Leveranskedjan

 

Adobes produktlivscykel börjar med att vi upprättar relationer med tredjepartsleverantörer som delar våra värderingar och vårt engagemang för ansvarsfulla arbetsrutiner. Vår globala leveranskedja sträcker sig över Nordamerika, Asien och Europa och våra åtaganden innebär att vi följer federal, delstatlig och lokal lagstiftning, branschgemensamma opt-in-insatser, samt bolagsledda projekt.

 

 

Adobes uppförandekod
Adobe har en omfattande Code of Business Conductsom anger standarder för och förväntningar på medarbetarnas uppträdande på såväl kontoret som på marknaden. Koden baseras på våra ledstjärnor integritet, respekt, ärlighet, kvalitet, ansvar och rättvisa. Vi arbetar endast med partners, leverantörer och underleverantörer som delar våra principer. Vi har också antagit en omfattande Business Partner Code of Conduct från United Nations Global Compact, som redogör för vad vi förväntar oss av våra affärspartners. Ämnen som behandlas i Business Partner Code of Conduct är integritet och efterlevnad av lagar, standarder för arbetskraft, och miljön samt rutiner.

Antikorruption och utbildning
Adobe ska inte bedriva utpressning eller andra olagliga, oetiska och bedrägliga aktiviteter. Adobes partners får inte erbjuda, ge, utlova eller auktorisera mutor, lån, gåvor, arvoden, belöningar av något slag eller erbjuda någon statstjänsteman eller -anställd, kund, Adobe-anställd eller annan person andra fördelar eller otillbörligen påverka något skeende eller beslut. Adobes affärspartners, leverantörer och underleverantörer måste rätta sig efter alla tillämpliga internationella antikorruptionslagar och bestämmelser, inklusive U.S. Foreign Corrupt Practices Actoch U.K. Bribery Act.
 
Policy rörande slavarbete och människohandel
I enlighet med California Supply Chain Transparency Act (SB 657)och UK Modern Slavery Act, uttrycker Adobes Statement of Disclosure vårt regelverk och våra rutiner rörande medvetenhet om och förhindrande av människohandel och slaveri i den globala leveranskedjan. Läs mer i Policy rörande slavarbete och människohandeloch California Transparency in Supply Chains Act.
 

Branschansvar

Adobe tar miljömässigt och socialt ansvar för sina produkter genom ett omfattande leverantörsprogram. För att detta ska vara verkningsfullt krävs en ökad medvetenhet om globala frågor.

 
Sedan 2015 levereras 97 procent av Adobes produkter digitalt. Omvandlingen har lett till att det numera är innehåll och data som utgör kärnan för Adobes molnplattform: Creative Cloud, Experience Cloud och Document Cloud. Den nya ”digitala leveranskedjan” har lett till en fokusförskjutning som innebär att vi behöver hitta de bästa metoderna för att skapa hållbar hantering av energi, vatten och avfall för datacenter.
 
Adobe är medlem i The Green Grid, en sammanslutning vars uppdrag är att främja ansvarsfulla, funktionella och resurseffektiva IT-ekosystem. Det är ett partnersamarbete som ligger i linje med våra värderingar och som kommer att hjälpa oss framåt i arbetet med Vita husets initiativ American Business Act on Climate Pledgeoch RE100.
 
När det gäller den fysiska leveranskedjan har Adobe valt att utgå från Responsible Business Alliance’s Code of Conduct som stöttar sociala, ekonomiska och miljömässiga förbättringar för de som ingår i leveranskedjan. Vi administrerar också Responsible Business Alliance Supplier Self-Assessment Questionnaire, ett omfattande undersökningsverktyg som används för att identifiera potentiella risker rörande företagsansvar i ett bolags leveranskedja för alla Tier 1-leverantörer. Till dags datum har 100 procent av alla våra Tier 1-leverantörer besvarat frågorna med godkänt resultat.
 

 


Få de senaste nyheterna om vårt arbete med hållbarhet och social påverkan i vår blogg.