Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Licenčna pogodba za Programsko opremo za Združljive naprave

1. ZAVRNITEV JAMSTVA, ZAVEZUJOČA POGODBA TER DODATNA DOLOČILA IN DOGOVORI.

1.1 ZAVRNITEV JAMSTVA. PROGRAMSKA OPREMA IN DRUGE INFORMACIJE SO NA VOLJO V TAKI OBLIKI, »KOT SO«, IN Z VSEMI NAPAKAMI. DRUŽBA ADOBE, NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE ODGOVARJAJO IN NE MOREJO ODGOVARJATI ZA DELOVANJE ALI REZULTATE, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME, STORITEV OVERITELJA POTRDIL ALI DRUGIH PONUDB TRETJIH OSEB. RAZEN V OBSEGU, V KAKRŠNEM V OKVIRU VELJAVNE ZAKONODAJE V VAŠI DRŽAVI, NOBENO JAMSTVO, POGOJ, ZAGOTOVILO ALI DOLOČILO NE SME ALI NE MORE BITI IZKLJUČENO ALI OMEJENO, DRUŽBA ADOBE IN NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, POGOJEV, ZAGOTOVIL ALI DOLOČIL (IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, BODISI NA PODLAGI ZAKONA, SODNE PRAKSE, OBČEGA PRAVA, OBIČAJEV, UZANC ALI DRUGIH PREDPISOV) GLEDE KAKRŠNIH KOLI ZADEV, VKLJUČNO Z - IN BREZ OMEJITVE NA - NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE TRETJIH OSEB, PRIMERNOST ZA PRODAJO, INTEGRACIJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA KATERI KOLI DOLOČEN NAMEN. DOLOČILA V POGLAVJIH 1.1 IN 10 VELJAJO TUDI PO PRENEHANJU TE POGODBE, NE GLEDE NA VZROK PRENEHANJA, KAR PA NE POMENI, DA PO PRENEHANJU TE POGODBE UPORABNIK LAHKO ŠE NAPREJ UPORABLJA TO PROGRAMSKO OPREMO, NITI MU NE DAJE TE PRAVICE.

1.2 ZAVEZUJOČA POGODBA:Z uporabo, kopiranjem ali distribuiranjem celotne Programske opreme družbe Adobe ali katerega koli njenega dela sprejemate vse pogoje in določila te pogodbe, vključno in še posebej določila, katerih predmet je:

- Uporaba (poglavje 3);
-
Prenos (poglavje 5);
-
Povezljivost in zasebnost (poglavje 7), kar vključuje poglavja:
-
Posodabljanje,
-
Lokalno shranjevanje,
-
Upravitelj nastavitev,
-
Omrežna tehnologija s pomočjo enakovrednih,
-
Tehnologija zaščite vsebine in
-
Uporaba spletnih storitev družbe Adobe;
-
Zavrnitev jamstva (poglavje 1.1) in
-
Omejitev odgovornosti (poglavji 10 in 17).

S sprejemanjem te pogodbe je ta pogodba izvršljiva nasproti vam in vsaki pravni osebi, ki je pridobila to Programsko opremo in v imenu katere se uporablja. Če pogojev in določil ne sprejemate, Programske opreme ne Uporabljajte.

1.3 DODATNA DOLOČILA IN DOGOVORI. Adobe vam dovoljuje, da Programsko opremo Uporabljate le v skladu z določili te pogodbe. Za uporabo gradiv nekaterih tretjih strank, vključenih v Programsko opremo, lahko veljajo druga določila in pogoji, ki so običajno navedeni v ločeni licenčni pogodbi ali v datoteki »Beri me« (Read Me), ki se nahaja v bližini teh gradiv ali v »obvestilih ali/in dodatnih določilih in pogojih Programske opreme tretjih strank«, ki se nahajajo na http://www.adobe.com/go/thirdparty_si. Če bi obstajal spor z določili in pogoji te pogodbe, ta druga določila in pogoji nadomestijo to pogodbo v celoti oziroma njene dele.

2. Definicije.

»Adobe« pomeni družbo Adobe Systems Incorporated, družbo iz zvezne države Delaware, ki ima sedež na naslovu 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, če velja podpoglavje 12 (a) te pogodbe; sicer pa pomeni družbo Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska, družbo, ki je organizirana po zakonih Irske in je lastniško povezano podjetje ter pridobitelj licence družbe Adobe Systems Incorporated.

»Odobren operacijski sistem« pomeni različico operacijskega sistema, ki je navedena na naslednjem spletnem mestu: (a) programska oprema Adobe Reader je navedena na spletnem mestu http://www.adobe.com/si/products/reader/systemreqs, (b) programska oprema Adobe AIR na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_si, (c) programska oprema Flash Player je navedena na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

»Združljiva naprava« pomeni Napravo, ki ustreza sistemskim zahtevam Programske opreme, kot je navedeno v Dokumentaciji.

»Naprava« pomeni mobilno napravo, telefon, dlančnik ali drug podoben internetni pripomoček ali napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom.

