV, ZVYKOVÉHO PRÁVA, OBYČAJÍ, POUŽÍVANIA ALEBO INAK) V AKEJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN, OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK ŠPECIFICKÝ ÚČEL. USTANOVENIA ČASTÍ 1.1 A 10 ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI AJ PO UKONČENÍ DOBY PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY BEZ OHĽADU NA DÔVOD JEJ ZÁNIKU, Z TOHTO USTANOVENIA VŠAK NEVYPLÝVA, ANI TOTO USTANOVENIE NEVYTVÁRA ŽIADNE TRVALÉ PRÁVO POUŽÍVAŤ SOFTVÉR PO UKONČENÍ DOBY PLATNOSTI ZMLUVY.

1.2 ZÁVÄZNÁ ZMLUVA: Používaním, kopírovaním alebo distribuovaním softvéru Adobe alebo akejkoľvek jeho časti súhlasíte so všetkými ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy, vrátane a najmä s ustanoveniami týkajúcimi sa:

- Používanie (Časť 3);
-
Možnosť prevodu (Časť 5);
-
Pripojiteľnosť a ochrana osobných údajov (Časť 7), vrátane:
-
Aktualizácia,
-
Lokálne ukladanie,
-
Správca nastavení,
-
Asistované sieťové technológie,
-
Technológia pre ochranu obsahu a
-
Používanie online služieb Adobe;
-
Zrušenie záruky (Časť 1.1) a;
-
Obmedzenia záruky (Časti 10 a 17).

Táto zmluva s Vašim súhlasom je vymáhateľná voči Vám a každej osobe, ktorá nadobudla softvér a v mene ktorej je používaný. Ak s vyššie uvedeným nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

1.3 DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A DOHODY. Spoločnosť Adobe Vám týmto udeľuje súhlas na používanie softvéru, ale iba v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Využívanie materiálov, ktoré sú súčasťou Softvéru a patria tretím stranám, môže byť predmetom ustanovení a podmienok, ktoré sú spravidla súčasťou samostatnej licenčnej zmluvy, súboru s pokynmi „Read Me“ umiestneného pri alebo v takýchto materiáloch či v „Upozorneniach k Softvéru tretích strán a/alebo v Dodatočných ustanoveniach a podmienkach“ nachádzajúcich sa na stránke http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk. V prípade rozporu s podmienkami tejto zmluvy takéto doplňujúce podmienky nahrádzajú celú túto zmluvu, alebo jej časti.

2. Vymedzenia pojmov.

„Adobe“ znamená spoločnosť Adobe Systems Incorporated, zriadenú podľa práva štátu Delaware so sídlom na adrese 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornia 95110, ak sa uplatňuje časť 12 (a) tejto zmluvy. Inak sa pod týmto pojmom rozumie spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko, spoločnosť zriadená podľa práva Írskej republiky a dcérska spoločnosť a držiteľ licencie spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

„Autorizovaný operačný systém“ znamená verziu operačného systému uvedenú na: (a) stránke http://www.adobe.com/sk/products/reader/systemreqs v prípade softvéru Adobe Reader, (b) stránke http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_sk v prípade Adobe AIR, (c) a stránke http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en v prípade Flash Player.

„Kompatibilné zariadenie“ znamená zariadenie, ktoré spĺňa systémové požiadavky softvéru uvedené v dokumentácii.

„Zariadenie“ znamená mobilné zariadenie, príručný telefón, PDA alebo iné podstatou podobné internetové zariadenie alebo zariadenie pripojené na internet.

„Osobný počítač“ alebo „PC“ znamená hardvérový produkt, ktorý je skonštruovaný a predávaný s primárnym cieľom spúšťania širokého rozsahu produktívnych, zábavných a iných softvérových aplikácií dodávaných nezávislými predajcami softvéru, funguje v závislosti od využívania kompletnej funkcionality a všetkých funkcií počítačového operačného systému daného typu (typov), je rozšírený pri používaní daného hardvéru nešpecifikovaných mikroprocesorových počítačov typu laptop, desktop, server a veľkoformátový tablet. Toto vymedzenie pojmu osobného počítača nezahŕňa hardvérové produkty, ktoré sú určené a/alebo predávané s primárnym cieľom: sprostredkovať televízne vysielanie, prijímať televízny signál, vykonávať funkcie prenosného prehrávača médií, audio/video prijímača, rozhlasového prijímača, audio slúchadiel, audio reproduktorov, osobného digitálneho asistenta („PDA“), telefónu alebo podobného telefonického zariadenia, hernej konzoly, osobného videorekordéra („PVR“), prehrávača DVD alebo iných optických médií, videokamery, fotoaparátu, kamkordéra, zariadenia na úpravu videa a konverziu formátov alebo projekčného videozariadenia, a tiež nezahŕňa žiadny podobný typ spotrebného, profesionálneho alebo priemyselného zariadenia.

