Leveranskedjan

Adobe produktlivscykel börjar med att vi upprättar relationer med tredjepartsleverantörer som delar våra värderingar och vårt engagemang för ansvarsfulla arbetsrutiner. Vår globala leveranskedja sträcker sig över Nordamerika, Asien och Europa och våra åtaganden innebär att vi följer federal, delstatlig och lokal lagstiftning, branschgemensamma opt-in-insatser, samt bolagsledda projekt.

Adobes uppförandekod
Adobe har en omfattande Code of Business Conductsom anger standarder för och förväntningar på medarbetarnas uppträdande på såväl kontoret som på marknaden. Koden baseras på våra ledstjärnor integritet, respekt, ärlighet, kvalitet, ansvar och rättvisa. Vi arbetar endast med partners, leverantörer och underleverantörer som delar våra principer. Vi har också antagit en omfattande Business Partner Code of Conduct från United Nations Global Compact, som redogör för vad vi förväntar oss av våra affärspartners. Ämnen som behandlas i Business Partner Code of Conduct är integritet och efterlevnad av lagar, standarder för arbetskraft, och miljön samt rutiner.

Antikorruption och utbildning
Adobe ska inte bedriva utpressning eller andra olagliga, oetiska och bedrägliga aktiviteter Adobes partners får inte erbjuda, ge, utlova eller auktorisera mutor, lån, gåvor, arvoden, belöningar av något slag eller erbjuda någon statstjänsteman eller -anställd, kund, Adobe-anställd eller annan person andra fördelar eller otillbörligen påverka något skeende eller beslut. Adobes affärspartners, leverantörer och underleverantörer måste rätta sig efter alla tillämpliga internationella antikorruptionslagar och bestämmelser, inklusive U.S. Foreign Corrupt Practices Actoch U.K. Bribery Act. I vårt åtagande ingår att vi kräver att all Adobe-personal ska fylla i och underteckna frågeformuläret Adobe Conflicts of Interest i linje med vårt Conflicts of Interest Policy Statement.
Supply Chain Transparency Act
I enlighet med California Supply Chain Transparency Act (SB 657), uttrycker Adobes Statement of Disclosure vårt regelverk och våra rutiner rörande medvetenhet om och förhindrande av människohandel och slaveri i den globala leveranskedjan. Läs mer i Policy rörande slavarbete och människohandel.

Medverkan i Electronic Industry Citizenship Coalition
Adobe har varit medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)sedan 2006. Vi har antagit EICC:s Code of Conductsom ramverk för implementering av vårt program för ansvar i leveranskedjan. Genom att anta EICC:s höga standarer och vision stöder vi bättre sociala, ekonomiska och miljömässiga resultat för dem som ingår i vår leveranskedja.

EICC-koden består av fem kärnområden för ansvaret i leveranskedjan: arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljöhanteringssystem samt etik. Som del i EICC-kraven har vi åtagit oss att bistå med att säkerställa att arbetsförhållandena i vår globala leveranskedja är säkra, att arbetarna behandlas med respekt och värdighet och att tillverkningsprocesserna är miljömässigt ansvarsfulla. Genom att använda olika implementeringsverktyg som EICC-medlemmarna har tillgång tillkan vi se till att vi uppfyller våra åtaganden och uppnå våra mål.

Som engagerad medlem i EICC deltar vårt Supply Chain Operations-team i EICC:s arbetsgrupperför att kontinuerligt förfina koderna. Vi administrerar också EICC Supplier Self-Assessment Questionnaire, ett omfattande undersökningsverktyg som används för att identifiera potentiella risker rörande företagsansvar i ett bolags leveranskedja för alla Tier 1-leverantörer. Till dags datum har 100 procent av alla våra Tier 1-leverantörer besvarat frågorna med godkänt resultat.

Läs mer i Supply Chain Implementation Standards.