»Osebni računalnik« ali »PC« pomeni izdelek strojne opreme, ki je zasnovan in tržen z glavnim namenom izvajanja raznovrstnih programov za produktivnost, zabavo in druge namene, ki jih nudijo nepovezani tretji prodajalci programske opreme, in ki se izvaja v odvisnosti od uporabe polnofunkcijskega in s funkcijami v celoti opremljenega računalniškega operacijskega sistema, in sicer vrste ali vrst, ki so sočasno v široki uporabi s pripadajočo strojno opremo, za upravljanje računalnikov tipa prenosnik, namizni računalnik, strežnik in tablični računalnik z mikroprocesorjem za večje formate. Ta definicija Osebnega računalnika ne vključuje izdelkov strojne opreme, ki so zasnovani in/ali trženi tako, da naj bi bil njihov glavni namen nekaj od naslednjega: televizor, televizijski sprejemnik, prenosni predvajalnik medijev, avdio/video sprejemnik, radio, zvočne slušalke, avdio zvočnik, dlančnik (»PDA«), telefon ali podobna na telefoniji temelječa naprava, igralna konzola, osebni video rekorder (»PVR«), predvajalnik za DVD (»DVD«) ali druge optične medije, video kamera, fotoaparat, kamkorder, naprava za urejanje videa in pretvorbo zapisa videa, naprava za projekcijo videa; nadalje ne vključuje niti nobenih drugih naprav podobnega tipa za potrošniško, profesionalno ali industrijsko uporabo.

»Programska oprema« pomeni (a) celotno vsebino datotek (pridobljenih po elektronski poti ali na fizičnem nosilcu podatkov) ali disk(-e) ali druge nosilce podatkov, ki jim je ta pogodba priložena, med katere lahko sodijo (i) podatki o računalnikih ali programska oprema družbe Adobe ali tretje osebe, vključno s programi Adobe Reader® (»Adobe Reader«), Adobe AIR® (»Adobe AIR«) in Adobe Flash® Player (Adobe AIR in predvajalniki Flash se s skupnim imenom imenujejo »Adobe Runtimes«); (ii) sorodno pisno gradivo in datoteke s pojasnili (»Dokumentacija«) in (iii) pisave ter (b) nadgradnje, spremenjene različice, posodobitve, dodatke za in kopije zgoraj omenjenih programov, ki vam jih kadar koli zagotovi družba Adobe (zbirno imenovane »Posodobitve«).

»Uporaba« pomeni dostopanje, nameščanje, prenašanje, kopiranje ali na drugačen način pridobivanje ugodnosti z uporabo funkcionalnosti Programske opreme.

3. Licenca za Programsko opremo.

Če ste to Programsko opremo dobili od družbe Adobe ali enega od njenih pooblaščenih pridobiteljev licence in pod pogojem, da ravnate v skladu s pogoji te pogodbe, vključno z omejitvami v poglavju 4, vam družba Adobe podeljuje neizključno licenco za Uporabo Programske opreme, v vseh primerih izključno za namestitev in Uporabo nespremenjene Programske opreme na Odobrenih operacijskih sistemih na način in za namene, opisane v Dokumentaciji, kot sledi:

3.1 Splošna uporaba. V svojo Združljivo napravo lahko namestite in v njej Uporabljate en izvod Programske opreme. Pomembne omejitve glede Uporabe Programske opreme so navedene v poglavju 4.

3.2 Distribucija. Ta licenca ne podeljuje pravice za podlicenciranje ali distribucijo Programske opreme. Za informacije o tem, kako pridobiti pravico za distribucijo Programske opreme na fizičnem nosilcu podatkov, prek notranjega omrežja ali s svojim izdelkom ali storitvijo, obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html, kjer so na voljo informacije o programu Adobe Reader, ali spletno mesto http://www.adobe.com/go/licensing_si, kjer so na voljo informacije o programih Adobe Runtimes.

3.3 Varnostna kopija. Izdelate lahko eno varnostno kopijo Programske opreme, pod pogojem, da varnostne kopije ne namestite ali uporabljate, razen v arhivske namene. Pravice do varnostne kopije ne smete prenesti, razen če prenesete vse pravice na Programski opremi, kot je to določeno v poglavju 5.

4. Obveznosti in omejitve.

4.1 Omejitve glede programov Adobe Runtime. Razen vaše Uporabe programov Adobe Runtime na Združljivi napravi z Odobrenim operacijskim sistemom, ne smete nobenega programa Adobe Runtime Uporabljati v nobeni napravi, ki ni osebni računalnik, ali s katero koli drugo vgrajeno napravo ali različico naprave katerega koli operacijskega sistema. V izogib dvomu in samo za ponazoritev, programa Adobe Runtime ne smete Uporabljati v nobenem (a) TV-komunikatorju, igralni konzoli, TV-ju, DVD-predvajalniku, medijskem centru (razen v tistih, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows XP Media Center Edition in njegove novejše različice), na elektronskem plakatu ali drugih digitalnih označbah, internetnem pripomočku ali drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z internetom, medicinski napravi, bankomatu, telematski napravi, igralnem avtomatu, gospodinjskem avtomatskem sistemu, kiosku, napravi za daljinsko upravljanje ali drugi elektronski napravi za široko potrošnjo, (b) mobilnem, kabelskem, satelitskem ali televizijskem sistemu, ki temelji na operaterju, ali (c) drugih napravah zaprtega sistema. Za tako prepovedano uporabo se ne podeljuje nobena pravica ali licenca do Uporabe katerega koli programa Adobe Runtime. Za informacije o licenciranju programov Adobe Runtimes za distribucijo v takih sistemih obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/go/licensing_si.