„Softvér“ znamená (a) úplný obsah súborov (dodaných elektronicky alebo na fyzickom médiu), disku(-ov) alebo iných médií, s ktorými bola táto zmluva poskytnutá, čo môže zahŕňať (i) počítačové informácie alebo softvér Adobe, vrátane Adobe Reader® („Adobe Reader“), Adobe AIR® („Adobe AIR“) a Adobe Flash® Player (Adobe AIR a Flash Player sa spoločne označujú ako „Adobe Runtimes“); (ii) súvisiace, vysvetľujúce písomné materiály alebo súbory („Dokumentácia“) ; a (iii) fonty; a (b) vylepšenia, upravené verzie, aktualizácie, doplnky a kópie uvedeného, ktoré Vám boli poskytnuté spoločnosťou Adobe (spoločne ďalej len „Aktualizácie“).

„Použitie“ znamená prístup, inštaláciu, prenesenie, kopírovanie alebo iné získanie úžitku z funkcionality Softvéru.

3. Licencia k Softvéru.

Ak ste Softvér získali od spoločnosti Adobe alebo od jedného z oprávnených držiteľov jej licencie a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane obmedzení uvedených v časti 4, spoločnosť Adobe Vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Softvéru, vo všetkých prípadoch výhradne na inštaláciu a Používanie nemodifikovaného Softvéru na Autorizovaných operačných systémoch, spôsobom a na účely uvedené v Dokumentácii tak, ako sa uvádza ďalej:

3.1 Obvyklé použitie. Môžete inštalovať a používať jednu kópiu Softvéru na svojom, kompatibilnom zariadení. Pozri dôležité obmedzenia týkajúce sa používania Softvéru, uvedené v časti 4.

3.2 Distribúcia. Táto licencia Vám neudeľuje právo poskytovať ďalšie licencie alebo rozširovať Softvér. Pre informácie o získaní práva na rozširovanie Softvéru na hmotných médiách alebo cez vnútornú sieť či so svojim produktom alebo službou navštívte http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html, pokiaľ ide o Adobe Reader, alebo http://www.adobe.com/go/licensing_sk vo vzťahu k Adobe Runtimes.

3.3 Záložná kópia. Ste oprávnení vyrobiť jednu záložnú kópiu Softvéru za predpokladu, že Vaša záložná kópia sa neinštaluje, ani nepoužíva na iné ako archívne účely. Nesmiete previesť práva k záložnej kópii bez toho, aby ste previedli všetky práva k Softvéru, tak ako sa uvádza v časti 5.

4. Povinnosti a obmedzenia.

4.1 Obmedzenia k Adobe Runtime. Okrem výnimky týkajúcej sa Vášho Používania Adobe Runtime na kompatibilnom zariadení, ktoré pracuje s Autorizovaným operačným systémom, nebudete používať Adobe Runtime na žiadnom inom nepočítačovom zariadení ani s inou verziou operačného systému zabudovaného do zariadenia či v ňom inštalovaného. Aby nedošlo k nejednoznačnému výkladu a iba ako príklad, Adobe Runtime nesmiete použiť v žiadnom (a) zariadení na dekódovanie televízneho signálu (set top box, STB), hernej konzole, TV prijímači, DVD prehrávači, počítači uspôsobenom primárne na prehrávanie médií, t. j. media center (s výnimkou Windows XP Media Center Edition a jeho nástupcov), elektronickom bilborde alebo inom digitálnom značení, internetovom zariadení alebo inom s internetom prepojenom zariadení, zdravotníckom prístroji, bankomate, telematickom zariadení, hernom zariadení, domácom automatizujúcom systéme, kiosku, diaľkovom ovládači alebo akomkoľvek inom spotrebnom elektronickom zariadení, (b) mobilných, káblových, satelitných alebo televíznych systémoch cez operátorov alebo (c) iných uzavretých systémových zariadeniach. Na také nepovolené použitie sa Vám neudeľuje žiadne právo ani licencia na používanie Adobe Runtime. Viac informácií o získaní licencie k Adobe Runtimes na jeho distribúciu v takýchto systémoch získate na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_sk.

4.1.1 Obmedzenia AVC Video. Softvér môže zahŕňať video technológiu H.264/AVC, ktorej použitie si vyžaduje nasledujúce upozornenie od spoločnosti MPEG-LA, L.L.C.:

TENTO SOFTVÉR JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE AVC PORTFOLIO PATENT PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽMI NA (I) ZAKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (II) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM NA SÚKROMNÉ NEKOMERČNÉ ÚČELY A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NEPOSKYTUJE SA, ANI Z TOHTO NEVYPLÝVA, LICENCIA NA ŽIADNE INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NA ADRESE http://www.mpegla.com.

4.2 Obmedzenia prehrávača Adobe Flash Player. Prehrávač Adobe Flash Player nesmiete používať s aplikáciami alebo zariadeniami, ktoré obchádzajú technologické opatrenia na ochranu video, audio a/alebo dátového obsahu, vrátane akýchkoľvek bezpečnostných opatrení RTMP spoločnosti Adobe. Na takéto nepovolené použitie Vám nie je udelené žiadne právo ani licencia na používanie prehrávača Adobe Flash Player.

4.3 Obmedzenia k Adobe Reader.

4.3.1 Obmedzenia týkajúce sa konverzie. Okrem možného výslovného povolenia podľa Dodatočných podmienok používania Acrobat.com alebo iných podmienok produktu alebo služby Adobe nebudete integrovať alebo používať Adobe Reader s akýmkoľvek iným softvérom, plug-inom alebo rozšírením, ktoré využíva alebo je založené na Adobe Reader, na konvertovanie PDF súborov do iných formátov (napr. TIFF, JPEG alebo SVG) ani na konvertovanie iných formátov súborov (napr. TIFF, JPEG alebo SVG). 

4.4 Upozornenie. Nesmiete meniť, ani odstraňovať žiadne oznámenie o autorských právach ani iné vlastnícke vyhlásenia uvedené v rámci Softvéru.

4.5 Zákaz zmien a reverzného inžinierstva. Softvér nesmiete meniť, prispôsobovať, prekladať alebo vytvárať na jeho základe odvodené diela. Nebudete dekompilovať, spätne dešifrovať, ani sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód Softvéru. Ak sa nachádzate v rámci Európskej únie, prečítajte si prosím doplňujúce podmienky na konci tejto zmluvy pod hlavičkou „Ustanovenia pre EÚ“ v Časti 16.

5. Prevod.

Nesmiete Softvér prenajímať, uzatvárať k nemu lízingové zmluvy, udeľovať sublicencie, postúpiť alebo previesť svoje práva k nemu alebo poskytnúť oprávnenie na kopírovanie celého Softvéru alebo ktorejkoľvek jeho časti do Zariadenia iného používateľa, s výnimkami výslovne uvedenými v tejto zmluve. Môžete však previesť všetky svoje práva týkajúce sa Používania Softvéru na ďalšiu fyzickú alebo právnickú osobu za predpokladu že: (a) tiež prevediete na takúto fyzickú alebo právnickú osobu (i) túto zmluvu, (ii) Softvér a všetok ostatný softvér alebo hardvér pribalený alebo predinštalovaný so Softvérom, vrátane všetkých kópií, Aktualizácií a predošlých verzií; (b) nebudete uchovávať žiadne kópie, vrátane záloh a kópií uložených v Osobnom počítači alebo v Zariadení; a (c) nadobúdateľ pristúpi k ustanoveniam a podmienkam tejto Zmluvy a akýmkoľvek iným ustanoveniam a podmienkam, na základe ktorých ste Vy nadobudli platnú licenciu k Softvéru. Napriek vyššie uvedenému nesmiete previesť výučbové kópie Softvéru, kópie Softvéru vydané pred uvedením produktu na trh alebo kópie, ktoré nie sú určené na ďalší predaj.

6. Duševné vlastníctvo, výhrada práv.

Softvér a všetky oprávnené kópie, ktoré vytvoríte, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Adobe a jej dodávateľov. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru predstavujú hodnotné duševné vlastníctvo (napr. obchodné tajomstvo a utajované informácie) spoločnosti Adobe a jej dodávateľov. Softvér je chránený zákonom, vrátane, ale nie výlučne, zákonmi na ochranu autorského práva Spojených štátov a ďalších štátov a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. S výnimkou prípadu, kedy sa opak výslovne uvádza v tejto zmluve, sa Vám na základe tejto zmluvy neudeľujú žiadne práva týkajúce sa duševného vlastníctva k Softvéru, a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené pre spoločnosť Adobe a jej dodávateľov.