4.1.1 Omejitve za AVC-video. Programska oprema lahko vsebuje video tehnologijo H.264/AVC, za uporabo katere je potrebna naslednja izjava podjetja MPEG-LA, L.L.C.:

TA PROGRAMSKA OPREMA JE LICENCIRANA V SKLADU Z ZBIRKO LICENC PATENTOV AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO POTROŠNIŠKO UPORABO ZA (I) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV V SKLADU S STANDARDOM AVC (»VIDEOPOSNETKI AVC«) IN/ALI (II) DEKODIRANJE VIDEOPOSNETKOV AVC, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO IN/ALI SO BILI PRIDOBLJENI OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKOV, KI IMA LICENCO ZA ZAGOTAVLJANJE VIDEOPOSNETKOV AVC. LICENCA NI ODOBRENA ZA NOBENO DRUGO UPORABO, NITI SE NE SME DOMNEVATI, DA JE ODOBRENA. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C., OBIŠČITE SPLETNO MESTO http://www.mpegla.com.

4.2 Omejitve za Adobe Flash Player. Programa Adobe Flash Player ne boste uporabljali z nobeno aplikacijo ali napravo, ki skuša zaobiti tehnološke ukrepe za zaščito video-, avdio- in/ali podatkovne vsebine, vključno z varnostnimi ukrepi RTMP družbe Adobe. Za tako prepovedano uporabo se ne podeljuje nobena pravica ali licenca do Uporabe programa Adobe Flash Player. 

4.3 Omejitve za Adobe Reader.

4.3.1 Omejitve glede pretvorbe. Programa Adobe Reader ne smete integrirati ali uporabljati s katero koli drugo programsko opremo, vtičnikom ali izboljšavo, ki pri pretvarjanju datotek PDF v druge oblike zapisa datotek (npr. TIFF, JPEG ali SVG) ali pri pretvarjanju drugih oblik zapisa datotek (npr. TIFF, JPEG ali SVG) v datoteko PDF uporablja Adobe Reader ali je od njega odvisna, razen če je to izrecno dovoljeno v Dodatnih pogojih uporabe Acrobat.com ali v pogojih uporabe drugih izdelkov ali storitev Adobe.

4.4 Obvestila. Obvestil o avtorskih pravicah oziroma drugih avtorskih obvestil, ki so prikazani na Programski opremi ali v njej, ne smete spreminjati ali odstranjevati.

4.5 Brez spreminjanja ali obratnega inženirstva. Programske opreme ne smete spremeniti, prilagoditi, prevesti ali ustvariti izpeljanih del na njeni osnovi. Ne smete izvajati obratnega inženiringa, povratno prevajati, razstavljati ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo Programske opreme. Če se nahajate v Evropski uniji, glejte dodatna določila na koncu te pogodbe pod naslovom »Predpisi Evropske unije« v poglavju 16.

5. Prenos.

Pravic za Programsko opremo ne smete dati v najem ali zakup, jih podlicencirati, dodeliti ali prenesti ali odobriti kopiranja celotne Programske opreme ali katerega koli njenega dela v Napravo drugega uporabnika, razen če je to v tej pogodbi izrecno dovoljeno. Prenesete lahko le svoje pravice do Uporabe te Programske opreme na drugo fizično ali pravno osebo, vendar le pod pogojem, da: (a) tej fizični ali pravni osebi prenesete tudi (i) to pogodbo in (ii) to Programsko opremo in vso drugo programsko ali strojno opremo, združeno ali vnaprej nameščeno s to Programsko opremo, vključno z vsemi kopijami, Posodobitvami in prejšnjimi različicami; (b) sami ne obdržite nobenega izvoda, vključno z varnostnimi kopijami in kopijami, shranjenimi v Osebnem računalniku ali Napravi; in (c) stranka, ki prejema pravice, sprejme pogoje in določila te pogodbe in vse druge pogoje in določila, na podlagi katerih ste pridobili veljavno licenco za Programsko opremo. Ne glede na zgoraj navedeno pa ne smete prenesti kopij te Programske opreme za izobraževanje, njenih predizdajnih kopij ali kopij, ki niso namenjene nadaljnji prodaji.