7. Možnosti pripojenia a ochrana súkromia. Zaväzujete sa a súhlasíte s nasledujúcimi vyhláseniami:

7.1 Používanie PDF súborov. Ak používate Softvér na otváranie súboru PDF, ktorý umožňuje zobrazovanie reklám, Vaše Zariadenie sa môže pripájať na webovú stránku prevádzkovanú spoločnosťou Adobe, zadávateľom reklamy alebo treťou stranou. Pritom sa odosiela Vaša adresa internetového protokolu („IP adresa“). Subjekt hosťujúci na stránke môže využívať technológiu na posielanie (alebo „vykonávanie“) reklamného alebo iného elektronického obsahu, ktorý sa zobrazí v otvorenom súbore PDF alebo vedľa neho. Prevádzkovateľ webovej stránky môže tiež použiť JavaScript, webové signály „web beacons“ (tiež známe ako „action tags“ alebo obrázky obsahujúce jeden pixel) a iné technológie na zvýšenie a meranie účinnosti reklamy a prispôsobenie reklamného obsahu. Vaša komunikácia s webovými stránkami Adobe sa riadi Politikou online ochrany súkromia spoločnosti Adobe uvedenou na stránke http://www.adobe.com/go/privacy_sk („Adobe Online Privacy Policy“). Spoločnosť Adobe nemusí mať prístup alebo kontrolu nad funkciami, ktoré tretia strana môže využívať, a informačné postupy webových stránok tretích strán nie sú predmetom Politiky online ochrany súkromia spoločnosti Adobe.

7.2 Aktualizácia. Ak je Vaše Zariadenie pripojené k internetu, Softvér môže bez ďalšieho upozornenia overiť možnosti aktualizácií, vrátane Aktualizácií optimalizovaných pre príslušné zariadenie, ktoré sú k dispozícii na automatický prenos a inštaláciu do Vášho Zariadenia, aby oznámil spoločnosti Adobe, že Softvér je úspešne inštalovaný. V takom prípade sa spoločnosti Adobe odosielajú iba informácie, ktoré Vás nemôžu osobne identifikovať. Výnimkou sú prípady, kedy je v niektorých jurisdikciách pokladaná za osobne identifikovateľnú informáciu aj IP adresa. Používanie týchto informácií, vrátane Vašej IP adresy, poskytovaných procesom automatickej aktualizácie sa riadi podmienkami Adobe Online Privacy Policy.

7.3 Lokálne ukladanie. Programy Flash Player a Adobe AIR môžu umožniť tretím stranám ukladanie určitých informácií vo Vašom Zariadení v rámci lokálneho dátového súboru označovaného ako lokálny zdieľaný objekt. Typ a množstvo informácií, ktoré môže takáto aplikácia od tretej strany ukladať do lokálneho zdieľaného objektu, môžu byť rôzne v závislosti od konkrétnej aplikácie, a takéto požiadavky kontroluje daná tretia strana. Ďalšie informácie o lokálnych zdieľaných objektoch a spôsobe obmedzenia alebo kontrole ukladania lokálnych zdieľaných objektov vo vašom zariadení nájdete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Správca nastavení. Program Flash Player a programy tretích strán využívajúce program Adobe AIR môžu uložiť určité užívateľské nastavenia tak, že ich uložia ako lokálny zdieľaný objekt vo vašom zariadení. Tieto nastavenia neobsahujú osobne identifikačné informácie o vás. Sú spojené s konkrétnou inštaláciou programu Flash Player alebo programu tretej strany využívajúceho program Adobe AIR vo vašom zariadení a umožňujú vám prispôsobiť funkcie runtime. Správca nastavení programu Flash Player vám povoľuje takéto nastavenia zmeniť, vrátane možnosti obmedziť ukladanie lokálnych zdieľaných objektov tretími stranami. Viac informácií o tom, ako konfigurovať nastavenia svojej verzie programu Flash Player, vrátane informácií o spôsobe zakázania lokálnych zdieľaných objektov pomocou správcu nastavení (Settings Manager) programu Flash Player, nájdete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Ekvivalentné nastavenia pre programy tretích strán využívajúce program Adobe AIR môžete odstrániť odinštalovaním príslušného programu tretej strany.

7.5 Asistované sieťové technológie. Adobe Flash Player a Adobe AIR poskytujú aplikáciám vyvinutým tretími stranami možnosť pripájať sa k serveru Adobe Server alebo Service a povoliť priamu komunikáciu medzi dvoma klientmi Adobe Runtime či pripojiť sa ku klientovi Adobe Runtime ako súčasť rovnocennej alebo distribuovanej siete, ktorá umožňuje priame sprístupnenie časti Vašich zdrojov, napríklad Vášho sieťového pripojenia, ďalším účastníkom. Pred pripojením sa k takej rovnocennej alebo distribuovanej sieti budete mať možnosť takéto pripojenie odsúhlasiť. Nastavenia rovnocennej asistovanej siete (Peer Assisted Networking) môžete zmeniť pomocou správcu nastavení (Settings Manager) programu Flash Player. Ďalšie informácie o používaní správcu nastavení nájdete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Ďalšie informácie o nastaveniach rovnocennej asistovanej siete nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/RTMFP_sk.

7.6 Technológia na ochranu obsahu. Ak používate Adobe Runtimes na sprístupňovanie obsahu, ktorý je chránený pomocou softvéru Adobe Flash Media Rights Management Server alebo Flash Access („ochrana obsahu“), aby ste mohli prehrať chránený obsah, softvér môže automaticky požadovať udelenie práv na používanie médií a individualizáciu zo servera na internete a môže stiahnuť a nainštalovať požadované komponenty daného softvéru, vrátane všetkých dostupných aktualizácií ochrany obsahu. Informácie o licencii obsahu môžete vymazať pomocou správcu nastavení (Settings Manager) programu Flash Player. Ďalšie informácie o používaní správcu nastavení nájdete na adrese https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Ďalšie informácie o ochrane obsahu nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_sk.

7.7 Využívanie Online služieb spoločnosti Adobe. Ak je Vaše Zariadenie pripojené k internetu, Softvér môže bez ďalších upozornení pravidelne zabezpečovať Váš prístup k obsahu a službám prístupným verejnosti na webe a spravovaným spoločnosťou Adobe alebo jej dcérskymi spoločnosťami („Adobe Online Services“). Príkladom takých online služieb Adobe môže byť: Acrobat.com. V niektorých prípadoch sa Online služba spoločnosti Adobe môže javiť ako funkcia alebo rozšírenie v Softvéri, aj napriek tomu, že je prístupná verejnosti na webe. V niektorých prípadoch sa môže za prístup k Online službe spoločnosti Adobe vyžadovať osobitné predplatenie alebo iný poplatok za účelom vytvorenia prístupu k nej a/alebo Váš súhlas s dodatočnými podmienkami používania. Online služby spoločnosti Adobe nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch, ani obyvateľom všetkých krajín, a spoločnosť Adobe môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť ktorúkoľvek Online službu spoločnosti Adobe alebo zrušiť jej dostupnosť. Spoločnosť Adobe si zároveň vyhradzuje právo účtovať si poplatky za prístup k alebo za využívanie Online služby spoločnosti Adobe, ktorá sa v predchádzajúcom období poskytovala bezplatne. Ak je Vaše Zariadenie pripojené k internetu, Softvér môže bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať materiály, ktoré možno sťahovať z týchto služieb, s cieľom poskytnúť okamžitú dostupnosť týchto služieb aj vtedy, keď ste nie ste pripojení. Pri pripojení Softvéru k internetu sa nebudú odosielať žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osoby, s výnimkou takého rozsahu, v akom podľa niektorých právnych poriadkov možno pokladať Adresy IP za informácie umožňujúce identifikáciu osoby. Napriek uvedenému, ak sa registrujete v rámci Acrobat.com, Vaše užívateľské meno a heslo môže byť odoslané na servery spoločnosti Adobe a uložené spoločnosťou Adobe v súlade s Doplňujúcimi podmienkami používania služby Acrobat.com. Zásady ochrany súkromia spoločnosti Adobe sa použijú pri každom pripojení Softvéru k internetu a komunikácii s webovou stránkou spoločnosti Adobe, či už automaticky, alebo na výslovnú žiadosť používateľa. Navyše, pokiaľ Vám v tom čase neboli dodané osobitné podmienky používania, použijú sa Podmienky používania Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_sk). Všimnite si, že Politika ochrany súkromia spoločnosti Adobe umožňuje sledovanie návštevnosti webových stránok a podrobne určuje predmet sledovania a používania súborov cookies, webových signálov a podobných zariadení.

8. Ponuky tretích strán. Zaväzujete sa a súhlasíte s nasledujúcimi vyhláseniami:

8.1 Ponuky tretích strán. Softvér Vám môže umožňovať prístup a prepojenie s obsahom tretích strán, softvérovými aplikáciami a dátovými službami, vrátane internetových aplikácií („Ponuky tretích strán“). Váš prístup k Ponukám tretích strán a ich využívanie, vrátane akýchkoľvek tovarov, služieb alebo informácii, sa riadi ustanoveniami a podmienkami týkajúcimi sa týchto ponúk a zákonov na ochranu autorských práv USA a ďalších krajín. Ponuky tretích strán nevlastní ani neposkytuje spoločnosť Adobe. Zaväzujete sa nepoužívať žiadne takéto ponuky tretích strán spôsobom, ktorý by porušoval zákony na ochranu autorských práv USA a ďalších krajín.Spoločnosť Adobe alebo tretia strana môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť ktorúkoľvek službu poskytovanú tretími stranami alebo prerušiť jej dostupnosť. Spoločnosť Adobe nepreveruje, nepreberá ani neakceptuje zodpovednosť za služby poskytované tretími stranami. Akákoľvek interakcia medzi Vami a treťou stranou v súvislosti so službou poskytovanou tretími stranami, vrátane zásad ochrany súkromia tejto strany a použitia Vašich osobných údajov, dodania tovarov a služieb a platieb za ne a akékoľvek ďalšie ustanovenia, podmienky, záruky alebo vyhlásenia súvisiace s takýmito konaniami, je výlučne vzťahom medzi Vami a touto treťou stranou. Služby poskytované tretími stranami nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch, ani obyvateľom všetkých krajín, a spoločnosť Adobe alebo príslušná tretia strana môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť prístup ku ktorejkoľvek službe poskytovanej tretími stranami alebo prerušiť jej dostupnosť.