6. Lastništvo pravic intelektualne lastnine, pridržanje pravic.

Programska oprema in vse pooblaščene kopije, ki jih naredite, so intelektualna lastnina družbe Adobe in njenih dobaviteljev. Zgradba, organizacija in koda te Programske opreme so dragocena intelektualna lastnina (npr. trgovske skrivnosti in zaupne informacije) družbe Adobe in njenih dobaviteljev. Programska oprema je zaščitena z zakoni, ki vključujejo - vendar niso omejeni na - zakone o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in drugih držav, ter določili mednarodnih pogodb. Če ni izrecno drugače navedeno v tej pogodbi, vam ta pogodba ne podeljuje nobenih pravic intelektualne lastnine do te Programske opreme. Družba Adobe in njeni dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki niso izrecno podeljene.

7. Povezljivost in zasebnost. Priznavate in se strinjate z naslednjim:

7.1 Uporaba datotek PDF. Če s Programsko opremo odprete datoteko PDF, v kateri je omogočeno prikazovanje oglasov, lahko vaša Naprava vzpostavi povezavo s spletnim mestom, ki ga upravlja družba Adobe, oglaševalec ali tretja oseba. Pri tem se pošlje naslov vašega internetnega protokola (naslov IP). Stranka, ki je gostitelj mesta, lahko s tehnologijo pošilja (ali »prikazuje«) oglaševalno ali drugo elektronsko vsebino, ki je prikazana v odprti datoteki PDF ali ob njej. Upravitelj spletnega mesta lahko s skriptom JavaScript, spletnimi svetilniki (ki so znani tudi kot oznake za dejanja ali GIF-i z eno slikovno piko) in drugimi tehnologijami poveča ter izmeri učinkovitost oglasov in prilagodi oglaševalno vsebino. Vašo komunikacijo s spletnimi mesti družbe Adobe ureja Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu, ki je na voljo na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/privacy_si (»Adobe Online Privacy Policy«). Družba Adobe morda nima dostopa do funkcij, ki jih tretja oseba morda uporablja, ali nadzora nad njimi, načela ravnanja s podatki na spletnih mestih tretjih oseb pa niso zajeta v Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu.

7.2 Posodabljanje. Če je vaša Naprava povezana z internetom, lahko Programska oprema brez nadaljnjih opozoril preverja, ali obstajajo Posodobitve, vključno s Posodobitvami, ki so optimirane za posamezno Napravo, ki jih je mogoče samodejno prenesti in namestiti v vašo Napravo ter Adobe obvestiti, da je Programska oprema uspešno nameščena. Družbi Adobe se ob tem pošljejo samo informacije, po katerih vas ni mogoče osebno prepoznati, razen do te mere, kolikor lahko naslovi IP štejejo za osebno prepoznavne v nekaterih sodnih pristojnostih. Uporabo teh informacij, vključno z vašim naslovom IP, ki jih posreduje proces samodejne posodobitve, regulira Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu.

7.3 Lokalno shranjevanje. Flash Player in Adobe AIR lahko dovolita tretjim osebam, da shranjujejo določene informacije v vaši Napravi v lokalni podatkovni datoteki, znani kot lokalni predmet v skupni rabi. Vrsta in količina informacij, za katere aplikacija tretje osebe lahko zahteva, naj se shranjujejo v lokalnem predmetu v skupni rabi, se od aplikacije do aplikacije razlikujeta - take zahteve nadzira tretja oseba. Za več informacij o lokalnih predmetih v skupni rabi in o tem, kako omejiti ali nadzorovati shranjevanje lokalnih predmetov v skupni rabi na vašem Računalniku, obiščite https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Upravitelj nastavitev. Flash Player in programi tretjih oseb, ki uporabljajo Adobe AIR, lahko ohranijo nekatere uporabniške nastavitve s tem, da jih shranijo na vaši Napravi kot lokalni predmet v skupni rabi. Te nastavitve ne vsebujejo osebno prepoznavnih informacij, ki bi bile povezane z vami. Povezane so s primerom Flash Playerja ali programa tretje osebe, ki uporablja Adobe AIR na vaši Napravi, in vam dovoljujejo spreminjanje lastnosti izvajalnika. Upravitelj nastavitev za Flash Player vam dovoljuje, da spreminjate takšne nastavitve, vključno z možnostjo, da tretjim osebam omejite shranjevanje lokalnih predmetov v skupni rabi. Več informacij o konfiguriranju nastavitev v vaši različici programa Flash Player, vključno z navodili, kako onemogočiti lokalne predmete v skupni rabi v Upravitelju nastavitev za Flash Player, najdete na naslovu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Enakovredne nastavitve za programe tretjih oseb, ki uporabljajo Adobe AIR, lahko odstranite tako, da odstranite program tretje osebe.