8.2 OKREM PRÍPADU, KEDY SA VÝSLOVNE DOHODLO SO SPOLOČNOSŤOU ADOBE ALEBO JEJ DCÉRSKYMI SPOLOČNOSŤAMI ALEBO TREŤOU STRANOU V OSOBITNEJ ZMLUVE INAK, POUŽITIE ONLINE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI ADOBE A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH TRETÍMI STRANAMI JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO V SÚLADE S OBMEDZENIAMI ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI PODĽA ČASTÍ 1.1 A 10.

9. Digitálne certifikáty. Zaväzujete sa a súhlasíte s nasledujúcimi vyhláseniami:

9.1 Používanie. Softvér Adobe AIR môže používať digitálne certifikáty, aby Vám pomohol identifikovať vydavateľa aplikácií Adobe AIR vytvorených tretími stranami. Okrem toho program Adobe AIR využíva digitálne certifikáty na overenie identity serverov sprístupnených prostredníctvom protokolu Transport Layer Security (TLS), vrátane prístupu cez HTTPS. Vaše Zariadenie sa môže pripojiť k internetu v čase overenia digitálneho certifikátu, aby do seba prenieslo aktuálne zoznamy odvolania certifikátu (CRL) alebo aktualizovalo zoznam digitálnych certifikátov. Tento prístup sa môže realizovať prostredníctvom Softvéru, ako aj aplikácií založených na Softvéri. Digitálne certifikáty vydávajú tretie osoby ako certifikačné orgány a dodávatelia s individuálnym prístupom uvedení na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_sk (spoločne ďalej len „Certifikačné orgány“), alebo môžu byť podpísané vlastným podpisom.

9.2 Podmienky. Kúpa, používanie a spoľahlivosť digitálnych certifikátov je vzťahom medzi Vami a Certifikačným orgánom. Predtým, než sa spoľahnete na certifikovaný dokument, digitálny podpis alebo služby Certifikačného orgánu, mali by ste sa oboznámiť s platnými podmienkami, podľa ktorých príslušný Certifikačný orgán poskytuje služby, vrátane napríklad predplatiteľských zmlúv, dohôd o používaní certifikátov, certifikačných politík a podmienok poskytovania. Na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_sk nájdete informácie o predajcoch Certifikovaných služieb dokumentov Adobe (CDS) a na adrese http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html nájdete informácie o predajcoch Schváleného dôveryhodného zoznamu Adobe spoločnosti Adobe (AATL).

9.3 Súhlas. Súhlasíte s tým, že (a) certifikát môže byť v čase overovania už odvolaný, čo spôsobí, že digitálny podpis alebo certifikát sa zdá byť platný, hoci v skutočnosti platný nie je, (b) bezpečnosť alebo celistvosť digitálneho certifikátu sa mohla narušiť z dôvodu nejakého komisívneho alebo omisívneho konania osoby, ktorá dokument podpísala, príslušného Certifikačného orgánu alebo inej tretej strany a (c) certifikát môže byť certifikátom s vlastným podpisom, ktorý neposkytol Certifikačný orgán. VY ste výlučne zodpovednÍ za rozhodnutie, či sa treba spoliehať na certifikát, alebo nie. POKIAĽ VÁM CERTIFIKAČNÝ ORGÁN NEPOSKYTNE SAMOSTATNÚ PÍSOMNÚ ZÁRUKU, POUŽÍVATE DIGITÁLNE CERTIFIKÁTY VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO.

9.4 Príjemca tretej strany. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek Certifikačný orgán, na ktorý sa spoliehate, je treťou stranou tejto zmluvy a bude mať právo vynútiť si dodržanie tejto zmluvy vo svojom mene tak, ako keby bol spoločnosťou Adobe.

9.5 Náhrada škody. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe ani žiadny Certifikačný orgán (s výnimkou prípadu, kedy je to výslovne uvedené v jeho podmienkach) nebudete viniť z akejkoľvek zodpovednosti, strát, konaní, škôd, alebo náhrad (vrátane akýchkoľvek rozumných výdavkov, nákladov a odmien advokátov), ktoré vznikli alebo súvisia s používaním alebo spoľahnutím sa na akékoľvek služby tohto orgánu, najmä za (a) spoľahlivosť prepadnutého alebo odvolaného certifikátu; (b) nesprávne overenie certifikátu, (c) používanie certifikátu inak, ako je dovolené príslušnými podmienkami, touto zmluvou alebo platnými zákonmi, (d) nesprávne posúdenie okolností, od ktorých závisí spoľahnutie sa na služby alebo certifikáty ich poskytovateľa alebo (e) nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú ukladajú príslušné podmienky vzťahujúce sa na služby.

10. Obmedzenie zodpovednosti.

SPOLOČNOSŤ ADOBE A JEJ DODÁVATELIA ALEBO CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, NÁROKY ALEBO VÝDAVKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD ČI AKÉHOKOĽVEK UŠLÉHO ZISKU ALEBO AKÝCHKOĽVEK STRÁT NA ÚSPORÁCH, AJ KEĎ ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI ADOBE BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO STRATY, ŠKODY ALEBO NÁROKOV. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA A VÝNIMKY SA POUŽIJÚ V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVNEHO PORIADKU VÁŠHO ŠTÁTU. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE, JEJ DODÁVATEĽOV A CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV PODĽA TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU SA OBMEDZUJE NA SUMU ZAPLATENÚ ZA SOFTVÉR, AK VÔBEC. Nič, čo sa uvádza v tejto zmluve, neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Adobe voči Vám pre prípad smrti alebo zranenia vyplývajúceho z nedbanlivosti spoločnosti Adobe či z trestného činu podvodného konania (podvod). Spoločnosť Adobe koná v mene svojich dodávateľov a Certifikačných orgánov za účelom odopretia, vylúčenia a obmedzenia záväzkov, záruk a zodpovednosti poskytnutých touto zmluvou, ale nekoná v ich mene v žiadnom inom ohľade ani za žiadnym iným účelom. Pre ďalšie informácie si pozrite osobitné ustanovenia na konci tejto zmluvy týkajúce sa platných právnych poriadkov jednotlivých štátov, ak sa také v zmluve nachádzajú, alebo kontaktujte Oddelenie pre služby zákazníkom spoločnosti Adobe.

11. Pravidlá pre vývoz.

Súhlasíte s tým, že nebudete tento Softvér prepravovať, prenášať alebo vyvážať do žiadnej krajiny, ani používať spôsobom zakázaným v zákone o správe vývozu Spojených štátov alebo v iných zákonoch, obmedzeniach alebo predpisoch týkajúcich sa vývozu (spoločne ďalej len „Zákony o vývoze“). Navyše, ak sa podľa Zákonov o vývoze tento Softvér identifikuje ako druh tovaru kontrolovaný pri vývoze, týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že nie ste občanom alebo inak nesídlite v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo (vrátane najmä, nie však výlučne, Irán, Sýriu, Sudán, Kubu a Severnú Kóreu), a že Vám Zákony o vývoze iným spôsobom nezakazujú tento Softvér prijať. Všetky práva Používať Softvér sú udelené pod podmienkou, že ak porušíte ustanovenia tejto zmluvy, ste týchto práv pozbavení.

12. Rozhodné právo.

Táto zmluva sa spravuje a je vytvorená v súlade s platným hmotným právom účinným v: (a) štáte Kalifornia, ak sa licencia k tomuto Softvéru nadobudne na území Spojených štátov, Kanady alebo Mexika, alebo (b) Japonsku, ak sa licencia k tomuto Softvéru nadobudne na území Japonska, Číny, Kórei alebo inej krajiny Juhovýchodnej Ázie, kde sú všetky úradné jazyky písané buď ideografickým písmom (napr. Hanzi, Kanji alebo Hanja) a/alebo iným písmom založenom na ideografickom písme alebo s podobnou štruktúrou, napr. Hangul alebo Kana, alebo (c) Anglicku, ak sa licencia k tomuto Softvéru nadobudne na území, ktoré patrí pod akúkoľvek inú jurisdikciu, ako sa uvádza vyššie. Príslušné súdy v Santa Clara County v Kalifornii, ak sa uplatňuje právo štátu Kalifornia, okresný súd v Tokiu v Japonsku, ak sa uplatňuje japonské právo, a príslušné súdy v Londýne v Anglicku, ak sa uplatňuje anglické právo, majú nevýlučnú súdnu právomoc k všetkým sporom súvisiacim s touto zmluvou. Táto zmluva sa nespravuje kolíznymi normami žiadnej jurisdikcie ani Viedenským dohovorom OSN o medzinárodnej kúpe tovaru, uplatnenie ktorého sa týmto výslovne vylučuje.

13. Všeobecné ustanovenia.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy vyhlási za neplatné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostanú aj naďalej platné a budú vynútiteľné v súlade so svojimi podmienkami. Táto zmluva neobmedzuje zákonné práva žiadnej osoby v postavení spotrebiteľa. Túto zmluvu možno zmeniť len písomne a musí byť podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti Adobe. Licencie k Aktualizáciám Vám môžu byť udelené s dodatočnými alebo odlišnými zmluvnými podmienkami. Toto je úplná dohoda medzi Vami a spoločnosťou Adobe týkajúca sa Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, prísľuby, prejavy a reklamu súvisiacu so Softvérom.