7.5 Omrežna tehnologija s pomočjo enakovrednih. Adobe Flash Player in Adobe AIR nudita možnost, da se aplikacije tretjih oseb povežejo s strežnikom ali storitvijo Adobe, in dovoljujeta neposredno komunikacijo med dvema odjemalcema Adobe Runtime, ali pa povezovanje z odjemalcem Adobe Runtime kot del omrežja enakovrednih oziroma porazdeljenega omrežja, ki omogoča, da se del vaših sredstev, na primer pasovna širina v omrežju, neposredno da na voljo drugim udeležencem. Preden se pridružite takemu omrežju enakovrednih ali porazdeljenemu omrežju, boste imeli priložnost, da tovrstno povezovanje sprejmete. Nastavitve Omrežja s pomočjo enakovrednih lahko upravljate v Upravitelju nastavitev za Flash Player. Več o uporabi Upravitelja nastavitev lahko izveste na naslovu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Več informacij o Omrežju s pomočjo enakovrednih lahko najdete na naslovu http://www.adobe.com/go/RTMFP_si.

7.6 Tehnologija zaščite vsebine. Če uporabljate programe Adobe Runtimes za dostop do vsebine, ki je bila zaščitena s strežnikom Adobe Flash Media Rights Management ali programom Flash Access (»Zaščita vsebine«), da bi vam dovolili predvajati zaščiteno vsebino, lahko Programska oprema od strežnika na internetu samodejno zahteva pravice do uporabe medijev in pravice individualizacije ter lahko prenese in namesti potrebne komponente Programske opreme, vključno z morebitnimi Posodobitvami Zaščite vsebine. Informacije o vsebini licence lahko izbrišete z uporabo Upravitelja nastavitev za Flash Player. Več o uporabi Upravitelja nastavitev lahko izveste na naslovu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Več informacij o Zaščiti vsebine pa lahko najdete na naslovu http://www.adobe.com/go/protected_content_si.

7.7 Uporaba spletnih storitev družbe Adobe. Če je vaša Naprava povezana z internetom, vam lahko Programska oprema občasno ali redno brez nadaljnjih obvestil omogoča dostop do vsebine in storitev, ki gostujejo na spletnih mestih, ki jih vzdržujejo Adobe ali njegova lastniško povezana podjetja (»Spletne storitve družbe Adobe«). Med primere takih spletnih storitev družbe Adobe morda spadajo, vendar niso omejena na: Acrobat.com. V nekaterih primerih je Spletna storitev družbe Adobe morda prikazana kot funkcija ali razširitev v Programski opremi, čeprav jo gosti spletno mesto. V nekaterih primerih boste za dostop do Spletne storitve družbe Adobe morda morali plačati ločeno naročnino ali druge stroške, da bi dostopali do nje, in/ali podati svoje soglasje z dodatnimi pogoji uporabe. Spletne storitve družbe Adobe morda niso na voljo v vseh jezikih ali prebivalcem vseh držav, družba Adobe pa lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremeni ali ukine razpoložljivost katere koli Spletne storitve družbe Adobe. Družba Adobe si prav tako pridržuje pravico, da začne zaračunavati dostop do Spletne storitve družbe Adobe in njeno uporabo, ki je bila prej na voljo brezplačno. Če je vaša Naprava povezana z internetom, lahko Programska oprema brez nadaljnjih obvestil posodablja prenosljiva gradiva iz teh Spletnih storitev družbe Adobe, tako da so te storitve takoj na voljo, tudi ko niste povezani z internetom. Če Programska oprema samodejno vzpostavi povezavo z internetom, ne bodo poslane nobene osebno prepoznavne informacije, razen v primeru, da nekatere sodne pristojnosti morda opredeljujejo naslove IP kot osebno prepoznavne informacije. Če se prijavite na spletnem mestu Acrobat.com, pa ne glede na pravkar omenjeno velja, da se lahko vaše uporabniško ime in geslo pošljeta strežnikom Adobe in ju lahko Adobe hrani v skladu z Dodatnimi pogoji uporabe Acrobat.com. Kadar se Programska oprema poveže v internet in komunicira s spletnim mestom družbe Adobe, najsi bo samodejno ali na izrecno uporabnikovo zahtevo, velja Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu. Če v tem času ne dobite ločenih pogojev uporabe, veljajo tudi Pogoji uporabe spletnega mesta Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_si). Ne pozabite, da Pravilnik o zasebnosti družbe Adobe omogoča sledenje obiskom spletnega mesta in natančno opredeljuje temo sledenja ter uporabe piškotkov, spletnih svetilnikov in podobnih naprav.