14. Upozornenie pre koncových používateľov z vládnych inštitúcii USA.

Ak ide o konečných používateľov z vládnych inštitúcií USA, spoločnosť Adobe súhlasí s tým, že splní ustanovenia všetkých uplatniteľných zákonov o rovnosti príležitostí, vrátane, ak je to odôvodnené, ustanovenia vykonávacieho nariadenia č.11246, v znení neskorších zmien a doplnení, oddiel 402 zákona o pomoci prinavrátenia veteránov z vietnamského obdobia do bežného života z roku 1974 (38 USC 4212) a oddielu 503 zákona o rehabilitácii z roku 1973, v znení neskorších zmien a doplnení, a nariadení v 41 CFR, časti 60-1 až 60-60, 60-250 a 60-741. Doložka o pozitívnych opatreniach a nariadenia uvedené v predošlej vete sa zapracujú do tejto zmluvy vo forme odkazu. 

15. Súlad s licenciami.

Ak ste podnikateľ alebo organizácia, súhlasíte s tým, že na požiadanie od spoločnosti Adobe alebo jej oprávneného zástupcu do tridsiatich (30) dní plne zdokumentujete a preukážete, že používanie Softvéru spoločnosti Adobe v okamihu žiadosti je v súlade s platnými licenciami udelenými spoločnosťou Adobe.

16. Ustanovenia pre Európsku úniu.

Žiadna časť tejto zmluvy (vrátane Časti 4.5) neobmedzuje žiadne neodňateľné právo dekompilovať Softvér v súlade so záväzným právom. Ak sa napríklad nachádzate na území Európskej únie (EÚ), môžete mať toto právo za určitých podmienok uvedených v platnom zákone, tieto umožňujú dekompilovať Softvér, ak je to potrebné s cieľom dosiahnuť kompatibilitu Softvéru s iným softvérovým programom, ak ste predtým písomne požiadali spoločnosť Adobe o poskytnutie informácii nevyhnutných na zabezpečenie takejto kompatibility a spoločnosť Adobe tieto informácie nesprístupnila. Okrem toho je vykonanie takejto dekompilácie možné iba Vami alebo inou osobou, ktorá je oprávnená používať kópiu Softvéru pre svoje potreby. Spoločnosť Adobe má právo klásť si odôvodnené podmienky predtým, než tieto informácie poskytne. Každú informáciu poskytnutú spoločnosťou Adobe alebo získanú Vami podľa uvedených povolení ste oprávnení použiť iba vy za vyššie uvedeným účelom a nesmiete ju postúpiť tretej strane ani použiť na vytvorenie softvéru, ktorý je v základných vlastnostiach podobný vlastnostiam Softvéru alebo sa používa na akúkoľvek inú činnosť, ktorá porušuje autorské práva spoločnosti Adobe alebo jej licenčných partnerov.

17. Osobitné ustanovenia a výnimky.

17.1 Obmedzenie zodpovednosti pre užívateľov sídliacich v Nemecku a v Rakúsku.

17.1.1 Ak ste Softvér nadobudli v Nemecku alebo v Rakúsku a zvyčajne sídlite v niektorej z týchto krajín, potom sa časť 10 neuplatňuje. Namiesto toho bude v súlade s ustanoveniami v časti 17.1.2 zákonná zodpovednosť spoločnosti Adobe za škody obmedzená takto: (a) spoločnosť Adobe zodpovedá za škody len do výšky škôd typicky predvídateľnej v čase uzavretia licenčnej zmluvy vo vzťahu k škodám spôsobeným mierne nedbanlivostným porušením podstatných zmluvných povinností a (b) spoločnosť Adobe nezodpovedá za škody spôsobené mierne nedbanlivostným porušením nepodstatných zmluvných povinností.

17.1.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti výrobcu za výrobok, zodpovednosť za prevzatie osobitnej záruky alebo na zodpovednosť za úmyselné zranenie osôb.

17.1.3 Ste povinní vykonať všetky rozumné opatrenia smerujúce k tomu, aby ste predišli vzniku škody, a k ich prípadnému zníženiu najmä tým, že vytvoríte záložné kópie Softvéru a svojich počítačových dát v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tejto zmluvy alebo si želáte získať akékoľvek iné informácie od spoločnosti Adobe, kontaktuje pobočku Adobe prostredníctvom adresy a kontaktných informácii uvedených v tomto produkte alebo získaných cez internet na stránke http://www.adobe.com/sk a kontaktujte príslušné oddelenie spoločnosti Adobe pre svoj štát.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a/alebo v iných štátoch.

PlatformClients_Device_WWEULA-sk_SK-20110809_1400