8. Ponudbe tretjih oseb. Priznavate in se strinjate z naslednjim:

8.1 Ponudbe tretjih oseb. Programska oprema morda omogoča dostop do vsebine, programov in podatkovnih storitev tretjih oseb, vključno z zmogljivimi internetnimi programi (»Ponudbe tretjih oseb«), in vzajemno delovanje z njimi. Vaš dostop do katere koli Ponudbe tretje osebe in uporabo te ponudbe, vključno z vsemi izdelki, storitvami ali informacijami, urejajo pogoji in določila, ki veljajo za take ponudbe, ter zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in drugih držav. Ponudbe tretjih oseb niso v lasti družbe Adobe in jih družba Adobe ne zagotavlja. Soglašate, da ne boste uporabljali Ponudb tretjih oseb na način, ki bi kršil zakone o avtorskih pravicah ZDA ali drugih držav.Družba Adobe ali tretja oseba lahko kadar koli in iz katerega koli razloga spremeni ali ukine razpoložljivost katerih koli Ponudb tretjih oseb. Družba Adobe ne nadzira, odobrava ali sprejema odgovornosti za Ponudbe tretjih oseb. Vsi posli med vami in katero koli tretjo osebo v zvezi s Ponudbami tretjih oseb, vključno s pravilniki o zasebnosti teh oseb in uporabo vaših osebnih podatkov, dostavo in plačilom blaga ter storitev, in vsi drugi pogoji, določila, pogoji, jamstva ali zagotovila, ki so povezana s takimi posli, so izključno med vami in to tretjo osebo. Ponudbe tretjih oseb morda niso na voljo v vseh jezikih ali prebivalcem vseh držav, družba Adobe ali tretja oseba pa lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremeni ali ukine razpoložljivost katere koli Ponudbe tretjih oseb. 

8.2 ČE SE DRUŽBA ADOBE ALI NJENA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA ALI TRETJA OSEBA IZRECNO NE DOGOVORIJO DRUGAČE V LOČENI POGODBI, UPORABLJATE PONUDBE DRUŽBE ADOBE IN TRETJIH OSEB NA LASTNO ODGOVORNOST IN V SKLADU Z OMEJITVAMI JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI IZ POGLAVIJ 1.1 IN 10.

9. Digitalna potrdila. Priznavate in se strinjate z naslednjim:

9.1 Uporaba. Adobe AIR uporablja tudi digitalna potrdila, s katerimi lahko prepoznate založnika programov Adobe AIR, ki so jih ustvarile tretje osebe. Poleg tega Adobe AIR uporablja digitalna potrdila, s katerimi ugotavlja identiteto strežnikov, do katerih se dostopa prek protokola TLS, kar vključuje tudi dostop prek HTTPS. Vaša Naprava se lahko ob validaciji digitalnega potrdila poveže z internetom, da prenese trenutne sezname ukinjenih potrdil (CRL) ali da posodobi seznam digitalnih potrdil. Ta dostop lahko izvajajo tako Programska oprema kot aplikacije, ki temeljijo na Programski opremi. Digitalna potrdila izdajajo zunanji overitelji potrdil in ponudniki individualizacije, navedeni na http://www.adobe.com/go/protected_content_si (s skupnim imenom »Overitelji«), lahko pa so tudi samopodpisana.

9.2 Pogoji in določila. Nakup in uporaba digitalnih potrdil ter zanašanje na njih je vaša odgovornost in odgovornost Overitelja potrdil. Preden zaupate kateremu koli overjenemu dokumentu, digitalnemu podpisu ali storitvam Overitelja potrdil, preglejte upoštevne pogoje in določila, v okviru katerih ustrezni Overitelj potrdil ponuja storitve, vključno z na primer vsemi morebitnimi naročniškimi pogodbami, pogodbami, na katere se sklicuje oseba, pravilniki glede potrdil in izjavami o praksi. Glejte povezave na spletni strani http://www.adobe.com/go/partners_cds_si za informacije o prodajalcih Adobe Certified Document Services (CDS) ter http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html za informacije o prodajalcih Adobe Approved Trust List (AATL).

9.3 Soglasje. Soglašate, da je (a) bilo morda digitalno potrdilo ukinjeno, preden je bila preverjena njegova veljavnost, pri čemer je digitalni podpis ali potrdilo videti veljavno, čeprav dejansko ni; (b) varnost ali celovitost digitalnega potrdila lahko ogrožena zaradi dejanja ali opustitve dejanja podpisnika dokumenta, upoštevnega Overitelja potrdil ali katere koli druge osebe in (c) potrdilo je lahko samopodpisano potrdilo, ki ga ne zagotavlja Overitelj potrdil. ZA ODLOČANJE O TEM, ALI ŽELITE POTRDILU ZAUPATI ALI NE, STE ODGOVORNI SAMI. ČE OVERITELJ POTRDIL NE ZAGOTOVI LOČENEGA PISNEGA JAMSTVA, UPORABLJATE POTRDILA NA LASTNO ODGOVORNOST.

9.4 Tretji upravičenci. Soglašate, da je kateri koli Overitelj potrdil, ki mu zaupate, tretji upravičenec te pogodbe in da ima pravice za uveljavljanje te pogodbe v svojem imenu, kot če bi bil družba Adobe.

9.5 Odškodnina. Soglašate, da boste družbo Adobe in vse upoštevne Overitelje potrdil (razen kot je izrecno navedeno v njihovih pogojih in določilih) odvezali od kakršnih koli in vseh obveznosti, izgub, tožb, odškodninskih in drugih zahtevkov (vključno z vsemi razumnimi izdatki, stroški in odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ali so povezani s kakršno koli uporabo ali zanašanjem na katero koli storitev takega overitelja, kar vključuje - vendar ni omejeno na - (a) zanašanje na poteklo ali ukinjeno potrdilo; (b) nepravilno preverjanje veljavnosti potrdila; (c) uporabo drugega potrdila in ne tistega, ki ga dovoljujejo kateri koli upoštevni pogoji in določila, ta pogodba ali upoštevna zakonodaja; (d) nerazumno presojo pri zanašanju na storitve ali potrdila izdajatelja glede na dejanske okoliščine; ali (e) opustitev katere koli od obveznosti, ki so določene v pogojih in določilih, povezanih s storitvami.

10. Omejitev odgovornosti.

V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ADOBE, NJENI DOBAVITELJI ALI OVERITELJI POTRDIL NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, ZAHTEVKE ALI STROŠKE KAKRŠNE KOLI VRSTE, VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSREDNO ALI DOSOJENO ODŠKODNINO ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHRANKOV, TUDI ČE JE BIL ZASTOPNIK DRUŽBE ADOBE OPOZORJEN NA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE IZGUBE, ODŠKODNINE ALI ZAHTEVKOV. TE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO V TOLIKŠNI MERI, KOT TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA V VAŠI DRŽAVI. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE ADOBE IN NJENIH DOBAVITELJEV TER OVERITELJEV POTRDIL PO TEJ POGODBI ALI V ZVEZI S TO POGODBO JE OMEJENA LE NA MOREBITNI ZNESEK, KI JE BIL PLAČAN ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. Nobeno od določil iz te pogodbe ne omejuje odgovornosti družbe Adobe do vas v primeru smrti ali osebne poškodbe, ki nastane kot posledica malomarnosti družbe Adobe ali zaradi kaznivega dejanja goljufije oziroma zaradi prevare. Družba Adobe nastopa v imenu svojih dobaviteljev in Overiteljev potrdil za namen zavrnitve, izključitve in omejitve obveznosti, jamstev in odgovornosti, vendar v nobenem drugem smislu in za noben drug namen. Za dodatne informacije si preberite morebitne specifične podatke za posamezno jurisdikcijo, ki so navedeni na koncu te pogodbe, ali pa se obrnite na oddelek za pomoč strankam družbe Adobe.

11. Izvozna pravila.

Soglašate, da se ta Programska oprema ne bo poslala, prenesla ali izvozila v nobeno državo in ne bo uporabljena na kakršen koli način, ki ga prepovedujejo izvozni zakoni Združenih držav Amerike (United States Export Administration Act) ali kateri koli drugi izvozni zakoni, omejitve ali predpisi (skupno imenovani »Izvozni zakoni«). Poleg tega nam v primeru, da je ta Programska oprema po Izvoznih zakonih opredeljena kot artikel, ki je podvržen kontroli izvoza, jamčite in garantirate, da niste državljan države oz. da se tudi sicer ne nahajate v državi embarga (kar vključuje - vendar ni omejeno na - Iran, Sirijo, Sudan, Kubo in Severno Korejo) in da za vas ne velja prepoved prejema te Programske opreme po Izvoznih zakonih. Vse pravice do Uporabe te Programske opreme so vam podeljene le pod pogojem, da spoštujete določila te pogodbe - v nasprotnem primeru boste te pravice izgubili.

12. Veljavno pravo.

Ta pogodba je sestavljena in se tolmači v skladu z veljavnim materialnim pravom naslednjih držav: (a) Kalifornije, če dobite licenco za to Programsko opremo, ko se nahajate v Združenih državah Amerike, Kanadi ali Mehiki; ali (b) Japonske, če dobite licenco za to Programsko opremo, ko se nahajate na Japonskem, Kitajskem, v Koreji ali v kateri drugi državi jugovzhodne Azije, v kateri se vsi uradni jeziki pišejo bodisi v obliki idiogramov (npr. hanzi, kanji ali hanja) in/ali v obliki druge pisave, ki temelji na idiogramih ali je po zgradbi podobna idiogramom, npr. hangul ali kana; ali (c) Anglije, če kupite licenco za to Programsko opremo, ko se nahajate v kateri koli drugi jurisdikciji, ki ni navedena zgoraj. Pristojna sodišča v Okrožju Santa Clara, Kalifornija, v primeru veljavnosti kalifornijskega prava, Okrožno sodišče v Tokiu na Japonskem v primeru veljavnosti japonskega prava, in pristojna sodišča v Angliji, v primeru veljavnosti angleškega prava, imajo neizključno jurisdikcijo za vse spore v zvezi s to pogodbo. Za to pogodbo ne veljajo kolizijska pravila katere koli jurisdikcije ali Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, katerih veljavnost je izrecno izključena.

13. Splošna določila.

Če se kateri koli del te pogodbe izkaže za ničnega oz. neveljavnega ali neizvršljivega, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela te pogodbe, ki ostane v veljavi in izvršljiv v skladu z njegovimi določili. Ta pogodba ne prejudicira zakonskih pravic katere koli stranke, ki je potrošnik. Ta pogodba se lahko spremeni le v obliki pisnega dokumenta, ki ga podpiše pooblaščeni zastopnik družbe Adobe. Za nadgradnje vam lahko družba Adobe izda podlicenco z dodatnimi ali drugačnimi določili. Ta pogodba predstavlja celoten sporazum med družbo Adobe in vami v zvezi s to Programsko opremo in nadomešča vsa morebitna predhodna zagotovila, dogovore, zaveze, sporočila ali oglaševanje v zvezi s to Programsko opremo.

14. Opozorilo za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike.

Za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike družba Adobe soglaša, da bo ravnala v skladu z vsemi veljavnimi zakoni enakih možnosti, vključno (glede na primer) z določili Izvršnega odloka 11246 z dopolnitvami, poglavjem 402 Zakona o pomoči veteranom vietnamske vojne pri ponovni vključitvi v družbo iz leta 1974 (38 USC 4212) in poglavjem 503 Zakona o rehabilitaciji iz leta 1973 z dopolnitvami, ter predpisi 41 CFR, deli od 60-1 do 60-60, 60-250 in 60-741. Klavzula pozitivne akcije (»affirmative action clause«) in predpisi, našteti v prejšnjem stavku, so vključeni v to pogodbo prek reference.

15. Upoštevanje licenc.

Če ste družba, podjetje ali organizacija, soglašate, da boste na zahtevo družbe Adobe ali njenega pooblaščenega zastopnika v roku tridesetih (30) dni v celoti dokumentirali in potrdili, da je Uporaba katere koli oz. vse Programske opreme družbe Adobe v času zahteve v skladu z vašimi veljavnimi licencami, prejetimi od družbe Adobe.

16. Predpisi Evropske unije.

Nič, kar je del te pogodbe (vključno s poglavjem 4.5), ne omejuje nobene neodpovedljive pravice do povratnega prevajanja Programske opreme, ki vam jo morda daje veljavna zakonodaja. Če ste na primer v Evropski uniji (EU), imate pod določenimi pogoji, ki so navedeni v veljavni zakonodaji, morda pravico povratno prevajati Programsko opremo, če je to potrebno, da bi dosegli povezljivost Programske opreme z nekim drugim programom, in če ste prej pisno prosili Adobe, da vam priskrbi potrebne informacije za doseganje te povezljivosti, Adobe pa teh informacij ni dal na voljo. Poleg tega lahko tako povratno prevajanje izvajate le vi ali kdo drug, ki je upravičen do uporabe kopije Programske opreme v vašem imenu. Adobe ima pravico, da uveljavi razumne pogoje, preden take informacije da na voljo. Kakršno koli takšno informacijo, predloženo s strani družbe Adobe, in kakršno koli informacijo, ki jo vi pridobite v okviru te Pogodbe, lahko uporabljate le vi v namene, ki so določeni s to Pogodbo, in jih ne smete razkriti nobeni tretji osebi ali uporabljati za ustvarjanje kakršne koli programske opreme, ki bi bila bistveno podobna izrazu Programske opreme, ali ki bi se uporabljala za kar koli drugega, kar bi kršilo avtorske pravice družbe Adobe ali njenih imetnikov licenc. 

17. Specifična določila in izjeme.

17.1 Omejitev odgovornosti za uporabnike s prebivališčem v Nemčiji ali Avstriji.

17.1.1 Če ste to Programsko opremo pridobili v Nemčiji ali Avstriji in običajno živite v kateri od obeh držav, potem za vas ne velja poglavje 10. Namesto tega je, skladno z določili poglavja 17.1.2, zakonska odškodninska odgovornost družbe Adobe in njenih povezanih podjetij za škodo omejena z naslednjim določilom: (a) družba Adobe odgovarja le do zneska odškodnine, ki jo je običajno mogoče predvideti ob sklenitvi licenčne pogodbe v zvezi s škodo, ki nastane zaradi kršitve bistvene pogodbene obveznosti zaradi majhne malomarnosti, in (b) družba Adobe ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kršitve nebistvene pogodbene obveznosti zaradi majhne malomarnosti.

17.1.2 Omenjena omejitev odškodninske odgovornosti ne velja za nobeno obvezno zakonsko obveznost oz. odgovornost, še posebej ne za odgovornost po nemškem Zakonu o odškodninski odgovornosti za izdelke, odgovornost za prevzemanje določene garancije ali odgovornost za krivdno povzročene osebne poškodbe.

17.1.3 Izvesti morate vse razumne in smiselne ukrepe, da preprečite in zmanjšate škodo, predvsem tako, da si - na način in v obsegu, kot to določila v tej pogodbi dovoljujejo - izdelate varnostne kopije te Programske opreme in podatkov v svojem računalniku.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s to pogodbo, ali če želite od družbe Adobe zahtevati kakršno koli informacijo, se obrnite na poslovalnico Adobe v okviru lokalne sodne pristojnosti tako, da uporabite naslov in kontaktne informacije, podane v tem izdelku, ali prek spleta na http://www.adobe.com/si.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash in Reader so bodisi registrirane blagovne znamke bodisi blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

PlatformClients_Device_WWEULA-sl_SI-20110809_1400